Przejdź do treści

Cenniki

Dane do faktur Konto bankowe
Uniwersytet Wrocławski
Biblioteka Uniwersytecka
pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław
NIP: PL8960005408
Santander Bank Polska
14 1090 2503 0000 0001 1382 9110
(PLN)
49 1090 2398 0000 006 0800 5079
(EUR)
60 1090 2398 0000 0006 0800 5075
(USD)

Cennik opłat i usług Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

I. Opłaty biblioteczne i usługi biblioteczno-informacyjne


Lp. Rodzaj usługi Cena netto (PLN) Vat (%) Cena brutto (PLN)
1. Wydanie/aktywacja karty bibliotecznej bez zdjęcia 20,00 zw. 20,00
2. Wydanie/aktywacja karty bibliotecznej jednorocznej bez zdjęcia 20,00 zw. 20,00
3. Prolongata karty jednorocznej na kolejny rok kalendarzowy 10,00 zw. 10,00
4. Wydanie/aktywacja karty bibliotecznej dziesięciodniowej bez zdjęcia 10,00 zw. 10,00
5. Prolongata karty dziesięciodniowej na kolejne 10 dni 10,00 zw. 10,00
6. Wydanie/aktywacja karty bibliotecznej dwudniowej bez zdjęcia 5,00 zw. 5,00
7. Prolongata karty dwudniowej na kolejne 2 dni 5,00 zw. 5,00
Uwaga: opłata za duplikat karty bibliotecznej równa jest cenie jej nabycia.
8. Opłata za sprowadzenie 1 tytułu książki z krajów Europy 46,30 8 50,00
9. Opłata za sprowadzenie 1 tytułu książki spoza krajów Europy - - Wg kosztów określonych przez bibliotekę wypożyczającą (rozliczenie IFLA voucherem, 1 voucher = 8 euro, przelicznik wg średniego kursu dnia NBP) + koszty wysyłki zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej
10. Opłata za wypożyczenie 1 tytułu książki za granicę do krajów z Europy i do krajów spoza Europy - - 1 – 5 IFLA voucher
Uwaga: ilość pobieranych voucherów ustalana jest w zależności od wagi przesyłki i kraju, z którego pochodzi zamówienie.
11. Opłata za sprowadzenie odbitki kserograficznej ze zbiorów bibliotek zagranicznych 32,41 8 35,00
12. Usługa kserograficzna samoobsługowa – kopie czarno-białe format A4 0,40/1 kopia zw. 0,40/1 kopia
13. Kserowanie samoobsługowe – kopie czarno-białe format A3 0,80/1 kopia zw. 0,80/1 kopia
Uwaga: nie wykonuje się odbitek kserograficznych z materiałów wydanych do 1950 roku włącznie oraz z gazet oprawnych przekraczających format A3.
14. Specjalistyczne szkolenia biblioteczne dla grup zorganizowanych (do 20 osób, także dla grup zagranicznych) 56,91 23 70,00/1 h
15. Kursy i wykłady specjalistyczne nt. zbiorów specjalnych (na zamówienie):
- 1 wykład dla 1 osoby (1,5 h)
- 1 wykład dla grupy do 10 osób (1,5 h)

121,95
32,52

23
23

150,00
40,00 od jednej osoby uczestniczącej
16. Wyszukiwanie informacji w serwisach elektronicznych typu open access (dla osób i jednostek spoza UWr za każde rozpoczęte pół godziny pracy):
- wyszukiwanie w bazie przez bibliotekarza
- wyszukiwanie w bazie samodzielne

8,13
8,13

23
23

10,00
10,00
17. Opłaty za wydruk treści u dyżurnego bibliotekarza 0,20/1 strona zw. 0,20/1 strona

