Przejdź do treści

Otwarta Nauka

Otwarta Nauka (Open Science) jest rozwinięciem ruchu otwartego dostępu (Open Access Movement), poprzez zastosowanie zasady otwartości na wszystkich etapach pracy i komunikacji naukowo-badawczej.

Kluczowymi obszarami otwartej nauki są:

 • otwarty dostęp do publikacji,

 • otwarte dane badawcze,

 • otwarta komunikacja naukowa,

 • otwarte oprogramowanie,

 • otwarta ewaluacja,

 • otwarte zasoby edukacyjne.

Jak wybrać licencje na udostępnianie publikacji i danych badawczych

Otwarty dostęp do publikacji naukowych - rekomendacje MEiN

Polityka NCN dotycząca Otwartego Dostępu.

Plan S (tłumaczenie)

Przewodnik dla UWr – Otwarta Nauka

Pismo w sprawie złagodzenia zapisów dotyczących "Polityki Narodowego Centrum Nauki dot. otwartego dostępu do publikacji".

Przewodnik dla UWr – Otwarta Nauka zawiera szereg definicji i przydatnych informacji dotyczących m.in. deponowania i udostępniania publikacji naukowych i otwartych danych badawczych w Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego oraz zasad otwartego publikowania w wiodących wydawnictwach naukowych.

Broszura ICM - selekcja i przygotowanie danych badawczych do udostępniania.

Broszura ICM UW - jak korzystać z zasobów w repozytoriach danych. - Materiały udostępnione na licencji CC-BY 4.0

Prawne aspekty otwierania danych badawczych – poradnik. - Materiały udostępnione na licencji CC-BY 4.0

Instytucjonalna polityka otwartego dostępu

ZARZĄDZENIE Nr 188/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych w Uniwersytecie Wrocławskim.

ZARZĄDZENIE Nr 187/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego.

ZARZĄDZENIE Nr 186/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie obowiązku afiliacji osiągnięć naukowych i twórczych pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, określenia jej zasad oraz określenia nazwy Uniwersytetu występującej w afiliacjach.

Dane badawcze

Dane badawcze to dane zebrane lub wytworzone jako materiał do analizy w ramach badań naukowych.

Komisja Europejska zdefiniowała dane badawcze jako informacje, a w szczególności - fakty i liczby zebrane do analizy, uważane za podstawę do dalszego wnioskowania, dyskusji lub obliczeń.

Rodzaje danych badawczych:

 • dane surowe - takie, które uzyskano bezpośrednio w wyniku zastosowania narzędzia badawczego,

 • dane opracowane - takie, które zostały poddane obróbce.

Danymi badawczymi mogą być:

 • dane liczbowe,

 • dokumenty tekstowe,

 • notatki,

 • kwestionariusze,

 • wyniki badań ankietowych,

 • nagrania audio i wideo,

 • obrazy,

 • zawartość baz danych,

 • oprogramowanie,

 • wyniki symulacji komputerowych,

 • protokoły laboratoryjne,

 • opisy metodologiczne.

Otwartymi danymi badawczymi (Open Research Data) są dane badawcze, które zostały udostępnione w repozytorium lub na innej platformie cyfrowej, do których każdy ma bezpłatny dostęp.

Plan zarządzania danymi - dokument zawierający zarys tego, co będziemy robić z danymi w trakcie trwania danego projektu badawczego i po jego zakończeniu. Plan zarządzania danymi powinien mieć ma charakter żywego dokumentu, który zmienia się w trakcie trwania projektu.

Narzędzia pomocne podczas tworzenia PZD:

DMPtool – narzędzie przygotowujące szablony DMP dostosowane do wymagań amerykańskich grantodawców.

DMPonline – narzędzie bardzo podobne do DMPtool, zawiera bazę instytucji finansującej naukę z Wielkiej Brytanii.

DCC Data Management Plan ContentChecklist – lista kontrolna zawartości planu zarządzania danymi, szablon projektu.

Plan Zarządzania Danymi powinien zawierać odpowiedzi zagadnienia zawarte w poniższym modelu:

Schemat Planu Zarządzania Danymi.

Pomocne linki:

Wyszukiwarka re3data.org (Registry of Research Data Repositories) to rejestr repozytoriów danych badawczych ze wszystkich dyscyplin akademickich.

Otwarte repozytoria:

Zenodo – repozytorium zostało opracowane dzięki inicjatywi eOpenAIRE i CERN. Przeznaczone dla tzw. małych danych.

RepOD - repozytorium otwartych danych badawczych opracowane przez ICM UW.

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego - ustawa obejmuje dane badawcze rozumiane jako informacje sektora publicznego utrwalone w postaci elektronicznej, inne niż publikacje naukowe, które zostały wytworzone lub zgromadzone w ramach działalności naukowej.

Ustawa o otwartych danych - webinarium Platformy Otwartej Nauki - prezentacja

Modele otwartego dostępu

Open Access to wolny, bezpłatny, a także trwały i szybki dostęp do publikacji elektronicznych o treściach naukowych i edukacyjnych. Zgodnie z założeniem Open Access, użytkownik może: czytać, kopiować, drukować, rozpowszechniać, indeksować, cytować i przeszukiwać zasoby otwarte - w tym pełne teksty artykułów, raportów z badań, materiałów konferencyjnych, wykładów akademickich i książek opublikowanych w modelu Open Access. Użytkownik korzysta z materiałów darmowo, bez ograniczeń prawnych i technicznych, przy zachowaniu praw autorskich.

