Przejdź do treści

Kalendarium Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

1811-1815 Powstanie Biblioteki przez połączenie zbiorów bibliotek wrocławskiego uniwersytetu jezuickiego (Leopoldiny) oraz uniwersytetu frankfurckiego (Viadriny) i dołączenie zbiorów kilkudziesięciu bibliotek rozwiązanych klasztorów śląskich.
Ówczesną siedzibą Biblioteki był poklasztorny budynek na Wyspie Piaskowej, zbudowany z początkiem XVIII wieku przez opata Baltazara Seidla.

1815 Oficjalnie utworzono Królewską Bibliotekę Uniwersytecką we Wrocławiu.

1823 Zbiory Biblioteki liczyły ponad 120 tys. woluminów.

1824 (grudzień) Biblioteka otrzymała pierwszy egzemplarz obowiązkowy.

1825 Biblioteka otrzymała egzemplarz obowiązkowy z wydawnictw śląskich.

1886 Biblioteka dostała w darze księgozbiór Schlesische Gesellschaft für vaterländische Cultur - 68 tys. woluminów.

1919-1945 Biblioteka działa jako Staats-und Universitätsbibliothek.

1933 Do Biblioteki przyłączono Bibliotekę Królewskiej Wyższej Szkoły Technicznej, pozostawiając ją jednak w jej dawnej siedzibie.

1940 Ewakuacja najcenniejszych partii księgozbioru poza Wrocław [m.in. rękopisy, inkunabuły, silesiaca, książki sprzed 1700 roku, bibliografie i encyklopedie z lectorium, niektóre katalogi].

1943 Biblioteka posiadała około 800 tys. woluminów druków, 4,5 tys. woluminów rękopisów, 19 tys. autografów, 5 tys. map, 6 tys. grafik, ok. 3 tys. inkunabułów.

1945 Pomimo nalotów i bombardowań, które zniszczyły księgozbiór głównie z zakresu filologii klasycznej - około 50 tys. tomów, Biblioteka Uniwersytecka pracowała i udostępniała swoje zbiory czytelnikom.

1945 (marzec) Komendant Festung Breslau zadecydował, że piwnice gmachu Biblioteki na Wyspie Piaskowej zostały przeznaczone na siedzibę dowództwa obrony miasta.

Przeniesienie około 300 tys. woluminów do znajdującego się naprzeciwko Biblioteki kościoła św. Anny (dzisiejsza cerkiew prawosławna).

1945 (maj) Książki z Biblioteki Uniwersyteckiej złożone w kościele św. Anny uległy zniszczeniu podczas pożaru.

Na wiadomość o zagładzie Biblioteki Uniwersyteckiej prezydent Wrocławia Bolesław Drobner 11 maja wieczorem podjął decyzję o przekazaniu Uniwersytetowi Biblioteki Miejskiej (formalnie nastąpiło to w rok później).

Zbiory Biblioteki Miejskiej liczyły w tym czasie około 400 tys. woluminów, w tym 5300 rękopisów, 600 inkunabułów, 32 tys. druków okolicznościowych, 20 tys. map, obrazów i portretów.

Polscy bibliotekarze pod kierunkiem dyrektora Antoniego Knota zaczęli tworzyć nową Bibliotekę Uniwersytecką w budynku dawnej Biblioteki Miejskiej.

1946 Wpłynął pierwszy powojenny egzemplarz obowiązkowy.

1946 (maj) Uchwałą Miejskiej Rady Narodowej miasta Wrocławia z dnia 28 maja 1946 r. zbiory Biblioteki Miejskiej formalnie przekazane zostały Uniwersytetowi.

1948-1949 Przyznanie Bibliotece fragmentów księgozbiorów Potockich z Krzeszowic i Sanguszków z okolic Tarnowa.

1958 Po odbudowie dawnego gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej na Wyspie Piaskowej stopniowo przeniesiono tam zbiory specjalne.

1966 W Bibliotece utworzono wyodrębniony katalog podręczników i skryptów dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego.

1973 Zcentralizowano opracowanie zbiorów dla bibliotek zakładowych Uniwersytetu Wrocławskiego.

1982 (listopad) Uchwała Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie budowy nowego gmachu dla Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.

1988 Grupa pracowników Uniwersytetu, pod przewodnictwem prof. Jana Kosika, zawiązała Społeczny Komitet Budowy Nowej Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.