II. Usługi kopiowania materiałów bibliotecznych/wydruków komputerowych na stanowiskach samoobsługowych


Lp. Rodzaj usługi Cena netto (PLN) Vat (%) Cena brutto (PLN)
1. Kopie kserograficzne czarno-białe A-4 0,40/1 strona
0,50/dwustronnie
zw. 0,40/1 strona
0,50/dwustronnie
2. Kopie kserograficzne czarno-białe A-3 0,80/1 strona
0,90/dwustronnie
zw. 0,80/1 strona
0,90/dwustronnie
Uwaga 1: nie wykonuje się kopii z materiałów bibliotecznych wydanych do 1950 roku włącznie. Wykonując kopie z zasobów bibliotecznych (w tym np. skany z mikrofilmów lub zasobów cyfrowych) BU, prosimy o kierowanie się zasadą przestrzegania prawa autorskiego. BU nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie kopiowanych materiałów niezgodnie z tym prawem. Na kopie z materiałów wydanych do 1950 roku składa się zamówienie do Pracowni Reprografii i Digitalizacji BU (patrz: Usługi reprograficzne w Pracowni Reprografii i Digitalizacji). W przypadku chęci publikacji materiałów BU należy uzyskać zgodę Dyrektora BU.
Uwaga 2: w przypadku chęci wydruku pliku i zatrzymania go (patrz pkt. 12) do ceny wydruku dolicza się 0,70 PLN.
Uwaga 3: jeżeli pobrane pliki są następnie zgrywane na nośniki danych (CD/DVD/pendrive) – obowiązuje stawka 23% VAT.

Lokalizacja urządzeń skanujących/kopiujących w budynku BU:

Skanery MF – Poziom 3: Czytelnia Śląska – 2 skanery
Poziom 3: Czytelnia Zbiorów Specjalnych – 1 skaner
Kserokopiarki czarno-białe/wydruki A4 i A3
Poziom 2: Czytelnia Czasopism Bieżących i Archiwalnych – 1 kserokopiarka
Poziom 3: Czytelnia Główna – 1 kserokopiarka

III. Usługi reprograficzne w Pracowni Reprografii i Digitalizacji


 1. Reprodukowanie materiałów bibliotecznych odbywa się zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 2. W BUWr reprodukowanie materiałów bibliotecznych można zlecić Pracowni Reprografii i Digitalizacji.

 3. Pracownia Reprografii i Digitalizacji wykonuje kserokopie, fotografie cyfrowe, skanowanie, digitalizację na żądanie oraz archiwizuje wykonane prace i udostępnia zamawiającemu poprzez serwer FTP lub na płytach CD, DVD.

 4. Możliwe jest samodzielne reprodukowanie niektórych materiałów bibliotecznych własnymi urządzeniami (bez użycia lampy błyskowej), a także kserowanie i skanowanie na urządzeniach samoobsługowych w czytelniach.

 5. Zlecenia na usługi reprograficzne można składać elektronicznie poprzez formularz na stronie internetowej BUWr, a także na drukach zamówień dostępnych we wszystkich czytelniach BUWr. Możliwe jest również przesłanie zamówienia e-mailem (pod adresy bu[w]uwr.edu.pl lub oin.bu[w]uwr.edu.pl), a także pocztą tradycyjną na adres BUWr. ul. Fryderyka Joliot-Curie 12, 50-383 Wrocław.

 6. Zrealizowane zlecenia można pobrać samodzielnie z serwera FTP lub odbierać w Punkcie Informacyjnym BUWr.

 7. Biblioteka może odmówić wykonania usługi reprograficznej, jeżeli nie pozwala na to stan zachowania materiału lub nie ma możliwości technicznych wykonania usługi.

 8. Usługi reprograficzne są zwolnione z podatku VAT (na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o VAT), jeżeli zlecenie zostanie pobrane samodzielnie z serwera FTP lub odebrane za pomocą poczty elektronicznej (nie będzie nagrane na jakimkolwiek nośniku).

 9. Za świadczone usługi wystawiane są faktury w PLN lub w EUR (przeliczenie na PLN wg średniego kursu dnia NBP). Paragon fiskalny za wykonane prace (płatność gotówką) odbiera się w Punkcie Informacyjnym BUWr, a faktury wysyłane są drogą elektroniczną.