Istnieją dwa główne modele Open Access:

 1. Repozytoria – tzw. zielona droga (green road). Archiwizacja kopii własnej pracy w otwartych archiwach. Obecnie wszystkie repozytoria można wyszukiwać na portalu Open DOAR (Directory of Open Access Repositories). Wyróżnia się dwa rodzaje repozytoriów:

 • repozytoria instytucjonalne – np. uniwersyteckie - gromadzą artykuły, dysertacje naukowe, wykłady, dane badawcze i inne materiały zarchiwizowane przez swoich pracowników.

 • repozytoria dziedzinowe – np. ELIS, gromadzą materiały dotyczące jednej dziedziny.

 1. Czasopisma otwarte – tzw. złota droga (gold road). Publikowanie artykułów w naukowyc recenzowanych czasopismach z otwartym dostępem. DOAJ (Directory of Open Access Journals) to portal, na którym można znaleźć wszystkie otwarte czasopisma.

Koszty publikacji ponosi autor lub instytucja finansująca jego badania.

Ponadto, istnieje wiele innych ważnych dla nauki i edukacji zasobów zaliczanych do otwartych:

 1. Otwarte materiały edukacyjne,

 2. Biblioteki cyfrowe i inne zasoby.

Proponujemy zapoznać się z wydanymi na ten temat źródłami:

Zewnętrzne zasoby edukacyjne (w języku polskim):

 • blog Platformy Edukacyjne... oraz wszystko co chciał(a)byś wiedzieć o prowadzeniu szkoleń i kursów w Internecie

 • 100 przydatnych narzędzi w e-learningu #1

 • 100 przydatnych narzędzi w e-learningu #2

 • 100 przydatnych narzędzi w e-learningu #3

Zewnętrzne zasoby edukacyjne (w języku angielskim):

 • Good practices for university open access policies - by Stuart Shieber, Peter Suber and Emily Kilcer. Part of: Harvard Open Access Project.

 • Open Access Week (Tydzień Otwartego Dostępu) jest międzynarodowym wydarzeniem obchodzonym od 2006 r., które promuje tę formę udostępniania informacji w sieci, jego celem jest uświadamianie naukowcom, jakie korzyści płyną z powszechnego dostępu do treści naukowych.

Zasady FAIR

Dane badawcze powinny być zamknięte na tyle, na ile to konieczne i otwarte na tyle, na ile to możliwe.

Zasady FAIR (akronim od ang. Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) to wytyczne związane z prawidłowym przygotowaniem danych badawczych do udostępniania. Cztery cechy, jakimi powinny charakteryzować się udostępniane dane lub zbiór danych badawczych to:

Findable – łatwo wyszukiwane i znajdowane – opisane metadanymi według istniejących standardów, a także trwałymi identyfikatorami (np. DOI, Handle, URN, UUID). Dostępne w otwartych, przeszukiwalnych i indeksowanych bazach danych, umożliwiają łatwe odnalezienie zarówno przez ludzi, jak i maszyny.

Accessible – dostępne dla wszystkich, nie wymagają dodatkowych narzędzi ani oprogramowania. Bezpośrednie dojście do danych umożliwia unikalny identyfikator. Jeżeli dostęp do danych jest ograniczony (ograniczenie dostępu do danych powinno być uzasadnione), dostępne powinny być metadane.

Interoperable – interoperacyjne. Dane powinny być przedstawione z zastosowaniem odpowiednich standardów zapisu danych, zespołów danych, metadanych, oprogramowania, słowników; odczytywane przez ludzi i komputery; możliwe do połączenia z innymi zbiorami danych.

Reusable – udostępniane na zasadach licencji, umożliwiającej ich ponowne opisane metadanymi zgodnie z obowiązującymi standardami dla danej dziedziny oraz rodzaju danych.

Prawa autorskie

Prawo autorskie jest pojęciem prawnym, które obejmuje ogół praw i przywilejów przysługujących autorom, w tym normy prawne upoważniające autora do decydowania o sposobach udostępniania utworu. W Polsce obowiązuje Ustawa z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych wraz z późniejszymi nowelizacjami.

Open Access (otwarty dostęp) to bezpłatny oraz powszechny dostęp do publikacji zawierających treści naukowe oraz edukacyjne. Otwarty dostęp oznacza, że wszyscy zainteresowani użytkownicy mają prawo do:

 • wyszukiwania,

 • czytania,

 • udostępniania,

 • kopiowania,

 • drukowania,

 • cytowania zasobów otwartych.

Z materiałów można korzystać bez ograniczeń, z poszanowaniem praw autorskich. Jak zauważa Peter Suber (jeden z liderów ruchu otwartego dostępu): "Podstawowa idea OD jest prosta: sprawić, by literatura naukowa stała się dostępna w Sieci bez barier cenowych oraz bez większości ograniczeń związanych z koniecznością uzyskania zgody"(SUBER, P. Otwarty dostęp, Warszawa, 2014).

Open Access a prawa autorskie

Według Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

Ruch Open Access od początku swojego istnienia promuje powszechny dostęp do treści edukacyjnych, a zasady korzystania z tego typu treści muszą posiadać swoje uzasadnienie prawne.

"Otwarty dostęp nie próbuje ograniczać praw autorów do ich prac. Wręcz przeciwnie – OD zależy od decyzji autora i wymaga od niego pełniejszego korzystania z własnych praw i sprawowania większej kontroli nad dziełem aniżeli w przypadku tradycyjnych umów wydawniczych. Jedna ze strategii OD polega na pozostawianiu sobie przez autorów części praw, które uprzednio cedowali na wydawców, w tym m.in. prawa do umieszczania publikacji w otwartym dostępie"(SUBER, P. Otwarty dostęp, Warszawa, 2014).

