Przejdź do treści

Cenniki

Dane do faktur Konto bankowe
Uniwersytet Wrocławski
Biblioteka Uniwersytecka
pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław
NIP: PL8960005408
Santander Bank Polska
14 1090 2503 0000 0001 1382 9110
(PLN)
49 1090 2398 0000 006 0800 5079
(EUR)
60 1090 2398 0000 0006 0800 5075
(USD)

Cennik opłat i usług Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

I. Opłaty biblioteczne i usługi biblioteczno-informacyjne


Lp. Rodzaj usługi Cena netto (PLN) Vat (%) Cena brutto (PLN)
1. Wydanie/aktywacja karty bibliotecznej bez zdjęcia 20,00 zw. 20,00
2. Wydanie/aktywacja karty bibliotecznej jednorocznej bez zdjęcia 20,00 zw. 20,00
3. Prolongata karty jednorocznej na kolejny rok kalendarzowy 10,00 zw. 10,00
4. Wydanie/aktywacja karty bibliotecznej dziesięciodniowej bez zdjęcia 10,00 zw. 10,00
5. Prolongata karty dziesięciodniowej na kolejne 10 dni 10,00 zw. 10,00
6. Wydanie/aktywacja karty bibliotecznej dwudniowej bez zdjęcia 5,00 zw. 5,00
7. Prolongata karty dwudniowej na kolejne 2 dni 5,00 zw. 5,00
Uwaga: opłata za duplikat karty bibliotecznej równa jest cenie jej nabycia.
8. Opłata za sprowadzenie 1 tytułu książki z krajów Europy 46,30 8 50,00
9. Opłata za sprowadzenie 1 tytułu książki spoza krajów Europy - - Wg kosztów określonych przez bibliotekę wypożyczającą (rozliczenie IFLA voucherem, 1 voucher = 8 euro, przelicznik wg średniego kursu dnia NBP) + koszty wysyłki zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej
10. Opłata za wypożyczenie 1 tytułu książki za granicę do krajów z Europy i do krajów spoza Europy - - 1 – 5 IFLA voucher
Uwaga: ilość pobieranych voucherów ustalana jest w zależności od wagi przesyłki i kraju, z którego pochodzi zamówienie.
11. Opłata za sprowadzenie odbitki kserograficznej ze zbiorów bibliotek zagranicznych 32,41 8 35,00
12. Usługa kserograficzna samoobsługowa – kopie czarno-białe format A4 0,40/1 kopia zw. 0,40/1 kopia
13. Kserowanie samoobsługowe – kopie czarno-białe format A3 0,80/1 kopia zw. 0,80/1 kopia
Uwaga: nie wykonuje się odbitek kserograficznych z materiałów wydanych do 1950 roku włącznie oraz z gazet oprawnych przekraczających format A3.
14. Specjalistyczne szkolenia biblioteczne dla grup zorganizowanych (do 20 osób, także dla grup zagranicznych) 56,91 23 70,00/1 h
15. Kursy i wykłady specjalistyczne nt. zbiorów specjalnych (na zamówienie):
- 1 wykład dla 1 osoby (1,5 h)
- 1 wykład dla grupy do 10 osób (1,5 h)

121,95
32,52

23
23

150,00
40,00 od jednej osoby uczestniczącej
16. Wyszukiwanie informacji w serwisach elektronicznych typu open access (dla osób i jednostek spoza UWr za każde rozpoczęte pół godziny pracy):
- wyszukiwanie w bazie przez bibliotekarza
- wyszukiwanie w bazie samodzielne

8,13
8,13

23
23

10,00
10,00
17. Opłaty za wydruk treści u dyżurnego bibliotekarza 0,20/1 strona zw. 0,20/1 strona

