O Bibliotece - Misja Biblioteki

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu jest jednostką ogólnouczelnianą o zadaniach: usługowych, dydaktycznych i naukowych oraz pełni funkcję ogólnodostępnej biblioteki publicznej, służącej upowszechnianiu nauki i kultury w społeczeństwie.

Misją biblioteki jest utrzymywanie najwyższego profesjonalnego poziomu swej działalności, w celu aktywnego wspierania procesów naukowo–badawczych i edukacyjnych na Uniwersytecie Wrocławskim, zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami kadry naukowej i studentów oraz zaspokajanie potrzeb biblioteczno–informacyjnych użytkowników zewnętrznych.

Swą misję Biblioteka realizuje poprzez:

  • organizowanie warsztatu naukowego i dydaktycznego w zakresie dyscyplin, reprezentowanych na Uniwersytecie Wrocławskim,

  • zapewnianie dostępu do zbiorów własnych i globalnych zasobów informacyjnych,

  • zgodne z potrzebami Uczelni - rozwijanie i unowocześnianie usług,

  • efektywne i aktywne zarządzanie zasobami, w celu promocji ich wykorzystania,

  • permanentne podwyższanie kwalifikacji zawodowych pracowników,

  • szkolenie użytkowników, w celu rozwijania ich umiejętności w zakresie wyszukiwania i wykorzystywania informacji,

  • dbałość (konserwacja i zabezpieczanie) o kolekcje specjalne, stanowiące dziedzictwo kultury europejskiej, a nawet - światowej,

  • nawiązywanie współpracy: środowiskowej, ogólnokrajowej i międzynarodowej, w celu powiększania, dostępnej dla użytkowników – bazy wiedzy,

  • promocję i popularyzowanie Biblioteki – jej zbiorów, zasobów i usług.

Biblioteka Uniwersytecka korzysta z ponad trzystuletniego doświadczenia służąc Uniwersytetowi i miastu.

Jej przyszłość to rozwijanie się w formie biblioteki hybrydowej, łączącej w kontekst harmonijnie działającej instytucji elementy biblioteki tradycyjnej i elektronicznej, biblioteki, w której obowiązują zasady charakterystyczne dla uczącej się organizacji.

W dalszej perspektywie, związanej z powstaniem nowego gmachu, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu pragnie rozwijać się jako centrum edukacji, informacji i kultury, w którym dbałość o dziedzictwo kultury europejskiej łączyć się będzie z wykorzystaniem najnowocześniejszych form realizacji przekazu wiedzy i informacji.


do góry