Przejdź do treści

Czytelnia Zbiorów Specjalnych

Informacje ogólne

Adres
Biblioteka Uniwersytecka
Czytelnia Zbiorów Specjalnych
ul. Fryderyka Joliot-Curie 12
50-383 Wrocław
tel.: 71 37 52 403
e-mail: czs.bu[w]uwr.edu.pl (czs[dot]bu[at]uwr[dot]edu[dot]pl)

Godziny otwarcia:

październik - czerwiec
poniedziałek, czwartek: 11:00 - 18:00
wtorek, środa, piątek: 8:00 - 15:00
lipiec, wrzesień
poniedziałek, czwartek: 12:00 - 18:00
wtorek, środa, piątek: 8:00 - 15:00
sierpień
Czytelnia jest zamknięta

Czytelnia Zbiorów Specjalnych znajduje się na 3. poziomie w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Strefę czytelni tworzy przestrzenna i jasna sala z księgozbiorem podręcznym, informatorium i miejscami pracy dla użytkowników. Ponadto znajduje się tutaj sala do konsultacji z pracownikami zbiorów specjalnych, obszerny hol z tradycyjnymi katalogami oddziałów zbiorów specjalnych i sala wystawowa Piramida, w której są organizowane prezentacje zbiorów specjalnych BUWr. oraz zajęcia dydaktyczne i szkolenia.

Realizacja zamówień użytkowników odbywa się od poniedziałku do piątku:
na zbiory specjalne do godz. 14:00,
na zbiory ogólne: do godz. 14:30.
Zamówienia złożone odpowiednio po godzinie 14:00 i po godzinie 14:30 są realizowane następnego dnia.

Czas realizacji zamówień wynosi około 30 min, w przypadku zbiorów specjalnych może ulec zmianie z powodu specyfiki zbiorów, stanu zachowania oraz czasu ich bibliotecznego przygotowania do udostępnienia.

Korzystanie z księgozbioru podręcznego Czytelni odbywa się na zasadzie wolnego dostępu do półek bez konieczności zamawiania.

Zbiory z oddziałów zbiorów specjalnych należy zamawiać w katalogu online, katalogach zdigitalizowanych lub na tradycyjnych rewersach składanych w Czytelni Zbiorów Specjalnych (korespondencja mailowa dotycząca zbiorów nie jest traktowana jako rewers).


Pracownicy

imię i nazwisko nr tel. / adres e-mail
Kier. Oddz. mgr Anna Szczotka-Sobiecka 71 3757 623
mgr Marta Lange 71 3757 623
mgr Grzegorz Pawlik 71 3752 403
Magdalena Radziszewska-Kruk 71 3752 403

Udostępnianie zbiorów

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu posiada jedną z najcenniejszych kolekcji zbiorów specjalnych w Polsce. Jest to unikatowy zasób o ogromnej wartości naukowej i badawczej. Profil zbiorów specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu związany jest przede wszystkim z gromadzeniem cennych obiektów z zakresu silesiaców, lusaticów i slaviców. Kolekcja zawiera:

 • rękopisy (m.in. największy w Polsce zbiór rękopisów średniowiecznych), korespondencję, kolekcję sztambuchów;

 • stare druki (m.in. największy w Polsce zbiór inkunabułów)

 • mapy, atlasy, globusy, plany i widoki miast;

 • muzykalia: stare druki i rękopisy muzyczne, nuty oraz zbiory audiowizualne;

 • rysunki, ryciny, matryce graficzne, ekslibrisy, reprodukcje artystyczne i pocztówki;

 • Wratislaviana tzw. Ygreki:

 • Dokumenty Życia Społecznego tzw. DŻS-y dotyczące Śląska i Łużyc.

Czytelnia Zbiorów Specjalnych udostępnia:

 • księgozbiór czytelni na zasadzie wolnego dostępu;

 • współczesne i historyczne księgozbiory specjalistyczne z oddziałów zbiorów specjalnych;

 • zbiory specjalne (oryginały i kopie) z kolekcji oddziałów zbiorów specjalnych (za wyjątkiem zbiorów z d. Gabinetu Śląsko-Łużyckiego, Wratislavianów tzw. Ygreków i Dokumentów Życia Społecznego).

