Przejdź do treści

Wypożyczalnia Miejscowa

Informacje ogólne

Wypożyczalnia Miejscowa mieści się na poziomie 1 budynku Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 12.


Adres do korespondencji:
Biblioteka Uniwersytecka
Oddział Udostępniania Zbiorów
Wypożyczalnia Miejscowa
ul. Fryderyka Joliot-Curie 12
50-383 Wrocław
tel.: 71 375 76 01
e-mail:

Godziny otwarcia:

październik - czerwiec
poniedziałek - piątek: 8:00 - 19:00
sobota: 9:00 - 14:00
lipiec, wrzesień
poniedziałek, czwartek: 12:00 - 19:00
wtorek, środa, piątek: 8:00 - 15:00
sierpień
9:00 - 14:00
tylko rozliczanie kont bibliotecznych
i przyjmowanie zwrotów

Zasady i warunki korzystania z wypożyczalni określa Regulamin udostępniania zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej, w Rozdziale - Wypożyczenia miejscowe.


Jak zapisać się do Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

Zapisy do Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu prowadzone są wyłącznie w trybie online. Po wypełnieniu i przesłaniu odpowiedniego elektronicznego formularza zapisu, użytkownicy zgłaszają się do Wypożyczalni Miejscowej, w której: otrzymują komputerową kartę biblioteczną (koszt karty 20 PLN) lub aktywują konto biblioteczne na podstawie elektronicznej legitymacji studenckiej ze zdjęciem.

 1. Kto może zapisać się do BUWr?

  • pracownicy (również emerytowani) Uniwersytetu Wrocławskiego,

  • pracownicy naukowi innych wrocławskich szkół wyższych i państwowych instytutów naukowo-badawczych m. Wrocławia,

  • studenci wszystkich rodzajów studiów Uniwersytetu Wrocławskiego i innych wrocławskich szkół wyższych, uczestniczących w porozumieniu uczelni wrocławskich (wymienionych w Załączniku Nr 3 Regulaminu),

  • słuchacze szkół pomaturalnych oraz szkół wyższych, nie uczestniczących w porozumieniu uczelni wrocławskich, a wypożyczających na podstawie indywidualnej umowy zawartej pomiędzy szkołą a Biblioteką Uniwersytecką,

  • doktoranci, stypendyści i stażyści Uniwersytetu Wrocławskiego, nie będący obywatelami polskimi, czasowo przebywający we Wrocławiu,

  • obcokrajowcy, studenci Uniwersytetu Wrocławskiego.

 2. Prolongata konta bibliotecznego

  • Karta biblioteczna lub konto biblioteczne aktywowane na podstawie elektronicznej legitymacji studenckiej ze zdjęciem, uprawniające do wypożyczania książek, ważne są do 30 września bieżącego roku akademickiego. Prolongata konta bibliotecznego wymaga rozliczenia wypożyczeń z poprzedniego roku akademickiego oraz okazania następujących dokumentów:

   • studenci – ważnej legitymacji studenckiej,

   • pozostali użytkownicy – dowodu osobistego lub paszportu,

   • doktoranci, stypendyści i stażyści UWr nie będący obywatelami polskimi, czasowo przebywający we Wrocławiu – ważnego paszportu.

 3. Co zrobić w przypadku zagubienia karty bibliotecznej lub elektronicznej legitymacji studenckiej?

  • Zagubienie karty bibliotecznej bez zdjęcia lub elektronicznej legitymacji studenckiej ze zdjęciem należy natychmiast zgłosić w Wypożyczalni Miejscowej, w celu dokonania blokady konta bibliotecznego oraz w Dziekanacie danego Wydziału. Duplikat karty bibliotecznej bez zdjęcia można otrzymać po przedłożeniu właściwych dokumentów (jak przy zapisywaniu się do Biblioteki) oraz opłaceniu nowej karty (koszt 20 PLN). Duplikat elektronicznej legitymacji studenckiej ze zdjęciem nie wymaga ponownej aktywacji. Szkody powstałe na skutek zagubienia karty bibliotecznej lub elektronicznej legitymacji obciążają właściciela konta.

Wypożyczanie książek

 1. Jak wypożyczyć i oddawać materiały biblioteczne?

  • zamówienia do Wypożyczalni Miejscowej należy składać przez katalog online lub katalogi zdigitalizowane,

  • czas oczekiwania na realizację zamówień wynosi: 1-2 h,

  • realizacja zamówień magazynowych - do 60 minut przed zamknięciem Wypożyczalni Miejscowej (zamówienia złożone później są realizowane następnego dnia),

  • materiały biblioteczne odbiera się w Wypożyczalni Miejscowej BUWr (poziom 1),

  • rewersy niezrealizowane oddawane są użytkownikom z adnotacją o przyczynach niedostarczenia zamówionych książek.

