Przejdź do treści

Rada Biblioteczna

Działalność Rady Bibliotecznej Uniwersytetu Wrocławskiego


Kadencja 2016-2020


W dniach 11-15 czerwca 2018 r. odbyło się głosowanie internetowe dotyczące aktualizacji załączników do regulaminu udostępniania zbiorów BUWr po wprowadzeniu RODO.


Program posiedzenia Rady Bibliotecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r.:

 • Informacja Dyrektora o działalności Biblioteki Uniwersyteckiej w 2017 r.;

 • Omówienie sprawozdania rocznego z działalności BUWr i bibliotek specjalistycznych za 2017 r.;

 • Wolne wnioski.

Program posiedzenia Rady Bibliotecznej z dnia 26 stycznia 2017 r.:

 • Przyjęcie protokołu z posiedzenia RB w dn. 10.11.2016 r.

 • Sprawa ustalenia trybu procedowania Rady Bibliotecznej z uwzględnieniem możliwości głosowania online (w sytuacjach szczególnych) i wprowadzenie w związku z tym zmian w Regulaminie Rady Bibliotecznej.

 • Zaopiniowanie Regulaminu Udostępniania zbiorów BUWr (tekst jednolity).

 • Informacja na temat przeprowadzki zbiorów specjalnych z Biblioteki Na Piasku.

 • Wolne wnioski.

Program posiedzenia Rady Bibliotecznej z dnia 10 listopada 2016 r.:

 • wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Bibliotecznej

 • sprawy bieżące i wolne wnioski


Kadencja 2012-2016


W dniach 6-8.06.2016 odbyło się głosowanie internetowe członków Rady Bibliotecznej w sprawie wniosku Wydziału Filologicznego o utworzenie biblioteki Katedry Judaistyki.


W dniach 6-16 listopada 2015 odbyło się głosowanie internetowe członków Rady Bibliotecznej w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu udostępniania BUWr (wprowadzenie elektronicznego systemu zamawiania materiałów bibliotecznych do korzystania na miejscu ze zbiorów ogólnych).


Program posiedzenia Rady Bibliotecznej z dnia 30.03.2015 r.:

 • Aktualizacja dokumentu wewnętrznego "Procedury dotyczące zabezpieczania i przechowywania zbiorów w BU" - referuje mgr Ewa Pitak.

 • Wniosek w sprawie powierzenia dr Monice Górskiej funkcji Zastępcy Dyrektora ds. Zbiorów Ogólnych - referuje mgr inż. G. Piotrowicz.

 • Omówienie rocznego sprawozdania z działalności BU za rok 2014 - referuje mgr inż. G. Piotrowicz.

 • Sprawa dotycząca windykacji w BU.

 • Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 • Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady w dn. 22.10.2013 r. i głosowań (protokoły Nr 7, 8 i 9)

Głosowanie internetowe członków Rady Bibliotecznej w dniach 11-15 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w Regulaminie udostępniania zbiorów BUWr (zwiększenie ilości dzieł wypożyczanych przez doktorantów).


Głosowanie internetowe członków Rady Bibliotecznej w dniach 1-3 października 2014 r. w sprawie zmian w zarządzeniach rektora dotyczących:

 • Regulaminu organizacyjnego systemu biblioteczno-informacyjnego BUWr.

 • Regulaminu udostępniania zbiorów BUWr.

 • Zarządzenia dotyczącego czasu pracy pracowników BUWr

Program posiedzenia Rady Bibliotecznej z dnia 22 października 2013 r.:

 • Zaopiniowanie projektu zmian w Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego w punkcie dotyczącym bibliotekarzy dyplomowanych.

 • Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 • Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady w dn. 30 września 2013 r.

Program posiedzenia Rady Bibliotecznej z dnia 30 września 2013 r.:

 • Zwiedzanie gmachu BU.

 • Wniosek w sprawie nadania Bibliotece Instytutu Historycznego imienia Prof. Adama Galosa.

 • Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 • Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady w dn. 7 maja 2013 r.

Program posiedzenia Rady Bibliotecznej z dnia 7 maja 2013 r.:

 • Zaopiniowanie wniosku Prof. Alicji Szerląg - Dyrektor Instytutu Pedagogiki UWr o nadanie Bibliotece Instytutu Pedagogiki imienia Profesor Mirosławy Chamcówny.

 • Zaopiniowanie Sprawozdania z działalności BUWr w roku 2012

 • Zaopiniowanie zmian w regulaminach: Rady Bibliotecznej, kontroli zbiorów dla BUWr, kontroli zbiorów dla bibliotek specjalistycznych, Regulaminie organizacyjnym systemu informatyczno-bibliotecznego UWr, Regulaminie udostępniania zbiorów oraz zmian w dokumentach: Czas pracy pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej i Procedury dotyczące zabezpieczania i przechowywania zbiorów BUWr

 • Informacje nt. bieżącej sytuacji BUWr i przeprowadzki

 • Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 • Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady w dn. 26 lutego 2013 r.