1991 Wpisanie do Księgi Wieczystej działki nr 2/1 przy moście Pokoju (grunty pod budowę nowej biblioteki) Uniwersytetu Wrocławskiego jako podmiotu użytkowania wieczystego gruntu.

Projekt koncepcji Nowej Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego autorstwa architektów Ewy Barskiej i Mariana Barskiego.

1993 Rozpoczęcie komputeryzacji Biblioteki. Dzięki dotacji amerykańskiej Fundacji A. Mellona zakupiono sprzęt oraz oprogramowanie VTLS.

1994 Uzyskanie dostępu do Internetu. Testowanie systemu VTLS.

1995 Wdrożenie modułu opracowania zbiorów systemu VTLS.

Uruchomienie witryny internetowej Biblioteki.

W ramach Acta Universitatis Wratislaviensis Biblioteka Uniwersytecka zaczęła wydawać własną serię Bibliothecalia Wratislaviensia.

1996 Otwarcie katalogu komputerowego dla użytkowników Biblioteki.

1997 Reorganizacja Społecznego Komitetu Budowy Nowej Biblioteki Uniwersyteckiej, powołanie nowych członków i nowego Zarządu pod przewodnictwem prof. Henryka Ratajczaka.

1997 (lipiec) Zalanie wszystkich piwnic w budynkach biblioteki głównej przy ul. św. Jadwigi 3/4 oraz przy ul. K. Szajnochy 7/9 i 10, a także w budynku Wydziału Prawa przy ul. Uniwersyteckiej. Poziom wody w piwnicach sięgał od 1,20 m do 2 m. Kilkanaście tysięcy woluminów uległo zamoczeniu. Część z nich odzyskano po zabiegach konserwatorskich. [galeria zdjęć]

1998 Wdrożenie modułu udostępniania zbiorów systemu VTLS.

1999 (czerwiec) Ogłoszenie konkursu na projekt architektoniczny budynku dla Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.

1999 (grudzień) Ogłoszenie wyników konkursu na projekt architektoniczny budynku dla Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. I nagroda realizacyjna - projekt zespołu autorskiego z Warszawy w składzie: Jacek Rzyski, Jerzy Ruszkowski, Jacek Kopczewski. [galeria zdjęć]

2001 (wrzesień) Zatwierdzenie przez Wydział Architektury Urzędu Miasta projektu budowy nowego gmachu dla Biblioteki Uniwersyteckiej. Główny projektant: architekt Jacek Rzyski.

2001 (grudzień) Udostępnienie bazy czasopism niezależnych (II obieg) Biblioteki Uniwersyteckiej.

Księgozbiór Biblioteki Uniwersyteckiej z siecią bibliotek zakładowych przekroczył 3,5 miliona wol./jedn.

2002 (maj) Uchwała Sejmu RP w sprawie jubileuszu 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego, między innymi popierająca budowę nowego gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej.

2002 (lipiec) Zmiana dotychczasowego zintegrowanego systemu bibliotecznego VTLS na nowy – VIRTUA.

2002 (listopad) Podpisanie aktu erekcyjnego pod budowę Biblioteki Uniwersyteckiej. Podpisy złożyli: Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski, Minister Edukacji Narodowej i Sportu dr Krystyna Łybacka, Minister Nauki i Przewodniczący KBN prof. dr hab. inż. Michał Kleiber, przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Nowej Biblioteki Uniwersyteckiej prof. dr hab. Henryk Ratajczak, Wojewoda Dolnośląski Ryszard Nawrat, Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Zdzisław Latajka. [galeria zdjęć]

2003 (maj) Rozstrzygnięcie przetargu na generalnego wykonawcę budowy nowego gmachu Biblioteki i podpisanie kontraktu z kielecka firmą budowlaną Mitex.

2003 (lipiec) Nowa edycja witryny internetowej Biblioteki.

2003 (październik) Dzięki pomocy pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Zespół ds. Rewindykacji Dóbr Kultury) Biblioteka odzyskała skradziony fragment XV-wiecznego Beliala – traktatu moralno-teologicznego Jacobusa de Therano.