 10. Pracownia udziela konsultacji w zakresie procesu digitalizacji, wsparcia technicznego związanego z obsługą sprzętu do digitalizacji zbiorów dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego. Koszt 1 godziny konsultacji/wsparcia technicznego wynosi 80 PLN (płatne na podstawie RW). Kontakt w sprawie konsultacji/wsparcia technicznego: e-mail: prd.bu[w]uwr.edu.pl, tel.: 71 375 24 31

 11. Na prace nie wymienione w cenniku, cenę za ich wykonanie każdorazowo ustala się z Pracownią Reprografii i Digitalizacji.

Lp. Rodzaj usługi Cena netto (PLN) Vat (%) Cena brutto (PLN)
1.

Kopie kserograficzne czarno-białe
(jednorazowo do 22 stron – arkusz wydawniczy)
format A-4
Materiały wydane po 1950 roku

0,50/ za stronę

zw.

0,50/ za stronę

2.

Kopie kserograficzne czarno-białe
(jednorazowo do 22 stron – arkusz wydawniczy)
format A-3
Materiały wydane po 1950 roku

1,00/ za stronę

zw. 1,00/ za stronę
3. Skanowanie z oryginału w rozdzielczości 150 DPI do formatu A-0 4,00/plik zw. 4,00/plik
4. Skanowanie z oryginału w rozdzielczości 300 DPI do formatu A-0 9,00/plik zw. 9,00/plik
5. Skanowanie z oryginału w rozdzielczości 600 DPI do formatu A-1 22,00/plik zw. 22,00/plik
6. Skanowanie z mikroform czarno-białe
(pojedyncze klatki; pakiet do 10 klatek)
12,00/pakiet zw. 12,00/pakiet
7. Skanowanie z mikroform czarno-białe
(pojedyncze klatki powyżej 10 klatek)
1,00/plik zw. 1,00/plik
8. Skanowanie z mikroform czarno-białe
tylko cały zwój filmu (minimum 50 klatek)
0,40/plik zw. 0,40/plik
9. Digitalizacja na żądanie – indywidualne ustalenia z Pracownią Reprografii i Digitalizacji 2,00/plik zw. 2,00/plik
10. Plik cyfrowy (pdf lub jpg) do formatu A3 2,00/szt. zw. 2,00/szt.
11. Plik cyfrowy wykonany aparatem fotograficznym (zdjęcia specjalne) 15,00/szt. zw. 15,00/szt.
12. Kopiowanie plików zgromadzonych w BUWr pakiet (do 20 plików z jednej sygnatury) 15,00/pakiet zw. 15,00/pakiet
13. Archiwizacja na płycie CD lub DVD 5,00/szt. 23 6,15/szt.
14. Prace przy plikach wymagających dodatkowej obróbki na komputerze – indywidualne ustalenia z Pracownią Reprografii i Digitalizacji 50,00
za każdą rozpoczętą
1 h pracy
zw. 50,00
za każdą rozpoczętą
1 h pracy

IV. Usługi introligatorskie/konserwatorskie, komora fumigacyjna


Lp. Rodzaj usługi Cena netto (PLN) Vat (%) Cena brutto (PLN)
1. Oprawa/naprawa materiałów bibliotecznych i innych - 23 (wyceniana jest każdorazowo indywidualnie, w zależności od ilości i rodzaju materiału przeznaczonego do oprawy/naprawy i w zależności od rodzaju użytego materiału introligatorskiego (tektura, płótno, skóra, wykonanie złoconego napisu itp.),
kontakt:
2. Dezynfekcja w komorze fumigacyjnej (próżniowo-gazowej) o pojemności ok. 5 m3, tj. mieszczącej ok. 20 mb książek do formatu A4 2439,02/1 wsad,
162,60/1 mb materiałów,
24,39/1 książka do formatu A4
23
23
23
3000,00/1 wsad,
200,00/1 mb, materiałów
30,00/1 książka do formatu A4
Uwaga 1: usługa konserwacji/naprawy materiałów z zewnątrz przeprowadzana jest po wykonaniu obowiązkowej dezynfekcji w komorze fumigacyjnej. Do wyceny usługi konserwacji/naprawy doliczany jest koszt dezynfekcji w komorze zgodnie z cennikiem.
Uwaga 2: dostarczenie i odbiór materiału do dezynfekcji jest po stronie Zamawiającego. Prosimy o zapoznanie się z zasadami dezynfekcji w komorze fumigacyjnej Konvak.

