Przejdź do treści

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

Informacje ogólne

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna mieści się na poziomie 1 budynku Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 12.


Adres do korespondencji:
Biblioteka Uniwersytecka
Oddział Udostępniania Zbiorów
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
ul. Fryderyka Joliot-Curie 12
50-383 Wrocław
tel.: 71 375 76 00, 71 375 76 02
e-mail:

Godziny otwarcia:

wrzesień - lipiec
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - piątek: 8:00 - 15:00
sierpień
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
jest zamknięta

Zasady i warunki wypożyczania międzybibliotecznego określa regulamin udostępniania zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej, w rozdziale – wypożyczanie międzybiblioteczne.


Wypożyczanie materiałów bibliotecznych BUWr do bibliotek krajowych i zagranicznych

 1. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna wypożycza zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej oraz bibliotek specjalistycznych UWr za pośrednictwem następujących bibliotek:

  • naukowych: krajowych i zagranicznych,

  • naczelnych organów władzy i administracji państwowej,

  • wojewódzkich i miejskich bibliotek publicznych,

  • pedagogicznych bibliotek wojewódzkich i miejskich,

  • powiatowych i gminnych bibliotek publicznych i pedagogicznych.

 2. Wypożyczanie międzybiblioteczne zamiejscowe nie obejmuje:

  • zbiorów specjalnych,

  • wydawnictw encyklopedycznych, słownikowych, bibliograficznych i innych wydawnictw informacyjnych,

  • dzieł rzadkich, dzieł trudnych do nabycia,

  • dzieł w złym stanie zachowania,

  • dzieł z podręcznych księgozbiorów czytelni i oddziałów,

  • czasopism i gazet,

  • dokumentów elektronicznych,

  • materiałów bibliotecznych wydanych w dużym formacie.

 3. Podstawowe zasady realizacji zamówień międzybibliotecznych:

  • zamówień na materiały biblioteczne BUWr można dokonywać na podstawie formularzy elektronicznych, rewersów komputerowych, przy pomocy poczty elektronicznej oraz na rewersach tradycyjnych opatrzonych pieczęcią biblioteki zamawiającej oraz z podpisem osoby upoważnionej do wypożyczeń międzybibliotecznych,

  • niezrealizowane rewersy jednorazowe odsyłane są do biblioteki zamawiającej z podaniem przyczyny niewykonania zamówienia,

  • niezrealizowane rewersy okrężne są przesyłane do innych bibliotek.

 4. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna wypożycza zbiory BU oraz bibliotek specjalistycznych UWr bibliotekom krajowym i zagranicznym na 1 miesiąc (nie licząc czasu potrzebnego na przesyłkę).

 5. W uzasadnionych przypadkach Wypożyczalnia Międzybiblioteczna może ustalić inny okres wypożyczenia.

 6. Z materiałów bibliotecznych wypożyczonych ze zbiorów BUWr. można korzystać wyłącznie na miejscu w czytelniach bibliotek zamawiających. Biblioteki te są zobowiązane do pełnego zabezpieczenia wypożyczonych materiałów, zwrotu w określonym terminie oraz odpowiadają materialnie za ich zagubienie lub zniszczenie. Bibliotekom, które nie zwrócą materiałów bibliotecznych w określonym terminie, zostaje zablokowane konto wypożyczeń i wysłane upomnienie. Wobec bibliotek, które pomimo wielokrotnego monitowania, nie zwrócą wypożyczonych materiałów bibliotecznych, stosuje się sankcje określone w Regulaminie udostępniania zbiorów BU w rozdziale: wypożyczenia międzybiblioteczne.

 7. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna nie realizuje natomiast przysyłanych przez biblioteki zamówień zlecających odpłatne wykonanie odbitek kserograficznych, itp. za które wystawiana jest faktura. Zamówienia te należy kierować na adres:

  Biblioteka Uniwersytecka
  Oddział Informacji Naukowej
  ul. Fryderyka Joliot-Curie 12
  50-383 Wrocław
  tel.: 71 375 75 98
  e-mail:


Sprowadzanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych z bibliotek krajowych i zagranicznych

 1. Kto może korzystać z Wypożyczalni Międzybibliotecznej BU.

  Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu umożliwia korzystanie ze zbiorów bibliotek krajowych i zagranicznych dla celów naukowych drogą wypożyczania międzybibliotecznego:

  • nauczycielom akademickim i pozostałym pracownikom Uniwersytetu Wrocławskiego,
  • doktorantom UWr,
  • studentom UWr.
 2. Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu sprowadza materiały biblioteczne, których nie posiadają biblioteki wrocławskie, głównie o tematyce odpowiadającej zakresowi dyscyplin naukowych reprezentowanych na Uniwersytecie Wrocławskim. Sprowadzone dzieła udostępnia się tylko na miejscu, w Czytelni Głównej BU.

 3. Wypożyczanie międzybiblioteczne krajowe jest bezpłatne. Za sprowadzanie materiałów bibliotecznych z bibliotek zagranicznych Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu pobiera opłatę, zgodnie z Cennikiem opłat Wypożyczalni Międzybibliotecznej lub według faktury wystawionej przez bibliotekę wypożyczającą.

 4. Warunkiem złożenia zamówienia jest posiadanie aktualnego konta bibliotecznego oraz brak poszukiwanych materiałów bibliotecznych w naukowych bibliotekach wrocławskich, a do bibliotek zagranicznych brak poszukiwanych materiałów bibliotecznych w naukowych bibliotekach krajowych. Użytkownik dokonuje lokalizacji materiałów bibliotecznych w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 5. Sprowadzanie z bibliotek krajowych reprodukcji dokumentów (odbitek kserograficznych, mikrofilmów, mikrofisz itp.) wymagające odpłatności jest realizowane na koszt użytkowników. Koszty nadesłanych przez biblioteki krajowe kopii zamiast zamówionych oryginałów, również obciążają finansowo użytkowników mimo, że nie były przez nich zamawiane.

 6. Czytelnicy składając zamówienia w Wypożyczalni Międzybibliotecznej wypełniają i podpisują stosowne oświadczenie, w którym zobowiązują się do pokrycia kosztów związanych z realizacją ich zamówień.