Przejdź do treści

Galeria Darczyńców i Sponsorów

Biblioteka Uniwersytecka pragnie podziękować sponsorom i darczyńcom, którzy wsparli w ostatnim czasie jej przedsięwzięcia finansowo lub rzeczowo.

2023

Dar pani Profesor Anny Dąbrowskiej oraz pani Profesor Marii Ogielskiej dla Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

24 listopada 2023 r., dzięki darowi pani Profesor Anny Dąbrowskiej oraz pani Profesor Marii Ogielskiej Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu wzbogaciła się o kilkadziesiąt druków muzycznych stanowiących część przedwojennej biblioteki rodzinnej przywiezionych po 1945 roku ze Lwowa. Najstarsze nuty należały do prababki ofiarodawczyń - Katarzyny z Franków Wierzbickiej. Są to przede wszystkim pierwodruki dzieł Fryderyka Chopina pod redakcją Karola Mikulego, wydawane od 1879 r. w lipskiej oficynie Fr. Kirstnera, ale również utwory takich twórców jak R. Wagner, L. v. Beethoven, W. A. Mozart, J. Strauss, C. Czerny czy C. Debussy. Pozostałe nuty, datowane na przełom XIX i XX wieku i lata późniejsze, świadczą dobitnie o kontynuacji zainteresowań muzycznych kolejnych pokoleń rodziny Ofiarodawczyń, czyli babki: Marii z Wierzbickich Ihnatowiczowej oraz matki: Janiny z Ihnatowiczów Ogielskiej. W tej grupie na uwagę zasługuje opera G. Pucciniego – „Madame Butterfly” w stylizowanej szacie graficznej charakterystycznej dla włoskiego wydawnictwa muzycznego Ricordi. W darze znalazły się również polonika oraz program koncertowy Filharmonii Lwowskiej za lata 1934/35.

Na niektórych woluminach widnieją odręczne podpisy pierwszych właścicieli, natomiast na większości druków można spotkać pieczątki lwowskich wydawców i księgarzy, takich jak: G. Seyfard & Czajkowski, W. Zadurowicz, Gubrynowicz i Syn czy B. Połoniecki.

Prawie wszystkie otrzymane pozycje, doskonale uzupełniają przechowywaną w Oddziale Zbiorów Muzycznych BUWr kolekcję muzykaliów, za co Dyrekcja i pracownicy OZM składają serdeczne podziękowania.

2022

Dar od Wicekonsula Węgier Adama Szesztay dla Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

miniatura 6 grudnia 2022 r. Wicekonsul Węgier Pan Adam Szesztay przekazał Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu 26-tomowe wydanie monografii o historycznych powiatach i miastach Węgier. Jest to wydanie faksymilowe oryginału z lat 1896-1914. Zawiera wiedzę encyklopedyczną z historii, geografii, sztuk pięknych, etnografii, uwarunkowań militarnych, przyrodniczych, kulturowych i ekonomicznych krajów korony węgierskiej z początku XX wieku. Łączna objętość serii wynosi 15 700 stron.Dar spadkobierców dr. Hansa Petera Syndikusa dla Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

17 stycznia 2022 r. dzieci dr. Hansa Petera Syndikusa z Weilheim w Bawarii przekazały Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu jego prywatną bibliotekę z zakresu filologii klasycznej, w sumie 1960 woluminów. Przekazane książki to edycje tekstowe starożytnych autorów i niektórych humanistów, komentarze naukowe do tych dzieł, a także autorytatywna literatura wtórna (zwłaszcza poezja). Do tego dochodzą zwykłe encyklopedie i prace przeglądowe, wreszcie teksty i najważniejsza literatura wtórna z przyległych obszarów tematycznych (historia starożytna, filozofia, teologia).

Szczególnie cenne jest 50 starych druków autorów łacińskich, które dr Syndikus często brał pod uwagę, gdy krytycznie pytał o najlepszy możliwy tekst. Jako autor interpretacji Lucana (1958), Horacego (2 tomy, 1972/1973, 3-cie, nowo zredagowane wydanie 2001), Catullusa (3 tomy, 1984–1990, ostatni 2001) i Propercjusza (2010), a także esejów i licznych recenzji, dr Syndikus zawsze chciał, aby jego dobrze zaopatrzona biblioteka służyła społeczności akademickiej i aby zawarte w niej dzieła udostępniano studentom i uczonym.2020