2003 (listopad) Uroczyste poświęcenie przez kard. Henryka Gulbinowicza i wmurowanie przez honorowych gości kamienia węgielnego pod budowę nowego gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej.[galeria zdjęć]

2004 Uruchomienie Elektronicznego Wydawnictwa Biblioteki (e-Wydawnictwo BUWr.).

2004 (lipiec) W Raporcie "Rozwój eGovernment w Polsce – trzecia edycja badań eEuropa”, przygotowanym przez zespół ekspertów na zlecenie Ministra Nauki i Informatyzacji – prof. Kleibera, "Usługi online” Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (dostępne przez stronę internetową BUWr) zostały ocenione bardzo wysoko i zaprezentowane jako przykład najlepszych praktyk eGovernmentu w Polsce.

2004 (wrzesień) - 2005 (sierpień) Udział Biblioteki w projekcie "Bibliotheca Sonans" - konserwacja i digitalizacja muzycznych rękopisów średniowiecznych, inkunabułów i starych druków, dofinansowanym przez Unię Europejską w ramach programu Kultura 2000. [galeria zdjęć]

2004 (listopad) Strona internetowa Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu uznana została za najlepszą w kraju i zdobyła I miejsce w kategorii witryn bibliotek szkół wyższych, instytutów naukowych i instytucji centralnych.

2004 (grudzień) Wrocławska Gmina Żydowska złożyła w Bibliotece w depozycie 40 dzieł ze zbioru Saravala - manuskrypty i inkunabuły z przedwojennej Biblioteki Żydowskiego Seminarium Teologicznego we Wrocławiu, odnalezione w Bibliotece Narodowej w Pradze.

2005 Rozpoczęcie prac nad digitalizowaniem katalogów kartkowych Biblioteki.

2005 (marzec) Biblioteka odzyskała Breviarium Wratislaviense – brewiarz wrocławski z I. poł. XV w. Kodeks z kolekcji magdaleńskiej dawnej Biblioteki Miejskiej (sygn.. M 1144) w 1943 r. ewakuowany do Ramfeld (Ramułtowice) wypłynął w czerwcu 2002 r. na aukcji w Londynie. Ponad dwuletnie negocjacje Dyrekcji Biblioteki z domem aukcyjnym Sotheby’s zostały szczęśliwie sfinalizowanie pod koniec roku 2004. Pomocy w przekazaniu dzieła do kraju udzieliło Ministerstwo Spraw Zagranicznych i placówka dyplomatyczna w Londynie.

2005 (lipiec) Na stronie internetowej Biblioteki zaczęto prezentować pierwsze zdigitalizowane katalogi kartkowe: katalog czasopism i alfabetyczny katalog książek Gabinetu Śląsko-Łużyckiego.

2005 (październik) - 2006 (listopad) Udział Biblioteki w projekcie „Ochrona europejskiego dziedzictwa kulturowego – mikrofilmowanie zabezpieczające, digitalizacja i popularyzacja wybranych, poczytnych periodyków śląskich XIX w. ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu”, dotowanym w dużej części przez Fundację Bankową im. Leopolda Kronenberga.

2005 (grudzień) Uruchomienie Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego.

2006 (czerwiec) Zmiana w organizacji dostępu do licencjonowanych zasobów elektronicznych BUWr, zapewnienie dostępu spoza sieci uczelnianej poprzez serwer proxy.

2006 (grudzień) Oficjalna inauguracja Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego.

2007 (styczeń) Huragan Cyryl zniszczył dach budynku Na Piasku. Od lipca 2007 rozpoczęto naprawę dachu ze środków pochodzących z budżetu Uczelni i wsparcia finansowego zdobytego przez prof. Rudolfa Lenza z Marburga.

2007 (marzec) - 2011 (grudzień) Realizacja projektu badawczo-rozwojowego „Śląskie Archiwum Ikonograficzne”.

2007 (marzec) Ukazał się pierwszy numer elektronicznego biuletynu dla czytelników: Newsletter Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.

2007 (grudzień) - 2009 (listopad) Udział w europejskim projekcie ENRICH (European Networking Resources and Information Concerning Cultural Heritage).

2007-2009 Realizacja projektu „Scalanie, na poziomie katalogów RISM, informacji o rozproszonej kolekcji rękopisów muzycznych ze zbiorów Uniwersytetu Wrocławskiego i Biblioteki Miejskiej we Wrocławiu (gromadzonych do 1945 r.)”.

2008 (czerwiec) - 2012 (marzec) Realizacja projektu „Interaktywna, multimedialna bibliografia Śląska. Cz. I. Stare druki i druki zwarte XIX w. ze zbiorów dawnego Gabinetu Śląsko-Łużyckiego Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu".

