Kolekcja śląsko-łużycka - d. Gabinet Śląsko-Łużycki - Zbiory

Wielkość zbiorów

Stan na dzień: 31.12.2019 r.

druki zwarte: 57.213 wol.

druki ciągłe: 68.588 wol.

Wratislaviana: 9.401 wol.

druki ulotne: ponad 100.000 jednostek

mikroformy: 29.644 zwojów

CD-ROM i DVD: 348 płyt


Katalogi:

Kompletna informacja o zbiorach Kolekcji śląsko-łużyckiej jest dostępna w internecie dzięki możliwości łącznego przeszukiwania katalogu komputerowego BUWr oraz wybranych katalogów zdigitalizowanych (tj. kartkowych katalogów alfabetycznych książek, czasopism i katalogu systematycznego d. Gabinetu Śląsko-Łużyckiego oraz drukowanych katalogów Wratislavianów).

Katalog komputerowy

Katalog komputerowy BUWr w systemie Virtua zawiera opisy wszystkich materiałów bibliotecznych wydanych po 1994 r., w tym również zbiorów Kolekcji śląsko-łużyckiej (d. Gabinetu Śląsko-Łużyckiego).

wejście do katalogu »

Katalogi zdigitalizowane

Katalogi zdigitalizowane zawierają opisy materiałów bibliotecznych Kolekcji śląsko-łużyckiej (z wyłączeniem dokumentów życia społecznego) według stanu na koniec 2000 r.

:: katalog alfabetyczny książek

:: katalog alfabetyczny czasopism

:: katalog systematyczny

:: katalog Wratislavianów

Katalog alfabetyczny książek

Katalog dostarcza informacji o wydawnictwach zwartych wydanych do 2000 r. znajdujących się w Kolekcji śląsko-łużyckiej (z wyłączeniem Wratislavianów). Jego kontynuacją jest Katalog komputerowy BUWr.

Katalog alfabetyczny czasopism

Zdigitalizowany katalog czasopism dostarcza informacji o opracowanych wydawnictwach ciągłych wydanych do 2000 r. znajdujących się w Kolekcji śląsko-łużyckiej.
Nowe tytuły czasopism, kontynuacje bądź uzupełnienia umieszczane są w katalogu komputerowym BUWr.

Katalog systematyczny

Katalog dostarcza informacji o wszystkich opracowanych materiałach bibliotecznych (wydanych do 2000 r.) znajdujących się w Kolekcji śląsko-łużyckiej (z wyłączeniem Wratislavianów i dokumentów życia społecznego). Katalog uporządkowany jest według własnej klasyfikacji d. Gabinetu Śląsko-Łużyckiego. Wyszukując materiały o tematyce śląsko-łużyckiej w katalogu zdigitalizowanym należy posłużyć się schematem klasyfikacji zamieszczonym w bocznym menu

Katalog Wratislavianów

Katalog dostarcza informacji o wydzielonej kolekcji Wratislavianów z dawnej Biblioteki Miejskiej we Wrocławiu. Zbiór ten, zwany także od pierwszej litery sygnatury „Ygrekami”, Biblioteka Uniwersytecka przechowuje w dawnym układzie rzeczowym. Pomimo włączenia do Kolekcji Gabinetu Śląsko-Łużyckiego zbiór Ygreków nie został objęty jego katalogiem kartkowym. Część obiektów z historycznego zbioru Wratislavianów posiada opisy w Katalogu komputerowym BUWr (zakładka Wratislaviana). Podstawowym źródłem informacji o wydzielonej kolekcji Wratislavianów są dwa tomy katalogów drukowanych, opublikowane w latach 1903 i 1915 przez Heinricha Wendta wraz z późniejszymi uzupełnieniami.

Zbiór Wratislavianów jest niejednorodny pod względem bibliograficznym, zawiera m.in. rękopisy, stare druki, druki nowe i obiekty, które można określić dokumentami życia społecznego (np. bilety, zaproszenia, plakaty). Część pozycji w katalogu Wendta zawiera pełen opis bibliograficzny, inne - opis zbiorczy dotyczący łącznie wielu pozycji. Katalog odzwierciedla strukturę zbioru, czyli jego układ rzeczowy, posiada także indeksy: osób oraz rzeczowy.

:: Katalog komputerowy BUWr (zakładka Wratislaviana)

:: Katalog der Druckschriften über die Stadt Breslau, Hrsg. von der Verwaltung der Stadtbibliotek ;[Bearb.: Heinr. Wendt], Breslau 1903

:: Katalog der Druckschriften über die Stadt Breslau : I. Nachtrag umfassend die Zugänge von 1903 bis 1913. Hrsg. von der Verwaltung der Stadtbibliotek ;[Bearb.: Heinr. Wendt] Breslau, 1915. Egzemplarz interfoliowany z odręcznymi uzupełnieniami do końca działalności Biblioteki Miejskiej

:: Wykaz dzieł pominiętych w katalogu Wendta [maszynopis]

:: Wykaz braków [maszynopis]


Formularz zamówienia

Zamówienia online w oparciu o zdigitalizowane katalogi

Dla czytelników posiadających uprawnienia do składania zamówień w czytelniach BUWr została uruchomiona usługa zamawiania zbiorów online do czytelń Biblioteki. Nad obrazem każdej karty katalogowej zainstalowany został przycisk "Zamówienie", który umożliwia złożenie zamówienia. Karty katalogowe będące odsyłaczami (zawierające skrót "zob.") nie stanowią podstawy do składania zamówień online.

Zamówienia z katalogów Kolekcji śląsko-łużyckiej realizowane są w Czytelni Czasopism Bieżących (i Archiwalnych) i Czytelni Śląskiej przy ul. F. Joliot-Curie 12.

Katalogi kartkowe

:: katalog alfabetyczny książek

:: katalog alfabetyczny czasopism

:: katalog systematyczny

:: katalog alfabetyczny mikrofilmów wydawnictw zwartych i ciągłych

Katalogi kartkowe (książek, czasopism i katalog systematyczny) dostępne są lokalnie w budynku przy ul. F. Joliot-Curie 12.. Katalogi te zostały zamknięte w czerwcu 2006 r.
Katalog alfabetyczny mikrofilmów wydawnictw zwartych i ciągłych jest dostępny lokalnie w budynku przy ul. F. Joliot-Curie 12.

Katalogi Drukowane

:: Katalog der Druckschriften über die Stadt Breslau, Hrsg. von der Verwaltung der Stadtbibliotek ;[Bearb.: Heinr. Wendt], Breslau 1903

:: Katalog der Druckschriften über die Stadt Breslau : I. Nachtrag umfassend die Zugänge von 1903 bis 1913. Hrsg. von der Verwaltung der Stadtbibliotek ;[Bearb.: Heinr. Wendt] Breslau, 1915. Egzemplarz interfoliowany z odręcznymi uzupełnieniami do końca działalności Biblioteki Miejskiej

:: Z. Gostomska -Zarzycka, Materiały do katalogu druków języka łużyckiego. Wrocław 1950.

:: J.Ignatowicz, Katalog czasopism śląskich, T.1-2, Wrocław 1960.

:: W. Reychmanowa, Śląski indeks ikonograficzny. Cz.1-3, Wrocław 1962.


Fotokatalog starych druków w Kolekcji śląsko-łużyckiej (5 862 dzieła) dostępny jest w Oddziale Starych Druków (ul. Fryderyka Joliot-Curie 12).


do góry