Projekty

PROJEKTY W REALIZACJI

[stan na 11.12.2019]


Portal tematyczny - Dziedzictwo kulturowe w badaniach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

Projekt własny Biblioteki. Portal tematyczny prezentuje wyniki projektów realizowanych w BUWr. Jego głównym elementem jest baza danych integrująca wyniki projektów realizowanych w Oddziale Naukowej Dokumentacji Dziedzictwa Kulturowego BUWr. Dzięki uwspólnieniu indeksów oraz nadaniu plikom graficznym unikatowych identyfikatorów w obrębie wszystkich kolekcji łącznie możliwe stało się przeglądanie wszystkich zasobów za pomocą dynamicznie zmieniającego się interfejsu.
Baza dostępna od 1 lipca 2013 r. pod adresem:
https://dk.bu.uni.wroc.pl
W związku z przygotowywaniem portalu wdrażany jest jednolity system adresowania wszystkich baz w obrębie domeny https://dk.bu.uni.wroc.pl
Więcej (w języku angielskim) o powstawaniu baz dziedzictwa kulturowego:
Żurek Adam, Joanna Pawliniak, Digitalization of Cultural Heritage and Databases for Historical Sciences – Together or Separately?
https://www.inforum.cz/proceedings/2012/19/


Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego

Projekt „Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego” realizowany jest w oparciu o środki własne BUWr. Biblioteka Cyfrowa oferuje dostęp do zabytków piśmiennictwa, zbiorów edukacyjnych i wystaw, prezentujących najbardziej interesujące kolekcje wybrane z bogatych zasobów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.
Kolekcje Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego obejmują zdigitalizowane zbiory, które ze względu na ich wartość historyczną, treść, format i zakres terytorialny stanowią dziedzictwo kultury europejskiej lub regionalnej. Oryginały poddane procesowi digitalizacji obejmują następujące formaty: książki (w tym stare druki), czasopisma, rękopisy, fotografie, nuty, mapy, karty pocztowe, grafiki. Uwzględniają one także materiały edukacyjne, wystawy i inne. Zakres terytorialny kolekcji Dziedzictwo kulturowe dotyczy obszaru niemal całej Europy, a Regionalia obejmują cały Śląsk i Łużyce, ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska i Wrocławia.
Cyfrowe kolekcje obejmują następując kategorie wiedzy:

- Dziedzictwo kulturowe
- Czasopisma
- Dokumenty Życia Społecznego
- Książki wydane w latach 1800 do 1945
- Rękopisy
- Stare Druki
- Zbiory Graficzne
- Zbiory Kartograficzne
- Zbiory Muzyczne
- Katalogi BUWr
- Materiały edukacyjne
- Regionalia
- Zbiory Bibliologiczne
- e-Wydawnictwo BUWr.


CEE MASTER

Koordynatorem projektu jest Biblioteka Narodowa w Pradze. BU partneruje projektowi od września 2003 r. Celem projektu jest utworzenie, dostępnej przez Internet, bazy katalogowej zawierającej opisy rękopisów z bibliotek krajów Europy Środkowej i Wschodniej, opracowywanych wg standardów MASTER w języku XML (eXtensible Markup Language). Biblioteka zobowiązała się do wprowadzania do bazy co najmniej 5 opisów rękopisów tygodniowo.


RISM

W ramach współpracy z centralą RISM we Frankfurcie nad Menem, rozpoczętej przez BUWr. w 1997 roku, Biblioteka współtworzy wspólną komputerową bazę opisów katalogowych rękopisów muzycznych, pochodzących z bibliotek europejskich. Baza ta dostępna jest online poprzez Internet (w serwisie Sales Nisc) i na dyskach optycznych CD.


PROJEKTY W PRZYGOTOWANIU


Bibliografia Druków Śląskich (za lata 1475-1800) ze zbiorów polskich i niemieckich - Bibliographie schlesischer Druckorte der Frühen Neuzeit (1475-1800) aus polnischen und deutschen Beständen (BSD).

Projekt (planowany na 2 lata) ma na celu utworzenie kompletnej Bibliografii wszelkich prac istniejących w bibliotekach polskich, niemieckich i czeskich, które w okresie 1475-1800 zostały wydrukowane w ośrodkach śląskich.

Tytuły będą wydzielone wg nazw miejscowości i uporządkowane chronologicznie. Wskazówki dotyczące miejsca powstania pozwolą na odnalezienie wymienionych tytułów prac. Dzięki różnym typom rejestrów uporządkowanych wg autorów, drukarzy, wydawców, ilustratorów, itp. – zostanie przedstawiony nowy profil miejsc druku. Do każdego miejsca druku zostanie dołączona informacja na temat rozwoju gospodarczego, historycznego, itp., która uszczegółowi ramy projektu. Bibliografia zostanie przygotowana w wersji drukowanej, na CD-ROM i w formie bazy danych dostępnej w Internecie.


PROJEKTY ZAKOŃCZONE


Działalność Upowszechniająca Naukę 2019 (DUN)

Działalność Upowszechniająca Naukę (DUN) to projekt finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Polega on na realizacji zadań wspierających rozwój polskiej nauki poprzez jej upowszechnianie, promocję i popularyzację.  W ramach finansowania z projektu DUN przewidziano  środki dla  bibliotek naukowych, m.in. na opracowywanie i udostępnianie w postaci elektronicznej informacji o naukowych zasobach bibliotecznych oraz na działalność wydawniczą. Biblioteka Uniwersytecka realizuje zadania w ramach projektu DUN od 2014 roku. W 2019 roku Biblioteka otrzymała kolejne wsparcie finansowe na realizację aż 5 zadań z zakresu opracowania materiałów bibliotecznych i digitalizacji w ramach umowy Nr 771/P-DUN/2019. Projekt realizowano od 1 lutego do 30 października 2019 roku.

Zadanie 1

Przedwojenne czasopisma humanistyczne w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu – rozbudowa komputerowego katalogu zbiorów o opisy bibliograficzne dotyczące czasopism dawnej Biblioteki Miejskiej i tzw. koncentracji niemieckiej

Zadanie to realizowane było przez zespół pracowników Oddziału Wydawnictw Ciągłych Biblioteki Uniwersyteckiej i dotyczyło komputerowego opracowania zasobu cennych, przedwojennych czasopism niemieckich. Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu posiada największy w kraju zbiór poniemiecki (zarówno książek jak i czasopism), jaki udało się zachować i zabezpieczyć przed zniszczeniami wojennymi, a także wywożeniem i kradzieżą. Wymagające opracowania przedwojenne czasopisma humanistyczne w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu pochodzą z trzech głównych źródeł: dawnej Biblioteki Miejskiej, dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej oraz z innych bibliotek, nie tylko śląskich, zabezpieczonych na Dolnym Śląsku po wojnie (tzw. „koncentracja niemiecka”, zbiory zabezpieczone).
Do 1939 roku Biblioteka Miejska była największą miejską biblioteką naukową w Niemczech. Jej księgozbiór przetrwał II wojnę światową i dzisiaj wzbogaca humanistyczne zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Zbiory te reprezentują głównie dziedziny nauki: historię, nauki społeczne, prawo, filozofię, pedagogikę, sztukę wraz z muzykaliami oraz historię nauk przyrodniczych, a także dokumentują działalność różnych organizacji oraz towarzystw naukowych (ich opracowania statystyczne i sprawozdawczość z prowadzonych badań).

Księgozbiór dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej w dużej części został zniszczony. Zbiory, które ocalały to tematyka prawa i religioznawstwa, z różnych krajów, także pozaeuropejskich.

Zbiory z różnych bibliotek, nie tylko śląskich, ale zabezpieczonych na Dolnym Śląsku to różnojęzyczne wydawnictwa z zakresu historii, historii literatury i sztuki.

Celem tego zadania projektowego było opracowanie 120 tytułów przedwojennych czasopism, dla których sporządzone zostały rekordy bibliograficzne, rekordy zasobu i hasła wzorcowe.

Zadanie 2

Portret w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu - upowszechnienie źródeł poprzez opracowanie i digitalizację wizerunków osób i osobistości europejskich jako przyczynków do badań oraz udostępnienie wiedzy o sztuce portretowania od XVI do XX wieku

Drugie zadanie realizowane w ramach projektu Działalność Upowszechniająca Naukę polegało na opracowaniu w programie Dublin Core i upublicznieniu w BCUWr wizerunków osobistości, rycin, portretów, także osób anonimowych, stanowiących podstawowe źródło wiedzy do specjalistycznych badań w zakresie życia codziennego, kostiumologii i kultury materialnej różnych grup społeczności europejskich od XVI do XX wieku, w tym polskiej i śląskiej. Zbiór ten daje możliwość poszukiwań według kryteriów chronologicznych, stylistycznych, proweniencyjnych i wielu innych.
Wskazanie pochodzenia indywidualnych portretów i ich zespołów ze zbiorów bibliotecznych (np. dawna Biblioteka Miejska we Wrocławiu - Stadtbibliothek zu Breslau), muzealnych (np. Muzeum Regionalne w Lwówku Śląskim), urzędowych (Archiwum Miejskie we Wrocławiu) i prywatnych, dostarczy cennego materiału badaczom kolekcjonerstwa i poszczególnych kolekcji, nie tylko na Śląsku. Dzięki pozyskaniu środków ministerialnych pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej mogli zrealizować założone w tym zadaniu cele.
Dostęp w BCUWr do tak różnorodnego zasobu ułatwiają liczne słowa kluczowe w polskiej, angielskiej i niemieckiej wersji językowej, formowane z myślą o dostosowaniu się do standardów tworzonej obecnie bazy „Leopoldina”. Słowa kluczowe dotyczą portretowanych, autorów prac, gatunków, formatów i technik fotograficznych, a także wskazują przynależność do dawnych kolekcji.
Praktyka biblioteczna i muzealnicza wskazuje na rosnące w ostatnim czasie zainteresowanie portretem jako materiałem ilustracyjnym do wydawnictw naukowych i popularno-naukowych oraz do wystaw o zróżnicowanej tematyce.

Końcowym efektem przeprowadzonych prac przy wykorzystaniu pozyskanych środków ministerialnych jest opublikowanie około 1 400 plików portretów osób i osobistości związanych ze Śląskiem, zarchiwizowanych i upublicznionych w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego.
Dzięki uczestnictwu Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego w cyfrowej platformie Europeana, zasób opracowanych w formacie Dublin Core i zdigitalizowanych materiałów, będzie łatwo wyszukiwany w sieci światowej, m.in. poprzez dodatkowo opracowany i dodany do opisów rozbudowany system słów kluczowych w języku angielskim i niemieckim.