Dar 50. egzemplarzy reprintu fragmentu Statuta synodalia Wratislaviensia

Statuta synodalia Wratislaviensia (Statuta synodalne biskupów wrocławskich) należą do najcenniejszych cymeliów przechowywanych w Bibliotece Uniwersyteckiej. Ten inkunabuł, powstały w 1475 roku we wrocławskiej oficynie Kaspra Elyana, zawiera najstarszy drukowany tekst w języku polskim – trzy codzienne modlitwy Ojcze Nasz, Zdrowaś Maria i Wierzę w Boga.
Pan Maciej Zarański, maszynista typograficzny prowadzący Drukarnię przy ulicy Otwartej, podjął się wykonania przedruku fragmentu Statutów Elyana w formie jak najbardziej zbliżonej do oryginału. Na początku października 2020 roku przekazał Bibliotece 50 egzemplarzy swojego reprintu, wytworzonego na dwóch rodzajach czerpanego papieru. Data przekazania nie była przypadkowa; 9 października minęło 545 lat od ukazania się Statutów, w kolofonie na końcu tekstu znajduje się rozpisana data: Anno d[omi]ni MCCCCLXXV. Nona vero die mensis Octobris.
Przedruk jest efektem studiów nad oryginałem, przechowywanym w Oddziale Starych Druków BUWr, oraz ogromnej praktycznej wiedzy pana Zarańskiego. Odtworzył on nie tylko układ tekstu, ale też cechy pierwowzoru, jak nierówna linia czcionek i ślady po ramie drukarskiej.
Te charakterystyczne techniczne niedociągnięcia druków Elyana są dokumentem epoki, kiedy „czarna sztuka” była nowością. Oficyna Elyana, pierwsza na Śląsku, powstała zaledwie 20 lat po wydrukowaniu przez Jana Gutenberga słynnej Biblii. Większość jej produkcji to druki użytkowe. Również Statuta mają użytkowy charakter – są to zalecenia biskupów, aby duchowni modlili się z wiernymi w językach miejscowych wraz z oficjalnym wzorem poprawnego tekstu modlitw po polsku i po niemiecku. W Bibliotece Uniwersyteckiej zachował się jeden z dwóch znanych kompletnych egzemplarzy tego wydania, drugi posiada Biblioteka Narodowa w Pradze.Dar od Wydawnictwa Quaternio

W dniu 05.03.2020 r. - Biblioteka Uniwersytecka otrzymała w darze od Wydawnictwa Quaternio z Lucerny w Szwajcarii faksymile Psałterza wrocławskiego (wraz z komentarzem), którego oryginał przechowywany jest w zbiorach Fitzwilliam Museum w angielskim Cambridge. [galeria zdjęć]2019

Dar Teresy i Kazimierza Kotasiak

W marcu 2019 roku Państwo Teresa i Kazimierz Kotasiak przekazali w darze Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu zbiór zawierający jedną serigrafię oraz 30 rycin pt. „Warszawska Architektura Przemysłowa” z kolekcji „Portret Warszawy - początek XXI w.”.2013

Dar na renowację portalu głównego Biblioteki Na Piasku

Dzięki staraniom Prof. Rudolfa Lenza z Marburga zabytkowy portal główny gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej Na Piasku przy ul. Św. Jadwigi 3/4 odzyskał swój historyczny kształt. Prace renowacyjne i konserwatorskie wykonane zostały ze środków finansowych rządu Republiki Federacyjnej Niemiec udzielonych za pośrednictwem pełnomocnika rządu niemieckiego ds. kultury i mediów - ministra Neumanna. Restauracja rzeźb z portalu sfinansowana została przez pragnącego zachować anonimowość sponsora, którego współudział w dziele odnowy portalu należy również zawdzięczać staraniom prof. Rudolfa Lenza.
Uroczyste otwarcie portalu po renowacji miało miejsce 14 listopada 2013.2012

Dar Instytutu Sztuki
PAN w Warszawie

W dniu 21.11.2012 r. Instytut Sztuki PAN w Warszawie przekazał Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu odnaleziony w Zbiorach Fotografii i Rysunków Pomiarowych Instytutu cenny historyczny rękopis, stanowiący umowę na remont i korekcję organów kościoła św. Elżbiety, sporządzoną pomiędzy zarządcami kościoła Św. Elżbiety , a wrocławskim organmistrzem Wilhelmem Hauptem.Dar, na prośbę Autora wspomnień,
przekazany przez Wydawcę
Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu

W dniu 30.11.2012 r., w obecności JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego – prof. Marka Bojarskiego Wydawca Edmund Miller, realizując życzenie Autora – André le Guillou przekazał na ręce Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej – Grażyny Piotrowicz - maszynopis Jego wspomnień z oblężonego Wrocławia z okresu: styczeń 1945 – maj 1945. Ponadto, Wydawca przekazał egzemplarz książki wydanej w 2002 r. przez Wydawnictwo Neisse, zwierającej wspomnienia opublikowane w języku francuskim i niemieckim. Oba dokumenty wzbogaciły kolekcję śląsko-łużycką Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.2011

Dar Franka Lubischa

Frank Lubisch z Bremy ofiarował Bibliotece stary druk:
Poppo Christian Gottlob, Die Wahrheit zur Gottseligkeit, Künischen Schriften Verlag, Guben
Jest to XVIII-wieczny zbiór kazań ewangelickich.2008

Dar Jerzego Sokołowskiego

Oddział Zbiorów Kartograficznych Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu wzbogacił się o przekazane mu w darze przez mgr. Jerzego Sokołowskiego, kierownika Zbiorów Kartograficznych Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, dublety przedruków okupacyjnych 431 sekcji mapy taktycznej Polski Wojskowego Instytutu Geograficznego w skali 1:100 000 (oprac. z lat 1931-1937).Dar Jean'a Marie Strelcyna