W Czytelni Zbiorów Specjalnych są udostępniane kolekcje następujących oddziałów zbiorów specjalnych:

Zbiory z d. Gabinetu Śląsko-Łużyckiego, Wratislaviana tzw. Ygreki oraz Dokumenty Życia Społecznego tzw. DŻSy udostępnia się w Czytelni Śląskiej.

Czytelnia Zbiorów Specjalnych posiada własny bogaty księgozbiór prezencyjny, stale selekcjonowany i starannie uzupełniany o nowości, z wolnym dostępem do półek.

Zbiory stoją w układzie działowym:

I Bibliologia VI Encyklopedie
II Bibliografie VII Słowniki języka polskiego
III Sztuka VIII Słowniki językowe
IV Historia IX Muzyka
V Biografie  

W czytelni istnieje możliwość skorzystania z sieci Wi-Fi. Ponadto do dyspozycji użytkowników przeznaczone są stanowiska komputerowe z dostępem do katalogów oraz cyfrowych zasobów Biblioteki, czytniki i skaner do mikroform oraz pomoce techniczne: specjalne prezencyjne pulpity molitanowe do udostępniania zbiorów specjalnych, obciążniki, lampy z lupą i folie filuminescencyjne do odczytywania znaków wodnych, słuchawki do odsłuchiwania dokumentów dźwiękowych.

Czytelnia posiada również stanowiska przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych (tj. korzystających z wózków inwalidzkich, a także niedowidzących i/lub niedosłyszących – oprogramowanie komputerowe powiększające tekst, lektor czytający tekst wyświetlany na monitorze komputera oraz zestaw słuchawek).


Katalogi

Katalogi komputerowe:

:: Katalog komputerowy Biblioteki Uniwersyteckiej [Wejście] [Więcej informacji]

Katalogi kartkowe:

:: Katalog alfabetyczny, działowy i topograficzny księgozbioru podręcznego Czytelni Zbiorów Specjalnych,

:: Katalogi oddziałów zbiorów specjalnych: Oddziału Zbiorów Graficznych, Oddziału Rękopisów, Oddziału Zbiorów Muzycznych, Oddziału Starych Druków i Oddziału Zbiorów Kartograficznych.

Zbiory specjalne, zwłaszcza te najcenniejsze, są systematycznie digitalizowane, a ich cyfrowe kopie można odnaleźć w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego - https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra.

Oddziały zbiorów specjalnych podają informacje o katalogach na swoich stronach www.

Użytkownicy

Do korzystania ze zbiorów współczesnych i historycznych oddziałów zbiorów specjalnych oraz księgozbioru Czytelni Zbiorów Specjalnych uprawnione są:

 • osoby pełnoletnie,

 • osoby niepełnoletnie, po uzyskaniu zgody Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej,

Zbiory specjalne udostępniane są w celach naukowo-badawczych osobom zajmującym się pracą naukową:

 • samodzielnym pracownikom naukowym lub naukowo-dydaktycznym oraz osobom posiadającym stopień naukowy doktora;

 • studentom i doktorantom po przedstawieniu pisma polecającego od opiekuna naukowego tzw. Rekomendacji;

 • osobom wykonującym prace na zlecenie instytucji naukowych lub kulturalnych po przedstawieniu Rekomendacji od zleceniodawcy pracy, wyjaśniającej cel i temat prowadzonych badań;

 • w wyjątkowych przypadkach użytkownicy mogą korzystać ze zbiorów specjalnych za zgodą dyrekcji lub kierowników poszczególnych oddziałów zbiorów specjalnych.

Wszyscy użytkownicy korzystający ze zbiorów specjalnych zobowiązani są dodatkowo do wypełnienia Deklaracji użytkownika. Po przyjęciu Deklaracji bibliotekarz sprawdza poprawność oświadczonych danych osobowych w oparciu o dowód tożsamości użytkownika.

Deklaracja i Rekomendacja zachowują ważność przez okres jednego roku kalendarzowego od daty wystawienia.

Zasady obowiązujące w Czytelni Zbiorów Specjalnych

Zasady korzystania z Czytelni Zbiorów Specjalnych określa Regulamin Udostępniania Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.

Czytelników obowiązuje:

 • pozostawienie w szatni odzieży wierzchniej, parasoli, teczek, plecaków, toreb, pokrowców na laptopy itp.,

 • pozostawienie u dyżurnego bibliotekarza dokumentu uprawniającego do korzystania z Czytelni tj. aktualnej karty bibliotecznej oraz okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem,

 • czytelne wpisanie się do księgi odwiedzin, zachowanie ciszy, zakaz używania telefonów do prowadzenia rozmów, zakaz wnoszenia i spożywania posiłków, napojów oraz palenia.