Zadanie 3

Trzecie zadanie - udostępnianie zasobów bibliotecznych w formie elektronicznej, które realizowane było w ramach projektu ministerialnego Działalność Upowszechniająca Naukę polegało na upowszechnieniu cennych źródeł do badań poprzez digitalizację unikatowych lokalnych dzienników z kolekcji śląsko-łużyckiej Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Mikrofilmowaniem, digitalizacją i udostępnieniem wybranej prasy w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego zajął się zespół pracowników Pracowni Reprografii i Digitalizacji Biblioteki Uniwersyteckiej. Głównym celem tego zadania było zabezpieczenie i pokazanie światu cennych, zabytkowych zbiorów z kolekcji śląsko-łużyckiej. Dzięki pozyskanym środkom ministerialnym przeprowadzono digitalizację, a zabezpieczone zbiory udostępniane są w sieci w formie plików cyfrowych dzięki czemu oryginały są chronione przed zniszczeniem.
Do tego zadania wytypowano 5 pism lokalnych, posiadających unikalne walory badawcze, których tytuły znajdują się wyłącznie w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu i nie są notowane w katalogach bibliotek niemieckich: Landecker Stadtblatt. Öffentlicher Anzeiger für die Graffschaft Gkatz - dziennik wydawany w Lądku - Zdrój, obejmujący swoim zasięgiem miasto Lądek - Zdrój i dawne Hrabstwo Kłodzie, Landecker Stadtblatt und Nachrichten, dziennik wydawany w Lądku - Zdrój, obejmujący swoim zasięgiem miasto Lądek-Zdrój i dawne Hrabstwo Kłodzkie, Anzeiger für Obernigk und Umgegend, który obejmował swoim zasięgiem miasto Oborniki Śląskie i okolicę, dziennik Polkwitzer Stadtblatt. Wochen und Amtliches Anzeigenblatt für die Stadt Polkwitz und deren Umgegend oraz tygodnik wydawany we Wrocławiu przez Wrocławską Izbę Rzemieślniczą (Handwerkskammer zu Breslau) - Schlesiens Handel und Gewerbe. Schlesisches Gewerbeblatt, Wochenschrift für den gewerblichen Mittelstand Schlesiens. Organ des Handelskammer zu Breslau obejmujący swoim zasięgiem obszar Śląska niemieckiego.
Znaczna część gazet kolekcji śląsko-łużyckiej, w tym prezentowane wyżej tytuły, była drukowana od przełomu XIX i XX wieku na kwaśnym papierze, który z upływem lat ulegał samozniszczeniu - zaczął łamać się i kruszyć. Przeglądanie i dostęp do treści oryginałów było znacznie utrudniony, a ponadto podczas ich udostępniania czytelnikom powstawały nowe, nieodwracalne ubytki. Chroniąc cenną kolekcję historyczną prasy regionalnej, Biblioteka prowadzi jej systematyczne mikrofilmowanie zabezpieczające oraz digitalizację. Dzięki takim zabiegom, zapewnia bezpieczeństwo zbiorów, a jednocześnie otwiera szeroki dostęp do treści artykułów, bez konieczności udostępniania użytkownikom oryginałów. Finalny efekt zrealizowanego zadania projektowego to uzyskanie ok. 40 000 opisanych plików, zarchiwizowanych i upublicznionych w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Doskonałe kopie cyfrowe unikatowej prasy śląskiej, które są szybko i bezpiecznie udostępniane w sieci przyczyniają się do pogłębiania wiedzy na temat dziejów tego regionu.
Więcej informacji na: www.bibliotekacyfrowa.pl

Zadanie 4

Śląskie muzykalia nutowe z XIX i początku XX w. z Oddziału Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej to czwarte zadanie zrealizowane w ramach projektu Działalność Upowszechniająca Naukę. Jego realizacja polegała na opracowaniu bibliograficznym w systemie Virtua, 150 cennych śląskich druków nutowych z XIX i początku XX wieku pochodzących ze zbiorów zabezpieczonych bibliotek przyklasztornych i szkolnych Wrocławia oraz dawnej Biblioteki Miejskiej, a obecnie będących własnością Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Celem opracowania muzycznych silesiaków nutowych, często o unikatowym charakterze, było upowszechnienie informacji o dziełach kompozytorów związanych ze Śląskiem oraz zaprezentowanie działalności śląskich oficyn wydawniczych, które przyczyniły się do rozwoju kultury muzycznej tego regionu.

Zadanie 5

Ostatnie zadanie realizowane w ramach projektu ministerialnego Działalność Upowszechniająca Naukę, zatytułowano: Dziedzictwo Staats- und Universitätsbibliothek we Wrocławiu - książka naukowa z XIX i początku XX wieku źródłem informacji o kulturze intelektualnej regionu. Rozbudowa informacji zawartych w katalogu komputerowym BUWr.
Pozyskane środki ministerialne pozwoliły na opracowanie 2 000 woluminów książek o charakterze naukowym, które ukazywały się od początku XIX wieku do lat 30. XX wieku.

Na potrzeby projektu ministerialnego opracowano liczne dzieła z zakresu prawa, ekonomii, nauk przyrodniczych i filozofii. Szczególny zbiór stanowią rozprawy akademickie powstałe na licznych uniwersytetach Niemiec, Francji i Szwajcarii, ale także Holandii czy Szwecji. Ważnym elementem kolekcji są dysertacje z zakresu prawa, zawierające szerokie omówienie zagadnień zarówno prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego, jak i prawa rolnego w kontekście prawa rzymskiego. Opracowany zbiór ukazuje, jak znaczny wpływ wywarło prawo rzymskie na rozwój prawodawstwa europejskiego, jak nastąpiła recepcja prawa rzymskiego w nowożytnej nauce, rozwijanej na uniwersytetach.
Opracowanie komputerowe i upublicznienie owego księgozbioru pozwoli na dużo łatwiejsze wykorzystanie go w badaniach i dociekaniach naukowych. Zwiększenie dostępności zasobów BUWr przysłuży się jednak nie tylko specjalistom w dziedzinie historii Wrocławia, Śląska i europejskiej nauki, ale też szerszej publiczności, zainteresowanej kulturą intelektualną regionu. Zbiory te stanowią cenne źródło wiedzy o dziejach XIX i początku XX wieku, co przesądza o ich znacznej wartości kulturowej, historycznej, poznawczej i naukowej. Fakt ten sprawił, że tym istotniejszą czynnością stało się ich opisanie i włączenie do katalogu komputerowego Biblioteki.
Szczegółowe opracowanie przedmiotowe niewątpliwie podniesie możliwości wyszukiwawcze a wprowadzone rekordy dostępne są zarówno w katalogu elektronicznym BUWr, jak i w NUKAT, a więc mogą być wykorzystywane zarówno przez indywidualnych czytelników, jak i przez inne biblioteki w ich lokalnych bazach.


Działalność Upowszechniająca Naukę 2018 (DUN)

Przedwojenne czasopisma humanistyczne w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu – rozbudowa komputerowego katalogu zbiorów o opisy bibliograficzne dotyczące czasopism dawnej Biblioteki Miejskiej i tzw. koncentracji niemieckiej

Projekt realizowany w okresie od 1 lutego do 30 października 2018 r.
przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Działalność Upowszechniająca Naukę (decyzja Nr 598/P-DUN/2018) - kontynuacja z roku 2017

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu posiada największy w kraju zbiór poniemiecki (zarówno książek jak i czasopism), jaki udało się zachować i zabezpieczyć przed zniszczeniami wojennymi, a także wywożeniem i kradzieżą. Wydawnictwa zwarte zostały już opracowane w całości, natomiast wydawnictwa ciągłe - jeszcze nie. Wymagające opracowania przedwojenne czasopisma humanistyczne w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu pochodzą z trzech głównych źródeł:

 • dawnej Biblioteki Miejskiej

 • dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej

 • oraz z innych bibliotek, nie tylko śląskich, zabezpieczonych na Dolnym Śląsku po wojnie (tzw. „koncentracja niemiecka”, zbiory zabezpieczone).

Do 1939 roku Biblioteka Miejska była największą miejską biblioteką naukową w Niemczech.
Jej księgozbiór przetrwał II wojnę światową i dzisiaj wzbogaca humanistyczne zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, Zbiory te reprezentują głównie dziedziny nauki: historię, nauki społeczne, prawo, filozofię, pedagogikę, sztukę wraz z muzykaliami oraz historię nauk przyrodniczych, a także dokumentują działalność różnych organizacji oraz towarzystw naukowych (ich opracowania statystyczne i sprawozdawczość z prowadzonych badań).

Księgozbiór dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej w dużej części został zniszczony. Zbiory, które ocalały to tematyka prawa i religioznawstwa, z różnych krajów, także pozaeuropejskich.

Zbiory z różnych bibliotek, nie tylko śląskich, ale zabezpieczonych na Dolnym Śląsku to różnojęzyczne wydawnictwa z zakresu historii, historii literatury i sztuki.

Celem projektu było opracowanie 120 tytułów przedwojennych czasopism, dla których sporządzone zostały rekordy bibliograficzne, rekordy zasobu i hasła wzorcowe.


Upowszechnienie cennych źródeł do badań poprzez digitalizację unikatowych lokalnych dzienników z Kolekcji Śląsko-Łużyckiej Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

Projekt realizowany w okresie od 1 lutego do 30 października 2018 r.
przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Działalność Upowszechniająca Naukę (decyzja Nr 598/P-DUN/2018) – kontynuacja z roku 2017

Do digitalizacji wybrano:

 • Auraser Stadtblatt. Behördliches Organ für die Stadt und den Amtsbezirk Auras

 • Warmbrunner Nachrichten. Verbreitestes Publikationsorgan für Bad Warmbrunn und Umgegend.

Biorąc pod uwagę fakt, że znaczna część kolekcji prasy śląskiej i łużyckiej była drukowana od przełomu XIX i XX wieku na kwaśnym papierze, udostępnianie jej w oryginale staje się coraz bardziej utrudnione. Kwaśny papier łamie się i kruszy podczas przeglądania, co powoduje nieodwracalne ubytki. Z tej przyczyny z każdym rokiem przybywa roczników poszczególnych tytułów wyłączonych z udostępniania. Starając się chronić cenną kolekcję historyczną prasy regionalnej Biblioteka prowadzi ich systematycznie mikrofilmowanie zabezpieczające oraz skanowanie. Realizacja tego zadania znacząco podniesie bezpieczeństwo zabytkowych zbiorów, stanowiących dziedzictwo regionu i Śląska, dzięki zapewnieniu dostępu do treści dzieł, bez konieczności udostępniania oryginalnych egzemplarzy.

Z drugiej zaś strony Biblioteka podejmuje starania o pozyskiwanie środków, które pozwolą na zwiększenie dostępności dawnych gazet w postaci elektronicznej, a tym samym umożliwią - podobnie jak mikrofilmy - ochronę oryginałów. Z uwagi na stan zachowania gazet i czasopism działania te traktowane są priorytetowo. Całe zadanie wpisuje się w działania globalne mające na celu stworzenie powszechnej przestrzeni badawczej przez zapewnienie szybkiego dostępu do źródeł dla zespołów naukowych pracujących nie tylko w obszarze regionu i Śląska, ale również o szerszym kręgu. Wysokiej jakości cyfrowe obrazy zapewnią niezbędną dokumentację unikatowej prasy śląsko-łużyckiej oraz zwiększą zasoby cyfrowe Uczelni.


Opracowanie w Międzynarodowej Bazie Źródeł Muzycznych (RISM), oraz udostępnienie w postaci cyfrowej, wzbogaconej o audio-prezentację, transkrypcji utworów muzycznych z unikatowych rękopisów kolekcji Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

Projekt realizowany w okresie od 1 lutego do 30 października 2018 r.
przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Działalność Upowszechniająca Naukę (decyzja Nr 598/P-DUN/2018).

Przedmiotem zadania było autorskie opracowanie rękopisów muzycznych o śląskiej proweniencji. Opracowany zasób muzyczny pochodzi z dawnej Biblioteki Miejskiej we Wrocławiu. Kompletne opisy dzieł zostały udostępnione w Międzynarodowej Bazie Źródeł Muzycznych (Répertoire International des Sources Musicales - RISM), a transkrypcje nutowe wraz z akustyczną prezentacją utworu w zasobie Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w ogólnodostępnym serwisie MuseScore.

Pierwszy etap prac objął opracowanie 155 utworów muzycznych nie ujętych dotąd w Międzynarodowej Bazie Źródeł Muzycznych RISM (Répertoire International des Sources Musicales), a w kolejnym została wykonana transkrypcja 197 dzieł muzycznych, które wprowadzono do kolekcji transkrypcji BUWr w serwisie MuseScore.

Opracowanie w międzynarodowej bazie RISM oraz publikacja transkrypcji obejmujących audio - prezentację umożliwia zapoznanie się z wybranymi dziełami szerszemu gronu odbiorców, również tym osobom, które nie posiadają umiejętności czytania nut lub poruszania się w historycznej notacji muzycznej. Niezwykle pomocny może być również nieograniczony dostęp do opracowanych zbiorów dla bibliotekarzy muzycznych, ułatwiając identyfikację anonimowych utworów.

