Przejdź do treści

Sekcja Wolnego Dostępu

Informacje ogólne

Sekcję Wolnego Dostępu tworzą dwa obszary magazynów otwartych WD1 i WD2 mieszczące się na 2 i 3 poziomie budynku Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Fryderyka Joliot – Curie 12.


Adres do korespondencji:
Biblioteka Uniwersytecka
Oddział Przechowywania Zbiorów i Wolnego Dostępu
ul. Fryderyka Joliot-Curie 12
50-383 Wrocław
tel.: WD1 +48 71 375 76 22, WD2 +48 71 375 76 09
e-mail: opz.bu[w]uwr.edu.pl (opz[dot]bu[at]uwr[dot]edu[dot]pl), bibliotekarz.dziedzinowy.bu[w]uwr.edu.pl (bibliotekarz[dot]dziedzinowy[dot]bu[at]uwr[dot]edu[dot]pl)

Godziny otwarcia

październik - czerwiec
poniedziałek - piątek: 8:00 - 19:00
sobota: 9:00 - 14:00
lipiec, wrzesień
poniedziałek, czwartek: 12:00 - 19:00
wtorek, środa, piątek: 8:00 - 15:00
sierpień
Wolny Dostęp jest zamknięty

Księgozbiór obszarów Wolnego Dostępu

W obszarach Wolnego Dostępu przechowywanych jest i udostępnianych ponad 250 000 woluminów książek ustawionych na półkach dziedzinami - według Klasyfikacji Biblioteki Kongresu w Waszyngtonie (Library of Congress Classification). Podział księgozbioru na główne dziedziny odpowiada dyscyplinom naukowym, gałęziom tych dyscyplin i grupom określonych zagadnień. W otwartym dostępie do zbiorów znajdują się wybrane książki wydane po 2000 roku oraz wydawnictwa wcześniejsze, stanowiące kanon dla poszczególnych dyscyplin nauki. W obszarach Wolnego Dostępu Użytkownicy samodzielnie sięgają po książki znajdujące się na regałach. Dwie dziedziny Wolnego Dostępu, tj.: dział A – Dzieła ogólne i dział Z – Nauka o książce, bibliotekoznawstwo przechowywane są i w Czytelni Głównej BU poziom 3 budynku Biblioteki Uniwersyteckiej.

Opiekę merytoryczną nad księgozbiorem obszarów Wolnego Dostępu pełnią bibliotekarze dziedzinowi. Do ich zadań należy, m.in.: dobór księgozbioru, sporządzenie opisu rzeczowego przy pomocy języka haseł przedmiotowych, klasyfikowanie zbiorów do poszczególnych kolekcji, konsultacje merytoryczne i pomoc merytoryczna udzielana użytkownikom. Z opiekunem danej dziedziny można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej bibliotekarz.dziedzinowy.bu[w]uwr.edu.pl (bibliotekarz[dot]dziedzinowy[dot]bu[at]uwr[dot]edu[dot]pl) lub telefonicznie w godzinach jego dyżuru.

Pozostałe materiały biblioteczne za zbiorów ogólnych należy zamawiać z Sekcji Przechowywania Zbiorów BU poprzez katalog online lub katalogi zdigitalizowane.


Lokalizacja poszczególnych dziedzin w przestrzeni budynku BU

Miejsce udostępniania Symbol działu Dział
Czytelnia Głowna - poziom 3 A Dzieła treści ogólnej
Z Bibliotekoznawstwo, Bibliografie
Wolny Dostęp 1 - poziom 2 B Filozofia, psychologia i religia
C Nauki pomocnicze historii
D Historia
E i F Historia Ameryki Północnej i Ameryki Południowej
J Nauki polityczne
K Prawo
P Literatura i języki
Wolny Dostęp 2 - poziom 3 G Geografia, antropologia, sport i rekreacja
H Nauki społeczne
L Oświata
M Muzyka
N Sztuka
Q Nauki ścisłe
R Medycyna
S Rolnictwo
T Nauki techniczne
U Wojskowość
V Marynarka wojenna, żegluga

Plan rozmieszczenia dziedzin w obszarze Czytelni Głównej - działy: A,Z. (Poziom 3)
Plan rozmieszczenia dziedzin w obszarze Wolnego Dostępu 1 - działy: B,C,D,E,F,J,K,P. (Poziom 2)
Plan rozmieszczenia dziedzin w obszarze Wolnego Dostępu 2 - działy: G,H,L,M,N,Q,R,S,T,U,V. (Poziom 3)

Bibliotekarze dziedzinowi
Opiekę merytoryczną nad księgozbiorem Wolnego Dostępu pełnią bibliotekarze dziedzinowi. Do ich zadań należy, m.in.: dobór księgozbioru, sporządzenie opisu rzeczowego przy pomocy języka haseł przedmiotowych, klasyfikowanie zbiorów do poszczególnych kolekcji, konsultacje merytoryczne i pomoc merytoryczna udzielana użytkownikom.
Z bibliotekarzami dziedzinowymi można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej bibliotekarz.dziedzinowy.bu[w]uwr.edu.pl lub telefonicznie z opiekunem dziedziny w godzinach jego dyżuru.

Opis poszczególnych dziedzin

Dziedzina A
Bibliotekarz dziedzinowy:
Hanna Błochowiak, tel.: 71 34 63 144 (w godz.: 8:00-15:00)
e-mail: bibliotekarz.dziedzinowy.bu[w]uwr.edu.pl (bibliotekarz[dot]dziedzinowy[dot]bu[at]uwr[dot]edu[dot]pl)

Monika Stańczyk, tel.: 71 34 63 151(w godz.: 8:00-15:00)
e-mail: bibliotekarz.dziedzinowy.bu[w]uwr.edu.pl (bibliotekarz[dot]dziedzinowy[dot]bu[at]uwr[dot]edu[dot]pl)

Dziedzina A zawiera Dzieła o treści ogólnej. Obejmują one wszelkiego rodzaju encyklopedie, leksykony i słowniki tematyczne. Znaleźć tu można również książki zawierające szeroko rozumiane informacje o muzeach, muzeologii, kolekcjonerstwie i wystawiennictwie w Polsce oraz na świecie. W dziale tym mają też swoje miejsce książki o akademiach, fundacjach i towarzystwach naukowych, laureatach honorowych tytułów i prestiżowych nagród w wielu dziedzinach. Znaleźć tu można również informacje o kalendarzach, i almanachach oraz publikacje z zakresu historii humanistyki.