Jean Marie Strelcyn, profesor matematyki uniwersytetów w Paryżu i Ruen, przekazał Bibliotece kolekcję książek, gromadzonych przez niego od lat 70-tych XX w. Księgozbiór zawiera głównie publikacje w języku rosyjskim, francuskim i angielskim z zakresu literatury, historii i polityki - przede wszystkim rosyjskiej i radzieckiej. Zbiór jest o tyle ciekawy, że znajdują się w nim wydawnictwa emigracyjne, wydania ocenzurowane i pełne utworów oraz publikacje niskonakładowe (do 150 egzemplarzy). Akt darowizny został podpisany w czerwcu 2008 r.Dar Herberta i Ursuli Felkel

10 lipca 2008 r. państwo Herbert i Ursula Felkelowie, związani od pokoleń ze Srebrną Górą, przekazali do zbiorów Gabinetu Śląsko-Łużyckiego 41 roczników czasopisma "Unsere Heimat", powojennej kontynuacji pisma "Frankenstein-Münsterberger Zeitung". Z własnej inicjatywy, przez 7 lat kompletowali Oni zasób brakujących nam roczników z zamiarem przekazania ich naszej Bibliotece.2007

Listy Alberta Einsteina

W październiku 2007 r. mgr Piotr Ropuszyński – kierownik Biblioteki Meteorologii i Klimatologii przekazał do zbioru rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej dwa listy Alberta Einsteina z 1920 i 1922 r. Listy A. Einsteina były wcześniej w posiadaniu prof. Aleksandra Kosiby i do Biblioteki zostały przekazane zgodnie z intencją zmarłego w 1981 r. Profesora.Dar na remont dachu

Dzięki staraniom prof. Rudolfa Lenza z Marburga rząd Republiki Federalnej Niemiec, a dokładnie jego pełnomocnik ds. kultury i mediów, przekazał dar 50.000 Euro na rzecz renowacji dachu budynku Biblioteki „na Piasku”.
18 września 2007 r. odbyła się uroczystość przekazania tego daru na ręce JM Rektora UWr prof. Leszka Pacholskiego.Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Oleśnicy im. Mikołaja Reja

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Oleśnicy sfinansowała opublikowanie dzieła Olsnographia oder eigentliche Beschreibung des Oelβnischen Fürstenthums in Nieder=Schlesien... von Johanne Sinapio... Leipzig und Franckfurt... (1707, 1706, T. 1-2) w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Pozycja dostępna jest w Internecie od 27.07.2007 r.

T. 1.
https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/9588

T. 2.
https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/9589Harry Maximilian Buchberger

Dnia 19 maja 2007 r. pan Harry Maximilian Buchberger z Berlina, honorowy przewodniczący fundacji Harry Maximilian Buchberger-Stiftung zur Förderung der Deutsch-Polnischen Gesellschaft der Universität Wrocław, podarował Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu 17-tomowe wydawnictwo:

Die Musik in Geschichte und Gegenwart : allgemeine Enzyklopädie der Musik / hrsg. von Friedrich Blume. - München : Dt. Taschenbuchverl., 1989.

Wartość daru: 750 Euro.Neurosoft

Firma Neurosoft została sponsorem udziału dwóch pracowników Biblioteki w konferencji „Wrocławskie spotkania bibliotekarzy polonijnych” (lipiec 2007).2006

Prof. Dr. Hanna Koenigs-Philipp

26 maja 2006 roku Prof. Dr. Hanna Koenigs-Philipp z Monachium podarowała Oddziałowi Starych Druków XVII-wieczny druk w języku polskim:

Baranowicz Łazarz, Lutnia Apollinowa kozdej sprawie gotowa... (Kijów), z typographiey Kijowo-Pieczerskiej, 1671.

Druk był własnością ojca sponsorki, Prof. Dr. Wernera Philippa (1908-1996), który urodził się we Wrocławiu.2005

Monika Chełmońska

12 lipca 2005 roku Pani Monika Chełmońska z Wrocławia podarowała Oddziałowi Starych Druków trzy stare druki:

1. Colerus Johann: Oeconomiae ruralis et domestica: ... Mäyntz 1665. 2o

2. Biblia das ist: Die gantze H: Schrifft  Altes und Neues Testaments Teutsch  Herrn Doctor Martin Luthers ... Nürnberg 1693. 2o

3. Le Grand Antoine: Le sage des stoiques. ... La Haye 1662. 24o2004

Prof. Dr. Dr. h.c. Rudolf Lenz z Marburga

Prof. Dr. Dr. h.c. Rudolf Lenz z Marburga podarował Oddziałowi Rękopisów jeden komplet podkładek służący do ochrony kodeksów przy ich udostępnianiu.

zob. akcesoria zabezpieczające zbiory specjalneDeutsche Forschungsgemeischaft

Zakup 23 woluminów książek niemieckojęzycznych.2003

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego DACH BUD Sp. z o.o.

Zakup zbioru listów uczonych europejskich z lat 1770-1815 do J. G. Schneidera, profesora Uniwersytetu Wrocławskiego i dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.