Przejdź do treści

Zbiory

Zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej wraz z bibliotekami specjalistycznymi wynoszą łącznie ponad 4.240.000 woluminów.
Stan zbiorów:

  • druki zwarte: ponad 1.459.99 wol.
  • druki ciągłe: ponad 425.387 wol./jedn.
  • zbiory specjalne: ponad 497.000 wol./jed. w tym ponad: 391.000 jednostek, 44.700 mikrofilmów, 61.458 jednostek zbiorów zabezpieczonych nieopracowanych.
  • zbiory zabezpieczone (nieopracowane): ponad 170.000 wol.
  • zbiory bibliotek specjalistycznych: 1.700.000 wol., w tym ponad: 13.000 wol. nieopracowanych.

Księgozbiór Biblioteki Uniwersyteckiej ma charakter uniwersalny. Biblioteka gromadzi piśmiennictwo ze wszystkich dyscyplin wiedzy uprawianych w Uniwersytecie Wrocławskim, ze szczególnym uwzględnieniem wydawnictw z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, oraz dzieła podstawowe i encyklopedyczne z dyscyplin pozauniwersyteckich.


Pozyskiwanie materiałów bibliotecznych odbywa się poprzez: kupno, wymianę, dary oraz poprzez wpływy z tytułu uprawnień do otrzymywania egzemplarza obowiązkowego.


Zasady gromadzenia i uzupełniania zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej wynikają z jej funkcji jako centralnej biblioteki uczelnianej, a także z zadań dydaktycznych, naukowych i usługowych - wobec społeczności akademickiej i lokalnej.


Biblioteka Uniwersytecka specjalizuje się w gromadzeniu silesiaków i lusatików - Kolekcja Śląsko-Łużycka oraz dzieł bibliologicznych (zob. Czytelnia Zbiorów Specjalnych).

Kolekcje historyczne, rozmaitej proweniencji, które weszły w skład Biblioteki na przestrzeni jej dziejów (zob. historia biblioteki) wywołują potrzebę sukcesywnego uzupełniania zasobów rękopisów, starych druków, atlasów i map, grafik oraz zbiorów muzycznych.


O zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej, udostępnianych w czytelniach i poprzez wypożyczalnie, informują katalogi: tradycyjne, komputerowe, zdigitalizowane i drukowane.