V. Opłaty o charakterze sankcyjnym


Lp. Wyszczególnienie Cena netto (PLN) Vat (%) Cena brutto (PLN)
1. Opłata za niedotrzymanie terminu zwrotu materiałów bibliotecznych:
- do 31.07.2004 r. za 1 egz. za m-c
- od 01.08.2004 za 1 egz. za 1 dzień
- od 01.06.2010 r. po upływie każdych 5 dni przetrzymania
1,00
0,20
1,00
nie podlega
nie podlega
nie podlega
1,00
0,20
1,00
2. Opłata manipulacyjna za każde wysłane upomnienie o zwrot przetrzymanych materiałów bibliotecznych 5,00 nie podlega 5,00
3. Opłata za zagubienie/zniszczenie egzemplarza wydawnictwa zwartego min. 50,00 nie podlega min. 50,00
Uwaga: W zależności od roku wydania zagubionej/zniszczonej książki stosuje się odpowiedni przelicznik jej wartości – zgodnie z Instrukcją wyceny książek zagubionych lub zniszczonych: https://www.bu.uni.wroc.pl/oddzialy/oddzial-udostepniania-zbiorow-wypozyczalnia-miejscowa-instrukcja.
4. Opłata za zagubienie numerka wydawanego w szatni 20,00 nie podlega 20,00
5. Opłata za zagubienie numerka wydawanego w czytelniach 30,00 nie podlega 30,00
6. Opłata za niezwrócenie w terminie/zagubienie kluczyka do szafki samoobsługowej w szatni/uszkodzenie zamka do szafki 70,00 nie podlega 70,00
7. Opłata za zagubienie kluczyka do kabiny pracy indywidualnej/pokoju pracy grupowej 70,00 nie podlega 70,00
8. Opłata za zniszczenie zamka do kabiny pracy indywidualnej np. poprzez złamanie klucza w zamku, co wymaga wymiany całego systemu zamka 500,00 nie podlega 500,00

VI. Usługi dodatkowe: kwerendy, zajęcia dydaktyczne, publikacje ze zbiorów BUWr, udostępnianie zbiorów i pomieszczeń do programów telewizyjnych/radiowych/publikacji prasowych, filmówKażdorazowo kalkulację kosztów uzgadnia się z klientem przed przyjęciem zamówienia. Usługę wykonuje się po sporządzeniu umowy i po zapłaceniu rachunku przez klienta przelewem na konto:

Santander Bank Polska Nr: 14 1090 2503 0000 0001 1382 9110

koniecznie z dopiskiem:

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu - opłata za prawo do jednorazowej publikacji.