Chociaż otwarty dostęp gwarantuje swobodę dostępu do materiałów dydaktycznych (i jak zostało wspomniane wcześniej umożliwia kopiowanie, drukowanie, przechowywanie itp.) nie należy go mylić z domeną publiczną.

Według definicji - domena publiczna zawiera materiały do których wygasły prawa autorskie oraz takie które nigdy nie były objęte takimi prawami - np. ustawy. Zasadnicza różnica między otwartym dostępem a domeną publiczną jest taka, że w przypadku otwartego dostępu autorzy nie zrzekają się swoich praw autorskich.

Prawa autorskie dzielą się na:

 • osobiste,

 • majątkowe.

Według prawa polskiego, prawa autorskie osobiste chronią utwór na czas nieokreślony. Z tego względu w domenie publicznej znajdują się materiały, których nie chroni prawo autorskie majątkowe w przeciwieństwie do prawa autorskiego osobistego.

W przypadku otwartego dostępu, czyli na przykład publikowaniu tekstów w czasopismach, prawa osobiste majątkowe nie chronią autora, natomiast - zgodnie z polskim prawem jest on chroniony przez prawo autorskie osobiste. Jednak, w przeciwieństwie do domeny publicznej autor sam może decydować na jakich warunkach tekst zostanie opublikowany (oczywiście, o ile nie jest to sprzeczne z postulatami otwartego dostępu).

Licencje Creative Commons

Otwarty dostęp zakłada, że autorzy mogą regulować warunki publikacji swoich tekstów.

Twórca, który korzysta z licencji Creative Commons, zachowuje prawa autorskie osobiste, umożliwia jednak wszystkim zainteresowanym dostęp do publikacji i korzystanie z jej treści według standardów otwartego dostępu. Różnica pomiędzy prawami autorskimi osobistymi a majątkowymi jest taka, że te pierwsze są niezbywalne. Natomiast prawa autorskie majątkowe można przenieść na inne osoby fizyczne lub prawne.

Jaka jest zatem różnica między przeniesieniem praw autorskich majątkowych a licencją?

W przypadku umowy o przeniesieniu praw majątkowych (na osoby fizyczne lub prawne), przekazane prawa przysługują nabywcy praw. W zaistniałej sytuacji nabywca praw posiada wyłączne prawo do dysponowania utworem oraz otrzymywania wynagrodzenia. W przypadku licencji Creative Commons, autor zachowuje pełnię praw na warunkach określonych w licencji, udziela jedynie zgody na wykorzystanie utworu.

Licencje dzielą się na:

 • wyłączne,

 • niewyłączne

Licencja wyłączna - licencjodawca (np. autor) zobowiązuje się, że nie przekaże licencji innym podmiotom niż licencjobiorca. W skrócie, istnieje tylko jeden licencjobiorca.

Licencja niewyłączna - licencjodawca pozwala licencjobiorcy na dalsze licencjonowanie danego dzieła. W ten sposób, np. tekst może być wykorzystany przez wiele osób fizycznych lub prawnych.

Creative Commons to międzynarodowy projekt, który oferuje darmowe rozwiązania prawne oraz narzędzia służące zarządzaniu przez twórców prawami autorskimi do swoich utworów. Projekt został powołany do życia w 2001 roku przez naukowców (w większości prawników) oraz intelektualistów. Celem była ochrona oraz promocja wspólnych dóbr kultury.

Głównym narzędziem Creative Commons są licencje prawne, które pozwalają zastąpić tradycyjny model "Wszystkie prawa zastrzeżone" zasadą "Pewne prawa zastrzeżone" - zgodnie z prawem autorskim. Creative Commons oferuje różne warunki licencyjne, przez co autorzy mają możliwość wybrać na jakich zasadach ich teksty będą udostępniane.

Korzystając z licencji Creative Commons, niezależnie od warunków licencyjnych, licencjodawca (np. autor) zawsze zatrzymuje prawa autorskie.

Rodzaje licencji:

 1. DOMENA PUBLICZNA (PUBLIC DOMAIN) - Znak Domeny Publicznej 1.0 (Public Domain Mark 1.0) jest oznaczeniem służącym identyfikacji danego utworu jako należącego do domeny publicznej, czyli niepodlegającego znanym ograniczeniom prawa autorskiego, łącznie z prawami pokrewnymi lub podobnymi. Utwór można wykorzystywać, rozpowszechniać, zmieniać oraz wykonywać, nawet w celach komercyjnych, bez konieczności uzyskania zgody autora.

 2. LICENCJE CREATIVE COMMONS

 • UZNANIE AUTORSTWA 4.0 (CC BY 4.0) - licencja pozwala na kopiowanie, zmienianie, rozprowadzanie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie pod warunkiem oznaczenia autorstwa.

 • UZNANIE AUTORSTWA – NA TYCH SAMYCH WARUNKACH 4.0 (CCY BY-SA 4.0) - licencja ta pozwala na kopiowanie, zmienianie, rozprowadzanie, przedstawianie i wykonywanie utworu tak długo, jak tylko na utwory zależne będzie udzielana taka sama licencja.

 • UZNANIE AUTORSTWA – UŻYCIE NIEKOMERCYJNE 4.0 (CC BY-NC 4.0) – licencja pozwala na kopiowanie, zmienianie, remiksowanie, rozprowadzanie, przedstawienie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych. Warunek ten nie obejmuje utworów zależnych.