II. Usługi kopiowania materiałów bibliotecznych/wydruków komputerowych na stanowiskach samoobsługowych


Lp. Rodzaj usługi Cena netto (PLN) Vat (%) Cena brutto (PLN)
1. Kopie kserograficzne czarno-białe A-4 0,40/1 strona
0,50/dwustronnie
zw. 0,40/1 strona
0,50/dwustronnie
2. Kopie kserograficzne czarno-białe A-3 0,80/1 strona
0,90/dwustronnie
zw. 0,80/1 strona
0,90/dwustronnie
Uwaga 1: nie wykonuje się kopii z materiałów bibliotecznych wydanych do 1950 roku włącznie. Wykonując kopie z zasobów bibliotecznych (w tym np. skany z mikrofilmów lub zasobów cyfrowych) BU, prosimy o kierowanie się zasadą przestrzegania prawa autorskiego. BU nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie kopiowanych materiałów niezgodnie z tym prawem. Na kopie z materiałów wydanych do 1950 roku składa się zamówienie do Pracowni Reprografii i Digitalizacji BU (patrz: Usługi reprograficzne w Pracowni Reprografii i Digitalizacji). W przypadku chęci publikacji materiałów BU należy uzyskać zgodę Dyrektora BU.
Uwaga 2: w przypadku chęci wydruku pliku i zatrzymania go (patrz pkt. 12) do ceny wydruku dolicza się 0,70 PLN.
Uwaga 3: jeżeli pobrane pliki są następnie zgrywane na nośniki danych (CD/DVD/pendrive) – obowiązuje stawka 23% VAT.

Lokalizacja urządzeń skanujących/kopiujących w budynku BU:

Skanery MF – Poziom 3: Czytelnia Śląska – 2 skanery
Poziom 3: Czytelnia Zbiorów Specjalnych – 1 skaner
Kserokopiarki czarno-białe/wydruki A4 i A3
Poziom 2: Czytelnia Czasopism Bieżących i Archiwalnych – 1 kserokopiarka
Poziom 3: Czytelnia Główna – 1 kserokopiarka

III. Usługi reprograficzne w Pracowni Reprografii i Digitalizacji


 1. Reprodukowanie materiałów bibliotecznych odbywa się zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 2. W BUWr reprodukowanie materiałów bibliotecznych można zlecić Pracowni Reprografii i Digitalizacji.

 3. Pracownia Reprografii i Digitalizacji wykonuje kserokopie, fotografie cyfrowe, skanowanie, digitalizację na żądanie oraz archiwizuje wykonane prace i udostępnia zamawiającemu poprzez serwer FTP lub na płytach CD, DVD.

 4. Możliwe jest samodzielne reprodukowanie niektórych materiałów bibliotecznych własnymi urządzeniami (bez użycia lampy błyskowej), a także kserowanie i skanowanie na urządzeniach samoobsługowych w czytelniach.

 5. Zlecenia na usługi reprograficzne można składać elektronicznie poprzez formularz na stronie internetowej BUWr, a także na drukach zamówień dostępnych we wszystkich czytelniach BUWr. Możliwe jest również przesłanie zamówienia e-mailem (pod adresy bu[w]uwr.edu.pl (bu[at]uwr[dot]edu[dot]pl) lub oin.bu[w]uwr.edu.pl (oin[dot]bu[at]uwr[dot]edu[dot]pl)), a także pocztą tradycyjną na adres BUWr. ul. Fryderyka Joliot-Curie 12, 50-383 Wrocław.

 6. Zrealizowane zlecenia można pobrać samodzielnie z serwera FTP lub odbierać w Punkcie Informacyjnym BUWr.

 7. Biblioteka może odmówić wykonania usługi reprograficznej, jeżeli nie pozwala na to stan zachowania materiału lub nie ma możliwości technicznych wykonania usługi.

 8. Usługi reprograficzne są zwolnione z podatku VAT (na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o VAT), jeżeli zlecenie zostanie pobrane samodzielnie z serwera FTP lub odebrane za pomocą poczty elektronicznej (nie będzie nagrane na jakimkolwiek nośniku).

 9. Za świadczone usługi wystawiane są faktury w PLN lub w EUR (przeliczenie na PLN wg średniego kursu dnia NBP). Paragon fiskalny za wykonane prace (płatność gotówką) odbiera się w Punkcie Informacyjnym BUWr, a faktury wysyłane są drogą elektroniczną.