A - Dzieła o treści ogólnej
AC Zbiory. Serie. Edycje dzieł zebranych
AE Encyklopedie
AG Słowniki
AM Muzea. Kolekcjonerzy i kolekcjonerstwo
AS Akademie i towarzystwa naukowe
AY Roczniki, almanachy, katalogi
AZ Historia szkolnictwa i nauki. Nauki humanistyczne

Dziedzina B
Bibliotekarz dziedzinowy:
Zuzanna Strześniewska-Piątek, tel.: 71 34 63 146 (w godz.: 8:00-15:00)
e-mail: bibliotekarz.dziedzinowy.bu[w]uwr.edu.pl (bibliotekarz[dot]dziedzinowy[dot]bu[at]uwr[dot]edu[dot]pl)

Dziedzina B obejmuje trzy zasadnicze dyscypliny wiedzy: Filozofię, Psychologię i Religioznawstwo. W dziale filozoficznym wyróżnione są główne okresy dziejów europejskiej filozofii: starożytność, średniowiecze, renesans oraz nowożytność. Zostały tu usytuowane historycznie koncepcje i dyscypliny, nurty i szkoły filozoficzne. Obecne są tu dzieła źródłowe wielkich myślicieli, opracowania i analizy ich poglądów oraz polemiki z ich dociekaniami, zarówno na gruncie przedmiotowym, jak i metaprzedmiotowym. Poszczególne sekcje zawierają książki traktujące o formalnym, strukturalnym aspekcie języka i poznania, filozofii spekulatywnej z ontologią, metafizyką czy epistemologią, a także o teorii wartości.
Źródłem inspiracji, ale i rozważań filozoficznych zawsze był człowiek, jego psychika, procesy poznawcze, emocje i motywacje. W dziale psychologicznym zagłębimy się w te zagadnienia. Od wieków ogromny wpływ na kształtowanie się filozofii, historii i kultury świata miały religie. Relacja między człowiekiem a sacrum, doktryny teologiczne, formy kultu czy obyczajowość - o tych kwestiach można dowiedzieć się z książek umieszczonych na kolejnych półkach. Znajdują się tu także szczegółowe informacje o wielkich religiach świata oraz wierzeniach rozmaitych ludów i grup etnicznych, jak również święte księgi wraz z komentarzami.

B - Filozofia. Psychologia. Religia
B Filozofia.
BC Logika.
BD Filozofia spekulatywna.
BF Psychologia.
BH Estetyka.
BJ Etyka.
BL Religie. Systemy mitologiczne. Ateizm.
BM Judaizm.
BP Islam. Bahaizm. Teozofia.
BQ Buddyzm.
BR Chrześcijaństwo.
BS Biblia.
BT Teologia dogmatyczna.
BV Teologia praktyczna.
BX Wyznania chrześcijańskie.

Dziedzina C
Bibliotekarz dziedzinowy:
Iwona Zielińska, tel.: 71 34 63 160 (w godz.: 8:00-15:00)
e-mail: bibliotekarz.dziedzinowy.bu[w]uwr.edu.pl (bibliotekarz[dot]dziedzinowy[dot]bu[at]uwr[dot]edu[dot]pl)

Dziedzina C zawiera materiały wspomagające pracę historyka. Początek działu to dzieła treści ogólnej: encyklopedie, słowniki, dzieła zbiorowe, materiały z konferencji, podręczniki etc. Następnie wydzielone są podklasy. Podklasa CC to historia cywilizacji. Znajdują się tu publikacje opisujące powstanie, ale też i upadek wielkich cywilizacji, zmiany kulturowe na przestrzeni wieków, problemy cywilizacyjne czasów współczesnych m. in. cywilizacji Zachodu, zmiany cywilizacyjne zachodzące we współczesnym świecie, prognozy na przyszłość. Ciekawość człowieka zawsze wzbudzało zagadnienie istnienia cywilizacji pozaziemskich. Tutaj znajdują się również materiały na ten temat. Historię cywilizacji zamykają publikacje dotyczące zagadnień szczegółowych, jak np.: technika i cywilizacja, wojny i cywilizacja. Następny dział to archeologia. Wiedza niezbędna, aby poznać historię kultur i cywilizacji. Materiały metodologiczne, sylwetki wybitnych archeologów, dziedzictwo archeologiczne, ale też tajemnice i zagadki archeologii znaleźć można w tym dziale.
Źródła historyczne: archiwa, dokumenty, pieczęcie obejmuje następny dział CD. Publikacje na temat tego, jak np. wyglądała praca w kancelarii królewskiej, ale też metodyka pracy i zarządzanie dokumentacją w archiwach współczesnych. Sposoby określania czasu, kalendarze, numizmaty, medale, inskrypcje, ale też flagi, herby i chorągwie, to tematy kolejnych publikacji.
Dział C zamykają wydawnictwa biograficzne, zarówno historia literatury biograficznej jaki i zbiory biografii wybitnych, niezwykłych osób. Mogą zainteresować nie tylko badacza historii.

C - Nauki pomocnicze historii
C Nauki pomocnicze historii (prace ogólne).
CB Historia cywilizacji.
CC Archeologia.
CD Dyplomatyka. Archiwistyka. Sfragistyka.
CE Chronologia. Techniki datowania. Kalendarz.
CJ Numizmatyka.
CN Inskrypcje. Epigrafia.
CR Heraldyka.
CS Genealogia.
CT Biografie.