   Uwaga: książki nieodebrane w ciągu trzech dni, od daty złożenia zamówienia, odsyła się do magazynu. Trzykrotne, w przeciągu trzech miesięcy, nieodebranie zamówionych książek przez Użytkownika w Wypożyczalni Miejscowej BU we Wrocławiu będzie skutkowało zablokowaniem konta bibliotecznego. Blokada ta zostanie zniesiona dopiero po osobistym stawieniu się Użytkownika z aktualną kartą biblioteczną w Wypożyczalni Miejscowej BU. Jednocześnie informujemy, że blokada dokonana trzykrotnie, z tytułu nieodebranych książek, skutkuje zablokowaniem konta na okres co najmniej 3 miesięcy od daty jej nałożenia i zostanie zniesiona dopiero po osobistym zgłoszeniu się Użytkownika w Wypożyczalni Miejscowej BU.

  • zwrot wypożyczonych książek oraz rozliczenie konta Użytkownika odbywa się w Wypożyczalni Miejscowej.

 2. Ile książek i na jak długo można wypożyczyć?

  • nauczyciele akademiccy UWr - 20 woluminów na 180 dni

  • studenci, wszystkich rodzajów studiów, ze stwierdzoną niepełnosprawnością - 15 woluminów na 180 dni

  • uczestnicy stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich Uniwersytetu Wrocławskiego - 20 woluminów na 90 dni

  • pozostali pracownicy UWr, nauczyciele akademiccy innych wrocławskich szkół wyższych, państwowych instytutów naukowo-badawczych, bibliotekarze innych szkół wyższych, studenci wszystkich rodzajów studiów UWr i innych wrocławskich szkół wyższych, studenci innych wrocławskich uczelni oraz słuchacze szkół pomaturalnych - 10 woluminów na 90 dni

   Uwaga: w uzasadnionych przypadkach Biblioteka ma prawo wypożyczyć książki na krótszy okres lub zażądać ich zwrotu przed upływem terminu podanego wyżej. Z wypożyczonych materiałów bibliotecznych należy rozliczyć się do końca danego roku akademickiego.

 3. Prolongata terminu zwrotu książki

  • Użytkownicy mogą uzyskać prolongatę terminu zwrotu wypożyczonych książek pod warunkiem, że nie zostały one w tym czasie zamówione przez innych użytkowników. Wypożyczone książki można prolongować jeden raz na 90 dni,

  • prosimy o dokonywanie prolongaty wypożyczonych materiałów bibliotecznych elektronicznie lub osobiście w Wypożyczalni Miejscowej BUWr.

Zasady korzystania z wrzutni bibliotecznej

Wrzutnia mieści się wewnątrz budynku Biblioteki – wejście służbowe dla pracowników BUWr i dostępna jest całodobowo, każdego dnia tygodnia. Zasady korzystania z wrzutni bibliotecznej i film instruktażowy.

Zasady korzystania z książkomatu

Książkomat umieszczony jest w budynku BUWr obok wrzutni bibliotecznej. Prosimy o zapoznanie się z Zasadami korzystania z książkomatu.

Niedotrzymanie terminu zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych

 1. niedotrzymanie terminu zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych skutkuje blokadą konta bibliotecznego. Za niedotrzymanie terminu zwrotu wypożyczonych książek lub prolongatę po wyznaczonym terminie Biblioteka pobiera kary pieniężne zgodnie z Cennikiem opłat Wypożyczalni Miejscowej Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

 2. raz w roku wypożyczalnia miejscowa BUWr wysyła do użytkowników upomnienia o zwrot przetrzymanych książek. Użytkownicy, którzy pomimo monitowania nie dokonają zwrotu książek, mogą oczekiwać wezwania ostatecznego, a w dalszej kolejności Biblioteka Uniwersytecka będzie dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

  Uwaga: Opłata manipulacyjna za każde wysłane upomnienie o zwrot przetrzymanych książek wynosi 5 PLN.

Co zrobić w przypadku zniszczenia lub zagubienia książki

 1. Sposób uregulowania zobowiązań w przypadku książek zagubionych lub zniszczonych przez użytkowników, określa Regulamin udostępniania zbiorów BUWr., w rozdziale – wypożyczenia miejscowe

 2. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonej książki użytkownik zobowiązany jest odkupić ją w wydaniu wskazanym przez Bibliotekę. Jeżeli nie jest to możliwe, użytkownik jest obciążony finansowo za zgubiony egzemplarz zgodnie z „Instrukcją do Regulaminu Udostępniania Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, Roz. III Wypożyczenia Miejscowe, § 59 dotyczący wyceny książek zagubionych lub zniszczonych”

Zamknięcie konta i rozliczenie z BUWr

Uwaga: Przy rozliczaniu konta bibliotecznego w BUWr niezbędne jest okazanie ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość Użytkownika. Dane osobowe Użytkowników, których konta rozliczono, usuwa się z bazy komputerowe.

 1. Zamknięcie konta bibliotecznego użytkownika następuje po uregulowaniu zadłużenia wobec Biblioteki Uniwersyteckiej. Rozliczenie konta dokumentuje się pieczęcią o treści: Biblioteka Uniwersytecka, Wrocław - książki zwrócono, na następujących dokumentach

  • pracownikom – na karcie obiegowej wydanej przez odpowiednią jednostkę lub instytucję,

  • studentom – na karcie zobowiązań studenta.