 10. Pracownia udziela konsultacji w zakresie procesu digitalizacji, wsparcia technicznego związanego z obsługą sprzętu do digitalizacji zbiorów dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego. Koszt 1 godziny konsultacji/wsparcia technicznego wynosi 80 PLN (płatne na podstawie RW). Kontakt w sprawie konsultacji/wsparcia technicznego: e-mail: prd.bu[w]uwr.edu.pl (prd[dot]bu[at]uwr[dot]edu[dot]pl), tel.: 71 375 24 31

 11. Na prace nie wymienione w cenniku, cenę za ich wykonanie każdorazowo ustala się z Pracownią Reprografii i Digitalizacji.

Lp. Rodzaj usługi Cena netto (PLN) Vat (%) Cena brutto (PLN)
1.

Kopie kserograficzne czarno-białe
(jednorazowo do 22 stron – arkusz wydawniczy)
format A-4
Materiały wydane po 1950 roku

0,50/ za stronę

zw.

0,50/ za stronę

2.

Kopie kserograficzne czarno-białe
(jednorazowo do 22 stron – arkusz wydawniczy)
format A-3
Materiały wydane po 1950 roku

1,00/ za stronę

zw. 1,00/ za stronę
3. Skanowanie z oryginału w rozdzielczości 150 DPI do formatu A-0 4,00/plik zw. 4,00/plik
4. Skanowanie z oryginału w rozdzielczości 300 DPI do formatu A-0 9,00/plik zw. 9,00/plik
5. Skanowanie z oryginału w rozdzielczości 600 DPI do formatu A-1 22,00/plik zw. 22,00/plik
6. Skanowanie z mikroform czarno-białe
(pojedyncze klatki; pakiet do 10 klatek)
12,00/pakiet zw. 12,00/pakiet
7. Skanowanie z mikroform czarno-białe
(pojedyncze klatki powyżej 10 klatek)
1,00/plik zw. 1,00/plik
8. Skanowanie z mikroform czarno-białe
tylko cały zwój filmu (minimum 50 klatek)
0,40/plik zw. 0,40/plik
9. Digitalizacja na żądanie – indywidualne ustalenia z Pracownią Reprografii i Digitalizacji 2,00/plik zw. 2,00/plik
10. Plik cyfrowy (pdf lub jpg) do formatu A3 2,00/szt. zw. 2,00/szt.
11. Plik cyfrowy wykonany aparatem fotograficznym (zdjęcia specjalne) 15,00/szt. zw. 15,00/szt.
12. Kopiowanie plików zgromadzonych w BUWr pakiet (do 20 plików z jednej sygnatury) 15,00/pakiet zw. 15,00/pakiet
13. Archiwizacja na płycie CD lub DVD 5,00/szt. 23 6,15/szt.
14. Prace przy plikach wymagających dodatkowej obróbki na komputerze – indywidualne ustalenia z Pracownią Reprografii i Digitalizacji 50,00
za każdą rozpoczętą
1 h pracy
zw. 50,00
za każdą rozpoczętą
1 h pracy

IV. Usługi introligatorskie/konserwatorskie, komora fumigacyjna


Lp. Rodzaj usługi Cena netto (PLN) Vat (%) Cena brutto (PLN)
1. Oprawa/naprawa materiałów bibliotecznych i innych - 23 (wyceniana jest każdorazowo indywidualnie, w zależności od ilości i rodzaju materiału przeznaczonego do oprawy/naprawy i w zależności od rodzaju użytego materiału introligatorskiego (tektura, płótno, skóra, wykonanie złoconego napisu itp.),
kontakt:
2. Dezynfekcja w komorze fumigacyjnej (próżniowo-gazowej) o pojemności ok. 5 m3, tj. mieszczącej ok. 20 mb książek do formatu A4 2439,02/1 wsad,
162,60/1 mb materiałów,
24,39/1 książka do formatu A4
23
23
23
3000,00/1 wsad,
200,00/1 mb, materiałów
30,00/1 książka do formatu A4
Uwaga 1: usługa konserwacji/naprawy materiałów z zewnątrz przeprowadzana jest po wykonaniu obowiązkowej dezynfekcji w komorze fumigacyjnej. Do wyceny usługi konserwacji/naprawy doliczany jest koszt dezynfekcji w komorze zgodnie z cennikiem.
Uwaga 2: dostarczenie i odbiór materiału do dezynfekcji jest po stronie Zamawiającego. Prosimy o zapoznanie się z zasadami dezynfekcji w komorze fumigacyjnej Konvak.

