Przejdź do treści

Fumigacja zbiorów

Dezynfekcja chemiczna w komorze fumigacyjnej Konvak


Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu oferuje usługę chemicznej dezynfekcji książek, czasopism, materiałów archiwalnych, innych dokumentów na nośniku papierowym, wykonywaną w komorze fumigacyjnej.

Komora fumigacyjna spełnia wymagania norm krajowych i europejskich, posiada odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa wydane przez producenta (Konvak). Personel obsługujący komorę jest właściwie przeszkolony, co zapewnia profesjonalne wykonanie usług.

Wykonawca gwarantuje dochowanie szczególnej staranności w zakresie zapewnienia parametrów procesu dezynfekcji zgodnych ze standardami przewidzianymi dla materiałów archiwalnych i księgozbiorów.

Charakterystyka usługi

Dezynfekcja chemiczna komorze fumigacyjnej Konvak odbywa się przy użyciu sterylgazu S-9, będącego mieszaniną zawierającą 9% tlenku etylenu i 91% dwutlenku węgla.

Przewidywany czas realizacji dezynfekcji dla 1 wsadu to 4 tygodnie od daty dostarczenia materiałów przez zamawiającego do siedziby BUWr i obejmuje m.in.:

 • Czas przygotowania wsadu

 • Czas dezynfekcji właściwej 36 h

 • Kwarantannę – minimum 5 dni.

Przebieg procesu różni się w zależności od poddawanych dezynfekcji materiałów (archiwalne czy książki).

Pojemność komory fumigacyjnej wynosi około 5 m³ - 20 m.b. dokumentów formatu A4 (ilość woluminów w zależności od ilości stron w poszczególnych tomach to od 800 - 1000 szt.).

BUWr nie dokonuje klasyfikacji przyjmowanych materiałów pod kątem wrażliwości na działanie tlenku etylenu. Obowiązek oceny powierzanych materiałów pod kątem wrażliwości na działanie tlenku etylenu oraz innych czynników fizycznych (wynikających z technologii procesu dezynfekcji zastosowanego w komorze fumigacyjnej Konvak) spoczywa na zleceniodawcy.

Usługa nie obejmuje badania mikrobiologicznego przyjętych materiałów i oceny skuteczności dezynfekcji.

Materiały poddawane dezynfekcji

Do dezynfekcji przyjmowane są: książki, czasopisma, materiały archiwalne, inne dokumenty na nośniku papierowym.

Materiały o widocznym wysokim stopniu zakażenia przyjmowane są wyłącznie do oddzielnej dezynfekcji - obowiązuje opłata za całą objętość komory fumigacyjnej, niezależnie od faktycznej ilości m.b. materiałów.

 • BUWr nie dokonuje klasyfikacji przyjmowanych materiałów pod kątem wrażliwości na działanie tlenku etylenu,

 • usługa nie obejmuje badania mikrobiologicznego przyjętych materiałów i oceny skuteczności dezynfekcji,

Ważne:

 • nie świadczy się usług w zakresie dezynfekcji obrazów, grafik, rzeźb, tkanin, elementów wystroju wnętrz itp.;

 • z dezynfekcji wyłączone są w szczególności materiały zafoliowane, zawierające tworzywa sztuczne, elementy metalowe, materiały fotograficzne;

 • do dezynfekcji nie są przyjmowane materiały nadmiernie zawilgocone, których wilgotność względna przekracza 70%.

Przyjmowanie i odbiór materiałów

Materiały powierzane do dezynfekcji powinny być zapakowane tylko i wyłącznie w papierowe/tekturowe opakowania umożliwiające penetrację gazu do ich wnętrza bez konieczności ich rozpakowywania przez obsługę komory.

Na zleceniodawcy ciąży obowiązek:

 • uzgodnienia z wykonawcą terminu dostarczenia materiałów do dezynfekcji,

 • przeliczenia powierzanych materiałów formatu większego lub mniejszego niż A4 na ten format,

 • podania ilości powierzanych materiałów z dokładnością do 0,5 m.b., zaokrąglając w górę, nie mniej jednak niż 1 m.b.

 • dostarczenia powierzanych materiałów do siedziby wykonawcy i wniesienia ich na własny koszt do magazynu wstępnego,

 • przygotowania wykazu/protokołu powierzanych materiałów w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla zamawiającego i BUWr,

 • odbioru materiałów po procesie dezynfekcji wprost z siedziby wykonawcy (z magazynu kwarantanny) i wyniesienia ich na własny koszt.

Ilość materiałów przyjmowanych jednorazowo od zleceniodawcy jest ograniczona pojemnością magazynu wstępnego i magazynu kwarantanny.