Przejdź do treści

Oddział Zbiorów Kartograficznych

Profil zbiorów

Profil zbiorów kartograficznych, podobnie jak całej Biblioteki podyktowany został z jednej strony ich proweniencją, z drugiej zaś ich obecnym położeniem geograficznym, co oznacza specjalizację w zakresie silesiaców, lusaticów i germaniców, a po II wojnie światowej dodatkowo poloniców. W Oddziale Zbiorów Kartograficznych są gromadzone, opracowywane i udostępniane atlasy, mapy, plany i widoki miast oraz globusy. Osobną, pomocniczą kolekcję Oddziału stanowi księgozbiór podręczny zawierający fachową literaturę i czasopisma z zakresu kartografii, a także inne materiały pomocnicze jak słowniki geograficzne i językowe, bibliografie, drukowane katalogi, biografie, encyklopedie itp. Terytorialnie, czasowo i językowo zbiór nie jest ograniczony, aczkolwiek preferowane są zakupy antykwaryczne dotyczące silesiaców i poloniców.


Zadania Oddziału

Do podstawowych zadań Oddziału Zbiorów Kartograficznych należy:

  • prowadzenie inwentarza,

  • opracowywanie zbiorów,

  • udostępnianie zbiorów do Czytelni Zbiorów Specjalnych oraz na wystawy krajowe i zagraniczne,

  • ewidencja udostępnianych zbiorów,

  • prace magazynowe, ochrona zbiorów,

  • opracowanie kwerend i informowanie o zbiorach,

  • prowadzenie katalogu, kartotek i księgozbioru podręcznego,

  • współpraca z Oddziałem Gromadzenia Zbiorów,

  • współorganizowanie wystaw,

  • dyżury i pomoc merytoryczna w Czytelni Zbiorów Specjalnych.


Udostępnianie zbiorów

Zbiory udostępniane są w Czytelni Zbiorów Specjalnych:
:: realizacja zamówień do godziny 14:00
:: zamówienia złożone po tej godzinie zrealizowane będą następnego dnia
:: zwrot materiałów do godziny 14:30, z wyłączeniem zbiorów kartograficznych wydanych po 1800 r. oraz pozycji z księgozbioru podręcznego
:: szczegółowe zasady udostępniania zbiorów kartograficznych określone zostały w Regulaminie Udostępniania Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu
Usługi reprograficzne wykonywane są w Pracowni Reprografii i Digitalizacji BUWr.


Adres

Biblioteka Uniwersytecka
Oddział Zbiorów Kartograficznych
ul. Fryderyka Joliot-Curie 12
50-383 Wrocław
tel.: 71 37 52 422
e-mail:


Pracownicy

imię i nazwisko nr tel. / adres e-mail
dr Dariusz Przybytek 71 3752 422
mgr Magdalena Sztochel 71 3752 422