Dziedzina D
Bibliotekarz dziedzinowy:
Marek Boryczko, tel.: 71 34 63 165 (w godz.: 8:00-15:00)
e-mail: bibliotekarz.dziedzinowy.bu[w]uwr.edu.pl (bibliotekarz[dot]dziedzinowy[dot]bu[at]uwr[dot]edu[dot]pl)

Dziedzina D – Historia, gromadzi publikacje z następujących zakresów tematycznych: historia powszechna i poszczególnych krajów z podziałem na epoki, regiony, a w wypadku miast na dzielnice i elementy architektoniczne (np. mosty, budynki użyteczności publicznej, parki, itp.), etnografia poszczególnych państw, historia wojen, bitew, jednostek wojskowych, historia obyczajów i kultur poszczególnych państw. W każdej podgrupie tematycznej (np. dot. krajów) obowiązuje podział na zagadnienia ogólne (źródła, konferencje, biografie, historiografię, itp.), jak również na tzw. zagadnienia specjalne, które gromadzą książki ukazujące dany temat bardziej szczegółowo pod kątem różnych aspektów. W dziale „Historia” (D) znaleźć można zarówno publikacje naukowe, jak też popularnonaukowe. Są tu książki będące biografiami znanych postaci historycznych, zawierają też np. wspomnieniai pamiętniki tych osób.

D - Historia
D Historia powszechna.
DA Historia Wielkiej Brytanii.
DAW Historia Europy Środkowej.
DB Historia Austrii, Liechtensteinu, Węgier, Czech, Słowacji.
DC Historia Francji, Andory, Monako.
DD Historia Niemiec.
DE Historia świata antycznego.
DF Historia Grecji.
DG Historia Włoch, Malty.
DH Historia Niderlandów. Kraje Beneluksu.
DJ Historia Holandii.
DJK Historia Europy Wschodniej.
DK Historia Rosji. Związek Radziecki. Byłe republiki radzieckie.
Kraje bloku wschodniego.
DL Historia Europy Północnej. Skandynawia.
DP Historia Hiszpanii, Portugalii.
DQ Historia Szwajcarii.
DR Historia krajów Półwyspu Bałkańskiego.
DS Historia Azji.
DT Historia Afryki.
DX Historia Romów.

Dziedzina E, F
Bibliotekarz dziedzinowy:
Anna Foltyn, tel.: 71 34 63 151 (w godz.: 8:00-15:00)
e-mail: bibliotekarz.dziedzinowy.bu[w]uwr.edu.pl (bibliotekarz[dot]dziedzinowy[dot]bu[at]uwr[dot]edu[dot]pl)

W dziedzinie E zawarte są publikacje dotyczące historii i cywilizacji Ameryki i Stanów Zjednoczonych, w tym historia cywilizacji przedkolumbijskich, inne ciekawsze zagadnienia to: historia Indian amerykańskich (np. Apacze, Komancze, Siuksowie), wojna o niepodległość - w tym udział w niej wybitnych Polaków takich jak: Tadeusz Kościuszko, Kazimierz Pułaski). Kolejne ważne zagadnienia to historia niewolnictwa w Stanach Zjednoczonych, wojna secesyjna, informacje o wszystkich prezydentach Stanów Zjednoczonych i pierwszych damach (jest też J. Kennedy-Onassis, Hillary Clinton i Melania Trump), książki o Zbigniewie Brzezińskim, doradcy prezydenta Cartera, dyplomacja Stanów Zjednoczonych, stosunki polsko - amerykańskie, publikacje o Polonii w Stanach Zjednoczonych.

Dziedzina F obejmuje dzieje i kulturę Ameryki Łacińskiej, w tym: cywilizację Indian: Azteków, Majów, Inków; książki o ciekawych miejscach - np. Macchu Picchu, piramidach Majów; historię wielkich odkryć geograficznych, historię misji, informacje o tym, jak powstawały państwa Ameryki Południowej i Środkowej, rewolucje w tych państwach (np.: Kuba, Gwatemala, Nikaragua). Znajdują się tu również przewodniki po Kanadzie, książki o Polonii kanadyjskiej, lokalna historia Stanów Zjednoczonych, w tym wydawnictwa o Parkach Narodowych Stanów Zjednoczonych, przewodniki i wydawnictwa o Nowym Jorku, Los Angeles, San Francisco, Appalachach, Alasce, Karaibach; przewodniki po Meksyku, Kubie, Brazylii, Wyspie Wielkanocnej, książki Beaty Pawlikowskiej i Wojciecha Cejrowskiego o Ameryce Łacińskiej, informacje o Polonii brazylijskiej, argentyńskiej.

E-F - Historia Ameryki Północnej i Ameryki Południowej
E Historia Stanów Zjednoczonych.
F Historia regionalna Stanów Zjednoczonych, Kanady,
Ameryki Łacińskiej.

Dziedzina G
Bibliotekarz dziedzinowy:
Magdalena Grzela, tel.: 71 34 63 118 (w godz.: 8:00-15:00)
e-mail: bibliotekarz.dziedzinowy.bu[w]uwr.edu.pl (bibliotekarz[dot]dziedzinowy[dot]bu[at]uwr[dot]edu[dot]pl)

Dziedzina G i jej poddziedziny obejmują księgozbiór z zakresu geografii, antropologii, sportu i rekreacji. Publikacje w tym dziale szeregowane są następująco: geografia (ogólnie), geografia matematyczna, kartografia, geografia fizyczna, oceanografia, nauki o środowisku, ekologia człowieka, geografia człowieka, antropologia, folklor, obyczaje i zwyczaje, rekreacja oraz czas wolny. W generaliach gromadzone są prace dotyczące historii geografii, metodologii badań geograficznych oraz słowniki i encyklopedie geograficzne, biografie znanych geografów, książki z zakresu toponomastyki, podróży i historii odkryć geograficznych. W następnej kolejności ułożone są książki na temat geografii matematycznej i kartografii, geografii fizycznej, hydrologii i katastrof naturalnych, oceanografii (GA – GC). Kolejne publikacje dotyczą nauk o środowisku i ekologii człowieka (GE – GF) oraz antropologii z etnologią i archeologią prehistoryczną (GN). Następnie pojawiają się kolekcje publikacji związanych z folklorem (GR), życiem społecznym i obyczajami (GT), a na końcu szeregowane są dzieła na temat rekreacji, wypoczynku oraz sportu (GV). Książki porządkowane są według regionów świata, państw, miast oraz czasów najdawniejszych po współczesność. Wśród wielu prac naukowychz wymienionych dziedzin, na półkach znaleźć można także popularne książki podróżnicze, hobbystyczne, publikacje o wpływie człowieka na środowisko, biografie sławnych piłkarzy, dzieła o modzie, czy grach komputerowych.