V. Opłaty o charakterze sankcyjnym


Lp. Wyszczególnienie Cena netto (PLN) Vat (%) Cena brutto (PLN)
1. Opłata za niedotrzymanie terminu zwrotu materiałów bibliotecznych:
- do 31.07.2004 r. za 1 egz. za m-c
- od 01.08.2004 za 1 egz. za 1 dzień
- od 01.06.2010 r. po upływie każdych 5 dni przetrzymania
1,00
0,20
1,00
nie podlega
nie podlega
nie podlega
1,00
0,20
1,00
2. Opłata manipulacyjna za każde wysłane upomnienie o zwrot przetrzymanych materiałów bibliotecznych 5,00 nie podlega 5,00
3. Opłata za zagubienie/zniszczenie egzemplarza wydawnictwa zwartego min. 50,00 nie podlega min. 50,00
Uwaga: W zależności od roku wydania zagubionej/zniszczonej książki stosuje się odpowiedni przelicznik jej wartości – zgodnie z Instrukcją wyceny książek zagubionych lub zniszczonych: https://www.bu.uni.wroc.pl/oddzialy/oddzial-udostepniania-zbiorow-wypozyczalnia-miejscowa-instrukcja.
4. Opłata za zagubienie numerka wydawanego w szatni 20,00 nie podlega 20,00
5. Opłata za zagubienie numerka wydawanego w czytelniach 30,00 nie podlega 30,00
6. Opłata za niezwrócenie w terminie/zagubienie kluczyka do szafki samoobsługowej w szatni/uszkodzenie zamka do szafki 70,00 nie podlega 70,00
7. Opłata za zagubienie kluczyka do kabiny pracy indywidualnej/pokoju pracy grupowej 70,00 nie podlega 70,00
8. Opłata za zniszczenie zamka do kabiny pracy indywidualnej np. poprzez złamanie klucza w zamku, co wymaga wymiany całego systemu zamka 500,00 nie podlega 500,00

VI. Usługi dodatkowe: kwerendy, zajęcia dydaktyczne, publikacje ze zbiorów BUWr, udostępnianie zbiorów i pomieszczeń do programów telewizyjnych/radiowych/publikacji prasowych, filmówKażdorazowo kalkulację kosztów uzgadnia się z klientem przed przyjęciem zamówienia. Usługę wykonuje się po sporządzeniu umowy i po zapłaceniu rachunku przez klienta przelewem na konto:

Santander Bank Polska Nr: 14 1090 2503 0000 0001 1382 9110

koniecznie z dopiskiem:

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu - opłata za prawo do jednorazowej publikacji.