Ponadto, udostępniony zbiór utworów pozwolił na upowszechnienie unikatowej, dawnej kultury muzycznej Wrocławia i Dolnego Śląska. Przedstawiony w formie skanów i transkrypcji materiał może stać się podstawą do dalszych badań muzykologicznych oraz służyć zarówno do celów naukowych jak i być uzupełnieniem repertuaru koncertowego muzyków na całym świecie. Transkrypcje będą także stanowiły rozszerzenie istniejącej już kolekcji transkrypcji muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.


Przedwojenne czasopisma humanistyczne w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu – rozbudowa komputerowego katalogu zbiorów o opisy bibliograficzne dotyczące czasopism dawnej Biblioteki Miejskiej i tzw. koncentracji niemieckiej

Projekt realizowany w okresie od 1 lutego do 30 listopada 2017 r.
przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Działalność Upowszechniająca Naukę (decyzja Nr 651/P-DUN/2017)

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu posiada największy w kraju zbiór poniemiecki (zarówno książek jak i czasopism), jaki udało się zachować i zabezpieczyć przed zniszczeniami wojennymi, a także wywożeniem i kradzieżą. Wydawnictwa zwarte zostały już opracowane w całości, natomiast wydawnictwa ciągłe - jeszcze nie. Wymagające opracowania przedwojenne czasopisma humanistyczne w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu pochodzą z trzech głównych źródeł:

 • dawnej Biblioteki Miejskiej

 • dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej

 • oraz z innych bibliotek, nie tylko śląskich, zabezpieczonych na Dolnym Śląsku po wojnie (tzw. „koncentracja niemiecka”, zbiory zabezpieczone).

Do 1939 roku Biblioteka Miejska była największą miejską biblioteką naukową w Niemczech.
Jej księgozbiór przetrwał II wojnę światową i dzisiaj wzbogaca humanistyczne zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, Zbiory te reprezentują głównie dziedziny nauki: historię, nauki społeczne, prawo, filozofię, pedagogikę, sztukę wraz z muzykaliami oraz historię nauk przyrodniczych, a także dokumentują działalność różnych organizacji oraz towarzystw naukowych (ich opracowania statystyczne i sprawozdawczość z prowadzonych badań).

Księgozbiór dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej w dużej części został zniszczony. Zbiory, które ocalały to tematyka prawa i religioznawstwa, z różnych krajów, także pozaeuropejskich.

Zbiory z różnych bibliotek, nie tylko śląskich, ale zabezpieczonych na Dolnym Śląsku to różnojęzyczne wydawnictwa z zakresu historii, historii literatury i sztuki.

Celem projektu było opracowanie 90 tytułów przedwojennych czasopism, dla których sporządzone zostały rekordy bibliograficzne, rekordy zasobu i około 550 haseł wzorcowych.


Opracowanie bibliograficzne w systemie VIRTUA śląskich muzykaliów nutowych z XIX wieku i pierwszej połowy XX wieku

Projekt realizowany w okresie od 1 lutego do 30 listopada 2017 r.
przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Działalność Upowszechniająca Naukę (decyzja Nr 651/P-DUN/2017).

Przedmiotem zadania było komputerowe opracowanie druków nutowych śląskich oficyn wydawniczych oraz dzieł kompozytorów działających w XIX i na początku XX wieku na terenie Śląska. Jest to księgozbiór z dawnej Biblioteki Miejskiej Wrocławia oraz pochodzący ze zbiorów zabezpieczonych po II Wojnie Światowej. Projekt zakłada opracowanie 300 druków i docelowo udostępnienie opisów bibliograficznych w centralnym katalogu zbiorów polskich bibliotek naukowych - NUKAT oraz udostępnienie haseł wzorcowych także w międzynarodowej bazie VIAF (Virtual International Authority File). Opisy druków będą uzupełnieniem bazy międzynarodowego inwentarza źródeł muzycznych RISM (Répertoire International des Sources Musicales), gdzie znajdują się już m.in. opisy autografów i kopii rękopiśmiennych dzieł kompozytorów śląskich wybranych do opracowania. Celem zadania jest udostępnienie informacji o dziełach kompozytorów i o muzycznych oficynach wydawniczych działających na Śląsku. Wytypowane do opracowania wydania dzieł, często autorskie, mało znanych kompozytorów lokalnych stanowią o ich wręcz unikatowym charakterze. Przewidywany krąg odbiorców to muzykolodzy, bibliotekarze, germaniści, historycy i inni zainteresowani kulturą muzyczną Śląska. Udostępnianie opisów jest niezbędne ze względu na stale rosnące zainteresowanie historią, a co za tym idzie kulturą muzyczną tego regionu.


Upowszechnianie cennych źródeł do badań poprzez digitalizację unikatowych gazet Kolekcji Śląsko-Łużyckiej Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

Projekt realizowany w okresie od 1 lutego do 30 listopada 2017 r.
przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Działalność Upowszechniająca Naukę (decyzja Nr 651/P-DUN/2017).

Do digitalizacji wybrano:

 • Anzeiger für Zobten am Berge und Umgegend. Organ für öffentliches Leben, lokale und provinzielle Angelegenheiten.

 • Brockauer Zeitung. Organ für die amtliche Publikationen der Gemeinde und des Amtbezirks Brockau, sowie für die Gemeineden Gross Tschansch und Klein Tschansch.

 • Hundsfelder Stadtblatt. Mit den Obrigkeitlichen Bekanntmachungen.

Biorąc pod uwagę fakt, że znaczna część kolekcji prasy śląskiej i łużyckiej była drukowana od przełomu XIX i XX wieku na kwaśnym papierze, udostępnianie jej w oryginale staje się coraz bardziej utrudnione. Kwaśny papier łamie się i kruszy podczas przeglądania, co powoduje nieodwracalne ubytki. Z tej przyczyny z każdym rokiem przybywa roczników poszczególnych tytułów wyłączonych z udostępniania. Starając się chronić cenną kolekcję historyczną prasy regionalnej Biblioteka prowadzi ich systematycznie mikrofilmowanie zabezpieczające oraz skanowanie. Realizacja tego zadania znacząco podniesie bezpieczeństwo zabytkowych zbiorów, stanowiących dziedzictwo regionu i Śląska, dzięki zapewnieniu dostępu do treści dzieł, bez konieczności udostępniania oryginalnych egzemplarzy. Z drugiej zaś strony Biblioteka podejmuje starania o pozyskiwanie środków, które pozwolą na zwiększenie dostępności dawnych gazet w postaci elektronicznej, a tym samym umożliwią - podobnie jak mikrofilmy - ochronę oryginałów. Z uwagi na stan zachowania gazet i czasopism działania te traktowane są priorytetowo. Całe zadanie wpisuje się w działania globalne mające na celu stworzenie powszechnej przestrzeni badawczej przez zapewnienie szybkiego dostępu do źródeł dla zespołów naukowych pracujących nie tylko w obszarze regionu i Śląska, ale również o szerszym kręgu. Wysokiej jakości cyfrowe obrazy zapewnią niezbędną dokumentację unikatowej prasy śląsko-łużyckiej oraz zwiększą zasoby cyfrowe Uczelni.


Transkrypcja, udźwiękowienie i udostępnienie dawnych utworów muzycznych ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

(projekt realizowany w okresie od czerwca do listopada 2016 r.)

Projekt zrealizowano przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego — Działalność Upowszechniająca Naukę 546/P-DUN/2016.

Głównym celem zadania było wykonanie transkrypcji nutowych, które realizowali pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej oraz partnerzy projektu – Wrocławscy Kameraliści. Zgodnie z założeniem projektu transkrypcje objęły 230 utworów wydanych w XIX wieku oraz 100 utworów, pochodzących z rękopisów i starych druków muzycznych. Do stworzenia 230 transkrypcji XIX-wiecznych utworów zostały wybrane polskie pieśni patriotyczne i ludowe ze zbiorów:

 • "Śpiewnik narodowy Związku Kół Śpiewackich na Westfalię, Nadrenję i s. prow. wydany na cześć zmartwychwstałej i niepodległej Polski...",

 • "Wspomnienia roku 1830-1831 (Wiersze, pieśni z muzyką, marsze wojska polskiego, odnoszące się do tej epoki)",

 • "Śpiewnik szkolny zawierający w I. części pieśni w kościele katolickim używane, ułożone na 4 mieszane głosy (z organem). W II. części jedno i dwugłosowe piosnki świeckie rozłożone na 4 klasy -w 6cio oddziałowych szkołach ludowych, oraz okolicznościowe kantaty i powinszowania".

Przy wyborze utworów pochodzących z druków wydanych przed XIX w. kierowano się unikatowością dzieł, lub ich śląską proweniencją. I tak wśród utworów muzycznych, do których wykonano transkrypcje nutowe znalazły się dzieła takich śląskich twórców, jak m.in.: Samuel Besler (1574-1625) i Gregor Lange (1552-1587), a także unikatowe utwory Mikołaja Zieleńskiego (1550-1616). W projekcie wykorzystano również zasób rękopiśmienny BUWr dokonując transkrypcji 34 utworów wokalnych należących do historycznej kolekcji Jerzego Rudolfa – legnickiego księcia z linii Piastów. Kolekcja sfinansowanych transkrypcji jest dostępna pod adresem:
https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/collectiondescription/209.

Utwory muzyczne są udostępniane za pośrednictwem chmurowej usługi MuseScore (https://musescore.com/), umożliwiającej prezentację online udźwiękowionej wersji nut oraz ich pobieranie w wielu formatach edycyjnych (mscz, MusicXML), prezentacyjnych (PDF) oraz audio (mp3).

Dostęp do transkrypcji jest możliwy zarówno z poziomu serwisu MuseScore, jak i Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego, w której utworzono dedykowaną kolekcję "Transkrypcje nutowe" https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=209, funkcjonującą w kraju w ramach Federacji Bibliotek Cyfrowych, powiązaną z Europejską Biblioteką Cyfrową - Europeaną, która gwarantuje włączenie prezentowanych w BCUWr obiektów cyfrowych w globalny sieciowy obieg naukowy i umożliwiającą udostępnianie zapisu nutowego w udźwiękowionej wersji elektronicznej. Stworzenie takiego narzędzia znacznie poszerzy dotychczasowe możliwości prezentacji zasobu nutowego o formę możliwą do odsłuchania, a także dalszego jego wykorzystania, zarówno przez muzyków - profesjonalistów, jak i amatorów związanych ze światem muzyki.


Upowszechnianie cennego źródła do badań poprzez digitalizację unikatowego lokalnego dziennika z kolekcji śląsko-łużyckiej Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

(projekt realizowany w okresie 15.04.2015 - 25.11.2015)

W ramach projektu, dotowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (decyzja nr 740/P-DUN/2015), do digitalizacji wytypowano gazety Ziemi Namysłowskiej: Namslauer Stadtblatt (1872-1940) oraz Namslauer Kreisblatt (1846-1941). Oba tytuły stanowią wyjątkowe źródło dla badań regionu namysłowskiego. Jak każda lokalna gazeta dokumentują życie polityczne i gospodarcze, sprawy wyznaniowe, szkolnictwo, opiekę zdrowotną, wydarzenia kulturalne oraz inwestycje miejskie i okręgowe.
Realizując projekt Pracownia Reprografii i Digitalizacji BUWr wykonała 36000 klatek mikrofilmów, z których pozyskano 36000 skanów. Wszystkie pliki zarchiwizowano i udostępniono w Bibliotece Cyfrowej UWr - łącznie udostępniono72000 stron gazet.
Digitalizacja gazet przyczyni się do ochrony oryginałów, które w uwagi na kwaśny papier użyty do ich druku, podlegają szczególnej ochronie. Opublikowanie ich kopii cyfrowych zwiększy dostępność do cennego źródła do badań, rozszerzy krąg czytelników, oraz przyczyni się do promocji historii i kultury regionu.


