Przejdź do treści

Czytelnia Śląska

Informacje ogólne

Czytelnia Śląska mieści się na poziomie 3 budynku Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 12.


Adres do korespondencji

Biblioteka Uniwersytecka
Oddział Udostępniania Zbiorów
Czytelnia Śląska
ul. F. Joliot-Curie 12
50-383 Wrocław
tel.: 71 375 76 04
e-mail:

Godziny otwarcia:
październik - czerwiec
poniedziałek - piątek: 8:00 - 19:00
sobota: 9:00 - 14:00
lipiec, wrzesień
poniedziałek, czwartek: 12:00 - 19:00
wtorek, środa, piątek: 8:00 - 15:00
sierpień
Czytelnia jest zamknięta

Zasady i warunki korzystania z Czytelni Śląskiej określa regulamin udostępniania zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej, rozdział II Udostępnianie zbiorów w czytelniach.


I. Księgozbiór Czytelni Śląskiej

W skład księgozbioru podręcznego wchodzą wydawnictwa zwarte, ciągłe, mikroformy i dokumenty elektroniczne dotyczące Śląska, m.in.: wydawnictwa encyklopedyczne i słownikowe, bibliografie, biografie, źródła historyczne, opracowania z zakresu historii ogólnej Śląska i jego regionów, Wrocławia i innych miast, księgi adresowe, monografie poszczególnych miejscowości, źródła genealogiczne i heraldyczne, literatura poświęconą zagadnieniom wyznaniowym i narodowościowym, kulturze, sztuce, nauce. Uzupełniają go wybrane lusatika, mapy i atlasy.
Księgozbiór podręczny, liczący ok. trzech tysięcy jednostek, jest ustawiony działowo, z wolnym dostępem do półek, ma charakter prezencyjny.


II. Zasady korzystania

 1. Kto może korzystać z Czytelni

  • osoby pełnoletnie posiadające aktualną kartę biblioteczną,

  • uczniowie szkół średnich – po uzyskaniu zgody Dyrektora BUWr.

 2. Zasady obowiązujące użytkowników Czytelni:

  • pozostawienie w szatni odzieży wierzchniej, parasoli, teczek, plecaków, toreb, pokrowców na laptopy itp.,

  • pozostawienie u dyżurnego bibliotekarza dokumentu uprawniającego do korzystania z Czytelni tj. aktualnej karty bibliotecznej/legitymacji studenckiej oraz okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem,

  • czytelne wpisanie się do księgi odwiedzin, zachowanie ciszy, zakaz używania telefonów do prowadzenia rozmów, zakaz wnoszenia i spożywania posiłków, napojów oraz palenia.

   Uwaga: pracownicy ochrony mają prawo wyprosić z budynku Biblioteki użytkownika, który swoim zachowaniem łamie zapisy Regulaminu udostępniania zbiorów BUWr lub narusza ogólnie przyjęte normy współżycia społecznego.

   Uwaga: Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie mienie prywatne pozostawione przez użytkowników bez nadzoru.

 3. Materiały biblioteczne udostępniane w Czytelni:

  • materiały biblioteczne z księgozbioru podręcznego Czytelni,

  • zbiory magazynowe kolekcji śląsko-łużyckiej oznaczonej w katalogu symbolem GSL, tzw. silesiaka (wszelkie materiały treściowo związane z obszarem Śląska, biografie osób działających na Śląsku i publikacje wydane na Śląsku przed rokiem 1945) oraz lusatika (materiały dotyczące Łużyc, bez względu na język i miejsce wydania oraz wszelkie druki w językach łużyckich,

  • kolekcja cymeliów XIX- i XX-wiecznych oznaczonych w katalogu symbolem C.

  • w Czytelni można korzystać także z materiałów własnych. Należy zapisać je na kartce i zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi.

   Uwaga: Korzystanie z księgozbioru podręcznego Czytelni odbywa się na zasadzie wolnego dostępu do półek. Po wykorzystaniu materiałów bibliotecznych należy oddać je dyżurnemu bibliotekarzowi. Ze zbiorów udostępnianych w Czytelni korzystać można tylko na miejscu.

   Uwaga: W przypadku większości materiałów z kolekcji śląsko-łużyckiej oraz cymeliów użytkownik powinien pamiętać, że ma do czynienia ze zbiorami zabytkowymi i obchodzić się z nimi szczególnie ostrożnie. Prosimy o zgłaszanie wszelkich defektów lub braków zauważonych w udostępnianych materiałach.

   Uwaga: Zbiory specjalne z kolekcji śląsko-łużyckiej udostępniane są wyłącznie w celach naukowo-badawczych użytkownikom posiadającym stopień naukowy. Studenci i doktoranci oraz osoby wykonujące prace na zlecenie instytucji naukowych lub kulturalnych mogą korzystać z wymienionych zbiorów po przedstawieniu Rekomendacji do korzystania ze zbiorów specjalnych, wyjaśniających cel i temat prowadzonych badań, podpisanych przez opiekuna naukowego lub zleceniodawcę.

