Przejdź do treści

Wejście do bazy


Stosunkowo najsłabiej rozpoznana jest kolekcja manuskryptów pochodząca z różnych bibliotek śląskich i górnołużyckich (tzw. Zbiory zabezpieczone, Akcesja), która trafiła do BUWr po zakończeniu II wojny światowej.

W przypadku większości z nich jedyne krótkie, właściwie o charakterze inwentarzowym, opisy znajdują się w 4 księgach Akcesji obejmujących wpisy od roku 1947 po dzień dzisiejszy. W użyciu jest również kartkowy indeks imienno-rzeczowy do zbioru Akcesji, w układzie alfabetycznym, sporządzony jednak jedynie w oparciu o zapisy w księgach akcesyjnych.

Korzystając z jego internetowej wersji należy pamiętać, że szukając kodeksu poprzez jego sygnaturę, numer pozycji pisany po ukośnej kresce musi składać się z czterech cyfr. W przypadku gdy tak nie jest, należy uzupełnić go cyfrą „0” np. Akc 1949/0005.

Jeżeli natomiast poszukujemy przy pomocy opcji „hasło” lub „opis” koniecznie należy w pierwszej kolejności dokonać wyboru litery na jaką będzie się ono rozpoczynało, a następnie skorzystać z wyszukiwarki.

Listy do J.F. Neigebaura

Wśród zbiorów zabezpieczonych znajduje się również korespondencja pochodząca z dawnej Biblioteki Miejskiej (ok. 1200 jedn.). Wyodrębniono z niej listy do J.F. Neigebaura (wyodrębnione z sygn. Akc. 1969/426) i nadano im nowe sygnatury (Neigebaur 1 – Neigebaur 236).

Zbiór akcesji nie dysponuje, poza Biblioteką Gimnazjum w Zgorzelcu, zwaną również Biblioteką Milicha, żadnym całościowym lub cząstkowym współczesnym katalogiem. Tylko część ze zgromadzonych w nim rękopisów (w większości średniowiecznych), np. z bibliotek przy kościele św. Piotra i Pawła w Legnicy czy Górnołużyckiego Towarzystwa Naukowego ze Zgorzelca, posiada starsze katalogi drukowane.

Jedyną kolekcją wśród Zbiorów zabezpieczonych, która posiada współczesne opracowania katalogowe, jest Biblioteka Milicha, której rękopisy nowożytne opracował w 1990 r. Leon Górecki, a rękopisy średniowieczne, zaplanowane na 3 tomy, zostały opracowane w 2 tomach w latach 1998 i 2004:

  • Katalog rękopisów obejmujący sygnatury 6268-6790 : dawny zbiór Biblioteki J. G. Milicha w Zgorzelcu : rękopisy nowożytne / Leon Górecki. Wrocław, 1990

  • Catalogus codicum medii aevi manuscriptorum qui in Bibliotheca Universitatis Wratislaviensis asservantur signa 6055 - 6124 comprehendens : (Codices Milichiani, vol. 1) / composuerunt Stanisław Kądzielski et Wojciech Mrozowicz, quibus auxilium tulerunt Jan Gromadzki, Jan Przytulski et Hanna Strzelecka-Ascher ; Bibliotheca Universitatis Wratislaviensis. Wratislaviae, 1998

  • Catalogus codicum medii aevi manuscriptorum qui in Bibliotheca Universitatis Wratislaviensis asservantur signa 6125 - 6181 comprehendens : (Codices Milichiani, vol. 2) / composuerunt Stanisław Kądzielski et Jan Przytulski, quibus auxilium tulerunt Wojciech Mrozowicz et Hanna Strzelecka-Ascher ; Bibliotheca Universitatis Wratislaviensis. Wratislaviae, 2004

Przyczyny braku innych opracowań dopatrywać się można w: braku możliwości określenia pochodzenia części zbioru, jego różnorodności proweniencyjnej i tematycznej; braku dokładniejszego rozeznania co do zawartości zasobu oraz fakcie, iż zdecydowana większość rękopisów tu zgromadzonych wywodzi się z wieków XVI-XIX, a więc z czasów, gdy manuskrypt utracił już swoje pierwszorzędne znaczenie w badaniach źródło- i kulturoznawczych.