 • UZNANIE AUTORSTWA – BEZ UTWORÓW ZALEŻNYCH 3.0 Polska - (CC BY-ND 4.0) - licencja pozwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu w celach komercyjnych i niekomercyjnych, pod warunkiem zachowania go w oryginalnej postaci (nie tworzenia utworów zależnych).

 • UZNANIE AUTORSTWA – UŻYCIE NIEKOMERCYJNE – NA TYCH SAMYCH WARUNKACH 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0) – licencja pozwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych oraz tak długo jak utwory zależne będą również obejmowane tą samą licencją.

 • UZNANIE AUTORSTWA – UŻYCIE NIEKOMERCYJNE – BEZ UTWORÓW ZALEŻNYCH 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 4.0) – Licencja pozwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych oraz pod warunkiem zachowania go w oryginalnej postaci (nie tworzenia utworów zależnych).

Bazy Open Access

Baza Informacje
BazHum Wejście do bazy, więcej informacji...
BazTech Wejście do bazy, więcej informacji...
Bazy Biblioteki Narodowej Wejście do bazy, więcej informacji...
Czasopisma elektroniczne AGH Wejście do bazy, więcej informacji...
DOAJ Wejście do bazy, więcej informacji...
Elektronische Zeitschriftenbibliothek Wejście do bazy, więcej informacji...
Navoica Wejście do bazy, więcej informacji...
Open AGH e-podręczniki Wejście do bazy, więcej informacji...
Open AGH otwarte zasoby Wejście do bazy, więcej informacji...
Polish Scientific Journal Contents Wejście do bazy, więcej informacji...
POL-on Wejście do bazy, więcej informacji...
Polska Bibliografia Naukowa Wejście do bazy, więcej informacji...
Polskie Normy Wejście do bazy, więcej informacji...
SYMPOnet Wejście do bazy, więcej informacji...
Wolne Lektury Wejście do bazy, więcej informacji...
Zeitschriftendatenbank Wejście do bazy, więcej informacji...

Publikowanie otwarte

Program publikowania otwartego Elsevier

Wydawnictwo Elsevier poinformował o zamknięciu części A programu publikowania otwartego z dniem 28.10.2022 r., co wynika z wyczerpania prawdopodobnej puli artykułów na 2022 r., która zostanie określona w ramach negocjowanej jeszcze nowej umowy na licencję krajową Elsevier 2022-2024. ICM poprosił Elsevier o przedstawienie szczegółowych mechanizmów zamknięcia programu zapewniających, że żaden autor, który skorzystał z programu, nie będzie narażony na żądanie pokrycia opłaty APC. Program A (publikacja bez opłaty APC dla autora) był oferowany tylko dla artykułów wysłanych do recenzji w 2022 r. Program B (publikacja z obniżoną opłatą APC dla autora), który jest oferowany dla artykułów wysłanych do recenzji przed 2022 r., będzie wciąż działał. Nowa pula programu A będzie dostępna od początku 2023 r. dla artykułów wysłanych do recenzji w 2023 r.

UWAGA! Autor korespondencyjny musi umieścić na stronie tytułowej artykułu afiliację w instytucji uprawnionej do programu.

Wszelkie pytania dotyczące programu można kierować do wydawnictwa Elsevier na adres support[w]elsevier.com (support[at]elsevier[dot]com) oraz do WBN na adres wbn[w]icm.edu.pl (wbn[at]icm[dot]edu[dot]pl).

Więcej szczegółów na temat programu.

Program publikowania otwartego Springer

Program umożliwia polskim autorom, afiliowanym w polskich instytucjach akademickich, w tym też z Uniwersytetu Wrocławskiego, publikowanie artykułów otwartych na licencji CC BY w czasopismach hybrydowych Springer (program nie obejmuje czasopism otwartych BioMed Central oraz SpringerOpen). Koszty publikacji artykułów pokrywane są ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wszelkie pytania dotyczące publikowania otwartego w czasopismach hybrydowych można kierować bezpośrednio do wydawnictwa Springer Nature pod adres oa.verification[w]springer.com (oa[dot]verification[at]springer[dot]com). W razie dalszych problemów prosimy kontaktować się z obsługą WBN pod adresem wbn[w]icm.edu.pl (wbn[at]icm[dot]edu[dot]pl).

Ostatnia aktualizacja 11.10.2022: zostało wykorzystane 395 artykułów z puli 1311 artykułów na 2022 r. Program OA Springer został wznowiony w lipcu 2022 r. w związku z potwierdzeniem planu dofinansowania przez MEiN. Uwaga: afiliacja autorów w programie jest weryfikowana wyłącznie przez lokalnych administratorów w instytucjach. Artykuły pochodzące z instytucji, które nie założyły swojego konta administracyjnego, są odrzucane z programu i mogą być publikowane tylko w modelu subskrypcyjnym lub w modelu otwartym na pełny koszt autora. Instytucje zainteresowane założeniem konta będą to mogły zrobić po uruchomieniu nowej umowy z wydawcą pod adresem wbn[w]icm.edu.pl (wbn[at]icm[dot]edu[dot]pl).

Czasopisma hybrydowe Springer objęte programem (lista zaktualizowana 11.07.2022, w tym kolekcja ADIS)
Lista instytucji uprawnionych do programu (aktualizacja 18.07.2022)
Prezentacja formularza dla autorów Open Access Systems Solution

Więcej szczegółów na temat programu.

