Przejdź do treści

Oddział Starych Druków - Zbiory

Wielkość zbiorów

:: Ogółem ok. 230 tys. wol. – ok. 317 tys. dzieł.

:: Inkunabuły - ponad 3250 egz.

:: Druki XVI w. - ok. 40 tys. dzieł

:: Polonica XVI –XVIII wieku ok. 10 tys. dzieł


Katalogi

Informacji o zasobie starych druków dostarczają katalogi komputerowe, katalogi kartkowe i fotograficzne (dostępne na miejscu w Czytelni Zbiorów Specjalnych i w wersji zdigitalizowanej), katalogi drukowane oraz różnego rodzaju kartoteki pomocnicze.
Aby uzyskać miarodajną informację o zasobie zaleca się łączenie przeszukiwania Katalogu Komputerowego BUWR z przeszukiwaniem czterech katalogów zdigitalizowanych. Poszukiwanie i zamawianie starych druków należy rozpoczynać zawsze od katalogu komputerowego.

Katalogi komputerowe:

:: Katalog komputerowy Biblioteki Uniwersyteckiej [Wejście] [Więcej informacji]

:: Katalog mikrofilmów druków XV - XVIII w. [Wejście] [Więcej informacji]

:: "Wspólne dziedzictwo europejskie" (XVI-XVIII w.) Katalog mikrofilmów [Wejście] [Więcej informacji]

:: Katalog i baza druków oleśnickich 1593-1730 [Wejście] [Więcej informacji]

Katalogi zdigitalizowane:

:: Katalog fotograficzny druków XVI - XVIII w. w pełni wyhasłowany [Wejście] [Więcej informacji]

:: Katalog fotograficzny druków XVI - XVIII w. prowizoryczny (częściowo wyhasłowany) [Wejście] [Więcej informacji]

:: Katalog fotograficzny Oddziału Starych Druków - zbiór tzw. zerówek [Wejście] [Więcej informacji]

:: Katalog dawnej Biblioteki Gimnazjum Brzeskiego [Wejście] [Więcej informacji]

:: Katalog księgozbioru podręcznego Oddziału Starych Druków [Wejście] [Więcej informacji]

Katalogi kartkowe i mikrofiszowe:

:: Katalog fotograficzny druków XVI - XVIII w. w pełni wyhasłowany [Wejście] [Wersja zdigitalizowana - więcej informacji]

:: Katalog fotograficzny druków XVI - XVIII w. prowizoryczny (częściowo wyhasłowany) [Wejście] [Wersja zdigitalizowana - więcej informacji]

:: Katalog fotograficzny Oddziału Starych Druków - zbiór tzw. zerówek [Wejście] [Wersja zdigitalizowana - więcej informacji]

:: Katalog dawnej Biblioteki Gimnazjum Brzeskiego [Wejście] [Wersja zdigitalizowana - więcej informacji]

:: Katalog tomowy dawnej Biblioteki Miejskiej (mikrofisze) [Wersja zdigitalizowana]

:: Kartoteka poloników XVI - XVIII w.

Katalogi drukowane:

:: B. Kocowski, Katalog inkunabułów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, Cz. I – III. Wrocław 1959-1977.

:: J. Ożóg, Katalog poloników XVI w. Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, T. 1 - 2. Wrocław 1988-1991.

:: A. Skura, Catalogus van Nederland gedrukte boeken in de Univeriteitsbiblioteek van Wrocław, Leiden, Den Haag 1996.

:: A. Skura, Katalog druków XV – XVIII w. z zakresu poetyki i retoryki, Wrocław 1987.

Bazy danych:

:: Heritage of the Printed Book Database - bazy starych druków wydawanych w Europie do roku 1830. Baza tworzona jest w ramach Konsorcjum Europejskich Bibliotek Naukowych (Consortium of European Research Libraries, w skrócie CERL) i zawiera ok. 3 milionów rekordów starych druków, utworów muzycznych, map, atlasów, dokumentów życia społecznego, ikonografii oraz ich kopii (mikrofilmy i reprinty). HPB daje informację o piśmiennictwie z terenu dawnej Europy w jednym elektronicznym katalogu.
Czytelnicy Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu mogą przeszukiwać bazę HPB w Czytelni Zbiorów Specjalnych (ul. Fryderyka Joliot-Curie 12) w godzinach jej otwarcia.
[więcej informacji]

29.06.2007 r. Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu wraz z sześcioma innymi bibliotekami naukowymi w Polsce weszła w skład konsorcjum "Grupa Polskich Bibliotek Naukowych Gromadzących Stare Druki" w celu wspólnego przystąpienia do CERL (Consortium of European Research Libraries) https://www.cerl.org/. Jako uczestnik konsorcjum BUWr będzie uczestniczyć w tworzeniu katalogu elektronicznego zawierającego opisy książek wydanych w Europie do 1830 roku poprzez przesyłanie opisów katalogowych (własne rekordy) do bazy Heritage of the Printed Book.

W ramach polskiej grupy członkowskiej, uczestniczącej w CERL, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu otrzymała dostęp do bazy HPB dla celów katalogowania oraz możliwość udostępniania jej czytelnikom.