Przejdź do treści

I. Rodzaje stanowisk komputerowych w BUWr:

1. Pierwszeństwo w dostępnie do stacjonarnych stanowisk komputerowych w BUWr mają użytkownicy korzystający z zasobów i usług elektronicznych BUWr w celach związanych z nauką i kształceniem na poziomie akademickim:

1/ pracownicy i studenci Uniwersytetu Wrocławskiego – po okazaniu aktualnej karty bibliotecznej/legitymacji,

2/ użytkownicy spoza Uniwersytetu Wrocławskiego – po uzyskaniu zgody dyżurującego bibliotekarza i na podstawie aktualnej karty bibliotecznej.

2. W agendach obsługujących użytkowników dostępne są następujące rodzaje stanowisk komputerowych:

  • terminale z dostępem do katalogów BUWr (agendy czytelniane, Informatorium, WD, hole);

  • komputery z dostępem do elektronicznych baz danych (Informatorium), komputery z możliwością skorzystania z Internetu i do pracy z pakietem Open Office (Kabiny Pracy Indywidualnej w Czytelni Głównej,

  • stanowiska komputerowe przystosowane do potrzeb użytkowników z niepełnosprawnościami (w każdej agendzie obsługi użytkownika).

3. Zabrania się:

1/ podejmowania działań powodujących dewastację lub uszkodzenie komputerów bibliotecznych i ich wyposażenia, dezorganizację sieci komputerowej oraz zniszczenie oprogramowania;

2/ wprowadzania jakichkolwiek zmian w konfiguracji komputerów bibliotecznych, dokonywania prób łamania istniejących zabezpieczeń systemu oraz ingerowania w zawartość gromadzonych danych;

3/ przesyłania i udostępniania treści niezgodnych z prawem lub będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej, której podmiotem nie jest osoba korzystająca;

4/ przesyłania i udostępniania treści mogących naruszyć czyjekolwiek prawa osobiste;

5/ masowego rozsyłania treści o charakterze reklamowym (tzw. spam);

6/ rozpowszechniania wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić komputery innych użytkowników Internetu;

7/ wykorzystywania komputerów do prowadzenia prywatnej korespondencji (e-mail, SMS, itp.), do gier i zabaw;

8/ korzystania z komputerów w celach zarobkowych, wykonywania wszelkich czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych;

9/ w przypadku naruszenia obowiązujących zasad dyżurujący bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika.

4. Korzystanie z własnego sprzętu komputerowego:

1/ użytkownicy mają prawo do korzystania z własnego sprzętu komputerowego w sposób, który nie będzie naruszał infrastruktury informatycznej i technicznej Biblioteki;

2/ Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia sprzętu lub oprogramowania należącego do użytkowników.

II. Elektroniczne bazy danych:

1. Dostęp do opłacanych przez UWr elektronicznych serwisów online oraz baz danych jest bezpłatny i przeznaczony wyłącznie dla pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, niezależnie od formy kształcenia.

2. Zasady korzystania z baz opłacanych przez UWr poza siecią informatyczną Uczelni określają warunki licencji oraz zasady wewnętrzne ustalone przez Dyrektora Biblioteki.

3. Studenci Uniwersytetu Wrocławskiego ze stwierdzoną niepełnosprawnością mają możliwość uzyskania prawa do korzystania z opłacanych przez UWr zasobów elektronicznych poza siecią informatyczną Uczelni na takich samych zasadach jak pracownicy i uczestnicy studiów doktoranckich UWr.

4. Dostęp do elektronicznych źródeł informacji o charakterze otwartym (repozytoria, biblioteki cyfrowe, bibliografie, katalogi, itp. udostępnione online) jest możliwy dla wszystkich użytkowników posiadających ważne i nieobciążone nieuregulowanymi zobowiązaniami wobec Biblioteki konto biblioteczne.

5. Dyżurujący bibliotekarz służy pomocą w obsłudze baz danych.

6. Dozwolone wykorzystanie baz:

1/przeszukiwanie i wgląd w zasoby elektroniczne;

2/ wykonywanie pojedynczych kopii publikacji udostępnionych online na nośniku elektronicznym lub papierowym do celów edukacyjnych, dydaktycznych i badawczych. Kopie mogą być wykonane tylko na zasadach określonych przez licencjodawcę posiadającego prawa do udostępnienia kopiowanych materiałów;

3/ Tworzenie indywidualnych kolekcji dokumentów elektronicznych, w tym ich zapisywanie na nośniku elektronicznym i drukowanie. Kolekcje takie można tworzyć tylko na czas i w związku z podjętym kształceniem się, pracą dydaktyczną i działalnością nauką.

7. Niedozwolone wykorzystanie baz:

1/ tworzenie lokalnych archiwów na podstawie udostępnionych zasobów w tym ich drukowanie lub zapisywanie całych numerów publikacji elektronicznych na nośnikach elektronicznych (twardy dysk, pendrive, płyta CD, płyta DVD, zasoby NAS, itp.);

2/ usuwanie i modyfikacja informacji o prawach autorskich i prawie własności, oraz oznaczeń autora lub innych oznaczeń odpowiedzialności określonych na produktach lub na ekranie;

3/ sprzedaż, odsprzedaż, wynajem i przekazywanie informacji w dowolnej formie osobom do tego nieupoważnionym (wyjątek stanowi wymiana naukowa pomiędzy naukowcami, jeżeli nie ma ona charakteru systematycznej współpracy);

4/ wykorzystywanie pozyskanych z baz informacji do działalności komercyjnej.


[2020-03-04]