Upowszechnienie informacji o śląskich drukach nutowych ze zbiorów zabezpieczonych oraz dawnych bibliotek Wrocławia poprzez ich opracowanie bibliograficzne w systemie Virtua

(projekt realizowany w okresie 15.04.2015 - 31.12.2015)

Projekt „Upowszechnienie informacji o śląskich drukach nutowych ze zbiorów zabezpieczonych oraz dawnych bibliotek Wrocławia poprzez ich opracowanie bibliograficzne w systemie Virtua” został zrealizowany dzięki środkom finansowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonym na działalność upowszechniającą naukę (decyzja nr 741/P-DUN/2015) . Założeniem projektu było zaprezentowanie najważniejszych przejawów kultury muzycznej Śląska w XIX i na początku XX wieku poprzez komputerowe opracowanie śląskich druków muzycznych. Efekt prac skierowany był do muzykologów, bibliotekarzy, historyków, germanistów oraz wszystkich zainteresowanych tematyką. Wykonane opisy mogą również być materiałem źródłowym do ewentualnej publikacji katalogów tematycznych kompozytorów śląskich.
W ramach projektu, zrealizowanego w całości przez pracowników Oddziału Zbiorów Muzycznych BUWr, wykonano następujące zadania: wybór obiektów do opracowania, opracowanie bibliograficzne w systemie Virtua 500 obiektów ze zbiorów muzycznych BUWr, wprowadzenie do bazy NUKAT 500 kompletnych rekordów bibliograficznych, w tym utworzenie niezbędnych rekordów KHW (haseł wzorcowych) do bazy NUKAT i VIAF (osobowych, korporatywnych, serii, tytułów ujednoliconych), opracowanie rzeczowe 500 druków w języku haseł przedmiotowych KABA, w tym utworzenie rekordów jhp i rhp oraz utworzenie 500 rekordów egzemplarza do bazy lokalnej katalogu komputerowego.
Podstawowym kryterium przy doborze materiału był dorobek muzyczny śląskich kompozytorów oraz produkcja śląskich oficyn wydawniczych specjalizujących się w upowszechnianiu druków muzycznych.
Udostępnienia opisów śląskich druków muzycznych w katalogu centralnym NUKAT przysłuży się rosnącemu zainteresowaniu historią regionu, ściśle powiązaną z kulturą muzyczną Śląska.


Piastowskie kolekcje ze zbiorów BUWr. Digitalizacja i udostępnienie

(projekt realizowany w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2015 r.)

Projekt „Piastowskie kolekcje ze zbiorów BUWr. Digitalizacja i udostępnienie” został zrealizowany z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach priorytetu Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego w oparciu o Umowę Nr 02867/15/FPK/NIMOZ. Projekt obejmował kompleksową digitalizację i udostępnienie w sieci części unikatowego zbioru, jakimi są: brzeska biblioteka książęca, legnicka "Rudolfina” oraz biblioteka kościoła św. Piotra i Pawła w Legnicy czyli bibliotek założonych lub uzupełnianych przez legnicko-brzeskich Piastów. O wartości tych zbiorów decydują nie tylko związek z dynastią piastowską (a pośrednio i innymi dynastiami Europy), ale także zróżnicowana zawartość tematyczna, bogactwo opraw oraz stosunkowo dobry stan zachowania. Całość zasobu objętego projektem (1720 dzieł) została udostępniona publicznie na zasadach równego i bezpłatnego dostępu poprzez Bibliotekę Cyfrową UWr. (zatem pośrednio i poprzez Europeanę) oraz dedykowany portal tematyczny Dziedzictwo kulturowe w badaniach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Elementem projektu była także rozbudowa niezbędnej infrastruktury, w tym zakup specjalistycznego stołu do reprodukcji rękopisów i starych druków, sprzętu fotograficznego oraz oprogramowania (system do zarządzania kolorem). Wykonano konserwację 10 dzieł i oczyszczono wszystkie materiały przeznaczone do digitalizacji. W ramach promocji projektu przygotowano folder (w czterech wersjach językowych), publikację książkową pt. „Piastowskie kolekcje ze zbiorów BUWr. Digitalizacja i udostępnienie” oraz zorganizowano konferencję popularyzującą historyczne zbiory BUWr i efekty zrealizowanego projektu.


Bibliotheca Rudolphina. Księgozbiór muzyczny księcia legnicko-brzeskiego Jerzego Rudolfa

(projekt realizowany w okresie od 27.10.2014 do 13.03.2015)

W październiku 2014 r. Biblioteka Uniwersytecka podpisała umowę z Wrocławskimi Kameralistami Cantores Minores Wratislavienses o wspólnej realizacji projektu pod nazwą Bibliotheca Rudolphina. Projekt, finansowany w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+/Digitalizacja ma na celu digitalizację starodruków i rękopisów muzycznych, z historycznej biblioteki księcia legnicko-brzeskiego Jerzego Rudolfa.
Biblioteka Uniwersytecka w ramach prac projektowych podjęła się realizacji dwóch zadań:

 1. digitalizacji rękopisów i starych druków muzycznych wchodzących w skład Rudolfiny, zarówno z zasobów własnych BUWr, jak i ze zbiorów Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Legnicy (zadanie realizowane w okresie od 27.10-15.12.2014) oraz

 2. zamieszczenia zdigitalizowanych materiałów w Bibliotece Cyfrowej UWr - w podkolekcji „Bibliotheca Rudolphina” (zadanie realizowane do 13.03.2015). Dodatkowo do wszystkich digitalizowanych dzieł pracownicy Biblioteki sporządzili merytoryczne opisy, a całość została udostępniona w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Celem projektu jest przede wszystkim kompleksowe udostępnienie bezcennej, XVII-wiecznej śląskiej kolekcji muzycznej o wyjątkowym znaczeniu dla badaczy europejskiej kultury muzycznej. Wrocławscy Kameraliści zorganizowali również serię koncertów, na których - po kilkuset latach - zaprezentowano nieznane dotąd, wybitne utwory renesansowe. Ich nagrania (na 6 płytach CD) trafią do zbiorów ważniejszych światowych bibliotek. W wyniku projektu korzyści odniosą wszyscy partnerzy. Biblioteka Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Legnicy pozyska cyfrowe kopie przechowywanych u siebie bezcennych muzykaliów, Wrocławscy Kameraliści – materiał nutowy do kolejnych koncertów, a Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu wzbogaci swoje zasoby o skany dzieł jednej z najcenniejszych piastowskich bibliotek muzycznych.


Projekt Succeed

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu w latach 2013 -2014 brała udział, jako podwykonawca, w europejskim projekcie badawczym Succeed (Support Action Centre of Competence in Digitisation - https://www.digitisation.eu/), który promował prowadzenie badań i walidację ich rezultatów w dziedzinie masowej digitalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem zasobów tekstowych.

Biblioteka nasza, która jest członkiem Centrum Kompetencji w Digitalizacji – IMPACT, została zaproszona do udziału w projekcie przez członków Konsorcjum Succeed, jako jednostka mająca własne zauważalne osiągniecia w dziedzinie digitalizacji, tj. wieloletnie doświadczenie, wysokiej klasy specjalistów, dobrą bazę sprzętową i namacalne efekty pracy , m.in. Bibliotekę Cyfrową UWr, E-Wydawnictwo BUWr, Portal „Dziedzictwo kulturowe w badaniach BUWr” i inne serwisy dostępne przez jej witrynę internetową www.bu.uni.wroc.pl).

W ramach projektu zespół z BU testował dwa narzędzia programistyczne(Scan Tailor software – program do obróbki zeskanowanych plików oraz Tesseract OCR software – oprogramowanie open source do przeprowadzania optycznego rozpoznawania znaków), sprawdzając możliwości ich wykorzystania do przyspieszenia i optymalizacji niektórych procesów w ramach organizacji pracy przy procesach związanych z digitalizacją wybranych obiektów bibliotecznych, produkcją i obróbką skanów oraz ich przygotowaniem do prezentacji w Bibliotece Cyfrowej UWr.

Wyniki testów zostaną zastosowane w BU i wpłyną na obniżkę kosztów i wzrost wydajności procesów związanych z przygotowywaniem zasobów cyfrowych do BCUWr. Ponadto, testy przeprowadzone na oprogramowaniu Scan Tailor i Tesseract mają bardzo duże znaczenie dla przygotowania i zorganizowania linii technologicznej przeznaczonej do przetwarzania danych w chmurze. Konieczne jest obecnie wypracowanie procedur i interfejsów, które umożliwią personelowi zdalną obsługę procesów. Konfiguracja procesu digitalizacji w chmurze pozwala też na jego integrację z innymi stanowiskami dedykowanymi do pozyskiwania obrazów cyfrowych (np. skanery, cyfrowe aparaty fotograficzne) oraz z systemem prezentacyjnym (czyli BCUWr) i macierzami przeznaczonymi do archiwizacji danych.

Za osiągnięcia w badaniach przeprowadzonych w ramach projektu Succeed i implementację opracowanych rozwiązań, które wpływają na optymalizację obsługi procesów digitalizacji - na konferencji w Paryżu (w Bibliotece Narodowej Francji), kończącej projekt (28.11.2014 r.) – Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu przyznano wyróżnienie.

[galeria zdjęć]


Upowszechnianie cennych źródeł do badań poprzez digitalizację unikatowych gazet i czasopism z kolekcji śląsko - łużyckiej Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

Projekt dotowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (decyzja nr 623/P-DUN/2014), realizowany w okresie 04.03. -28.10.2014.

W ramach projektu zarchiwizowano i udostępniono w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego - https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra ponad 88000 stron wybranych szesnastu gazet i czasopism śląskich. Między innymi udostępniono unikatowe polonika (Stadło, 1849; Nowiny Szląskie, 1884-1888), elitarne czasopisma społeczno-kulturalne dostarczające m.in. informacji z życia artystycznego i wydarzeń kulturalnych Wrocławia i Dolnego Śląska (Breslauer Stadt - und Landbote, 1833-1842; Breslauer Theaterzeitung, 1832-1845), prasę popularną będącą kroniką życia miejskiego (Breslauer Beobachter, 1835-1850; Der Breslauer Erzähler, 1835-1848, Breslauer Localblatt, 1834-1837, Breslauer Nachtpost, 1922-1929), tygodnik o tendencjach anarchistycznych (Breslauer Tribüne, 1924), pismo dokumentujące aktywność kulturalną wrocławskiej gminy żydowskiej (Breslauer Jüdisches Gemeinde-Blatt, 1924-1938), źródłowe materiały do badań życia gospodarczego i rzemiosła śląskiego (Breslauer Gewerbeblatt, 1854-1908), cenne źródło do badania historii Kościoła na Śląsku (Schlesisches Pastoralblatt, 1880-1929), czasopisma akademickie (Verzeichniss des Vorlesungen an der Königlichen Universität Breslau, 1839-1944; Akademische Blätter, 1910-1931 oraz czasopisma krajoznawcze (Der Gebirgsbote, 1874-1906; Bericht des Zobten-Gebirgs-Verein, 1887-1918).

Ponadto 6 tytułów gazet objętych projektem poddano mikrofilmowaniu zabezpieczającemu.
Dzięki zrealizowanemu projektowi osiągnięto dwa cele:

 1. Zabezpieczanie i ochrona części zabytkowych gazet i czasopism, które wydrukowane na kwaśnym papierze bardzo szybko ulegają zniszczeniu.

 2. Popularyzacja zbiorów należących do europejskiego dziedzictwa kulturowego poprzez udostępnianie ich kopii oraz prezentowanie zdigitalizowanego zasobu w Bibliotece Cyfrowej UWr.