Program posiedzenia Rady Bibliotecznej z dnia 26 lutego 2013 r.:

 • Wniosek o awans mgr Marii Bosackiej (B-ka Inst. Pedagogiki UWr) na stanowisko kustosza dyplomowanego - referuje Prof. A. Mańko - Matysiak.

 • Sprawa przeprowadzki Biblioteki Uniwersyteckiej do nowego gmachu - referuje mgr inż. G. Piotrowicz- Dyrektor BUWr.

 • Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 • Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady w dn. 11 grudnia 2012 r.


Program posiedzenia Rady Bibliotecznej z dnia 11 grudnia 2012 r.:

 • Obecna sytuacja nowego budynku Biblioteki Uniwersyteckiej,

 • Sprawy bieżące i wolne wnioski,

 • Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia w dniu 13.11.2012 r.


Program posiedzenia Rady Bibliotecznej z dnia 13 listopada 2012 r.:

 • wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Bibliotecznej

 • sprawy bieżące i wolne wnioski


Kadencja 2009-2012


Program posiedzenia Rady Bibliotecznej z dnia 29 maja 2012 r.:

 • prezentacja Sprawozdania Biblioteki Uniwersyteckiej za rok 2011 – referuje Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej st. kustosz dyplomowany mgr inż. Grażyna Piotrowicz,

 • Dyskusja nad Sprawozdaniem,

 • Zaopiniowanie wniosku ws. zmian w Regulaminie Udostępniania Zbiorów BUWr oraz we Wzorcowym regulaminie bibliotek specjalistycznych UWr. (Załącznik Nr 3 do Regulaminu organizacyjnego systemu biblioteczno-informacyjnego UWr.), związanych z wprowadzeniem zmian w Regulaminie Studiów w UWr (Uchwała nr 30/2012 Senatu UWr. z dnia 25 kwietnia 2012 r.), a dotyczących szczególnych uprawnień studentów ze stwierdzoną niepełnosprawnością - referuje Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej st. kustosz dyplomowany mgr inż. Grażyna Piotrowicz,

 • Zaopiniowanie zmian w Regulaminie Udostępniania Zbiorów BUWr., dotyczących:
  a) wypożyczeń międzybibliotecznych - wprowadzenie w życie zapisów dawnego §77 (obecnie § 71),
  b) likwidacji uprawnień do wypożyczeń zbiorów za uiszczeniem kaucji,
  c) nadanie uprawnień do wypożyczeń zbiorów – emerytowanym pracownikom UWr.

 • Wolne wnioski,

 • Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia w dniu 24 lutego 2012 r.

 • Zwiedzanie nowego gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej.

Program posiedzenia Rady Bibliotecznej z dnia 24 lutego 2012 r.:

 • Zaopiniowanie wniosku o powołanie Biblioteki Wydziału Nauk Biologicznych w Uniwersytecie Wrocławskim - referuje prof. dr hab. Małgorzata Daczewska, prodziekan Wydziału Nauk Biologicznych ds. ogólnych,

 • Wolne wnioski,

 • Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia w dniu 20 stycznia 2012 r.

Program posiedzenia Rady Bibliotecznej z dnia 20 stycznia 2012 r.:

 • Zatwierdzenie zmian:

  • we Wzorcowym regulaminie bibliotek specjalistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego, stanowiącym załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 28/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dn. 1 marca 2007r. wprowadzającego Regulamin organizacyjny systemu biblioteczno - informacyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego.

  • w Regulaminie kontroli zbiorów bibliotek specjalistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego (Zarządzenie Nr 101/2009 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dn. 10 września 2009r.) - referuje Dyrektor Grażyna Piotrowicz,

 • Informacja o aktualnej sytuacji budowy nowego gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej - referuje Dyrektor Grażyna Piotrowicz,

 • Sprawy bieżące,

 • Wolne wnioski,

 • Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia w dniu 5 maja 2011 r.

 • W dniu 20.01. 2012 r. do porządku obrad włączono też zaopiniowanie wniosku Dyrektora Instytutu Konfucjusza Uniwersytetu Wrocławskiego o włączenie Biblioteki Instytutu Konfucjusza w skład systemu informacyjno-bibliotecznego Uczelni, jako biblioteki specjalistycznej

Program posiedzenia Rady Bibliotecznej z dnia 5 maja 2011 r.:

 • Prezentacja sprawozdania Biblioteki Uniwersyteckiej i bibliotek specjalistycznych za rok 2010 - referuje Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej st. kustosz dyplomowany mgr inż. Grażyna Piotrowicz,

 • Sprawa awansu na stanowisko kustosza dyplomowanego mgr Mirosława Osowskiego (Oddział Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej) - referuje Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej st. kustosz dyplomowany mgr inż. Grażyna Piotrowicz,

 • Wniosek w sprawie zaopiniowania zmian w Regulaminie Udostępniania Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej - referuje Wicedyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej st. kustosz dyplomowany mgr Ewa Pitak,

 • Wolne wnioski,

 • Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia w dniu 3 marca 2011 r.