2008 (październik) Podpisanie umowy na budowę nowego gmachu Biblioteki z firmą SKANSKA S.A.

2008 Uruchomiono pilotażową wersję Elektronicznej Czytelni (e-Czytelnia) pozwalającej użytkownikom na wygodny dostęp do poczytnych i poszukiwanych zbiorów, zwłaszcza podręczników.

2009 (październik) Powstała kolejna edycja witryny internetowej Biblioteki zgodnie z przyjętym Systemem Identyfikacji Wizualnej Uczelni. Witryna na bieżąco utrzymywana jest w trzech językach.

2009 (sierpień) - 2012 (listopad) Realizacja projektu „Ornamenta Poloniae Mediaevalia. Sztuka średniowieczna na ziemiach polskich: katalog form i detalu na tle europejskim”.

2009 (grudzień) Odzyskanie mszału (z 1470 r.) ze zbiorów dawnej Biblioteki Miejskiej (sygn. M 1138), ewakuowanego w 1943 r. do Ramfeld, który w kwietniu 2009 r. wypłynął na aukcji w nowojorskim domu aukcyjnym Bloomsbury. Dzięki staraniom rewindykacyjnym Biblioteki, poprzez Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Zespół ds. Rewindykacji Dóbr Kultury) wycofany z aukcji i po trwających trzy miesiące negocjacjach - przekazany na ręce Konsula Generalnego RP. W dniu 2 grudnia 2009 r. rękopis został uroczyście zwrócony w MSZ przez Ministra Spraw Zagranicznych Rektorowi Uniwersytetu Wrocławskiego i Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej. [galeria zdjęć]

2010 (luty) - 2015 (styczeń) Realizacja projektów: „Imago Silesiae Inferioris online”. Mapy, plany i widoki Dolnego Śląska ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Digitalizacja i udostępnienie w sieci” oraz „Dziedzictwo Regionu i Europy. Cymelia ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Digitalizacja i udostępnienie w sieci”.

2011 (wrzesień) Uroczyste przekazanie przez Ministra Spraw Zagranicznych na ręce Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego i Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej zaginionego w czasie II wojny światowej średniowiecznego rękopisu pochodzącego ze zbiorów dawnej Biblioteki Miejskiej we Wrocławiu (sygn.. R 174), który wypłynął na aukcji w Nowym Jorku. Odzyskany rękopis to piętnastowieczna kopia encyklopedycznego dzieła Thomasa Cantimpratensisa (1201-1272) „Liber de natura rerum”, ewakuowany w czasie II wojny światowej do Ramfeld, a następnie uznany za zaginiony. Został odzyskany dzięki zaangażowaniu Zespołu ds. Rewindykacji Dóbr Kultury, działającego przy MSZ. [galeria zdjęć]

2011 (grudzień) Zakończenie budowy nowego gmachu Biblioteki i przekazanie budynku pod zarząd Uniwersytetu.

2012 (styczeń) Uroczyste otwarcie nowego gmachu Biblioteki. W związku z brakiem wyposażenia w nowym gmachu – przeprowadzka Biblioteki planowana jest etapowo. [galeria zdjęć]

2013 (sierpień-wrzesień) Realizacja I etapu przeprowadzki BUWr., czyli przeniesienie do nowego gmachu wszystkich oddziałów wewnętrznych Biblioteki wraz z serwerownią oraz magazynem gazet, funkcjonujących dotąd w budynku przy ul. Karola Szajnochy 10. [galeria zdjęć]

2013 (wrzesień) Biblioteka Uniwersytecka przyjmuje nowy adres do korespondencji: ul. Fryderyka Joliot-Curie 12.

2013 (maj-wrzesień) Renowacja portalu głównego budynku Biblioteki przy ul. Św. Jadwigi 3/4 ze środków finansowych rządu Republiki Federacyjnej Niemiec pozyskanych dzięki staraniom prof. Rudolfa Lenza z Marburga. [galeria zdjęć]

2014 (maj-sierpień) Realizacja II etapu przeprowadzki: z magazynów przy ul. K. Szajnochy 10, ul. Kuźniczej 49/55 i przy pl. Solnym 12 przewieziono do nowego gmachu Biblioteki 8.281 mb (ok. 225.100 wol.) zbiorów ogólnych. W nowej lokalizacji znajdują się wszystkie czasopisma gromadzone przez BUWr. [galeria zdjęć]