„Imago Silesiae Inferioris online”. Mapy, plany i widoki Dolnego Śląska ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Digitalizacja i udostępnienie w sieci” oraz „Dziedzictwo Regionu i Europy”. Cymelia ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Digitalizacja i udostępnienie w sieci. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekty realizowane w Bibliotece Uniwersyteckiej w okresie 01.02.2010 - 30.01.2015, współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 6: Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska, Działanie 6.4. "Turystyka kulturowa", Nabór 35/K/6.4/2009 "Turystyka kulturowa – upowszechnienie informacji o dziedzictwie przeszłości - digitalizacja i upowszechnianie zasobów":


„Imago Silesiae Inferioris online”. Mapy, plany i widoki Dolnego Śląska ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Digitalizacja i udostępnienie w sieci” [informacje ogólne] [opis i realizacja]

Baza dostępna od 30 kwietnia 2013 r. pod adresem:
https://dk.bu.uni.wroc.pl/imago/
a od 1 lipca 2013 r. także jako część portalu dziedzictwa kulturowego:
https://dk.bu.uni.wroc.pl/


„Dziedzictwo Regionu i Europy”. Cymelia ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Digitalizacja i udostępnienie w sieci. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Baza dostępna od 30 kwietnia 2013 r. pod adresem:
https://dk.bu.uni.wroc.pl/cymelia/
a od 1 lipca 2013 r. także jako część portalu dziedzictwa kulturowego:
https://dk.bu.uni.wroc.pl/


Ornamenta Poloniae Mediaevalia. Sztuka średniowieczna na ziemiach polskich: katalog form i detalu na tle europejskim

Projekt badawczy - rozwojowy, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, realizowany w okresie 01.08.2009 - 30.11.2012

W ramach projektu przygotowano bazę danych, zawierającą materiał źródłowy do studiów nad sztuką średniowieczną na ziemiach polskich (zarówno w wymiarze ogólnopolskim jak i regionalnym oraz lokalnym), wzbogacony o analogie z wybranych krajów europejskich. Będzie to interesujący materiał wyjściowy dla dalszych badań nad relacjami artystycznymi Polski z innymi krajami średniowiecznej Europy. Pozwoli także na usystematyzowanie i uzupełnienie rozproszonej ciągle i niekompletnej wiedzy na temat średniowiecznych form artystycznych na ziemiach polskich, a także umożliwi zebranie materiału naukowego o potwierdzonej chronologii, co może okazać się niezwykle przydatne do datowania zabytków, co do których istnieją w tej materii wciąż kontrowersje. Projektem naszym wpisujemy się w podejmowane coraz liczniej interdyscyplinarne międzynarodowe studia nad źródłami europejskiej kultury artystycznej.
Oprócz opisów wykonano 27 tys. zdjęć obejmujących ornamenty i detale w średniowiecznej sztuce polskiej i europejskiej uzupełnione o 3 tys. ujęć ogólnych obiektów (zespołów architektonicznych/rzeźbiarskich, rękopisów, dzieł rzemiosła artystycznego, artefaktów archeologicznych), z których pochodzą te ornamenty i detale.

Obecnie niedostępna, trwają prace obejmujące m.in. integrację indeksów z pozostałymi bazami oraz zmiany identyfikatorów plików graficznych pozwalające na włączenie w szeregi typologiczne obszernych materiałów pochodzących ze Śląska.


Interaktywna, multimedialna bibliografia Śląska. Cz. I. Stare druki i druki zwarte XIX w. ze zbiorów dawnego Gabinetu Śląsko-Łużyckiego Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

Projekt badawczy - rozwojowy, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, realizowany w okresie 01.06.2008 - 31.03.2012

W trakcie prac nad projektem:

 1. Opracowano schemat opisu bibliograficznego z zestawem słów kluczowych oraz aplikację komputerową.

 2. Sporządzono opisy bibliograficzne i wykaz ilustracji występujących w drukach, w tym:

  • wybór oraz sporządzenie opisów bibliograficznych starych druków i druków zwartych wydanych do 1914 roku ze zbiorów dawnego Gabinetu Śląsko-Łużyckiego BUWr., a następnie wprowadzenie ich do katalogu komputerowego NUKAT i katalogu lokalnego Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, rozpisanie woluminów na poszczególne pozycje bibliograficzne (w przypadku pracy zbiorowej, zbioru studiów jednego autora itp.), wykonanie skanu strony tytułowej i spisu treści (dla obiektów, które nie zostały kompletnie zdigitalizowane, por. pkt. 3),

  • naniesienie sygnatur bibliotecznych, wykonanie hiperlinków do:

   • katalogu komputerowego BUWr. (o ile dana pozycja została już do niego wprowadzona),

   • karty zdigitalizowanego katalogu kartkowego dawnego Gabinetu Śląsko-Łużyckiego BUWr. lub odpowiedniej strony zdigitalizowanego tomowego katalogu zbioru “Y”,

   • danej pozycji w Bibliotece Cyfrowej UWr. (o ile została tam umieszczona), przygotowanie metadanych do umieszczenia ich w Bibliotece Cyfrowej,

   • ilustracji w Śląskim Archiwum Ikonograficznym, pochodzących z danej pozycji.

  • weryfikacja zapisów bibliograficznych oraz trafności doboru słów kluczowych.
   Łącznie wykonano 340 opisów bibliograficznych starych druków oraz następujące opisy dla druków XIX w.:
   a) rek. bibliograficzne: nowych - 1243 oraz modyfikowanych - 25
   b) haseł wzorcowych (KHW): nowych - 767 oraz modyfikowanych - 90
   c) rozwiniętych haseł przedmiotowych (RHP): nowych - 1190 oraz modyfikowanych - 73
   d) haseł przedmiotowych (KABA): nowych - 73
   e) rekordów egzemplarza: nowych - 1259

 3. Zdigitalizowano wybrane 62 druki w całości

Obecnie kartoteki: osobowa i literatury przedmiotu są integrowane z kartotekami osobową i literatury przedmiotu, powstałymi w ramach projektu Śląskie Archiwum Ikonograficzne oraz z digitalizatami powstałymi w ramach projektów: "Imago Silesiae Inferioris online". Mapy, plany i widoki Dolnego Śląska ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Digitalizacja i udostępnienie w sieci oraz „Dziedzictwo Regionu i Europy”. Cymelia ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Digitalizacja i udostępnienie w sieci".

Po zakończeniu procesu integracji bibliografia dostępna online pod adresem:
https://dk.bu.uni.wroc.pl/IBS/
oraz jako część portalu dziedzictwa kulturowego:
https://dk.bu.uni.wroc.pl/


Śląskie Archiwum Ikonograficzne

Projekt badawczy - rozwojowy, finansowany przez MNiSzW (od 2011 r. za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju), realizowany w okresie 15.03.2007 - 14.12.2011

Podczas projektu przygotowano bazę danych, zawierająca 18 000 digitalnych ujęć obrazujących 9 360 obiektów (zespołów urbanistycznych, dzieł architektury, rzeźby, malarstwa, rzemiosła artystycznego, grafik, rysunków, dokumentów, pieczęci, herbów, artefaktów archeologicznych i in.) pochodzących z terenu historycznego Śląska. Każdy z obiektów opisany został w formie katalogu naukowego, według listy cech, zgodnej w swym jądrze z klasyfikacją MIDAS (Marburger Informations, Dokumentations und Administrations-System), opracowaną przez Lutza Heusingera z Bildarchiv Foto Marburg przy Instytucie Historii Sztuki Philipps-Universität Marburg. W ramach projektu opracowano obiekty pochodzące z okresu do początku XIX w.

Projekt przekazano do wdrożenia. W ramach prac wdrożeniowych (od 17.02.2012):

 • rozszerzono bazę o przeszło 2000 ujęć obrazujących przeszło 700 obiektów pochodzących z okresu od poł. XIX w. do pocz. XX w. (2012)

 • przeniesiono serwis na wydajniejszy serwer, umożliwiający udostępnienie ilustracji w pełnej rozdzielczości (maj 2012)

 • opracowano i wdrożono system pomocy (2012-2013)

W styczniu 2013 r. baza została przeniesiona na adres docelowy ustalony zgodnie z nową zasadą adresowania zasobów dziedzictwa kulturowego:
https://dk.bu.uni.wroc.pl/sai/
Obecnie udostępniany jest moduł: Urbanistyka, architektura i jej wyposażenie:
https://dk.bu.uni.wroc.pl/architektura/
obejmujący:

 • siatkę topograficzną dotyczącą Śląska w granicach historycznych i obszarów ościennych

 • zespoły urbanistyczne

 • obiekty architektoniczne (w tym wnętrza, ich wyposażenie, detal architektoniczny itp.)

 • biogramy artystów

Od kwietnia 2013 r. udostępniono moduł Rękopisy.

Od czerwca 2013 r. udostępniono zintegrowane bazy pod adresami:
Śląskie Archiwum Ikonograficzne:
https://dk.bu.uni.wroc.pl/sai/
Dziedzictwo kulturowe w badaniach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu:
https://dk.bu.uni.wroc.pl

Oprogramowanie powstałe w ramach projektu Śląskie Archiwum Ikonograficzne wykorzystywane jest (po adaptacji i rozszerzeniu o nowe funkcje) w innych projektach badawczych - rozwojowych Biblioteki Uniwersyteckiej.


Opracowanie i zabezpieczenie kolejnej partii rękopisów muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu


W okresie 1.10.2009 – 30.04.2010 w Oddziale Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, dzięki dofinansowaniu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, a także programowi i wsparciu technicznemu dostarczonym ze strony RISM Zentralredaktion z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, prowadzono prace związane z katalogowaniem kolejnej partii rękopisów muzycznych Biblioteki.

Wrocławska grupa muzykaliów należąca obecnie do Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu pochodzi z kilku źródeł proweniencyjnych. Materiały zgromadzone w Bibliotece służą do prowadzenia badań nad dziejami muzyki powszechnej oraz z racji ich specyfiki i powiązania z regionem są podstawą badań nad historią muzyki Śląska.

Kontynuowanie pracy w systemie, w ramach którego materiały muzyczne zostaną skatalogowane w ujednolicony sposób, w wypracowanym przez specjalistów programie komputerowym, jest jedną z najbardziej korzystnych dla naukowców form współpracy.

Podczas katalogowania opracowano kilka grup proweniencyjnych pochodzących z regionu Śląska. Wśród nich wyróżniają się cztery główne grupy proweniencyjne, związane z twórcami działającymi we Wrocławiu w XIX i na początku XX stulecia. Właścicielami tych kolekcji byli następujący wrocławscy kompozytorzy: Gottlob Siegert, Hermann Berthold, Max Ansorge oraz Max Thomale.

Gottlob Siegert (ur. 6 maja 1789 w Ernsdorf – obecnie dzielnica Dzierżoniowa [Reichenbach], zm. 1868 we Wrocławiu).
Od 1802 r. był związany z kościołem św. Bernardyna, początkowo jako wokalista, zaś od 1812 r. jako kantor. Był również nauczycielem w szkole miejskiej Ducha Świętego. W obu miejscach prowadził chóry. Siegert miał zwyczaj nanosić uwagi na rękopisach swym charakterystycznym pismem. Zawsze podpisywał swoje rękopisy. Wyraźnym oznaczeniem proweniencyjnym wyróżnia się 5 rękopisów należących do kościoła św. Bernardyna. W toku prac objętych projektem wprowadzono także do programu komputerowego 9 rękopisów pochodzących z jego prywatnej biblioteki.

Hermann Berthold (ur. 14.4.1819 w Dreźnie – zm. 20.3.1879 we Wrocławiu)
Związany z kościołem św. Bernardyna we Wrocławiu. Początkowo jako organista (od 1854 r.), później - od 1857 r. również jako kantor. Autor wielu utworów religijnych na orkiestrę i fortepian. Wśród opracowanych dzieł tego kompozytora znalazło się 10 autografów utworów napisanych na chór z towarzyszeniem organów lub orkiestry. Wyodrębniono również zbiór 6 rękopisów na chór z towarzyszeniem organów lub orkiestry, które sądząc po zapiskach, należały prawdopodobnie do jego prywatnej kolekcji. Jego monumentalne dzieło pt. Die Hunnenschlacht, na solistów, dwa chóry i wielką orkiestrę symfoniczną, wykonywane było ok. roku 1880 przez włocławski chór Cäcilia.