Zbiory specjalne

Oryginały materiałów posiadających kopie w postaci mikroform, reprintów lub dokumentów elektronicznych udostępnia się tylko w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach. Zgodę na udostępnienie oryginału zamiast kopii może wyrazić kierownik danego oddziału lub Dyrektor Biblioteki.

Kierownicy oddziałów zbiorów specjalnych mogą odmówić udostępnienia użytkownikowi materiałów szczególnie cennych, w złym stanie zachowania lub z powodu czasowej niedostępności dzieł (np. konserwacja lub przygotowanie na wystawę).

W przypadku rękopisów użytkownik wypełnia metryki dołączone do każdego manuskryptu.

Liczba jednorazowo udostępnianych oryginalnych obiektów zbiorów specjalnych jest ograniczona. W przypadku zamawiania większej ilości dzieł wskazane jest wcześniejsze telefoniczne lub korespondencyjne uzgodnienie terminu i trybu realizacji zamówień z odpowiednim oddziałem.

Użytkownik korzystający ze zbiorów specjalnych winien mieć na uwadze fakt, że ma do czynienia ze zbiorami zabytkowymi o szczególnej wartości i obchodzić się z nimi tak, by nie ucierpiał ich stan zachowania. Zasady korzystania ze zbiorów specjalnych:

1/ używanie na polecenie bibliotekarza jednorazowych rękawiczek lateksowych lub bawełnianych,
2/ korzystanie z pulpitów, podkładek, folii, itp.;
3/ karty woluminów należy przekładać ostrożnie, nie trzymając w dłoni jakichkolwiek przedmiotów (np. ołówka),
4/ nie wolno zaginać kart, narożników, podkreślać, kłaść jakichkolwiek przedmiotów na obiekcie,
5/ notatki należy wykonywać wyłącznie poza powierzchnią materiałów bibliotecznych,
6/ w materiałach luźnych nie wolno zmieniać kolejności kart - wszelkie uwagi co do kolejności kart należy zgłaszać bibliotekarzowi dyżurnemu,
7/ użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powierzony mu obiekt i odpowiada za straty materialne powstałe z jego winy,
8/ wszelkie uszkodzenia czy braki należy zgłosić niezwłocznie bibliotekarzowi dyżurnemu,

Czytelnia Zbiorów Specjalnych nie wypożycza materiałów bibliotecznych, wynoszenie ich poza Czytelnię jest niedozwolone.


Rezerwowanie lub prolongata zamówionych materiałów

Materiały biblioteczne są rezerwowane na życzenie użytkownika do czasu ich wykorzystania, nie dłużej niż na okres 3 dni roboczych. Rezerwację można prolongować osobiście, telefonicznie pod numerem 71 37 52 403 lub e-mailem: czs.bu[w]uwr.edu.pl (czs[dot]bu[at]uwr[dot]edu[dot]pl).


Kopiowanie

Dozwolone jest samodzielne bezpłatne kopiowanie zbiorów własnym aparatem fotograficznym bez użycia lampy błyskowej (za wyjątkiem rękopisów średniowiecznych i inkunabułów) po uzyskaniu zgody dyżurnego bibliotekarza. Natomiast Pracownia Reprografii i Digitalizacji BUWr realizuje usługi reprograficzne odpłatnie.


Publikowanie reprodukcji ze zbiorów specjalnych

Publikowanie reprodukcji zbiorów specjalnych wymaga pisemnej zgody Dyrekcji. Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej wydaje zgodę na ich wykorzystanie w publikacji i ustala wysokość opłat.

Zdjęcia pochodzące ze zbiorów BUWr, które będą wykorzystane do celów wydawniczych (publikacje), muszą być wykonane w Pracowni Reprografii i Digitalizacji BUWr. Uzyskanie reprodukcji ze zbiorów specjalnych nie jest jednoznaczne z uzyskaniem zgody na ich publikację.

W publikacji należy podać miejsce przechowywania oryginału i jego sygnaturę biblioteczną.

Zasady i ceny obowiązujące przy świadczeniu dodatkowych usług przez Bibliotekę Uniwersytecką we Wrocławiu: https://www.bu.uni.wroc.pl/uslugi/cenniki#dodatkowe.