Program publikowania otwartego Science Advances

Program wstrzymany w 2022 r. do czasu przyznania przez MEiN środków na licencję krajową Science i podpisania nowej umowy z wydawcą.

Więcej szczegółów na temat programu.

Program międzynarodowy Scoap3

Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics (SCOAP3) to międzynarodowe konsorcjum instytucji naukowych, agencji finansujących naukę oraz bibliotek z 27 krajów, koordynowane przez CERN, które od początku roku 2014 finansuje otwarte publikacje naukowe z zakresu fizyki cząstek. Obecnie konsorcjum posiada umowy z wydawcami na okres 2020-2022 obejmujące 3 czasopisma APS (finansowane częsciowo ze SCOAP3 oraz subskrypcji), 2 czasopisma Springer, 2 czasopisma Elsevier oraz po 1 czasopiśmie IOP, OUP i Uniwersytetu Jagiellońskiego (zobacz: scoap3.org). Czasopisma te są w całości lub w części finansowane ze środków SCOAP3.

Więcej szczegółów na temat programu.

PUBLIKOWANIE W RAMACH UMÓW LICENCYJNYCH:

 • Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej ACS 2020-2022

Została wyczerpana pula artykułów dostępnych w programie publikowania otwartego ACS (346 artykułów w 2022 roku).

Program jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach uczestniczących w konsorcjum, w tym na Uniwersytecie Wrocławskim. Obejmuje wszystkie czasopisma z kolekcji ACS Web Editions. Program pozwala na publikację otwartą, na licencji CC-BY, bez opłat dla autorów określonej liczby artykułów przyjętych do publikacji w bieżącym roku (uwaga: decyduje data “Manuscript Acceptance Date” określana często w artykułach jako “Revised”, a jeśli ta data nie jest podana, decyduje data “Published online”). Pula nie jest rozdzielona na instytucje, a artykuły są włączane do programu w kolejności przyjęcia do publikacji.

Program obejmuje wszystkie typy artykułów za wyjątkiem: Additions and Corrections, Expressions of Concern, Retraction, In This Issue, Introducing our Authors.

Więcej informacji na temat programu.

 • Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej Emerald

Program jest zawieszony od 1 stycznia 2021 r. do czasu uzyskania finansowania oraz popisania nowych umów na 2021 r. Artykuły opublikowane w tym czasie w modelu tradycyjnym będą mogły zostać zamienione na model otwarty (retroaktywacja).

Program jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach uczestniczących w konsorcjum. Autor z danej instytucji jest uprawniony do publikowania w ramach programu w tych czasopismach, które subskrybuje ta instytucja. Uniwersytet Wrocławski subskrybuje kolekcje Library & Information Sciences , IKM. Program pozwala na publikację otwartą, na licencji CC-BY, bez opłat dla autorów określonej liczby artykułów przyjętych do publikacji w bieżącym roku. W 2020 r. została wykorzystana cała pula 35 artykułów, a w 2021 r. przewidziana jest pula 39 artykułów (aktualizacja z 2.03.2021). Pula nie jest rozdzielona na instytucje, a artykuły będą włączane do programu w kolejności przyjmowania artykułów do publikacji.

Więcej informacji na temat programu.

 • Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej CUP

Program działa od 1 stycznia 2021 r. bez ograniczeń liczby artykułów.

Program jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach uczestniczących w konsorcjum, w tym autorów z Uniwersytetu Wrocławskiego. Program obejmuje 376 otwartych i hybrydowych czasopism CUP, ale autor z danej instytucji jest uprawniony do bezpłatnego publikowania otwartego tylko w czasopismach z tej kolekcji, którą subskrybuje ta instytucja (Uniwersytet Wrocławski subskrybuje kolekcje FULL). Program pozwala na publikację bez opłat dla autorów artykułów przyjętych do publikacji w biążacym roku. W 2020 r. zostało opublikowane ok. 48 artykułów (lista nie jest jeszcze zamknięta), a w 2021 r. nie ma ograniczenia liczby artykułów.

Koordynatorem licencji i programu CUP od 2021 r. jest firma Ebsco, osoba kontaktowa: Anna Abramowska AAbramowska[w]ebsco.com (AAbramowska[at]ebsco[dot]com).

Więcej informacji o programie.

 • Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej IOP

Program działa od 1 stycznia 2021 r. z nową roczną pulą 60 artykułów.

Decyzją wydawcy z 7 listopada 2022 pula artykułów dostępnych w programie publikowania otwartego IOP w ramach naszej licencji konsorcyjnej (60) została zwiększona o 10 artykułów - program został wznowiony. Zwiększenie puli artykułów nastąpiło w związku z udziałem naszego konsorcjum w testowaniu nowej platformy ChronosHub służącej do obsługi programu.

Program jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach uczestniczących w konsorcjum IOP, także autorów z Uniwersytetu Wrocławskiego. Program pozwala na publikację, na licencji CC-BY, bez opłat dla autorów określonej liczby artykułów przyjętych do publikacji w bieżącym roku.

Więcej informacji o programie.

 • Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej OUP

Program został wznowiony z początkiem listopada. Artykuły opublikowane wcześniej w 2022 r. mogą zostać przekształcone na model OA. Wydawca będzie kontaktował się z autorami w sprawie retrokonwersji.