G - Geografia. Antropologia. Sport i rekreacja
G Geografia.
GA Kartografia.
GB Geografia fizyczna.
GC Oceanografia.
GE Ekologia i ochrona środowiska.
GF Antropogeografia. Ekologia człowieka.
GN Antropologia.
GR Etnologia. Folklor.
GT Tradycje, zwyczaje, obrzędy.
GV Rozrywka. Wypoczynek. Czas wolny.

Uwaga!
Mapy i atlasy, udostępniane są w przez Oddział Zbiorów Kartograficznych w Czytelni Zbiorów Specjalnych.

Dziedzina H
Bibliotekarz dziedzinowy:
Dominika Jabłońska, tel.: 71 34 63 144 (w godz.: 8:00-15:00)
e-mail: bibliotekarz.dziedzinowy.bu[w]uwr.edu.pl (bibliotekarz[dot]dziedzinowy[dot]bu[at]uwr[dot]edu[dot]pl)

Dział H obejmuje książki z zakresu szeroko rozumianych Nauk społecznych. Znajdują się tutaj specjalistyczne wydawnictwa dotyczące m.in. ekonomii, transportu, komunikacji, biznesu i finansów (również publicznych). W dziale ujęte zostały również książki o tematyce socjologicznej, które zainteresują użytkowników poszukujących informacji o sytuacji społecznej i etnicznej państw, miast i regionów, aspektach społecznych rodziny, małżeństwa, płci, zbiorowości i ras, o ideologiach socjalistycznych, komunistycznych i anarchistycznych oraz patologiach społecznych i kompleksowo ujętej kryminologii.

H - Nauki społeczne
H Nauki społeczne (prace ogólne).
HA Statystyka.
HB Nauki ekonomiczne. Demografia.
HC Historia i uwarunkowania gospodarcze (Historia gospodarcza).
HD Przemysł. Użytkowanie gruntów. Praca.
HE Transport i komunikacja.
HF Handel.
HG Finanse i bankowość.
HJ Finanse publiczne.
HM Socjologia.
HN Historia i uwarunkowania społeczne. Problemy społeczne.
Reformy społeczne.
HQ Rodzina. Małżeństwo. Kobiety.
HS Stowarzyszenia i organizacje. Tajne stowarzyszenia.
HT Socjologia miasta. Klasy społeczne. Rasy.
HV Opieka społeczna. Patologie społeczne. Kryminologia.
HX Socjalizm, komunizm, utopie, anarchia.

Dziedzina J
Bibliotekarz dziedzinowy:
Andrzej Kawczyński, tel.: 71 34 63 118 (w godz.: 8:00-15:00)
e-mail: bibliotekarz.dziedzinowy.bu[w]uwr.edu.pl (bibliotekarz[dot]dziedzinowy[dot]bu[at]uwr[dot]edu[dot]pl)

Dziedzina J zawiera publikacje z zakresu Nauk politycznych. Otwiera ją zbiór ogólnych dokumentów ustawodawczych i wykonawczych poszczególnych państw. Kolejne główne poddziały to: encyklopedie i słowniki, teoria i metodyka nauk politycznych, teoria państwa, formy, cele i funkcje państwa, geopolityka, instytucje centralnej i regionalnej administracji publicznej. W dalszej kolejności znajdują się publikacje dotyczące problematyki praw człowieka, partycypacji politycznej oraz systemów wyborczych. Dział politologii zamykają pozycje związane z tematyką stosunków międzynarodowych. W poszczególnych poddziałach, oprócz prac dotyczących problematyki współczesnej, znajdują się pozycje związanez historią danej dziedziny oraz biografie i charakterystyka dorobku najważniejszych twórców.

J - Nauki polityczne
J Akty prawodawcze i wykonawcze.
JA Nauki polityczne.
JC Systemy polityczne. Teoria państwa.
JF Instytucje polityczne i administracja publiczna.
JK Instytucje polityczne i administracja publiczna (Stany Zjednoczone).
JL Instytucje polityczne i administracja publiczna (Kanada,
Ameryka Łacińska).
JN Instytucje polityczne i administracja publiczna (Europa).
Unia Europejska.
JQ Instytucje polityczne i administracja publiczna (Azja, Afryka, Australia).
JS Samorząd terytorialny. Samorząd miejski. Administracja publiczna.
JV Kolonie i kolonizacja. Emigracja i imigracja.
JZ Stosunki międzynarodowe.

Dziedzina K
Bibliotekarz dziedzinowy:
Jolanta Hoffman, tel.: 71 34 63 183 (w godz.: 8:00-15:00)
e-mail:bibliotekarz.dziedzinowy.bu[w]uwr.edu.pl (bibliotekarz[dot]dziedzinowy[dot]bu[at]uwr[dot]edu[dot]pl)

W dziedzinie K znajdują się wydawnictwa dotyczące Nauk prawniczych z zakresu: teorii prawa, prawa porównawczego; prawa poszczególnych krajów, regionów większych niż kraj (np. prawo międzynarodowe, prawo europejskie); prawa grup etnicznych i wyznaniowych (np. prawo germańskie, prawo islamskie, prawo kanoniczne); poszczególnych dziedzin prawa (prawo administracyjne, karne); prawa poszczególnych dziedzin nauk, np. prawo medyczne, prawo rolne; sądownictwa (system penitencjarny – więzienia, prewencja, kryminalistyka, itp. znajduje się w dziale HV). Ponadto, dzieła o treści ogólnej, takie jak: bibliografie, encyklopedie, leksykony, słowniki; metodyka prawa, informatyka prawnicza; podręczniki, zbiory zadań, kompendia; materiały konferencyjne. Dokumenty dotyczące historii, socjologii i filozofii nauk prawnych, biografie prawników, historia nauczania prawa, historia poszczególnych zagadnień prawnych. Dokumenty o treści prawnej: pojedyncze ustawy i zbiory ustaw, konstytucje, kodeksy, kodyfikacje; komentarze do ustaw; orzecznictwo, ekspertyzy; wzory umów i pism oraz metodyka ich sporządzania.