Max Thomale (ur. 22.11.1867, zm. 11.1.1932) – kompozytor i organista działający we Wrocławiu. Jako dobrze wykształcony nauczyciel muzyki i śpiewu w gimnazjum przy kościele Marii Magdaleny we Wrocławiu w dniu 19.02.1904 przyjął posadę kantora i organisty w nieistniejącym już dzisiaj kościele Erlöserkirche. W trakcie katalogowania opracowano 29 rękopisów jego autorstwa oraz 4 rękopisy należące do jego prywatnej kolekcji. W przeważającej większości są to utwory na głos z towarzyszeniem fortepianu, 8 kompozycji na chór oraz dwa utwory na fortepian.

Max Ansorge (ur. 1.10.1862 w Strzegomiu [Striegau], zm. 12.5.1940 w Namysłowie [Namslau])
W latach 1884-1887 studiował w Königliche Hochschule w Berlinie, w okresie1887-1891 był kantorem i organistą w kościele St. Jacobikirche w Stralslund. W latach 1891-1896 zatrudniony jako drugi organistą we wrocławskim kościele św. Bernardyna. W 1896 r. zostaje zatrudniony jako organista w kościele Lutherkirche, gdzie działa do 1908 r. W trakcie katalogowania w ramach projektu opracowano 82 autografy jego autorstwa oraz 4 rękopisy należące prawdopodobnie do jego prywatnych zbiorów. W większości są to utwory na głos z towarzyszeniem fortepianu lub organów, oraz utwory na chór.

Wszystkie wspomniane wyżej utwory zostały opracowane w komputerowym programie Kallisto i wprowadzone do międzynarodowej bazy danych w Międzynarodowym Katalogu Źródeł Muzycznych RISM (Répertoire Internationale des Sources Musicales), zgodnie z umową zawartą pomiędzy Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu a Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej.

W ramach finansowania z funduszy Fundacji Współpracy Polsko Niemieckiej skatalogowano 250 rękopisów, które w międzynarodowej komputerowej bazie RISM znajdują się pod numerami: 301.009.037 ; 301.009.0340 ; 301.009.0342 ; 301.009.047 – 301.009.099 ; 301.009.106 – 301.009.109 ; 301.009.201 – 301.009.390.

W ramach wkładu własnego Biblioteki Uniwersyteckiej, w godzinach pracy oddziału, skatalogowano 150 rękopisów, które w międzynarodowej komputerowej bazie RISM znajdują się pod numerami: 301.009.038 – 301.009.039 ; 301.009.041 ; 301.009.043 – 301.009.046 ; 301.009.100 – 301.009.105 ; 301.009.110 – 301.009.200 ; 301009400 – 9447.

Sprawozdanie z wymienionych prac sporządzono po zaakceptowaniu i przeprowadzeniu korekty rekordów przez pracowników RISM Zentralredaktion we Frankfurcie.


Rękopisy muzyczne ze zbiorów Uniwersytetu Wrocławskiego i Biblioteki Miejskiej we Wrocławiu (gromadzone do 1945 r.) – projekt scalenia informacji o rozproszonej kolekcji na poziomie katalogów RISM

Projekt zaplanowany na lata 2007-2009 realizowany był przez pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (BUWr.), Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (BUW) i przedstawiciela Instytutu Sztuki PAN w Warszawie.
Celem projektu w zakresie serii RISM A/II było:

- stworzenie elektronicznych opisów katalogowych możliwie dużej grupy zasobów rękopiśmiennych proweniencji śląskiej (przechowywanych w Bibliotekach Uniwersyteckich we Wrocławiu i w Warszawie)
- ustalenie tzw. rękopisów rozproszonych
- równoczesne badania proweniencyjne i dotyczące koordynacji repertuarowych
Natomiast w zakresie źródeł liturgiczno-muzycznych celem projektu było:
- utworzenie bazy danych źródeł liturgiczno-muzycznych X-XVI w. ze zbiorów BUWr.
- opracowanie na podstawie ww. bazy wykazu źródeł liturgiczno-muzycznych ze zbiorów BUWr. obejmującego podstawowy opis kodykologiczny i muzykologiczny
- identyfikacja i szczegółowy opis źródeł liturgiczno-muzycznych z dawnych zbiorów uniwersyteckich we Wrocławiu (głównie fragmenty znajdujące się w BUWr. oraz w BUW)

W ramach projektu opracowano następujące zespoły:

 • we Wrocławiu:
  • 54 rękopisy zawierające 480 utworów z Piastowskiej Biblioteki księcia Jana Chrystiana z Brzegu (Biblioteka Królewskiego Gimnazjum w Brzegu)

  • 12 rękopisów zawierających ok. 600 utworów ze zbioru Bibliotheca Rudolphina

  • Stimmen – Sammlung Bohn i Partituren – Sammlung Bohn (96 jednostek z Oddziału Zbiorów Muzycznych BUWr.)

  • zbiory wrocławskich stowarzyszeń muzycznych (grupa ok. 400 jednostek rękopisów)

  • zbiory liturgiczno-muzyczne znajdujące się w różnych oddziałach BUWr.

 • w Warszawie:
  • zespół rękopisów z „wyspy Piaskowej” (830 wol.)

  • zespół rękopisów z kościoła św. Wincentego (130 wol.)

  • zespół rękopisów z kościoła św. Macieja (100 wol.)

  • kolekcje indywidualne profesorów związane z ośrodkami dominikańskimi Dolnego Śląska (ok. 210 wol.)

  • grupy rękopisów autorskich (ok. 375 wol.).


Projekt "Portal Wrocławski ruch robotniczy do 1933 roku"

Niemieckojęzyczne materiały, które są przechowywane w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu i Bibliotece Fundacji im. Friedricha Eberta, zostały zdigitalizowane i umieszczone w sieci. Fizycznie, te źródła, które mogą być odczytywane komputerowo, pozostały na serwerze rodzimej biblioteki. Wszystkie źródła zostały wirtualnie połączone na jednym portalu. Projekt ten w latach 2008 i 2009 był wspierany przez darowiznę Ericha Brosta. Wsparcie tego projektu miało na celu utworzenie jednej, technicznej platformy, jak również zdigitalizowanie głównych istniejących źródeł.
http://library.fes.de/breslau/index-pl.htm


Biblioteka byłego Uniwersytetu we Frankfurcie nad Odrą (1506-1811) - opracowanie i digitalizacja zbiorów zachowanych we Wrocławiu


W październiku 2003 r. umowę o wspólnej realizacji projektu podpisały biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Celem projektu jest przede wszystkim odtworzenie pierwotnego stanu biblioteki frankfurckiej, przekazanej w 1811 r. do Wrocławia, odnalezienie książek tego zasobu pozostałych we Wrocławiu i ich elektroniczne skatalogowanie.

Wyniki projektu przyniosą korzyści obu partnerom projektu. Dzięki nowo utworzonej bazie danych badania nad historią Uniwersytetu we Frankfurcie otrzymają nowe ukierunkowanie, natomiast Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu uzyska cyfrowe kopie dla ważnej części swych starych zbiorów. Wyniki digitalizacji będą udostępniane w pełnym zakresie i w odpowiedniej formie (CD-ROM, przez Internet), do celów naukowych, obu partnerom projektu. Zdigitalizowane wersje książek umożliwią ochronę oryginałów w przyszłości.

Pierwsza faza projektu została sfinansowana przez Uniwersytet Viadrina ze środków własnych oraz przez Fundację Współpracy Polsko Niemieckiej.
Prace w ramach I fazy projektu objęły następujące etapy:
1. Odnalezienie w magazynie Oddziału Starych Druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu zachowanych książek pochodzących z Frankfurtu.
2. Wyszukanie i zeskanowanie odpowiednich kart z katalogu stron tytułowych, znajdującego się w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu.
3. Elektroniczne opracowanie znajdującego się w formie drukowanej - katalogu Viadriny.
4. Elektroniczne opracowanie odręcznie napisanych katalogów poszczególnych pozycji.
5. Stworzenie danych bibliograficznych na podstawie zdigitalizowanych stron tytułowych i połączenie stron tytułowych z odpowiednimi plikami z banku danych.

W BUWr. w magazynie starych druków przejrzano ok. 87 tys. wol. dokonując ich selekcji wg frankfurckich stempli i ekslibrisów. W efekcie zidentyfikowano 5 285 dzieł w 4 094 wol. Zeskanowano karty katalogowe wyselekcjonowanych druków.
Od stycznia 2009 r. dostępna jest digitalna rekonstrukcja Biblioteki Uniwersyteckiej dawnej Viadriny. Wizualna symulacja pozwala na poruszanie się po budynku Biblioteki wzdłuż wirtualnych regałów. Po zakończeniu digitalizacji starych druków z programem tym zintegrowane zostaną digitalne wersje książek.
https://www.europa-uni.de/pl/index.html


ENRICH project

Projekt ENRICH

Projekt ENRICH
Enrich/EuropeanaLocal - warsztaty i prezentacje

eContentplus to wieloletni program wspólnotowy (2005–2008) mający na celu zwiększenie dostępności, użyteczności i wykorzystania zasobów cyfrowych w Europie.

W ramach tego programu - Projekt ENRICH (strona WWW projektu) - zaplanowano na okres od 1 grudnia 2007 do 30 listopada 2009, stawiając sobie za cel stworzenie bazy dla „Europejskiej biblioteki cyfrowej dziedzictwa kulturowego (rękopisy, inkunabuły, stare druki, dokumenty archiwalne itp.). Głównym zadaniem jest koordynacja i integracja różnych typów reprezentacji dziedzictwa kulturowego w Europie. Metoda integracji opiera się na tworzeniu złożonych dokumentów cyfrowych, których częściami składowymi są różne typy reprezentacji dokumentu oryginalnego. Tak zintegrowany zasób będzie mógł być poszerzany o treści dostarczane przez inne instytucje pamięci i będzie mógł być wykorzystywany przez profesjonalistów, ekspertów oraz przez ogół zainteresowanych.


Machsor mechol haschana

W roku 2008 zrealizowany został wspólny projekt BUWr i SLUB -- digitalizacji i prezentacji w Internecie manuskryptu hebrajskiego Machsor, którego cz. I znajduje się w zbiorach SLUB, natomiast cz. II -- w zbiorach BUWr.

W wyniku współpracy Sachsische Landesbibliothek-Staats- und Universitätsbibliothek w Dreźnie i Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu powstała Kopia cyfrowa Machsor.