2014 (czerwiec-październik) Realizacja II etapu przeprowadzki: do nowego gmachu Biblioteki przewieziono cały księgozbiór kolekcji śląsko-łużyckiej – 4535 mb. (ok. 125.620 wol.). [galeria zdjęć]

2014 (październik) Wizyta ministra Jacka Gulińskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w nowym gmachu przy ul. Joliot-Curie 12. [galeria zdjęć]

2014 (październik) Otwarcie pierwszej agendy udostępniania zbiorów w nowym gmachu Biblioteki - Czytelni Czasopism Bieżących (i Archiwalnych) i Czytelni Śląskiej. [galeria zdjęć]

28.11.2014 Konferencja w Paryżu (w Bibliotece Narodowej Francji) kończąca międzynarodowy Projekt Succeed, w którym BUWr brała udział w latach 2013-2014. [więcej informacji] [galeria zdjęć]

24.02.2015 Wizyta przedstawicieli Komisji IFLA w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu, w związku z dokonywaniem wyboru miejsca organizacji Kongresu IFLA w roku 2017. [więcej informacji] [galeria zdjęć]

2015 (marzec-grudzień) Realizacja projektu „Piastowskie kolekcje ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Digitalizacja i udostępnienie”.

2015 (kwiecień-listopad) Realizacja projektu „Upowszechnianie cennego źródła do badań poprzez digitalizację unikatowego lokalnego dziennika z kolekcji śląsko-łużyckiej Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu”.

2015 (kwiecień-grudzień) Realizacja projektu „Upowszechnianie informacji o śląskich drukach nutowych ze zbiorów zabezpieczonych oraz dawnych bibliotek Wrocławia poprzez ich opracowanie bibliograficzne w systemie Virtua”.

2015 (czerwiec) Przeprowadzka Pracowni Konserwacji Zbiorów Nowych do nowego budynku Biblioteki.

4.09.2015 Uroczyste przekazanie przez Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego - prof. Małgorzatę Omilanowską na ręce Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej - Grażyny Piotrowicz zaginionego w czasie II wojny światowej średniowiecznego kodeksu pergaminowego „Breviarium Wratislaviense” z 1415 r., pochodzącego ze zbiorów dawnej Biblioteki Miejskiej we Wrocławiu (sygn. M1139). W działaniach na rzecz odzyskania manuskryptu - MiKiDN aktywnie wsparło Uniwersytet Wrocławski i Bibliotekę Uniwersytecką. [więcej informacji] [galeria zdjęć]

18.12.2015 Zorganizowanie konferencji Piastowskie kolekcje ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Digitalizacja i udostępnienie popularyzującej historyczne kolekcje BUWr oraz promująca efekty realizacji zadania projektowego, sfinansowanego w 2015 r. przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. [więcej informacji] [galeria zdjęć]

2015 (sierpień-grudzień) Wyposażenie w regały kompaktowe magazynu na ostatnim piętrze (poziom +15,6 m) oraz w regały zwykłe obszaru wolnego dostępu do zbiorów na dwóch poziomach nowego budynku Biblioteki.

25.04.2016 Zakończenie remontu elewacji frontowej budynku Biblioteki „Na Piasku”. [więcej informacji] [galeria zdjęć]

16.09.2016 Otwarcie wystawy Z Wrocławia na Księżyc. Powstanie i działalność Towarzystwa Podróży Kosmicznych (Verein für Raumschiffahrt) przygotowanej przez Oddział Informacji Naukowej w ramach XIX Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. [galeria zdjęć]

1.10.2016 Uroczystość otwarcia siedziby Biblioteki Austriackiej w nowym gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej. [galeria zdjęć]

31.12.2016 Zakończenie, trwającej pół roku, przeprowadzki Biblioteki Na Piasku (wszystkich jej agend i zbiorów) do nowej lokalizacji przy ul. F. Joliot -Curie 12. [galeria zdjęć]

17.03.2017 Wizyta w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu Prof. Aleksandra Bobko – sekretarza w MNiSW. [galeria zdjęć]

10.04.2017 W Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu odbyło się spotkanie i obrady dyrektorów bibliotek naukowych Wrocławia, Opola i Zielonej Góry. [galeria zdjęć]