Program jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach uczestniczących w konsorcjum OUP, które dodatkowo zgłosiły się do programu publikowania. Program obejmuje 352 czasopism hybrydowych OUP (uwaga: lista zawiera również czasopisma, które nie są włączone do programu, patrz opis w 4. kolumnie). Wydawca zastrzega sobie prawo do zmian w liście tytułów objętych programem, aktualna lista znajduje się na stronie wydawcy. Program pozwala na publikację bez opłat dla autorów określonej liczby artykułów OA przyjętych do publikacji w bieżącym roku. W 2020 r. pula artykułów wynosiła 204, z czego wykorzystano 30. W 2021 r. pula wynosiła 100 artykułów, z czego wykorzystano 62 (ostateczna informacja z dnia 18.03.2022 r.). W roku 2022 program będzie obejmował zmniejszoną w stosunku do roku ubiegłego pulę 70 artykułów. Pula ta nie jest rozdzielona na instytucje i artykuły są włączane do programu w kolejności zgłoszeń dokonywanych przez autorów po przyjęciu artykułów do publikacji.

Autor artykułu zaakceptowanego do publikacji powinień wypełnić formularz on-line zgodnie z instrukcją wydawcy. Autor korespondencyjny powinien posługiwać się adresem email z domeny instytucji uczestniczącej w programie, co gwarantuje, że system automatycznie prześle zapytanie o weryfikację artykułu do administratora konsorcjum. Autor posługujący się emailem spoza domeny instytucji po otrzymaniu akceptacji artykułu od redakcji powinien dodatkowo skontaktować się z koordynatorem. Koordynatorem licencji i programu OUP od 2021 r. jest firma Ebsco, osoba kontaktowa: Anna Abramowska - AAbramowska[w]ebsco.com (AAbramowska[at]ebsco[dot]com). Dostępna będzie także informacja o konsorcjum na stronie wydawcy.

Więcej informacji o programie.

ORCID

Open Researcher and Contributor ID (ORCID) to identyfikator cyfrowy stworzony dla identyfikowania autorów i współautorów publikacji naukowych i akademickich, który umożliwia właściwe przypisanie publikacji do osoby w bazie naukowej.

Unikalne oznaczenie alfanumeryczne ORCID składa się z 16 cyfr podzielonych na cztery równe części dywizami. W oznaczeniu uwzględnia się cyfry od 0-9 oraz literę X dla oznaczenia liczby 10. np. https://orcid.org/0000-0002-9079-593X.

Profil naukowca, obok indywidualnego oznaczenia ORCID, obejmuje:

 • imię i nazwisko (oraz ich stosowane warianty),

 • biografię,

 • kraj pochodzenia,

 • słowa kluczowe,

 • stronę internetową i adres mailowy,

 • inne wykorzystywane przez autora identyfikatory osobowe (np. przypisany ResearcherID),

 • wykształcenie,

 • przebieg zatrudnienia,

 • publikacje,

 • realizowane granty badawcze.

Profil może, ale nie musi, zawierać wszystkie wyżej wymienione elementy. Osoba posiadająca identyfikator może również korzystać z unikalnego dla siebie kodu QR.

Korzyści wynikające z posiadania cyfrowego identyfikatora ORCID to między innymi:

 • możliwość łączenia Researcher ID oraz Scopus Author ID z bazą ORCID,

 • stworzenie własnego identyfikatora zajmuje chwilę i jest bezpłatne,

 • część wydawców używa numeru ORCID jako narzędzia umożliwiającego logowanie do swoich systemów oraz używa go w celu identyfikacji autorów,

 • łatwa identyfikacja wykluczająca pomyłki np. w przypadku autorów o jednakowych nazwiskach,

 • większa promocja dorobku naukowego.

Instrukcje:

Instrukcja logowania do ORCID oraz uzyskanie numeru znajduje się w kursie e-learningowym.

Instrukcja zakładania ResearcherID i łączenia profilu z bazą ORCID.

Instrukcja połączenia Author ID w bazie Scopus z identyfikatorem ORCID.

DOI

DOI (ang. digital object identifier) jest to identyfikator dokumentu elektronicznego, który jest do niego na stałe przypisany. Numer DOI składa się z prefiksu i sufiksu.

Prefiks jest stały dla wszystkich jednostek organizacyjnych (wydziałów) Uniwersytetu Wrocławskiego i kodowany następującym ciągiem znaków: 10.34616. Prefiks i sufiks rozdzielone są ukośnikiem /

DOI może zostać nadany dla każdego deponowanego obiektu: artykułu, rozdziału książki jednak szczególnie istotny będzie w wypadku deponowania danych badawczych.

Aby ciąg znaków był poprawnie identyfikowany w naukowych bazach danych i wyszukiwarkach naukowych (w tym naszych polskich np. PBN), musi być on zarejestrowany. Rejestracja polega na zgłoszeniu numeru do jednej z odpowiednich agencji rejestrujących. Uniwersytet Wrocławski ma obecnie podpisaną umowę z firmą DatCiteFabrica. Pośrednikiem w tej usłudze jest PCSS, który równocześnie jest operatorem wykorzystywanego w uczelni oprogramowania dLibra służącego do obsługi Biblioteki Cyfrowej i Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego.

Koordynator wydziałowy, sprawujacy nadzór nad nadawanymi na wydziale numerami DOI, zobowiązany jest do nadawania go wyłącznie obiektom, które docelowo będą zawierały treść, czyli podłączony plik – nie nadaje się DOI dla publikacji grupowych. Stworzony DOI musi kierować na stronę pośrednią  z metadanymi (opisem) obiektu, ale powinien być też zamieszczony w treści pliku (dokumentu)  i w metadanych tego pliku.

