Przejdź do treści

Oddział Rękopisów - Zbiory

Wielkość zbiorów

Zasób: ponad 12 500 wol./jedn., w tym:

:: rękopisów średniowiecznych wraz z fragmentami - ok. 3000,

:: rękopisów orientalnych - ok. 340,

:: rękopisów greckich - ponad 40,

:: rękopisów cyrylickich - ponad 10,

Zbiór korespondencji i autografów - ponad 14 000 jedn.

Księgozbiór podręczny zawiera m.in.:

:: dzieła o treści ogólnej,

:: wydania krytyczne tekstów źródłowych,

:: katalogi zbiorów rękopiśmiennych różnych bibliotek,

:: literaturę z zakresu rękopisoznawstwa,

:: wydania faksymilowe rękopisów ze zbiorów polskich i zagranicznych.


Katalogi

Zaledwie kilkanaście procent manuskryptów przechowywanych w BUWr posiada wydane drukiem, głównie w XIX i XX w., opisy katalogowe, często bardzo różnej wartości. W celu ułatwienia dotarcia do nich oraz jako pomoc przy opracowywaniu zbioru prowadzona jest kartoteka literatury dotyczącej rękopisów przechowywanych w OR BUWr. Nieocenioną pomoc przy korzystaniu ze zbioru rękopisów stanowią rękopiśmienne katalogi manuskryptów.

Katalogi komputerowe:

:: Katalog komputerowy BUWr. w systemie VIRTUA (OPAC) [Wejście] [Więcej informacji]

:: Internetowy inwentarz Oddziału Rękopisów BUWr PINAX [Wejście] [Więcej informacji]

:: Indeks Akcesji Oddziału Rękopisów BUWr [Wejście] [Więcej informacji]

:: Wykaz korespondencji Johanna Daniela Ferdinanda Neigebaura [Wejście] [Więcej informacji]

Katalogi zdigitalizowane:

:: Katalog rękopisów dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej, tzw. katalog Friedricha [Wejście] [Więcej informacji]

:: Katalog rękopisów dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej, tzw. katalog Goebera [Wejście] [Więcej informacji]

:: Inwentarz zbioru korespondencji i autografów dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu [Wejście] [Więcej informacji]

:: Katalog rękopisów Tomasza Redigera (dawna Biblioteka Miejska) [Wejście] [Więcej informacji]

:: Katalog rękopisów dawnej Biblioteki Miejskiej [Wejście] [Więcej informacji]

:: Katalog rękopisów biblioteki przy kościele św. Marii Magdaleny we Wrocławiu [Wejście] [Więcej informacji]

:: Katalog rękopisów biblioteki przy kościele św. Bernardyna we Wrocławiu [Wejście] [Więcej informacji]

:: Katalog sztambuchów dawnej Biblioteki Miejskiej [Wejście] [Więcej informacji]

:: Katalog rękopisów pochodzących z dawnej Biblioteki Uniwersytetu we Frankfurcie nad Odrą [Wejście] [Więcej informacji]

:: Kartoteka mikrofilmów Oddziału Rękopisów [Wejście] [Więcej informacji]

:: Kartoteka literatury badań nad rękopisami ze zbiorów BUWr. [Wejście] [Więcej informacji]

Katalogi rękopiśmienne i drukowane:

:: Katalog rękopisów dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej, tzw. katalog Friedricha

:: Katalog rękopisów dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej, tzw. katalog Goebera

:: Verzeichnis der Handschriften im Deutschen Reich. Teil 1: Die Handschriften der Staats- und Universitätsbibliothek Breslau. Band 1

:: Catalogus manu scriptorum codicum medii aevi Latinorum signa 180-260 comprehendens, Konstanty Klemens Jażdżewski

:: Inwentarz zbioru korespondencji i autografów dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

:: Katalog rękopisów Tomasza Redigera

:: Katalog rękopisów dawnej Biblioteki Miejskiej

:: Indeks autorów dzieł rękopiśmiennych dawnej Biblioteki Miejskiej we Wrocławiu

:: Kartoteka inwentarzowa zbioru dawnej Biblioteki Miejskiej we Wrocławiu

:: Catalog der Handschriften der Magdalenen-Kirchen-Bibliothek mit zu Grunde Legung der früheren im Jahre 1729 angefertigten gemacht und dictirt von dem zeitigen Bibliothecar Dr. Carl Schoenborn Director des Magdalenen-Gymnasiums. Breslau 1847. (sygn. Akc.1967/4 oraz Akc.1967/5)

:: Verzeichniss der in der Kirchen-Bibliothek zu St.Bernhardin in Breslau aufbewahrten Handschriften 1847 (sygn. Akc.1967/6)

:: Katalog korespondencji XVIw. (sygn. Akc.1967/8, T.1-4 oraz indeks)

:: Katalog korespondencji XVIIw. (sygn. Akc.1967/9, T.1-2 oraz indeks)

:: Katalog sztambuchów od nr 151-188 (sygn. Akc.1967/12); zapewne fragment większej całości;

:: Verzeichniss über die Sammlung von Stammbüchern in der Stadtbibliothek zu Breslau (sygn. Akc.1967/14)

:: Verzeichniss der nachstehend citierten Stammbücher der Stadtbibliothek Breslau (sygn. Akc.1967/13, T.1-2)

:: Katalog der Stammbücher der Stadtbibliothek Breslau. Band 1: Nummer 1-230 (sygn. Akc.1967/11)

:: Register zu der Autographen-Sammlung der Stadtbibliothek zu Breslau. (sygn. Akc.1967/15)

:: Katalog zu den Handschriften Klose. Klosesche Handschriftensammlung Hs. Kl.1-248. (sygn. Akc.1967/17)

:: Katalog der S.B.Kloseschen Handschriften-Sammlung, umfassend Hs. Kl.1 bis 248. (sygn. Akc.1967/16)


Bazy zewnętrzne