K - Prawo
K Prawo ogólne. Prawo porównawcze. Prawoznawstwo.
Filozofia prawa.
KB Prawo religijne. Prawo religijne w ujęciu porównawczym.
Prawoznawstwo. Filozofia prawa.
KBM Halacha. Prawo żydowskie.
KBP Szariat. Prawo islamskie.
KBR Historia prawa kanonicznego.
KBS Prawo kanoniczne Kościołów wschodnich.
KBT Prawo kanoniczne Kościołów obrządku wschodniego w komunii
ze Stolicą Apostolską.
KBU Prawo Kościoła rzymskokatolickiego. Stolica Apostolska.
KD Prawo Anglii i Walii.
KDK Prawo Irlandii.
KDZ Prawo Ameryki. Prawo Ameryki Północnej.
KE Prawo Kanady.
KF Prawo Stanów Zjednoczonych.
KG Prawo Ameryki Łacińskiej.
KH Prawo Ameryki Południowej.
KI Prawo ludów tubylczych.
KJ Historia prawa europejskiego.
KJA Prawo rzymskie.
KJC Regionalne prawo porównawcze (Europa).
KJE Regionalne organizacje europejskie. Integracja europejska.
KK Prawo niemieckie.
KKP Prawo polskie.
KZ Prawo międzynarodowe.

Dziedzina L
Bibliotekarz dziedzinowy:
Hanna Pacholska, tel.: 71 34 63 142 (w godz.: 8:00-15:00)
e-mail: bibliotekarz.dziedzinowy.bu[w]uwr.edu.pl (bibliotekarz[dot]dziedzinowy[dot]bu[at]uwr[dot]edu[dot]pl)

Dziedzina L obejmuje prace z zakresu szeroko pojętej oświaty i wychowania. Zawiera zbiory ogólne, w których zawierają się publikacje ogólne z zakresu edukacji. Dział dzieli się na podklasy i obejmuje zarówno dzieje wychowania, historię doktryn pedagogicznych oraz słowniki biograficzne osób związanych z oświatą i wychowaniem. W dziale tym znajdują się również prace dotyczące m.in. teorii i praktyki w edukacji na wszystkich poziomach: przedszkolnym szkolnym, wyższym; badania dzieci, psychologii edukacyjnej, kształcenia nauczycieli, administracji szkolnej, architektury i wyposażenia szkół, życia i zwyczajów w szkole. Szczególne aspekty szkolnictwa obejmują m.in. samokształcenie, edukację domową, edukację w szkołach publicznych i prywatnych; społeczne, ekonomiczne, demograficzne aspekty edukacji, edukację moralną, religijną (różnych wyznań), socjologię edukacyjną, związek państwa i edukacji; edukację: polityczną, przemysłową, wielokulturową, edukację dorosłych, edukację w różnych krajach. W tym dziale mieszczą się prace z zakresu historii szkół, uniwersytetów, instytutów naukowych, podzielonych na poszczególne kontynenty a następnie poszczególne kraje i miejscowości.

L - Oświata
L Oświata. Pedagogika.
LA Historia oświaty i wychowania.
LB Teoria i praktyka w edukacji.
LC Szczególne aspekty szkolnictwa.
LD Instytucje edukacyjne na świecie - Stany Zjednoczone.
LE Instytucje edukacyjne na świecie - Ameryka.
LF Instytucje edukacyjne na świecie - Europa.

Dziedzina M
Bibliotekarz dziedzinowy:
Bartłomiej Kot, tel.: 71 34 63 165 (w godz.: 8:00-15:00)
e-mail: bibliotekarz.dziedzinowy.bu[w]uwr.edu.pl (bibliotekarz[dot]dziedzinowy[dot]bu[at]uwr[dot]edu[dot]pl)

Dziedzina M zawiera wydawnictwa z ogólnej dyscyplinyMuzyka. Dziedzina dzieli się na dwie podklasy ML i MT. W podklasie ML znajduje się szeroko pojęta literatura o muzyce. Książki omawiające muzykę z perspektywy historyczno-krytycznej i teoretycznej. Znajdują się tu wydawnictwa informacyjne o muzyce (encyklopedie, słowniki), książki o historii gatunków muzycznych, stylach muzycznych, biografie kompozytorów; prace teoretyczne, muzykologiczne (filozofia, estetyka muzyki); literatura omawiająca społeczne funkcjonowanie muzyki (przemysł muzyczny, festiwale), a także prace o fizycznych przejawach muzyki (akustyka, fizjologiczne aspekty odbioru muzyki). Podklasa MT zawiera literaturę o studiach i nauczaniu muzyki. Jest tu literatura omawiająca praktyczno-techniczną stronę muzyki. W poddziale znajdują się książki omawiające sposoby nauczania muzyki na różnych etapach szkolnictwa, różne systemy pedagogiki muzycznej, historię szkolnictwa muzycznego; także literatura dotycząca wykonywania muzyki na poszczególnych instrumentach, różne techniki instrumentalne, sposoby kompozycji i dyrygowania, techniki wokalne; wykorzystanie muzyki w teatrze, także mediach (np. radio, telewizja).

M - Muzyka
M Muzyka.
ML Literatura muzyczna (historia, teoria, krytyka).
MT Edukacja muzyczna.

Uwaga!
Wydawnictwa nutowe (np. partytury) udostępniane są przez Oddział Zbiorów Muzycznych w Czytelni Zbiorów Specjalnych.

Dziedzina N

Bibliotekarz dziedzinowy:
Zuzanna Strześniewska-Piątek, tel.: 71 34 63164 (w godz.: 8:00-15:00)
e-mail: bibliotekarz.dziedzinowy.bu[w]uwr.edu.pl (bibliotekarz[dot]dziedzinowy[dot]bu[at]uwr[dot]edu[dot]pl)

Dziedzina N poświęcona jest Sztukom wizualnym oraz występującym w nich nurtom artystycznym, jak również periodyzacji sztuki. Książki podejmujące generalne zagadnienia związane ze sztukami pięknymi, takie jak historia ifilozofia sztuki czy edukacja artystyczna i estetyka, ulokowane są na początku dziedziny. Znajdują się tu również pozycje traktujące o słynnych muzeach, wystawach i galeriach sztuki oraz o tajnikach pracy konserwatorskiej. W dalszej kolejności dziedzina obejmuje książki poświęcone poszczególnym rodzajom sztuk wizualnych i ich dziejom, jak również ich ważniejszym aspektom oraz głównym obecnym w nich formom wyrazu, technikom tworzenia i typom dzieł. W końcowej części działu znajduje się wybór istotnych zagadnień dotyczących sztuk w ogólności oraz biografii osób związanych ze sztuką.