Logo BUWr Logo SLUB Dresden

Wejście do kopii cyfrowej
Część I: Dresden, SLUB, Mscr.Dresd.A.46.a
Wejście przez zbiory cyfrowe SLUB Drezno
Wejście przez Biblotekę Cyfrową Uniwersytetu Wrocławskiego

Część II: Wrocław, Biblioteka Uniwersytecka, Ms.or.I1
Wejście przez zbiory cyfrowe SLUB Drezno
Wejście przez Biblotekę Cyfrową Uniwersytetu Wrocławskiego

Machsor („Cykl“) jako żydowski odpowiednik chrzecijańskiego Brewiarza zawiera modlitwy, częściowo śpiewane, na siedem szczególnych Szabatów i innych świąt roku żydowskiego jak również wiersze liturgiczne (Pijutim). Najstarszy Machsor, tzw. Machsor Wormacki (dzisiaj Jerusalem, The Jewish National and University Library, Ms. Heb. 4° 781,1-2) datuje sie na rok 1272/1273.
Ten dwutomowy Codexs, którego cześci przechowywane są obecnie we Wrocławiu i w Dreźnie powstał ok. roku 1290 na obszarze Niemiec południowo-zachodnich (Esslingen?) von Reu’ben i jest przypisywany uczniowi rabiego Meir von Rothenburg (zm. 1293), iluminacja natomiast chrzecijańskiemu artyście.  Postawny format (53 x 38 cm; 293 względnie 300 kart pergaminowych), duże hebrajskie pismo kwadratowe z dosyć dużymi odstępami między wierszami jak również bogato zdobione miniatury i ręcznie pisane notatki liturgiczne wskazują na używanie Codexu w synagodze. W zwązku z dużą ilością stron rękopis, tak jak inne Machsorim, został oprawiony w dwa tomy.
Część pierwsza (SLUB Dresden, Mscr.Dresd.A.46.a) zawiera teksty liturgiczne na święto Szabatu „Purim“,
„Pessach“ i „Schawout”.Część druga (BUWr Wrocław, Ms.Or.I 1) natomiast liturgię świąt szabatowych „Rosch haschana“, „Jom Kippur“ i „Sukkot“.


machsor

SLUB Drezno,
Mscr.Dresd.A.46.a, Bl. 202v: Miniatura na święto tygodnia (Schawuot). U góry: na górze Synaj, przy wtórze trąb Mojżesz otrzymuje z ręki Boga tablice z dziesięcioma przykazaniami  i przekazuje je dalej Aronowi. U dołu: kapłani i przedstawiciele ludu izraelskiego stoją z rękoma  podniesionymi w stronę Tory


Niektóre notatki w części wrocławskiej powołują się na liturgiczne tradycje gminy wormskiej. Czas rozdzielenia obu częście jest jak dotąd  nieznany.  Najstarsze wspomnienie części drezdeńskiej znajduje się w „Catalogus manuscriptorum Bibliothecae Electoralis“ z roku 1755 (SLUB, Bibl.Arch.I.B,Vol.132,Nr. 211). Część wrocławska, wg. inskrypcji z roku 1595, należała do Magister Gregor Grunow, 1595-1613 kaznodzieji  w Górzycy (Göritz) niedaleko Frankfurtu nad Odrą skąd w roku 1811 wraz ze zbiorami rozwiązanego Uniwersytetu Viadrina dotarła do Wrocławia.

BUWr/Wrocław
Ms.Or.I 1, Bl. 46v: Miniatura Święta Noworocznego (Rosch ha-Schana): na lewo u góry Abraham prowadzi swojego syna Izaaka na góre, przy początku której pozostawia swoje sługi z załadowanym drewnem osłem. Na górze po prawej Anioł Boży uniemożliwia Abrahamowi złożenie swojego syna w ofierze na ołtarzu. Anioł trzyma mocno miecz Abrahama i jednocześnie wskazuje na baranka jako ofiarę zastępczą.Bestandsaufnahme und Geschichte des Jacob-Böhme-Fonds

Od 2002 r. Biblioteka Uniwersytecka współpracuje jako partner w realizacji tego 3-letniego projektu, prowadzonego przez Bibliotheca Hermetica z Amsterdamu i Międzynarodowy Instytut im. Jacoba Böhme (IJBI) z Görlitz. Celem projektu jest odnalezienie rękopisów i druków Jacoba Böhme i jego uczniów, pochodzących z archiwum w Linzu, które w czasie wojny uległy rozproszeniu, a następnie opracowanie bibliograficzne zbiorów i odtworzenie ich historii. W chwili obecnej w BUWr. zidentyfikowano ok. 500 jednostek rękopiśmiennych. Prace badawcze zakończono w październiku 2007 r. wystawą i konferencją dotyczącymi Jackoba Boehma, które odbyły się w Bibliotheca Hermetica (Amsterdam). Rezultatem prac nad projektem jest publikacja “Jacob Boehmes Weg in die Welt”.


PROJEKT „Ochrona europejskiego dziedzictwa kulturowego – digitalizacja i mikrofilmowanie wybranych niszczejących ze względu na zakwaszenie papieru gazet śląskich, ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu”.

Po zakończeniu w 2006 roku projektu „Ochrona europejskiego dziedzictwa kulturowego – mikrofilmowanie zabezpieczające, digitalizacja i popularyzacja wybranych, poczytnych periodyków śląskich XIX w. ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu”, Biblioteka nasza rozpoczęła realizację nowego projektu, który ponownie w dużej części dotuje Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga.
Misją tej fundacji jest wspieranie prac na rzecz dobra publicznego między innymi w zakresie edukacji, kultury i sztuki. Zgłoszony przez Bibliotekę Uniwersytecką projekt mieści się w obszarze „Dziedzictwo kulturowe i tradycje” i zdobył pełne uznanie, a co za tym idzie wsparcie finansowe Fundacji.

Biblioteka nasza jest skarbnicą wiedzy o Śląsku. Tu znajdują się periodyki wydawane od XVIII w. i tu zgromadzony jest największy na świecie zbiór przedwojennej, niemieckiej i polskiej prasy ukazującej się na Śląsku. Ilość zbiorów zgromadzonych w naszej Bibliotece jest ogromna i ciągle rośnie zapotrzebowanie na korzystanie z tego zasobu.
Głównymi celami realizowanego od 5 XI 2007 r. do 30 X 2008 r. projektu są:

 • zabezpieczanie i ochrona części zabytkowych gazet i czasopism, które wydrukowane na kwaśnym papierze bardzo szybko ulegają niszczeniu,

 • popularyzacja zbiorów należących do europejskiego dziedzictwa kulturowego poprzez udostępnianie ich kopii oraz prezentowanie połączone również z udostępnianiem w Bibliotece Cyfrowej UWr.

Mikrofilmowanie prasy i czasopism pozwali zabezpieczyć bezcenne zbiory. Digitalizacja umożliwi wygodne i nowoczesne korzystanie z zabytków piśmiennictwa w postaci obrazów cyfrowych. Prezentacja ich w Bibliotece Cyfrowej przyczyni się do popularyzacji bogatych zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej (www.bibliotekacyfrowa.pl).


„Nowa organizacja biblioteki naukowej - wolny dostęp do zasobów bibliotecznych” w Bibliotece Uniwersyteckiej Freie Universität Berlin

Z puli Programów Mobilnych UE, w ramach Programu ”Uczenie się przez całe życie”, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu zyskała finansowanie projektu pt. „Nowa organizacja biblioteki naukowej” – wolny dostęp do zasobów bibliotecznych”. Dzięki temu dwóch bibliotekarzy z Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu: jeden z Oddziału Informacji Naukowej i drugi z Gabinetu Śląsko-Łużyckiego, odbyło staż w Bibliotece Uniwersyteckiej Freie Universität Berlin. Projekt realizowany był w ramach Programu Leonardo da Vinci (PL/07/LLP – LdV/PLM/140128) i obejmował okres od 6 stycznia 2008 do 29 lutego 2008 roku.
Celem projektu było skorzystanie z doświadczenia biblioteki berlińskiej w zakresie organizacji biblioteki z wolnym dostępem do książek i wykorzystanie tych doświadczeń w planowaniu struktury organizacyjnej Biblioteki Uniwersyteckiej w nowym budynku bibliotecznym.
Ośmiotygodniowy program stażu realizowany był w kilku bibliotekach: Bibliotece Uniwersyteckiej Freie Universität Berlin (FUB), Bibliotece Filologicznej FUB i innych bibliotekach w Berlinie i w Poczdamie.
W pierwszym tygodniu uczestnicy stażu mieli okazję poznać strukturę organizacyjną Biblioteki Uniwersyteckiej Freie Universität Berlin, funkcjonowanie systemu bibliotecznego ALEPH oraz rolę i zadania bibliotekarzy dziedzinowych (Fachreferenten). W drugim tygodniu - przyjrzeli się działaniu magazynu, wypożyczalni miejscowej i wypożyczalni międzybibliotecznej. W trzecim tygodniu stażyści zapoznali się z pracą informacji naukowej i czytelni Biblioteki Wolnego Uniwersytetu Berlińskiego (FUB).
Organizacją przyjmującą praktykantów była wprawdzie Biblioteka Wolnego Uniwersytetu Berlińskiego, jednakże praktyka odbywała się także w innych brandenburskich bibliotekach, które były interesujące z punktu widzenia tematu stażu. Były to: Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin, Zentral – und Landesbibliothek Berlin i biblioteka HFF w Poczdamie (Die Hochschule für Film und Fernsehen (HFF) "Konrad Wolf" Potsdam-Babelsberg). W szóstym tygodniu pobytu stażyści odwiedzili Bibliotekę Filologiczną FUB, która stanowi wzorcową bibliotekę z wolnym dostępem. Zapoznali się tam z regensburskim systemem klasyfikacji (RVK) i jego funkcjonowaniem w bibliotece oraz z pracą studentów przy reklasyfikacji książek ze starego układu klasyfikacyjnego na nowy.
W ostatnim tygodniu praktykantom zaproponowano osobny program, zgodny z ich indywidualnymi preferencjami. Jeden z nich zapoznał się z projektami standaryzowanego, długoterminowego przechowywania dokumentów elektronicznych (DINI) i programem digitalizowania dawnych i bieżących publikacji uniwersytetu w Centrum Erwina Schrödingera, należącym do Biblioteki Uniwersytetu Humboldta (Arbeitsgruppe Elektronisches Publizieren). Drugi natomiast odbywał staż w CeDiS (Center für Digitale Systeme) będącym Centrum Kompetencyjnym ds. Multimediów i e -lerningu. Celem praktyki w CeDiS było poznanie specyfiki e-learningu na Uniwersytecie Berlińskim. Wykorzystywany jest on na FUB do prezentacji materiałow dydaktycznych - Profesorowie umieszczają swoje wykłady na stronie internetowej, a pracownicy CeDiS pomagają im w opracowaniu e - learningu, a także zapewniają dostęp do platformy Blackboard, oraz uczą jak z niej korzystać. W ramach stażu zaprezentowano funkcjonowanie projektu Distributed Campus.
Uczestnicy stażu przygotowali prezentację multimedialną, aby uzyskanymi wiadomościami podzielić się z pracownikami BUWr.


Ochrona europejskiego dziedzictwa kulturowego – mikrofilmowanie zabezpieczające, digitalizacja i popularyzacja wybranych, poczytnych periodyków śląskich XIX w. ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

Projekt realizowany od 1.10.2005 r. do 15.11.2006 r., w dużej części dotowany przez Fundację Bankową im. Leopolda Kronenberga, którą powołano w 1996 roku, w 125 rocznicę otwarcia Banku Handlowego w Warszawie. Misją fundacji jest m.in. wspieranie prac na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji, kultury i sztuki, zgodnie z działalnością założyciela Banku, wielkiego mecenasa kultury – Leopolda Kronenberga. Uniwersytecki projekt mieści się w obszarze programowym fundacji: „Dziedzictwo kulturowe i tradycje” i jako atrakcyjny i niezwykle wartościowy uzyskał aprobatę w formie dofinansowania.
Celem projektu było zabezpieczenie i ochrona części zabytkowych periodyków, które stanowią bezcenny materiał źródłowy do historii Śląska.
Dotacja Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga przeznaczona została też na procesy:

- mikrofilmowania zabezpieczającego,
- skanowania z oryginałów,
- obróbki komputerowej obrazów cyfrowych,
- wprowadzania metadanych do plików,
- archiwizacji na płytach CD i DVD,
- udostępniania informacji w Internecie.

