Przejdź do treści

Usługi informacyjne

Informacje ogólne

Usługi informacyjne, w odniesieniu do zbiorów ogólnych, świadczone są przede wszystkim przez Oddział Informacji Naukowej oraz, w wydzielonym zakresie, przez agendy udostępniania i Pracownię Reprograficzną, a w odniesieniu do zbiorów specjalnych – przez oddziały zbiorów specjalnych w nowym budynku Biblioteki na ul. Fryderyka Joliot-Curie 12.

Usługi informacyjne obejmują informację katalogową oraz informację naukową (poradnictwo: informacyjne, bibliograficzne, metodyczne, zestawienia tematyczne oraz obsługa kwerend i zamówień na odbitki kserograficzne materiałów bibliotecznych). Na szczególną uwagę zasługuje realizacja kwerend kierowanych zarówno do zbiorów ogólnych, jak i zbiorów specjalnych. Biblioteka świadczy też szereg usług towarzyszących realizacji kwerend, związanych z wykonywaniem kopii zamawianych materiałów oraz tzw. usługi dodatkowe. Niektóre z nich, w zależności od swego charakteru, są usługami płatnymi, zgodnie z odpowiednimi cennikami obowiązującymi w BU (Cennik usług informacyjnych, Cennik za świadczenie dodatkowych usług, Cennik usług reprograficznych).


Informacja katalogowa

Informacji katalogowej udzielają bezpośrednio i telefonicznie:

 • w zakresie zbiorów ogólnych
  wszyscy bibliotekarze podczas dyżurów w Punkcie Informacyjnym Biblioteki
  ul. F. Joliot-Curie 12, poziom 0, Wejście Główne do budynku
  tel. 71 375 76 24

 • w zakresie zbiorów bibliotek zakładowych
  wszyscy bibliotekarze podczas dyżurów w Informatorium
  ul. Fryderyka Joliot-Curie 12, poziom 1
  tel. 71 375 75 98

 • w zakresie zbiorów specjalnych
  pracownicy oddziałów zbiorów specjalnych

Informacja katalogowa za pośrednictwem poczty elektronicznej
e-mail:

Wszelką pomocą w korzystaniu z katalogów służą również bibliotekarze dyżurujący w czytelniach.

Uwagi o katalogu komputerowym należy kierować na adres e-mail:


Informacja naukowa

Usługi w zakresie informacji naukowej obejmują:

 • poradnictwo informacyjne i bibliograficzne w oparciu o katalogi zbiorów własnych, księgozbiór podręczny Czytelni Oddziału Informacji Naukowej oraz bazy danych

 • udzielanie informacji faktograficznej w oparciu o dostępne wydawnictwa informacyjne

 • lokalizowanie trudno dostępnych materiałów w bibliotekach krajowych i zagranicznych

 • porady metodyczne w zakresie korzystania ze źródeł, ustalania strategii wyszukiwania w bazach danych oraz informacji skierowującej do dokumentów źródłowych drukowanych i serwisów informacyjnych elektronicznych

 • wykonywanie kwerend

 • realizowanie zamówień na odbitki kserograficzne materiałów znajdujących się w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej i bibliotek zakładowych (realizowane dla użytkowników spoza Wrocławia

 • dostęp do księgozbioru Czytelni Oddziału Informacji Naukowej oraz dostęp do baz danych.

Uwaga. Biblioteka nie wykonuje zestawień bibliograficznych dla studentów i uczniów.


Kwerendy

Zapytania dotyczące zbiorów ogólnych oraz zapytania dotyczące zbiorów specjalnych z oddziałów: Gabinet Śląsko-Łużycki, Oddział Rękopisów, Oddział Starych Druków, Oddział Zbiorów Graficznych, Oddział Zbiorów Kartograficznych oraz Oddział Zbiorów Muzycznych należy kierować na adresy:

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu
ul. Fryderyka Joliot-Curie 12
50-383 Wrocław

Zasady stosowane przy realizacji kwerend

W przypadku przygotowania szczególnie czasochłonnej i pracochłonnej odpowiedzi, bibliotekarze są zobowiązani zawiadomić użytkownika o przewidzianym czasie przygotowania odpowiedzi.

W przypadku przygotowania szczególnie czasochłonnej i pracochłonnej kwerendy (np. zapytania genealogiczne) może być wystawiony rachunek za pracę bibliotekarza według obowiązującego cennika przy świadczeniu dodatkowych usług przez BU, o czym użytkownik będzie wcześniej zawiadomiony.

Wykonanie kopii materiałów bibliotecznych ze zbiorów specjalnych, na życzenie użytkownika, jest odpłatne według obowiązującego cennika za usługi reprograficzne wykonywane przez BU.

Biblioteka może odmówić wykonania kwerend - wyjątkowo pracochłonnych lub wymagających skomplikowanych poszukiwań poza biblioteką.

Wraz z odmową realizacji kwerendy udzielania jest informacja skierowująca do źródeł drukowanych lub elektronicznych, bądź do instytucji czy osób dysponujących odpowiednią informacją.