N - Sztuki piękne
N Sztuki wizualne.
NA Architektura.
NB Rzeźba.
NC Rysunek. Ilustracja. Wzornictwo.
ND Malarstwo.
NE Grafika.
NK Dekoratorstwo. Zdobnictwo. Sztuka użytkowa.
NX Sztuka.

Uwaga!
Grafiki, fotografie, ekslibrisy, pocztówki i reprodukcje udostępniane są przez Oddział Zbiorów Graficznych w Czytelni Zbiorów Specjalnych.

Dziedzina P
Bibliotekarz dziedzinowy:
Dorota Filip, tel.: 71 34 63 140 (w godz.: 8:00-15:00)
e-mail: bibliotekarz.dziedzinowy.bu[w]uwr.edu.pl (bibliotekarz[dot]dziedzinowy[dot]bu[at]uwr[dot]edu[dot]pl)

Dziedzina P - Literatura i języki skupia opracowania ogólne z zakresu językoznawstwa, nauk o literaturze, teatrologii, filmoznawstwa, prasoznawstwa oraz opracowania szczegółowe dotyczące poszczególnych języków, grup języków i literatur narodowych, z wyłączeniem tekstów literackich, które wypożycza się z magazynu BUWr. Piśmiennictwo porządkowane jest według zasady: od dzieł ogólnych do dzieł szczegółowych.

P - Literatura i języki
P Filologia, językoznawstwo (ogólne).
PA Filologia klasyczna. Literatura grecka i łacińska
PB Języki nowożytne. Języki i literatury celtyckie.
PC Języki romańskie.
PD Języki germańskie (starogermańskie i skandynawskie).
PE Język angielski.
PF Języki zachodniogermańskie.
PG Języki i literatury słowiańskie.
PH Języki i literatury uralskie. Język i literatura baskijska.
PJ Języki i literatury semickie.
PK Języki i literatury indoirańskie.
PL Języki i literatury Azji Wschodniej, Afryki i Oceanii.
PM Języki i literatury Indian i Inuitów. Języki sztuczne.
PN Teoria literatury. Prasa. Teatr. Film.
PQ Literatura francuska, włoska, hiszpańska, portugalska.
PR Literatura angielska.
PS Literatura amerykańska.
PT Literatura niemiecka, skandynawska, niderlandzka.

Dziedzina Q
Bibliotekarz dziedzinowy:
Bartosz Jabłoński, tel.: 71 37 57 513 (w godz.: 8:00-15:00)
e-mail: bibliotekarz.dziedzinowy.bu[w]uwr.edu.pl (bibliotekarz[dot]dziedzinowy[dot]bu[at]uwr[dot]edu[dot]pl)

Dziedzina Q - Nauka gromadzi publikacje ogólne, których tematem jest głównie historia nauki i jej stan obecny, działalność naukowa jako aktywność zawodowa, biografie, konferencje naukowe; dostępny jest również duży wybór książek popularnonaukowych. W szczegółowym ujęciu dział obejmuje następujące dziedziny wiedzy: matematyka, astronomia, fizyka, chemia, geologia, przyrodoznawstwo, biologia, botanika, zoologia, anatomia człowieka, fizjologia i mikrobiologia. Zgromadzone w dziale Q publikacje ujmują – z założenia – temat nauki od strony teoretycznej i metodologicznej. Publikacje, których przedmiotem jest nauka stosowana i rozwój technologiczny znajdują się w odrębnej kategorii klasyfikacyjnej oznaczonej symbolem T. Ta uwaga dotyczy również poszczególnych dziedzin w ich zastosowaniach praktycznych.

Q - Nauki ścisłe
Q Nauka (prace ogólne)
QA Matematyka.
QB Astronomia.
QC Fizyka.
QD Chemia.
QE Geologia.
Qh Nauki przyrodnicze.
QK Botanika.
QL Zoologia.
QM Anatomia człowieka.
QP Fizjologia.
QR Mikrobiologia.

Dziedzina R
Bibliotekarz dziedzinowy:
Marek Boryczko, tel.: 71 34 63 165 (w godz.: 8:00-15:00)
e-mail: bibliotekarz.dziedzinowy.bu[w]uwr.edu.pl (bibliotekarz[dot]dziedzinowy[dot]bu[at]uwr[dot]edu[dot]pl)
Dziedzina RMedycyna, obejmuje całość wiedzy o zdrowiu i chorobach człowieka oraz sposobach ich leczenia i zapobiegania. W dziedzinie R znajdują się prace ogólne, książki dotyczące historii medycyny, medycyny i nauki humanistycznych, etyki lekarskiej, medycyny misyjnej, filozofii, opieki nad chorymi, personelu medycznego, ekonomiki zdrowia, edukacji, technologii medycznej, inżynierii, dokumentacji, medycyny nuklearnej. Wyszczególnione zostały tu następujące podklasy: zdrowie publiczne, patologia, medycyna wewnętrzna, chirurgia, okulistyka, otorynolaryngologia, ginekologia i położnictwo, pediatria, stomatologia, dermatologia, farmakologia, farmacja, pielęgniarstwo, fitoterapia, homeopatia, inne systemy medyczne np. chiropraktyka, osteopatia, magnetoterapia, przyrodolecznictwo.

R - Medycyna
R Medycyna. Nauki medyczne.
RA Publiczna służba zdrowia.
RB Patologia.
RC Interna.
RD Chirurgia.
RE Okulistyka.
RF Otorynolaryngologia.
RG Ginekologia i położnictwo.
RJ Pediatria.
RK Stomatologia.
RL Dermatologia.
RM Lecznictwo i farmakologia.
RS Farmacja.
RT Pielęgniarstwo.
RX Homeopatia.
RZ Medycyna niekonwencjonalna.