Dla klientów zagranicznych stosuje się przelicznik zgodny ze średnim kursem NBP waluty na dany dzień. W przypadku ekspresowej realizacji zleceń stawka ulega podwyższeniu o 30%. Dla pracowników naukowych i studentów Uniwersytetu Wrocławskiego możliwe są rabaty.
Lp. Rodzaj usługi Cena netto (PLN) Vat (%) Cena brutto (PLN)
1. Opracowywanie kwerend bibliograficznych i faktograficznych szczególnie czasochłonnych i pracochłonnych (za każda rozpoczętą 1 h pracy bibliotekarza) 23 50,00
Uwaga: Biblioteka nie wykonuje zestawień bibliograficznych do prac dyplomowych, licencjackich, magisterskich, doktorskich itp.
2. Przygotowanie scenariusza dla programu TV (każda rozpoczęta 1 h pracy) 23 60,00
3. Przygotowanie scenariusza wystawy (każda rozpoczęta 1 h pracy) 23 60,00
4. Opłata za prawo do wykorzystania reprodukcji materiałów bibliotecznych BUWr w publikacjach wydawanych przez podmioty trzecie (opłata za prawo do jednorazowej publikacji w ramach jednego nakładu) 1. wysokość opłaty uzależniona od wartości historycznej materiałów bibliotecznych, stanu zachowania i techniki reprodukcji. Powyżej 10 ujęć - możliwy 15% rabat. zw. 60,00 – 200,00
(1 ujęcie)
2. opłata uzależniona od wielkości planowanego nakładu:
- przy nakładzie do 500 egz.
- przy nakładzie od 500 egz. do 1500 egz.
- przy nakładzie powyżej 1500 egz.
zw.
zw.
zw.
150,00
350,00
550,00
Uwaga: Przy planowanym wznowieniu nakładu należy ponownie uzyskać zgodę Dyrekcji BUWr na publikację i wnieść wszystkie stosowne opłaty, tj. opłatę za prawo do jednorazowej publikacji oraz kwotę zależną od wielkości nakładu.
5. Udostępnianie zbiorów do programów telewizyjnych, radiowych i publikacji prasowych Prezentacja 1 obiektu (dopłata za każdy następny prezentowany obiekt zależna jest od jego historycznej i artystycznej wartości oraz stanu zachowania - zgodnie z pkt. 4 i 6). W przypadku braku scenariusza – przygotowanie materiałów przez bibliotekarza jest dodatkowo opłacane wg. pkt. 2. 200,00
(w tym 8% lub 23% VAT w zależności od konkretnej usługi)
6. Fotografowanie pomieszczeń i wnętrz do publikacji naukowych (1 ujęcie) zw. 200,00
(1 ujęcie)
7. Wynajmowanie pomieszczeń i wnętrz w celu organizacji: wystaw, konferencji, uroczystości, kręcenia programów telewizyjnych, filmów itp.
- za każdy dzień pokazu/wystawy
od 650,41 23 od 800,00 za 1 dzień⁎
- za godzinę kręcenia programu/filmu 365,85 450,00 za 1 h
8. Wykorzystanie przestrzeni wokół budynku BU i /lub wykorzystanie wizerunku budynku BU
- za pakiet 15 ujęć lub każdą rozpoczętą godzinę kręcenia filmu do celów komercyjnych
284,55 23 350,00
- za 1 ujęcie 32,52 40,00

Uwaga 1: w przypadku programów cyklicznych lub organizacji wystaw długoterminowych istnieje możliwość negocjacji warunków finansowych udostępnienia sal.
Uwaga 2: Dyrekcja BUWr podejmuje decyzję o udostępnieniu pomieszczeń po zapoznaniu się z tematem realizowanego przedsięwzięcia.
Uwaga 3: Dyrekcja BUWr podejmuje decyzję o wydaniu zgody na wykorzystanie wizerunku budynku Biblioteki i jej otoczenia do celów komercyjnych, po zapoznaniu się z tematem realizowanego przedsięwzięcia. Organizator przedsięwzięcia realizowanego w otoczeniu budynku Biblioteki ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo, zdrowie i życie wszystkich osób zaangażowanych w wykonanie danego projektu i odpowiedzialność finansową za ewentualne uszkodzenie mienia Biblioteki/UWr na terenie Kampusu UWr oraz zobowiązany jest, po zakończeniu przedsięwzięcia, do pozostawienia miejsca realizacji projektu, w stanie niepogorszonym w stosunku do zastanego. Wydanie zgody na realizację przedsięwzięcia wymaga akceptacji powyższych warunków przez Organizatora.
⁎Uwaga 4: ostateczna cena wynajmu pomieszczeń oraz powierzchni typu hol w budynku BUWr dla podmiotów zewnętrznych ustalana jest indywidualnie i uzależniona jest od wielkości wynajmowanej sali, charakteru organizowanego przedsięwzięcia, oczekiwań wynajmującego, ilości uczestników itp.


Nie pobiera się opłat za udostępnianie pomieszczeń dla potrzeb informacyjnych i promocji Uniwersytetu Wrocławskiego.

Na usługi nie wymienione w cenniku, cenę za ich wykonanie każdorazowo ustala się z Dyrekcją BUWr.

Dyrekcja BUWr zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w powyższym cenniku opłat i usług.

Cennik obowiązuje od dnia 6 lutego 2023 r.


Cennik w formacie pdf