Zbiory - Informacje ogólne

Zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej wraz z bibliotekami specjalistycznymi wynoszą łącznie 4.126.147 woluminów.
Stan zbiorów na dzień 31 grudnia 2019 r.:

  • druki zwarte: 1.414.155 wol.
  • druki ciągłe: 412.722 wol./jedn.
  • zbiory specjalne: 489.417 wol./jed. w tym: 386.493 jednostek, 44.683 mikrofilmów, 58.241 jednostek zbiorów zabezpieczonych nieopracowanych.
  • zbiory zabezpieczone (nieopracowane): 169.981 wol.
  • zbiory bibliotek specjalistycznych: 1.698.113 wol. w tym: wol. nieopracowane 13.601.


Księgozbiór Biblioteki Uniwersyteckiej ma charakter uniwersalny. Biblioteka gromadzi piśmiennictwo ze wszystkich dyscyplin wiedzy uprawianych w Uniwersytecie Wrocławskim, ze szczególnym uwzględnieniem wydawnictw z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, oraz dzieła podstawowe i encyklopedyczne z dyscyplin pozauniwersyteckich.

Pozyskiwanie materiałów bibliotecznych odbywa się poprzez: kupno, wymianę, dary oraz poprzez wpływy z tytułu uprawnień do otrzymywania egzemplarza obowiązkowego.

Zasady gromadzenia i uzupełniania zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej wynikają z jej funkcji jako centralnej biblioteki uczelnianej, a także z zadań dydaktycznych, naukowych i usługowych - wobec społeczności akademickiej i lokalnej.

Biblioteka Uniwersytecka specjalizuje się w gromadzeniu silesiaków i lusatików - Kolekcja Śląsko-Łużycka oraz dzieł bibliologicznych (zob. Czytelnia Zbiorów Specjalnych).

Kolekcje historyczne, rozmaitej proweniencji, które weszły w skład Biblioteki na przestrzeni jej dziejów (zob. historia biblioteki) wywołują potrzebę sukcesywnego uzupełniania zasobów rękopisów, starych druków, atlasów i map, grafik oraz zbiorów muzycznych.

O zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej, udostępnianych w czytelniach i poprzez wypożyczalnie, informują katalogi: tradycyjne, komputerowe, zdigitalizowane i drukowane.