30.06.2017 Przekazanie budynku Biblioteki przy ul. Św. Jadwigi 3/4 Wydziałowi Filologicznemu UWr.

21.08.2017 Konferencja pt. Collections and Books [A]cross Borders organizowana łącznie przez dwie sekcje IFLA: Rare Books and Special Collections Section oraz Indigenous Matters Section (w czasie 83. Światowego Kongresu IFLA we Wrocławiu). [galeria zdjęć]

22.08.2017 Warsztaty pt. Understanding Your Library from the Inside Out: A Workshop in Library Ethnography for User Assessment organizowane przez sekcję IFLA Social Science Libraries Section (w czasie 83. Światowego Kongresu IFLA we Wrocławiu). [galeria zdjęć]

23.08.2017 Spotkanie dyrekcji BUWr z delegacją z Biblioteki Uniwersyteckiej z Bitoli w Macedonii (w czasie 83. Światowego Kongresu IFLA we Wrocławiu). [galeria zdjęć]

23.08.2017 Spotkanie dyrekcji BUWr z delegacją z Biblioteki z Kantonu w Chinach (w czasie 83. Światowego Kongresu IFLA we Wrocławiu). [galeria zdjęć]

24.08.2017 Spotkanie dyrekcji BUWr z delegacją Biblioteki Narodowej Białorusi (w czasie 83. Światowego Kongresu IFLA we Wrocławiu). [galeria zdjęć]

25.08.2017 Warsztaty/Panel dyskusyjny pt. Impact of the IFLA Library Reference Model on ISBD, RDA and Other Bibliographic Standards: A Working Meeting (w czasie 83. Światowego Kongresu IFLA we Wrocławiu). [galeria zdjęć]

25.08.2017 Wycieczka prezentująca zbiory specjalne (w czasie 83. Światowego Kongresu IFLA we Wrocławiu). [galeria zdjęć]

25.08.2017 Wycieczka prezentująca BUWr (wraz z PRiD i PKZS) (w czasie 83. Światowego Kongresu IFLA we Wrocławiu). [galeria zdjęć]

27.10.2017 Wizyta władz Odolanowa: Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów - Mariana Janickiego i Przewodniczącego Rady Miasta Odolanowa - Jana Prokopa w Bibliotece Uniwersyteckiej. [galeria zdjęć]

10.11.2017 Wernisaż wystawy "Beksiński nieznany", która gościła w BUWr do 10 grudnia 2017 r. [więcej informacji] [galeria zdjęć]

12.12.2018 Uroczystość przekazania Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu XVII- wiecznego sztambucha Melchiora Lucasa w siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. [więcej informacji] [galeria zdjęć]

10.12.2019 Wizyta Burmistrza Gminy i Miasta Raszków, Pana Jacka Bartczaka wraz z towarzyszącymi osobami w Bibliotece Uniwersyteckiej na pokazie zbiorów rękopiśmiennych. [galeria zdjęć]

12.2019 Od grudnia 2019 r. Biblioteka Uniwersytecka funkcjonuje w nowym budynku przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 12, gdzie po przeprowadzkach zostały scalone w jednym miejscu: kompletny księgozbiór Biblioteki (zbiory ogólne i zbiory specjalne) oraz wszystkie jej zespoły funkcjonalne.

5.03.2020 Biblioteka Uniwersytecka otrzymała w darze od Wydawnictwa Quaternio z Lucerny w Szwajcarii faksymile Psałterza wrocławskiego (wraz z komentarzem), którego oryginał przechowywany jest w zbiorach Fitzwilliam Museum w angielskim Cambridge. [galeria zdjęć]

12.10.2021 Biblioteka Uniwersytecka otrzymała od Muzeum Narodowego we Wrocławiu Der siebente Ring Stefana Georgego, które dotąd uznawaliśmy za prawdopodobną stratę wojenną [galeria zdjęć]

29.10.2021 Czytanie Dziadów przez Prof. Jana Miodka w Bibliotece Uniwersyteckiej (w Saloniku Kulturalnym). [galeria zdjęć]