   Wszyscy użytkownicy korzystający ze zbiorów specjalnych zobowiązani są do wypełnienia Deklaracji użytkownika. Po przyjęciu deklaracji bibliotekarz sprawdza zgodność oświadczonych danych osobowych z dokumentem tożsamości użytkownika.

   Deklaracje i Rekomendacje zachowują ważność przez jeden rok.

 4. Zamawianie zbiorów magazynowych do Czytelni:

  • zamówienia na materiały biblioteczne składa się drogą elektroniczną poprzez katalog on-line oraz katalogi zdigitalizowane Biblioteki, jednorazowo można złożyć: 5 zamówień (rewersów) z katalogu on-line oraz 6 zamówień (rewersów) z katalogów zdigitalizowanych.

  • ilość materiałów udostępnianych jednorazowo zależy od ich stanu zachowania i zgodnie z Regulaminem udostępniania zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej, ograniczona jest do:
   5 woluminów książek lub czasopism lub mikrofilmów lub CD/DVD, 1 teki dokumentów życia społecznego, 3 woluminów starodruków, 1 klocka dzieł współoprawnych ze zbioru Wratislavianów.

  • w przypadku wykorzystania przez użytkownika limitu zamówień, kolejne mogą być składane dopiero po zwrocie wszystkich lub części udostępnianych materiałów,

  • Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z udostępnionych mu materiałów bibliotecznych wyłącznie na miejscu w Czytelni oraz do ich zwrotu niezmienionym stanie.

   Uwaga:
   Realizacja zamówień magazynowych – do 60 minut przed zamknięciem Czytelni (zamówienia złożone później realizowane są następnego dnia).
   Czas oczekiwania na realizację zamówień wynosi ok. 45 minut, może jednak ulec wydłużeniu przy zwiększonej ilości zamówień.

 5. Kopiowanie materiałów bibliotecznych w Czytelni:

  • w Czytelni dostępna jest odpłatna usługa kserowania samoobsługowego z materiałów bibliotecznych wydanych po 1950 roku,

  • użytkownicy mogą bezpłatnie wykonywać zdjęcia własnym aparatem (bez użycia lampy błyskowej), każdorazowo za zgodą dyżurnego bibliotekarza, z wyłączeniem cymeliów, starych druków, Wratislawianów oraz zbiorów w złym stanie zachowania, z poszanowaniem prawa autorskiego.

  • u dyżurującego bibliotekarza można złożyć zamówienie na odpłatne wykonanie usług reprograficznych świadczonych przez Pracownię Reprograficzną Biblioteki. Opłaty zgodnie z aktualnym cennikiem.

 6. Dla użytkowników w Czytelni dostępne są:

  • stanowiska komputerowe,

  • czytniki do mikroform,

  • dostęp do odpłatnej usługi kserowania samoobsługowego z materiałów bibliotecznych wydanych po 1950 r.,

  • dostęp do bezprzewodowej sieci Wi-Fi (login oraz hasło dostępne są u dyżurującego bibliotekarza). Działa także punkt dostępowy sieci bezprzewodowej Eduroam. Sieć rozgłaszana jest pod nazwą "eduroam" i zapewnia pokrycie sygnałem całej Czytelni.
   Z sieci tej mogą skorzystać studenci i pracownicy UWr, posiadający dostęp do usługi Office365. Dane do logowania wyglądają tak samo jak dane do logowania do poczty, czyli: imie.nazwisko[w]uwr.edu.pl i hasło,

  • stanowisko przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (tj. korzystających z wózków inwalidzkich, a także niedowidzących i/lub niedosłyszących - oprogramowanie komputerowe powiększające tekst, lektor czytający tekst wyświetlany na monitorze komputera oraz słuchawki). Na życzenie udostępniana jest klawiatura Braille’a,

  • akcesoria ułatwiające korzystanie ze zbiorów: podkładki, kliny i obciążniki, lupy stacjonarne i szkła powiększające, słuchawki.

 7. Korzystanie ze stanowisk komputerowych w Czytelni:

  • stanowiska komputerowe w Czytelni zostały zainstalowane w celu zapewnienia dostępu do katalogów Biblioteki, Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego, eCzytelni, innych zasobów cyfrowych Biblioteki oraz udostępniania materiałów bibliotecznych na nośnikach elektronicznych.

   Uwaga: Z dostępu do niektórych licencjonowanych baz danych można korzystać tylko w Oddziale Informacji Naukowej BUWr.

 8. Prolongata lub rezerwacja materiałów bibliotecznych w Czytelni:

  • materiały biblioteczne zamówione do Czytelni mogą być, na życzenie użytkownika, rezerwowane i prolongowane. Wydawnictwa nie wykorzystywane w ciągu trzech kolejnych dni odsyła się do magazynu,

  • wydawnictw z księgozbioru podręcznego Czytelni rezerwować nie można,

  • po zakończeniu pracy w Czytelni, przed jej opuszczeniem, użytkownik jest zobowiązany oddać dyżurnemu bibliotekarzowi wszystkie udostępnione mu materiały biblioteczne w niezmienionym stanie. Po dokonaniu rozliczenia bibliotekarz zwraca użytkownikowi kartę biblioteczną/legitymację studencką.