Dzięki tym zabiegom czytelnicy będą mieli szeroki i wygodny dostęp do zbiorów.
W ramach projektu zmikrofilmowano następujące tytuły:

Anzeiger für Zobten am Berge, Zobten am Berge 1909-1941(z przerwami)
Illustrierte Wochenbeilage der Schlesischen Zeitung, Berlin 1924-1927, od nru 14 z 1927 zm. tyt.: Illustrierte Schlesische Zeitung, Breslau 1927-1934
Breslauer Gericht Zeitung, Breslau 1897-1942
Neisser Zeitung
Ottmachauer Zeitung
Grottkauer Zeitung
Neumarktrer Kreisblatt

W ramach projektu zdigitalizowano następujące tytuły:

Anzeiger für Zobten am Berge, Zobten am Berge 1909-1941( z przerwami)
Illustrierte Wochenbeilage der Schlesischen Zeitung, Berlin 1924-1927, od nru 14 z 1927 zm. tyt.: Illustrierte Schlesische Zeitung, Breslau 1927-1934
Breslauer Gericht Zeitung, Breslau 1897-1942
[Menzel Karl Adolf], Topographische Chronik von Breslau, Bd.1-2, Breslau 1805-1807,
Breslauische Horcher, Breslau 1800-1802,
Breslauische Erzähler, Breslau 1800-1809,
Neuer Breslauischer Erzähler 1810-1812.

Wyżej wymienione tytuły są udostępnione w Czytelni Zbiorów Specjalnych w postaci mikrofilmów bądź plików cyfrowych, a Illustrierte Wochenbeilage der Schlesischen Zeitung i Breslauer Gericht Zeitung można obejrzeć w Bibliotece Cyfrowej UWr.


Bibliotheca Sonans


Projekt realizowany był w ramach programu Kultura 2000 i obejmował okres 1 roku: od 1.09.2004 do 30.08.2005.

Koordynatorem przedsięwzięcia był zespół Kameralistów Wrocławskich - Cantores Minores Wratislavienses, a współorganizatorami byli: Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu oraz Biblioteka Uniwersytecka w Grazu i Biblioteka Narodowa w Pradze. Celem projektu było: wspieranie wspólnego dziedzictwa kulturowego wielu narodów, ochrona i popularyzacja archiwaliów i zabytków muzycznych oraz promocja wzajemnego poznawania kultur. Został zaplanowany w formie wystaw wędrujących, koncertów – wernisaży oraz ekspozycji w formie elektronicznej na stronach internetowych. Projekt „Bibliotheca Sonans” realizowany był w trzech formach obejmujących:

1) restaurację, konserwację i digitalizację zabytków muzycznych z bibliotek współorganizatorów:
- Wrocław (Polska) – Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego (m.in. kolekcje inkunabułów - najstarszych druków wydanych do roku 1501, muzykaliów z tzw. Bibliotheca Rudolphina z Legnicy, rękopisów muzycznych z Kościoła św. Elżbiety we Wrocławiu)
- Graz (Austria) – Karl-Franzens-Universität, Universitätsbibliothek
- Praga (Czechy) – Narodni Knihovna CR
2) wystawy i koncerty:
Wrocław – Oratorium Marianum w Gmachu Głównym Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w innych miastach: współorganizatorów projektu - Graz (Austria), Praga (Czechy) i partnerów projektu - Bratysława (Słowacja), Brasov (Rumunia)
3) nagrania zabytków muzycznych, przygotowanie strony internetowej (elektroniczna forma wystawy), przygotowanie katalogów wystaw i rozesłanie ich do 100 bibliotek europejskich, z którymi Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego posiada umowę o wymianie wydawnictw.

Celem projektu było: wspieranie wspólnego dziedzictwa kulturowego wielu narodów, ochrona i popularyzacja archiwaliów i zabytków muzycznych oraz promocja wzajemnego poznawania kultur.

Więcej informacji na temat podsumowania projektu opublikowano na stronach EBIB.


Dokumentację realizacji projektu oraz zdjęcia z wystaw można obejrzeć na naszych stronach.
Zrealizowany projekt można obejrzeć w Bibliotece Cyfrowej UWr.


Badania nad wybranymi mapami wieloarkuszowymi Dolnego Śląska z II połowy XIX i I połowy XX wieku jako odzwierciedlenie zmian zachodzących w terenie, opracowywanymi w systemie komputerowym VIRTUA

Projekt realizowany był od 7.10.2003 do 6.10.2006 roku i finansowany w całości przez Komitet Badań Naukowych. Celem było wyselekcjonowanie materiału kartograficznego będącego przedmiotem badań, utworzenie bazy danych oraz podstawowych haseł wzorcowych potrzebnych do rekordów bibliograficznych map. Opracowano w tym czasie mapy topograficzne Dolnego Śląska z II połowy XIX wieku i I połowy XX wieku oraz mapy wieloarkuszowe z tego okresu.
Dla celów realizacji projektu zakupiono sprzęt komputerowy.


Bibliotheca Corviniana Digitalis

Koordynatorem projektu jest Biblioteka Narodowa w Budapeszcie, która zamierza odtworzyć kolekcję Macieja Korwina i zaprezentować ją w postaci cyfrowej. W tym celu w 2003 r. Biblioteka Uniwersytecka dostarczyła Bibliotece Narodowej w Budapeszcie zeskanowany rękopis znajdujący się w zbiorach BU.


Wspólne dziedzictwo europejskie - ochrona i poprawa warunków udostępniania zabytków piśmiennictwa z polsko-niemieckiego pogranicza kulturowego w bibliotekach polskich.

W latach 1997 - 2002 Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu brała udział w największym wspólnym projekcie bibliotek polskich i niemieckich. Celem projektu było wyselekcjonowanie druków śląskich, pomorskich i pruskich, mikrofilmowanie i opracowanie w formie komputerowych baz katalogu mikrofilmów druków XVI - XVIII wieku, wydanych na Śląsku, Pomorzu i w Prusach Wschodnich. Program opracowania i mikrofilmowania obejmował:

1) Stare druki z lat 1501-1800,
2) Gazety i czasopisma z XIX i XX wieku,
3) Periodyki żydowskie i w języku jidysz,
4) Wybrane masonika z Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.

W realizacji projektu brały udział: Biblioteka Narodowa w Warszawie, która w późniejszym okresie włączyła do projektu także zbiory Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Książnica Pomorska w Szczecinie, Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk, która wybrała postępowanie polegające na zlecaniu prac mikrofilmowych firmie zewnętrznej, oraz Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu. Ze strony niemieckiej partnerem była Bawarska Biblioteka Państwowa w Monachium.

Projekt zainicjowany i częściowo sfinansowany (ok. 250 tys. euro) został przez Fundację im. Roberta Boscha. Jednak główne wsparcie finansowe udało się pozyskać, za pośrednictwem Fundacji Boscha, z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie (FWPN), która na realizację projektu przeznaczyła ostatecznie sumę ok. 2 mln euro.

W ramach realizacji projektu zmikrofilmowano 40 106 starych druków i 5 486 wol. gazet i czasopism, wykonując łącznie prawie 5 100 000 klatek mikrofilmów. Wszystkie ww. zbiory biblioteczne (a także jeszcze inne) zostały też skatalogowane. FWPN finansowała w okresie realizacji projektu 20 etatów pracowniczych i stworzyła pracownie mikrofilmowe w: Warszawie, Wrocławiu, Szczecinie, wyposażając je w osiem, najwyższej jakości, kamer skokowych. Fundacja R. Boscha zakupiła natomiast bibliotekom w Warszawie, Wrocławiu, Szczecinie, Gdańsku i Poznaniu łącznie 16 komputerów.

Bayerische Staatsbibliothek otrzymała dotychczas od polskich bibliotek 5 000 szpul mikrofilmów wraz z opisami katalogowymi, które zostały wprowadzone do jej katalogu wewnętrznego.

Scalenia i ujednolicenia baz katalogowych z 4 bibliotek: Biblioteki Narodowej w Warszawie, Biblioteki PAN w Gdańsku, Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu oraz Książnicy Pomorskiej w Szczecinie dokonał zespół Sekcji Opracowania Oddziału Starych Druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu pod kierownictwem Weroniki Karlak. Scalona baza zawiera ok. 35 tys. ujednoliconych opisów mikrofilmów, w tym 17070 opisów dla 16006 zmikrofilmowanych dzieł z Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, opisy 14500 zmikrofilmowanych dzieł z Biblioteki Narodowej, opisy 2500 zmikrofilmowanych dzieł z Książnicy Pomorskiej w Szczecinie oraz opisy 2500 zmikrofilmowanych dzieł z Biblioteki Gdańskiej PAN. Scalona baza tworzy katalog centralny online tych opisów i jest na serwerze Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Poza tym, opisy przekazano też do European Register of Mikrofilm Masters (EROM). W ten sposób zrealizowano zasadniczy cel projektu - "dostępność zbiorów", która polega przede wszystkim na informacji o lokalizacji druków. Na zakończenie projektu, przy współudziale p. W. Karlak z Wrocławia, wydano CD-ROM "Wspólne dziedzictwo europejskie. Druki XVI-XVIII w. ze zbiorów Biblioteki Narodowej, Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, Książnicy Pomorskiej w Szczecinie i Biblioteki Gdańskiej PAN. Katalog mikrofilmów.

W trakcie realizacji projektu, w każdej z umów cząstkowych, przewidziana była pewna kwota na konserwację druków. W efekcie realizacji tych założeń w latach 1998-2000, z przekazanych funduszy, Pracownia Konserwacji Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu poddała renowacji 159 wol. starych druków.


Projekt autorski prof. dr. Klausa Garbera – mikrofilmowanie i zmikrofiszowanie druków okolicznościowych ze zbiorów BUWr.

W latach 1993 - 1997 Biblioteka Uniwersytecka współpracowała z Uniwersytetem w Osnabrück przy realizacji projektu prof. dr. Klausa Garbera. Celem przedsięwzięcia był wybór, mikrofilmowanie, a następnie zmikrofiszowanie druków okolicznościowych, głównie gratulacyjnych, ze zbiorów Biblioteki. Dla celów projektu udostępniony został inwentarz i około 100 tys. druków, z których ok. 24 tys. - zmikrofilmowano.
Efektem projektu było wydanie wielotomowej publikacji "Handbuch des personalnen Gelegenheitsschrüfttums in europäischen Bibliotheken und Archiven". Zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej (ok. 1410 mikrofisz) prezentowane są w 8 tomach:

 • Bd. 1-2. Universitätsbibliothek Breslau. Abt. 1 Stadtbibliothek Breslau (Rehdigeriana / St.Elisabeth). T. 1-2. Hildesheim 2001

 • Bd. 9-11. Universitätsbibliothek Breslau. Abt. 2 Stadtbibliothek Breslau (St.Bernhardin). T. 1-3. Hildesheim 2003

 • Bd. 17-18. Universitätsbibliothek Breslau. Abt. 3 Stadtbibliothek Breslau (St. Maria Magdalena). T. 1-2.  Hildesheim 2005

 • Bd. 19. Universitätsbibliothek Breslau. Abt. 4 Bestände aus Liegnitz und Brieg. T. 1. Hildesheim 2007


Mikrofilmowanie zabezpieczające wybranych niemieckojęzycznych starych druków z Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu - Sicherungsverfilmung ausgewählter deutschsprachiger Altbestände in Universitätsbibliothek Breslau

W latach 1992 - 1996 Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu współpracowała z Uniwersytetem Marburgu w zakresie mikrofilmowania zabezpieczającego starych druków niemieckojęzycznych. Realizacją tego projektu kierował prof. dr Rudolf Lenz.

Łącznie sfilmowano 8 515 dzieł, głównie wybrane druki z zespołu inkunabułów, z Biblioteki Brzeskiej i Biblioteki Rudolfiny. W efekcie realizacji projektu opracowany został katalog kartkowy - alfabetyczny i sygnaturowy oraz powstała baza komputerowa w programie Allegro. Dla celów realizacji przedsięwzięcia Biblioteka została doposażona w 1 zestaw komputerowy i 1 kamerę do filmowania druków.
Przy okazji realizacji projektu sfinansowana została także renowacja 150 inkunabułów z Oddziału Starych Druków, którą przeprowadzili pracownicy Pracowni Konserwacji Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej.


do góry