29.11.2022 Tradycje, obyczaje oraz kultura Świąt Bożego Narodzenia na przestrzeni lat
29 listopada 2022 Biblioteka Uniwersytecka zaprosiła czterech wyjątkowych gości, do Saloniku Kulturalnego– profesor Urszulę Glensk, panią Agnieszkę Szepetiuk-Barańską, profesora Pawła Klinta oraz profesora Krzysztofa Migałę – którzy zgodzili się opowiedzieć nam o tym, jak tradycje, kultura i obyczaje Bożego Narodzenia zmieniały się na przestrzeni lat. Wsłuchując się w prowadzoną dyskusję, dowiedzieliśmy się, kiedy i gdzie dokładnie zapadła decyzja o tym, aby Boże Narodzenie świętować właśnie 25 grudnia; dlaczego świąteczny czas jest powszechnie uważany za magiczny i czy zawsze i wszystkim Boże Narodzenie kojarzy się ze śniegiem.
Goście opowiadali także o tym, dlaczego święta to wydarzenie społeczne i tłumaczą, jak obchodzono Boże Narodzenie w Polsce naszych przodków. Padły także pytania trudne – jak ważne są wigilijne tradycje i czy mają one odniesienie do rzeczywistości, czy pozostają jedynie pustymi gestami? [galeria zdjęć]

25.01.2023 Wizyta delegacji z Biblioteki Narodowej Republiki Czeskiej
W dniu 25 stycznia 2023 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej wizytę złożyła delegacja z Biblioteki Narodowej Republiki Czeskiej w następującym składzie: dyrektor Tomáš Foltýn; dyrektor ds. kolekcji historycznych i muzycznych Tomáš Klimek, kierownik Działu Rękopisów i Starych Druków Jan Vojtíšek oraz Adolf Knoll - wicedyrektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej.
Podczas spotkania z dyrektor BUWr – Grażyną Piotrowicz omówione zostały perspektywy poszerzenia współpracy pomiędzy obiema bibliotekami. Goście zwiedzili nowy budynek Biblioteki Uniwersyteckiej oraz obejrzeli prezentację wybranych obiektów z kolekcji specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej. [galeria zdjęć]

10 marca 2023 r. Odnaleziony manuskrypt Cycerona wraca do Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu
W dniu 10 marca 2023 r. w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego miało miejsce uroczyste przekazanie Bibliotece Uniwersyteckiej średniowiecznego manuskryptu Marka Tulliusza Cycerona, który w latach 60.- 70. ubiegłego wieku został skradziony z Biblioteki, a w roku 2022 wystawiony został na sprzedaż w nowojorskim antykwariacie Jonathan Hill Bookseller i zidentyfikowany przez pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej jako zaginiony manuskrypt M 1305, który pochodził d. Biblioteki Miejskiej, do której trafił z biblioteki przy kościele św. Marii Magdaleny. [galeria zdjęć]

28 marca 2023 r. Pan Marcin Kieżyński – Dyrektor Wydziału Zarzadzania Należnościami w Urzędzie Miasta Wrocławia przekazał protokolarnie na ręce Grażyny Piotrowicz – Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu cztery pozycje książkowe, które należały do Biblioteki (posiadały sygnatury BUWr) a zostały pozyskane w efekcie opróżniania mieszkania pozostałego po zmarłej, samotnej osobie. Jesteśmy wdzięczni za zwrot książek, które na powrót wpisujemy (a właściwie przywracamy) do naszych ksiąg własnościowych – inwentarzy. [Galeria zdjęć]

17 maja 2023 r. z inicjatywy pracowników BUWr – Ritty Czaplickiej (PRiD) oraz Anny Górskiej (OUZ) – został uruchomiony projekt buwrcrossing. Akcja polega na promowaniu czytelnictwa i pomaga odpowiednio spożytkować książki niewłączone do zbiorów Biblioteki. Buwrcrossing skierowany jest do każdego, kto przyjdzie do Biblioteki: pracowników, użytkowników oraz tych, którzy dowiedzieli się o akcji z mediów społecznościowych.
Książki można zabierać z półek, jak również przynosić i zostawiać swoje, które pójdą dalej w świat. [Buwrcrossing]
[Galeria zdjęć]

6 września 2023 r.W Bibliotece Uniwersyteckiej gościli: były wicekonsul Węgier we Wrocławiu Adam Szesztay razem z Robertem Géresi - biskupem Słowackiego Kościoła Chrześcijańskiego Reformowanego, a także dr. Sebastianem Smolarzem - pastorem Ewangelicznego Kościoła Reformowanego we Wrocławiu. Gości przyjęła Dyrektor BU - Grażyna Piotrowicz, prezentując im w BCUWr zdigitalizowaną wersję cennego XVI-wiecznego śpiewnika Gergelya z Segerynu (sygn. 395223) i rękopisu (zwanego na Węgrzech - Rękopisem Wrocławskim)zawartych w tym tomie/klocku (sygn. 395224). Następnie goście zwiedzili nowy budynek Biblioteki Uniwersyteckiej oraz obejrzeli prezentację wybranych obiektów z kolekcji specjalnych Biblioteki Uniwersyteckie , w tym oryginał ww. tomu/klocka.[Galeria zdjęć]