Dziedzina S
Bibliotekarz dziedzinowy:
Andrzej Kawczyński, tel.: 71 34 63 118 (w godz.: 8:00-15:00)
e-mail: bibliotekarz.dziedzinowy.bu[w]uwr.edu.pl (bibliotekarz[dot]dziedzinowy[dot]bu[at]uwr[dot]edu[dot]pl)

Dziedzina S - Rolnictwo, leśnictwo, zawiera publikacje z zakresu produkcji rolniczej roślinnej i zwierzęcej, uprawy roli, roślin i hodowli zwierząt. W dziedzinie S znajdują się publikacje na temat: historii rolnictwa, edukacji, targów rolniczych, ekonomiki i zarządzania gospodarstwem, chemii rolniczej, rolnictwa i środowiska, gleboznawstwa, systemów upraw, melioracji, rolnictwa ekologicznego, techniki rolniczej. Wyszczególniono tu następujące poddziedziny: uprawę roślin, leśnictwo, hodowlę zwierząt, akwakulturę, rybołówstwo, wędkarstwo, myślistwo oraz łowiectwo.

S - Rolnictwo
S Rolnictwo (prace ogólne).
SB Uprawa roślin.
SD Leśnictwo.
SF Hodowla zwierząt.
SH Akwakultura. Rybołówstwo i rybactwo. Wędkarstwo.
SK Myślistwo. Łowiectwo.

Dziedzina T
Bibliotekarz dziedzinowy:
Magdalena Grzela, tel.: 71 34 63 118 (w godz.: 8:00-15:00)
e-mail:bibliotekarz.dziedzinowy.bu[w]uwr.edu.pl (bibliotekarz[dot]dziedzinowy[dot]bu[at]uwr[dot]edu[dot]pl)

Dziedzina TTechnika porządkuje wydawnictwa z zakresu wytwarzania zjawisk i przedmiotów za pomocą środków technicznych. Znajdują się tu książki na temat: informacji technicznej, bezpieczeństwa przemysłowego, inżynierii przemysłowej, matematyki stosowanej, badań operacyjnych, automatyzacji, edukacji, znaków towarowych, patentów, grafiki inżynierskiej, targów. Wyszczególniono tu też następujące poddziedziny: inżynieria, hydrotechnika, technologia ochrony środowiska, inżyniera sanitarna. drogownictwo, inżynieria kolejowa, inżynieria mostowa, budownictwo, inżynieria mechaniczna, elektrotechnika, elektronika, technika jądrowa, pojazdy mechaniczne, lotnictwo, astronautyka, górnictwo (technika), metalurgia, technologia chemiczna, fotografia, przemysł przetwórczy, rzemiosło artystyczne, ekonomika domowa.

T - Nauki techniczne
T Technika (prace ogólne).
TA Inżynieria. Inżynieria cywilna. Geotechnika.
TC Hydraulika.
TD Inżynieria środowiska. Technika sanitarna.
TE Inżynieria drogowa.
TF Kolejnictwo.
TG Inżynieria budowy mostów
TH Budownictwo.
TJ Inżynieria mechaniczna.
TK Elektryka. Elektronika. Telekomunikacja. Inżynieriajądrowa.
TL Motoryzacja. Lotnictwo. Kosmonautyka.
TN Górnictwo. Metalurgia.
TP Inżynieria chemiczna.
TR Fotografia.
TS Przemysł przetwórczy. Zarządzanie jakością
TT Rękodzielnictwo. Rzemiosło.

Dziedzina U
Bibliotekarz dziedzinowy:
Marek Boryczko, tel.: 71 37 57 165 (w godz.: 8:00-15:00)
e-mail: bibliotekarz.dziedzinowy.bu[w]uwr.edu.pl (bibliotekarz[dot]dziedzinowy[dot]bu[at]uwr[dot]edu[dot]pl)

W dziedzinie U - Wojskowość, znajdują się publikacje poświęcone takim zagadnieniom, jak: historia nauki o wojsku i wojskowości, administracja wojskowa (ceremonie wojskowe, szkolnictwo wojskowe, służby medyczne, poczta wojskowa, banki wojskowe, itp.), poszczególne rodzaje sił zbrojnych, broń wszelkiego typu, transport wojskowy (w tym różne pojazdy wojskowe), weterani wojenni, inżynieria wojskowa, wykroczenia i przestępstwa przeciwko dyscyplinie wojskowej, wykorzystanie zwierząt do celów wojskowych, fortyfikacje wojskowe, wywiad i kontrwywiad wojskowy, logistyka do celów wojskowych, taktyka, sprzęt i wyposażenie poszczególnych armii oraz żołnierzy. Informują o tym zarówno publikacje naukowe, jak też te o charakterze popularnym. Obowiązuje podział na kraje oraz na tzw. generalia, czyli zagadnienia ogólne (na początku podgrupy tematycznej) i potem szczegółowe.

U - Nauki wojskowe
U Nauki wojskowe (prace ogólne).
UA Armie: organizacja, podział.
UB Administracja wojskowa.
UC Zaopatrzenie i logistyka.
UD Piechota.
UE Kawaleria, uzbrojenie.
UF Artyleria.
UG Inżynieria wojskowa.
UH Służby pomocnicze.

Dziedzina V
Bibliotekarz dziedzinowy:
Bartosz Jabłoński, tel.: 71 37 57 144 (w godz.: 8:00-15:00)
e-mail: bibliotekarz.dziedzinowy.bu[w]uwr.edu.pl (bibliotekarz[dot]dziedzinowy[dot]bu[at]uwr[dot]edu[dot]pl)

Dziedzina V obejmuje książki z zakresuNauk o morzu i marynarce, w tym o jej organizacji, zarządzaniu i historii. Wydawnictwa tu ujęte zainteresują zarówno osoby poszukujące informacji o administracji marynarki wojennej, jak i o marynarzach oraz żołnierzach piechoty morskiej. Zakres przedmiotowy książek obejmuje również tytuły dotyczące historii, inżynierii i technicznych aspektów budowy i konstrukcji statków, stoczni i innych obiektów związanych z marynarką i architekturą morską.

V - Marynarka wojenna. Żegluga
V Marynarka wojenna.
VA Marynarka wojenna: organizacja, podział.
VB Administracja marynarki wojennej.
VE Piechota morska.
VG Służby marynarki wojennej.
VK Nawigacja. Marynarka handlowa.
VM Architektura morska. Budowa statków. Inżynieria morska.