Program posiedzenia Rady Bibliotecznej z dnia 3 marca 2011 r.:

 • Reorganizacja struktury organizacyjnej Biblioteki Uniwersyteckiej pod kątem przygotowań do przeprowadzki do nowego gmachu – referuje Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej st. kustosz dyplomowany mgr inż. Grażyna Piotrowicz,

 • Sprawa awansu na stanowisko starszego kustosza dyplomowanego dr Krystyny Michniewicz-Wanik (Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych) – referuje Przewodnicząca Rady Bibliotecznej prof. dr hab. Anna Migoniowa,

 • Wolne wnioski,

 • Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia w dniu 22 października 2010 r.

Program posiedzenia Rady Bibliotecznej z dnia 22 października 2010 r.:

 • Zaopiniowanie wniosku Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii o nadanie imienia Profesora Kazimierza Orzechowskiego Bibliotece Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii - referuje Dziekan prof. dr hab. Włodzimierz Gromski,

 • Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego: stan aktualny, perspektywy rozwoju, obecność w niej publikacji pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego - referuje Dyrektor Grażyna Piotrowicz,

 • Sprawy bieżące,

 • Wolne wnioski,

 • Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia w dniu 26 kwietnia 2010 r.

Program posiedzenia Rady Bibliotecznej z dnia 26 kwietnia 2010 r.:

 • Prezentacja sprawozdania Biblioteki Uniwersyteckiej i bibliotek specjalistycznych za rok 2009 - referuje Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej mgr inż. Grażyna Piotrowicz,

 • Dyskusja nad sprawozdaniem Biblioteki Uniwersyteckiej,

 • Sprawy bieżące,

 • Wolne wnioski,

 • Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia w dniu 7 grudnia 2009 r.

Program posiedzenia Rady Bibliotecznej z dnia 7 grudnia 2009 r.:

 • Wniosek w sprawie awansu na stanowisko kustosza dyplomowanego mgr Małgorzaty Winnickiej, kierownika Biblioteki Instytutu Filologii Polskiej - referuje prof. dr hab. Anna Migoniowa,

 • Sprawa uzupełnienia wymagań kwalifikacyjnych bibliotekarzy Biblioteki Uniwersyteckiej - referuje prof. dr hab. Anna Migoniowa,

 • Sprawy bieżące,

 • Wolne wnioski,

 • Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia w dniu 29 czerwca 2009 r.

Program posiedzenia Rady Bibliotecznej z dnia 29 czerwca 2009 r.:

 • Wniosek dotyczący połączenia księgozbioru Katedry Muzykologii z Biblioteką Instytutu Kulturoznawstwa i zmiany nazwy na Bibliotekę Kulturoznawstwa i Muzykologii - referuje prof. dr hab. Maciej Gołąb,

 • Wniosek w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu kontroli zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu - referuje Dyrektor mgr inż. Grażyna Piotrowicz,

 • Wniosek w sprawie przyjęcia Regulaminu kontroli zbiorów bibliotek specjalistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego - referuje Dyrektor mgr inż. Grażyna Piotrowicz,

 • Wnioski w sprawie awansu na stanowisko starszego kustosza dyplomowanego pracowników bibliotek specjalistycznych:
  • Mgr Joanny Czyrek (Biblioteka Wydziału Chemii),

  • Mgr Kazimiery Lukjan (Biblioteka Wydziału Chemii)

  referuje przewodnicząca Rady Bibliotecznej prof. dr hab. Anna Migoniowa,
 • Sprawy bieżące,

 • Wolne wnioski,

 • Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia w dniu 30 marca 2009 r.

Program posiedzenia Rady Bibliotecznej z dnia 30 marca 2009 r.:

 • prezentacja sprawozdania Biblioteki Uniwersyteckiej i bibliotek zakładowych za rok 2008 - referuje Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej mgr inż. Grażyna Piotrowicz

 • dyskusja nad sprawozdaniem Biblioteki Uniwersyteckiej

 • sprawy bieżące

 • wolne wnioski

 • zatwierdzenie protokołu z posiedzenia w dniu 28 listopada 2008 r.

Program posiedzenia Rady Bibliotecznej z dnia 28 listopada 2008 r.:

 • omówienie zadań wicedyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej ds. zbiorów specjalnych oraz prezentacja programu działań - referuje mgr Ewa Pitak

 • zaopiniowanie wniosku w sprawie powierzenia mgr Ewie Pitak funkcji wicedyrektora ds. zbiorów specjalnych BUWr.

 • wniosek o zmianę nazwy oddziału "Śląskie Archiwum Ikonograficzne" na "Oddział Naukowego Opracowania Dziedzictwa Kulturowego" - referuje Dyrektor BUWr. mgr inż. Grażyna Piotrowicz

 • zaopiniowanie zmian w Regulaminie Udostępniania BUWr. - referuje Dyrektor BUWr. mgr inż. Grażyna Piotrowicz

 • wolne wnioski

 • zatwierdzenie protokołu Nr 1/2008 z posiedzenia RB w dniu 18.11.2008

Program posiedzenia Rady Bibliotecznej z dnia 18 listopada 2008 r.:

 • wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Bibliotecznej

 • sprawy kadrowe - referuje Dyrektor BUWr. mgr inż. Grażyna Piotrowicz

 • wolne wnioski