Dla klientów zagranicznych stosuje się przelicznik zgodny ze średnim kursem NBP waluty na dany dzień. W przypadku ekspresowej realizacji zleceń stawka ulega podwyższeniu o 30%. Dla pracowników naukowych i studentów Uniwersytetu Wrocławskiego możliwe są rabaty.
Lp. Rodzaj usługi Cena netto (PLN) Vat (%) Cena brutto (PLN)
1. Opracowywanie kwerend bibliograficznych i faktograficznych szczególnie czasochłonnych i pracochłonnych (za każda rozpoczętą 1 h pracy bibliotekarza) 23 50,00
Uwaga: Biblioteka nie wykonuje zestawień bibliograficznych do prac dyplomowych, licencjackich, magisterskich, doktorskich itp.
2. Przygotowanie scenariusza dla programu TV (każda rozpoczęta 1 h pracy) 23 60,00
3. Przygotowanie scenariusza wystawy (każda rozpoczęta 1 h pracy) 23 60,00
4. Opłata za prawo do wykorzystania reprodukcji materiałów bibliotecznych BUWr w publikacjach wydawanych przez podmioty trzecie (opłata za prawo do jednorazowej publikacji w ramach jednego nakładu) 1. wysokość opłaty uzależniona od wartości historycznej materiałów bibliotecznych, stanu zachowania i techniki reprodukcji. Powyżej 10 ujęć - możliwy 15% rabat. zw. 60,00 – 200,00
(1 ujęcie)
2. opłata uzależniona od wielkości planowanego nakładu:
- przy nakładzie do 500 egz.
- przy nakładzie od 500 egz. do 1500 egz.
- przy nakładzie powyżej 1500 egz.
zw.
zw.
zw.
150,00
350,00
550,00
Uwaga: Przy planowanym wznowieniu nakładu należy ponownie uzyskać zgodę Dyrekcji BUWr na publikację i wnieść wszystkie stosowne opłaty, tj. opłatę za prawo do jednorazowej publikacji oraz kwotę zależną od wielkości nakładu.
5. Udostępnianie zbiorów do programów telewizyjnych, radiowych i publikacji prasowych Prezentacja 1 obiektu (dopłata za każdy następny prezentowany obiekt zależna jest od jego historycznej i artystycznej wartości oraz stanu zachowania - zgodnie z pkt. 4 i 6). W przypadku braku scenariusza – przygotowanie materiałów przez bibliotekarza jest dodatkowo opłacane wg. pkt. 2. 200,00
(w tym 8% lub 23% VAT w zależności od konkretnej usługi)
6. Fotografowanie pomieszczeń i wnętrz do publikacji naukowych (1 ujęcie) zw. 200,00
(1 ujęcie)
7. Wynajmowanie pomieszczeń i wnętrz w celu organizacji: wystaw, konferencji, uroczystości, kręcenia programów telewizyjnych, filmów itp.
- za każdy dzień pokazu/wystawy
od 650,41 23 od 800,00 za 1 dzień⁎
- za godzinę kręcenia programu/filmu 365,85 450,00 za 1 h
8. Wykorzystanie przestrzeni wokół budynku BU i /lub wykorzystanie wizerunku budynku BU
- za pakiet 15 ujęć lub każdą rozpoczętą godzinę kręcenia filmu do celów komercyjnych
284,55 23 350,00
- za 1 ujęcie 32,52 40,00

Uwaga 1: w przypadku programów cyklicznych lub organizacji wystaw długoterminowych istnieje możliwość negocjacji warunków finansowych udostępnienia sal.
Uwaga 2: Dyrekcja BUWr podejmuje decyzję o udostępnieniu pomieszczeń po zapoznaniu się z tematem realizowanego przedsięwzięcia.
Uwaga 3: Dyrekcja BUWr podejmuje decyzję o wydaniu zgody na wykorzystanie wizerunku budynku Biblioteki i jej otoczenia do celów komercyjnych, po zapoznaniu się z tematem realizowanego przedsięwzięcia. Organizator przedsięwzięcia realizowanego w otoczeniu budynku Biblioteki ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo, zdrowie i życie wszystkich osób zaangażowanych w wykonanie danego projektu i odpowiedzialność finansową za ewentualne uszkodzenie mienia Biblioteki/UWr na terenie Kampusu UWr oraz zobowiązany jest, po zakończeniu przedsięwzięcia, do pozostawienia miejsca realizacji projektu, w stanie niepogorszonym w stosunku do zastanego. Wydanie zgody na realizację przedsięwzięcia wymaga akceptacji powyższych warunków przez Organizatora.
⁎Uwaga 4: ostateczna cena wynajmu pomieszczeń oraz powierzchni typu hol w budynku BUWr dla podmiotów zewnętrznych ustalana jest indywidualnie i uzależniona jest od wielkości wynajmowanej sali, charakteru organizowanego przedsięwzięcia, oczekiwań wynajmującego, ilości uczestników itp.

*Uwaga 4: ostateczna cena wynajmu pomieszczeń oraz powierzchni typu hol w budynku BUWr dla podmiotów zewnętrznych ustalana jest indywidualnie i uzależniona jest od wielkości wynajmowanej sali, charakteru organizowanego przedsięwzięcia, oczekiwań wynajmującego, ilości uczestników itp. Do ceny najmu każdorazowo doliczane są koszty mediów

Nie pobiera się opłat za udostępnianie pomieszczeń dla potrzeb informacyjnych i promocji Uniwersytetu Wrocławskiego.

Na usługi nie wymienione w cenniku, cenę za ich wykonanie każdorazowo ustala się z Dyrekcją BUWr.

Dyrekcja BUWr zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w powyższym cenniku opłat i usług.

Cennik obowiązuje od dnia 6 lutego 2023 r.


Cennik w formacie pdf