Dziedzina Z
Bibliotekarz dziedzinowy:
Hanna Błochowiak, tel.: 71 37 57 144 (w godz.: 8:00-15:00)
e-mail: bibliotekarz.dziedzinowy.bu[w]uwr.edu.pl (bibliotekarz[dot]dziedzinowy[dot]bu[at]uwr[dot]edu[dot]pl)

Monika Stańczyk, tel.: 71 3 463 151 (w godz.: 8:00-15:00)
e-mail: bibliotekarz.dziedzinowy.bu[w]uwr.edu.pl (bibliotekarz[dot]dziedzinowy[dot]bu[at]uwr[dot]edu[dot]pl)

Dziedzina Z to Nauka o książce, Bibliografie, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo dzieląca się na 2 poddziedziny. Obejmuje swym zakresem szeroko pojęte zagadnienia związane z książkami – historię książki, piśmiennictwo, historię druku (kryptografia, manuskrypty, inkunabuły, introligatorstwo, księgarstwo) oraz z bibliotekami (rozwiązania architektoniczne budynków, organizacja i zarządzanie, biblioteczne systemy komunikacji, zasady katalogowania i klasyfikowania zbiorów). Odrębne miejsce zajmują bibliografie, w tym bibliografie narodowe oraz publikacje odnoszące się do zagadnień informacji naukowej – teoria i metodologia działalności informacyjnej i bibliotekarskiej (gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych, elektroniczne źródła baz danych).

Z - Bibliografie. Bibliotekoznawstwo
Z Nauka o książce, pismo, paleografia.
ZA Źródła informacji (ogólnie).

Zadania Sekcji Wolnego Dostępu

Do podstawowych zadań Sekcji Wolnego Dostępu należą: opieka i udostępnianie części zbiorów ogólnych przechowywanych w magazynach otwartych WD1 i WD2 oraz świadczenie usług informacyjnych na rzecz użytkowników, a w szczególności:

 • udostępnianie zbiorów w obszarach Wolnego Dostępu WD1 i WD2,
 • realizacja usług informacyjnych, obsługa informacyjna użytkownika i pomoc w korzystaniu z księgozbioru przechowywanego w obszarach Wolnego Dostępu WD1 i WD2 oraz urządzeń samoobsługowych do wypożyczania i zwracania materiałów bibliotecznych,
 • ewidencja ruchu zbiorów,
 • przygotowywanie informacji do aktualizacji w katalogu komputerowym BUWr dla publikacji udostępnianych w obszarze Wolnego Dostępu WD1 i WD2,
 • kontrolowanie poprawności działania anten zabezpieczających systemu RFID,
 • kodowanie etykiet systemu RFID,
 • kontrola i aktualizacja poprawności ustawienia, kompletności i przechowywania zbiorów w obszarach Wolnego Dostępu WD1 i WD2,
 • ochrona zbiorów oraz opracowanie techniczne materiałów bibliotecznych,
 • aktualizowanie danych w systemie komputerowym VIRTUA,
 • przygotowywanie i realizowanie procesu selekcji księgozbioru,
 • współpraca z innymi oddziałami Biblioteki Uniwersyteckiej,
 • obsługa procesu zamawiania/rezerwowania i udostępniania Kabin Pracy Indywidualnej i Pokoi Pracy Grupowej w obszarach Wolnego Dostępu WD1 i WD2,
 • obsługa szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych, praktyk zawodowych w zakresie realizowanych zadań i posiadanych uprawnień.

Kabiny pracy indywidualnej i Pokoje pracy grupowej obszarów Wolnego Dostępu

W obszarach Wolnego Dostępu dostępne są 23 kabiny (12 kabin na WD1 i 11 kabin na WD2) przeznaczone do pracy indywidualnej oraz 6 pokoi pracy grupowej (na WD1).

Zasady korzystania z kabin pracy indywidualnej i pokoi pracy grupowej w obszarze Wolnego Dostępu BUWr

Zamów kabinę pracy indywidualnej.

Zamów pokój pracy grupowej.

Zasady i warunki korzystania z obszarów Wolnego Dostępu WD1 i WD2

 1. Kto może korzystać z obszarów Wolnego Dostępu:
 • osoby pełnoletnie posiadające aktualną kartę biblioteczną,
 • uczniowie szkół średnich – po uzyskaniu zgody Dyrektora Biblioteki.
 1. Zasady obowiązujące użytkowników w obszarach Wolnego Dostępu:
 • pozostawienie w szatni odzieży wierzchniej, parasoli, teczek, plecaków, toreb, pokrowców na laptopy itp.,
 • zachowanie ciszy, zakaz używania telefonów do prowadzenia rozmów, zakaz wnoszenia i spożywania posiłków, napojów, oraz palenia.

Uwaga: pracownicy ochrony mają prawo wyprosić z budynku Biblioteki użytkownika, który swoim zachowaniem łamie zapisy Regulaminu udostępniania zbiorów BUWr lub narusza ogólnie przyjęte normy współżycia społecznego.

Uwaga: Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie mienie prywatne pozostawione przez użytkowników bez nadzoru.

 1. Kopiowanie materiałów bibliotecznych w obszarach Wolnego Dostępu:
 • Użytkownicy mogą bezpłatnie wykonywać zdjęcia własnym aparatem (bez użycia lampy błyskowej) lub korzystać z urządzeń kopiujących dostępnych czytelniach z poszanowaniem prawa autorskiego. Opłaty zgodnie z aktualnym cennikiem,
 • u dyżurującego bibliotekarza można złożyć zamówienie na odpłatne wykonanie usług reprograficznych świadczonych przez Pracownię Reprograficzną Biblioteki przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 12. Opłaty zgodnie z aktualnym cennikiem.
 1. Dla użytkowników w obszarach Wolnego Dostępu dostępne są:
 • kabiny pracy indywidualnej i pokoje pracy grupowej - możliwe do zamówienia przez katalog komputerowy. Zasady korzystania z kabin pracy indywidualnej i pokoi pracy grupowej,
 • stanowiska komputerowe z dostępem do katalogów Biblioteki, m.in.: komputerowego i katalogów zdigitalizowanych, korzystanie ze stanowisk komputerowych określają odrębne zasady,
 • stanowiska przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych (tj. korzystających z wózków inwalidzkich, a także niedowidzących i/lub niedosłyszących – oprogramowanie komputerowe powiększające tekst, lektor czytający tekst wyświetlany na monitorze komputera).