Przejdź do treści

Katalog fotograficzny Oddziału Starych Druków - zbiór tzw. zerówek

W Oddziale Starych Druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu znajdują się cztery wzajemnie się uzupełniające ciągi katalogów alfabetycznych:

  1. katalog fotograficzny w pełni opracowany (wyhasłowany) [Wejście] [Więcej informacji]

  2. katalog fotograficzny częściowo wyhasłowany [Wejście] [Więcej informacji]

  3. katalog fotograficzny tzw. zerówek [Wejście] [Więcej informacji]

  4. katalog kartkowy dawnej Biblioteki Gimnazjum Brzeskiego [Wejście] [Więcej informacji]

Aby uzyskać miarodajną informację o zasobie starych druków zaleca się łączenie przeszukiwania Katalogu Komputerowego BUWR z przeszukiwaniem czterech katalogów zdigitalizowanych.


Katalog fotograficzny Oddziału Starych Druków – zbiór tzw. zerówek
Wejście


Zbiór tzw. zerówek to nieoficjalne określenie zbioru, którego sygnatury rozpoczynają się cyfrą „0” (zero). Udostępniony w formie zdigitalizowanych kart, katalog tzw. zerówek uzupełnia informację o zasobie starych druków BUWr.


Zawartość
Zbiór tzw. zerówek liczy ok. 40 tys. dzieł. W przeważającej liczbie są to druki osiemnastowieczne, chociaż nie brak również dzieł wcześniejszych. Zbiór jest nie tylko bardzo różnorodny treściowo, ale również proweniencyjne, m.in. zawiera sporą liczbę dzieł z bibliotek: Yorcków z Oleśnicy Małej, zamku Czocha czy Górnołużyckiego Towarzystwa Naukowego. W zbiorze znajdują się też liczne druki, których pochodzenia nie da się określić.
Tzw. zerówki to część druków pochodzących ze śląskich zbiorów zabezpieczonych, które zostały dołączone do księgozbioru najpóźniej. Głównie osiemnastowieczne druki ze zbiorów zabezpieczonych były przechowywane w stosach w Sali Muzycznej Uniwersytetu prawie do końca lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Dopiero wtedy przewieziono je do budynku Biblioteki na ul. św. Jadwigi 3/4 i ustawiono na półkach (trwało to do 1975 r.).
W trakcie porządkowania i fotografowania druki otrzymały numery ewidencyjne, zaczynające się cyfrą "0". Docelowo przy katalogowaniu numery te miały zostać zastąpione właściwą sygnaturą.
Ze względu na wielkość zbioru (ok. 40 tys. dzieł) niemożliwe było jego szybkie pełne opracowanie. By umożliwić czytelnikom korzystanie z niego, podjęta została decyzja, by uporządkować i zdigitalizować istniejące karty fotograficzne, a pierwotny numer ewidencyjny uznać za obowiązującą sygnaturę dzieła.


Opis
Zbiór opracowany został w bardzo uproszczonej formie. Karta katalogowa, która stanowi fotokopię karty tytułowej dzieła, zawiera wypisane ołówkiem tylko hasło główne: nazwisko autora lub hasło tytułowe. Cyfry po prawej stronie karty katalogowej oznaczają sygnaturę dzieła mieszczącą się w zakresie od 01 do 054799.
Na karcie katalogowej nie są wprowadzone inne dane bibliograficzne (format, rok i miejsce wydania), nawet jeśli tych informacji brak na fotokopii karty tytułowej. Nie wykazuje się też zasobu (czyli ilości tomów i roczników) przy drukach wielotomowych i czasopismach.
Karty uszeregowane zostały w porządku alfabetycznym, przy czym należy pamiętać, że przy hasłach tytułowych uwzględnia się pierwszy wyraz (poza rodzajnikami), a nie jak w pozostałych zdigitalizowanych katalogach rzeczownik gramatycznie nadrzędny.
Oznacza to, że np. dzieło z tytułem: Berliner Beyträge zur Landwirtschaftswissenschaft, sygn. 049686 należy szukać pod hasłem BERLINER, natomiast dzieło Der Mann, eine wöchentliche Sittenschrift [..], sygn. 044601 pod hasłem MANN.
Dodatkowe hasła osobowe i przedmiotowe nie są stosowane, ich występowanie jest sporadyczne.
Część druków z kolekcji zerówek jest sukcesywnie opracowywana w formie elektronicznej i pełny opis opracowanych druków dostępny jest przez komputerowy katalog online (OPAC).