9 listopada 2023 r. Bibliotece Uniwersyteckiej zostaje przekazany manuskrypt pt. Antologia poezji tureckiej (sygn. M1538), pochodzący ze zbiorów Biblioteki Magdaleńskiej który został skradziony z Biblioteki Uniwersyteckiej pomiędzy 1964 a 1977 rokiem, a w lipcu roku 2023 odkryty przez Antoine Haakera z Oddziału Rękopisów BUWr w ofercie jednego z wiedeńskich antykwariatów. Fakt ten został natychmiast zgłoszony przez dyrekcję BU do Departamentu Restytucji Dóbr Kultury w MKiDN , z prośbą o zablokowanie sprzedaży. Po przesłaniu do MKiDN pełnej dokumentacji potwierdzającej prawa własności BUWr do ww. obiektu oraz potwierdzeniu na miejscu w Wiedniu tożsamości odnalezionego obiektu - został on dobrowolnie zwrócony w sierpniu br. pracownikom MKiDN i złożony tymczasowo w depozycie w BN.
W dniu 6 listopada 2023 r. rękopis został uroczyście zaprezentowany w MKiDN a 9 listopada br przywieziony do Wrocławia i przekazany przez Dyrektor Departamentu Restytucji Dóbr Kultury - Elżbietę Rogowską i jej współpracowników (m.in. Tomasza Śliwińskiego) Uniwersytetowi Wrocławskiemu - Bibliotece Uniwersyteckiej. [Galeria zdjęć]

6 grudnia 2023 r. uroczyste odsłonięcie i zaprezentowanie w Bibliotece Uniwersyteckiej Zaczytanej Ławki, która została sfinansowana dzięki środkom z Akademickiego Budżetu Otwartego (projekt numer 1, ABO, edycja 2023). Zaczytana Ławka to pomysł Moniki Górskiej, projekt Andrzeja Malendy i kreatywna praca nad realizacja Pań: Anny Górskiej i Katarzyny Kwaśniak oraz grupy współpracowników z Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.

Zaczytana Ławka imituje otwartą księgę. Inspiracją do jej ozdobienia była rękopiśmienna Biblia łacińska, która do księgozbioru Biblioteki Uniwersyteckiej trafiła z klasztoru kanoników regularnych św. Augustyna w Żaganiu w XIX wieku. Poza tekstem na ławce można podziwiać niezwykle misterne floratury, wzbogacające tekst Pisma Św.

Oficjalnego odsłonięcia i prezentacji Zaczytanej Ławki dokonała Dyrektor BUWr Grażyna Piotrowicz.

Ławce został przypisany specjalny kod QR, który po zeskanowaniu przenosi zainteresowanych do chmury, mieszczącej w sobie darmowe audiobooki. Zaczytana Ławka stanowi wkład BUWr nie tylko w promowanie własnych zbiorów specjalnych, ale także w akcję promowania czytelnictwa.
[Galeria zdjęć]

12 grudnia 2023 roku odbyło się uroczyste pożegnanie wieloletniej Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, starszego kustosza dyplomowanego, mgr inż. Grażyny Piotrowicz.

Pracownicy i Współpracownicy złożyli Pani Dyrektor serdeczne podziękowania za wieloletnią, aktywną, pełną profesjonalizmu i pasji pracę na rzecz rozwoju Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, żegnając się tymi słowami:

Wyrażamy naszą olbrzymią wdzięczność za podejmowane inicjatywy, zrealizowane projekty, zorganizowane wydarzenia i spotkania, które pozostawiły w pamięci niezapomniane wrażenia. Dziękujemy za okazane wsparcie, życzliwość i zrozumienie.

Z serca życzymy wiele zdrowia oraz spełnienia wszelkich planów i zamierzeń.
Niech pogoda ducha, uśmiech i pasja towarzyszą Pani nieustannie w nowym okresie życia!

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.

Wrocław, 12 grudnia 2023 r.

[Galeria zdjęć]