Zbiory - Informacje ogólne

Zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej wraz z bibliotekami specjalistycznymi wynoszą łącznie 4.205.066 woluminów.
Stan zbiorów na dzień 31 grudnia 2020 r.:

  • druki zwarte: 1.432.396 wol.
  • druki ciągłe: 416.785 wol./jedn.
  • zbiory specjalne: 493.795 wol./jed. w tym: 389.060 jednostek, 44.685 mikrofilmów, 60.050 jednostek zbiorów zabezpieczonych nieopracowanych.
  • zbiory zabezpieczone (nieopracowane): 171.245 wol.
  • zbiory bibliotek specjalistycznych: 1.690.846 wol. w tym: wol. nieopracowane 14.886.

 

Księgozbiór Biblioteki Uniwersyteckiej ma charakter uniwersalny. Biblioteka gromadzi piśmiennictwo ze wszystkich dyscyplin wiedzy uprawianych w Uniwersytecie Wrocławskim, ze szczególnym uwzględnieniem wydawnictw z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, oraz dzieła podstawowe i encyklopedyczne z dyscyplin pozauniwersyteckich.

 

 

Pozyskiwanie materiałów bibliotecznych odbywa się poprzez: kupno, wymianę, dary oraz poprzez wpływy z tytułu uprawnień do otrzymywania egzemplarza obowiązkowego.

 

Zasady gromadzenia i uzupełniania zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej wynikają z jej funkcji jako centralnej biblioteki uczelnianej, a także z zadań dydaktycznych, naukowych i usługowych - wobec społeczności akademickiej i lokalnej.

 

Biblioteka Uniwersytecka specjalizuje się w gromadzeniu silesiaków i lusatików - Kolekcja Śląsko-Łużycka oraz dzieł bibliologicznych (zob. Czytelnia Zbiorów Specjalnych).

Kolekcje historyczne, rozmaitej proweniencji, które weszły w skład Biblioteki na przestrzeni jej dziejów (zob. historia biblioteki) wywołują potrzebę sukcesywnego uzupełniania zasobów rękopisów, starych druków, atlasów i map, grafik oraz zbiorów muzycznych.

 

O zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej, udostępnianych w czytelniach i poprzez wypożyczalnie, informują katalogi: tradycyjne, komputerowe, zdigitalizowane i drukowane.