Rejestracja DOI w  następuje:

1. Automatycznie, podczas tworzenia opisu obiektu w RUWr lub podczas jego edycji.

Minimalnym wymaganiem jest stworzenie nowej publikacji planowanej (plik dołączany na późniejszym etapie). Struktura numeru będzie miała postać: 10.34616/ XXXXXXX (XXXXXX- ciąg cyfr stanowiący numer kolejny rekordu w naszej bibliotece cyfrowej).

Nie wszyscy redaktorzy Repozytorium posiadają uprawnienia do nadawania DOI - jeśli zaistniałby taka potrzeba u osoby bez uprawnień prosimy o kontakt z Oddziałem Informacji Naukowej.

Po nadaniu automatycznego numeru DOI nie ma potrzeby wpisywania tej wartości na zakładkę Metadane.

2. Indywidualnie, poprzez skorzystanie z serwisu DataCiteFabrica.

Ta opcja wskazana jest dla osób, które chcą mieć własną gramatykę DOI.  Struktura numeru będzie miała postać: 10.34616/ ustalony szablon.

Każdy uprawniony użytkownik może stworzyć własną indywidualną gramatykę DOI według potrzeb, jednak muszą być spełnione dwa warunki:

 1.     Prefiks - a k t u a l n y – serwis Data Cite Fabrica nie nadaje prefiksu innego niż zamówiony przez uczelnię.
 2.     Konsekwencja w użyciu.

Po nadaniu indywidualnego numeru DOI koniecznie trzeba wpisać tę wartość na zakładkę Metadane (atrybut Identyfikator/DOI). Zapis powinien mieć postać doi: 10.34616/............

Dokładne instrukcje dotyczące pracy w serwisie DataCite Fabrica dostepne są w serwisie wiki BUWr.

Menadżery bibliografii

Menedżery bibliografii:

Menedżery bibliografii to aplikacje wspomagające pracę naukową; pomagają gromadzić i zarządzać danymi o wykorzystywanych materiałach (artykułach, książkach, rozdziałach, stronach internetowych itp.), generują opisy bibliograficzne według wybranego standardu, pozwalają tworzyć odnośniki i bibliografię załącznikową.

Mendeley jest ogólnodostępnym, bezpłatnym narzędziem do zarządzania publikacjami. Umożliwia gromadzenie i organizację biblioteki opisów bibliograficzny oraz przechowywanie pełnych tekstów „w chmurze”. Pozwala na automatycznie tworzenie przypisów oraz bibliografii załącznikowej w trakcie pisania pracy.

Umożliwia:

 • gromadzenie dokumentów w różnych formatach;

 • wybór stylu cytowania z istniejących w bazie lub stworzenie własnego;

 • import artykułów bezpośrednio z licencjonowanych baz danych;

 • działanie i współpracę w grupach.

CITAVI to program do zarządzania bibliografią i organizacji wiedzy. Pomaga przygotować plan pracy oraz przeszukiwać źródła elektroniczne, a następnie automatycznie formatuje przypisy zgodnie z wcześniej zdefiniowanym stylem cytowania. Na program składają się trzy narzędzia: organizator wiedzy, edytor bibliograficzny i organizer zadań.

Program ten:

 • daje możliwość korzystania z wielu stylów cytowań;

 • umożliwia dostęp do bazy danych i katalogów bibliotecznych;

 • współpracuje z innymi programami zarządzającymi bibliografią, przeszukując je i importując tytuły;

 • pobiera pełne teksty artykułów;

 • pozwala na przeglądanie plików PDF, stron internetowych, dokumentów, obrazów i prezentacji;

 • pomaga przy organizowaniu wiedzy i tworzeniu struktury artykułu lub dowolnego dokumentu;

 • umożliwia współpracę z innymi użytkownikami w ramach wspólnego projektu za pomocą dodatku Citavi Team.

ZOTERO to darmowe narzędzie, które umożliwia automatyczne pobieranie danych bibliograficznych z katalogów bibliotecznych, baz danych i stron internetowych. Użytkownik może uzupełniać pobrane dane i nanosić ewentualne poprawki. Zotero służy również do wklejania cytowań oraz porządkowania dokumentów i plików. Działa z przeglądarkami (Firefox, Chrome i Safari) oraz z edytorami tekstu (Word i OpenOffice) na systemach operacyjnych Windows i Mac.

Program ten:

 • pozwala na pobieranie danych bibliograficznych;

 • umożliwia eksport danych do formatów doc. lub odt., właściwych dla najpopularniejszych edytorów tekstu;

 • pozwala stworzyć pełny obraz strony, wraz z linkiem i etykietą, oraz ustawić dla niej kategorię, zapisać datę dodania;

 • umożliwia pobranie opisu stron, dane o autorze, języku itd.;

 • pozwala na wprowadzanie komentarzy do zapisanych stron;

 • umożliwia załączanie dodatkowych plików do stron;

 • stwarza powiązania pomiędzy poszczególnymi stronami.

ENDNOTE to program funkcjonujący w trybie online i udostępniany na platformie WEB OF SCIENCE. Służy do gromadzenia opisów bibliograficznych i tworzenia, na ich podstawie, przypisów oraz bibliografii załącznikowej.

Program umożliwia:

 • przeszukiwanie baz danych i katalogów online;

 • przenoszenie wybranych opisów bibliograficznych do własnych folderów (tzw. grup) utworzonych w programie - poprzez ręczne wpisanie opisów;

 • bezpośredni import z przeglądanych baz danych (większość baz i wyszukiwarek naukowych, np. Google Scholar, posiada funkcję automatycznego eksportu) i dysku komputera (z plików tekstowych o rozszerzeniu .txt);

 • automatyczne tworzenie przypisów i bibliografii załącznikowej (za pomocą rozszerzenia Cite While You Write, współpracującym z edytorem tekstu Microsoft Word);

 • dzielenie się posiadanymi danymi bibliograficznymi z innymi osobami.

REFWORKS jest internetowym narzędziem do zarządzania wynikami badań, pisania, oraz organizowania współpracy badawczej. RefWorks pozwala na gromadzenie, zarządzanie i współdzielenie wszystkich rodzajów informacji. Służy również do tworzenia cytowań i bibliografii w różnych stylach.

Aplikacja:

 • pozwala na automatyczne tworzenie przypisów i bibliografii załącznikowej według różnych standardów, stylów i wymogów redakcyjnych;

 • importuje rezultaty wyszukiwania i odnośniki z zasobów ScienceDirect/Scopus, CSA Illumina, Ebsco, Proquest, Ovid itp. oraz niektórych katalogów OPAC;

Portale poświęcone Otwartej Nauce

CEON Otwarta nauka

Serwis redagowany przez zespół Platformy Otwartej Nauki, działającej w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytet Warszawskiego. Honorowy patronat nad serwisem objęły: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska Akademia Nauk i Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Koalicja Otwartej Edukacji

Koalicja Otwartej Edukacji to porozumienie organizacji pozarządowych i instytucji działających w obszarze edukacji, nauki i kultury. Jej rolą jest wspieranie tworzenia otwartych zasobów edukacyjnych, naukowych i kultury oraz promowanie związanych z nimi dobrych praktyk i narzędzi.

OpenAIRE

OpenAIRE to organizacja non-profit, której misją jest zwiększanie otwartości i przejrzystości prowadzonych na świecie badań. Organizacja partycypuje w 15 projektach Horyzont 2020 promujących otwartą naukę.

OpenDOAR

OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories) to katalog otwartych repozytoriów instytucji naukowych. Katalog pozwala na przeszukiwanie według tematyki, kraju, typów dokumentów i oprogramowania.

OpenStax Poland

OpenStax Poland to fundacja działająca na zasadzie non-profit. Wydaje ona darmowe, recenzowane podręczniki akademickie. Działalność OpenStax Poland rozpoczęła się w 2015 roku, w ramach projektu w Katalyst Education, fundacji non-profit będącej inkubatorem projektów społecznych.

Platforma Otwartej Nauki

Platforma Otwartej Nauki to centrum kompetencji w zakresie otwartych modeli komunikacji naukowej i dystrybucji wiedzy, ośrodek oferujący rozwiązania i narzędzia umożliwiające wdrażanie tych modeli, a także cyfrowa kolekcja polskich publikacji naukowych.

Zasobami udostępnianymi w serwisach Platformy Otwartej Nauki są polskie czasopisma naukowe (Biblioteka Nauki), książki naukowe (Otwórz Książkę) oraz prace naukowe – przede wszystkim artykuły, które zostały zdeponowane w Repozytorium CeON.

Międzynarodowa organizacja non-profit, promująca ruch Open Access na terenie krajów europejskich. SPARC Europe, oprócz otwartej nauki, promuje również otwarte szkolnictwo w Europie.

Uwolnij Naukę

Uwolnij naukę jest portalem Koalicji Otwartej Edukacji i zrzesza aktywistów specjalizujących się w działaniach na rzecz otwartej nauki.

Data Journals

Data Journals to czasopisma naukowe, które publikują zbiory danych lub opracowania danych. Czasopisma specjalizują się w publikacjach opisujących nie tyle wnioski i efekty analizy danych zgromadzonych w toku badań, ile same dane i sposób ich pozyskania.

Data Journals mogą posiadać charakter multidyscyplinarny albo publikować tzw. „data descriptors” tylko z określonej dziedziny.

Data Journals:

Bibliografia:

 1. Bednarek-Michalska B., Zarządzanie danymi badawczymi – ogólne informacje i P[lan] Z[arządzania] D[anymi], [online] [dostęp: 15.04.2021], https://repozytorium.umk.pl/handle/item/6141

 2. Maja Bogajczyk, Anna Książczak-Gronowska, Dane badawcze, [online] [dostęp: 15.04.2021], https://www.buw.uw.edu.pl//wp-content/uploads/2020/05/DANE-BADAWCZE-1.pdf

 3. Dane badawcze w pigułce. Poradnik, oprac. zespół P[olska] P[latforma] M[edyczna], [online] [dostęp: 14.04.2021], https://biblioteka.gumed.edu.pl/admin/ckfinder/userfiles/files/poradnik%20ppm_v9.pdf

 4. Data management [Horizon 2020], [online] [dostęp: 15.04.2021], https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/open-access-data-management/data-management_en.htm

 5. Dane osobowe wrażliwe, a dane osobowe zwykłe, [online] [dostęp: 15.04.2021], https://lexdigital.pl/dane-osobowe-wrazliwe-a-dane-osobowe-zwykle

 6. Dyrektywa w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (2019/1024), [online] [dostęp: 15.04.2021], https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1024&from=EN

 7. Krótki kurs własności intelektualnej. Materiały dla Uczelni. Umowy licencyjne, [online] [dostęp: 15.04.2021], https://prawokultury.pl/kurs/umowy-licencyjne

 8. Polityka Narodowego Centrum Nauki dotycząca otwartego dostępu do publikacji [online] [dostęp: 14.04.2021], https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/zarzadzenia-dyrektora/zarzadzenieDyr-38_2020.pdf#page=2