Sekcja Wolnego Dostępu

Informacje ogólne

Sekcję Wolnego Dostępu tworzą dwa obszary magazynów otwartych WD1 i WD2 mieszczące się na 2 i 3 poziomie budynku Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Fryderyka Joliot – Curie 12.

Adres

Biblioteka Uniwersytecka
Oddział Przechowywania Zbiorów i Wolnego Dostępu
ul. Fryderyka Joliot-Curie 12
50-383 Wrocław
tel.: WD1 +48 71 375 76 22, WD2 +48 71 375 76 09
e-mail: opz[kropka]bu[w]uwr[kropka]edu[kropka]pl, bibliotekarz[kropka]dziedzinowy[kropka]bu[w]uwr[kropka]edu[kropka]pl

Godziny otwarcia

październik - czerwiec
poniedziałek - piątek: 8:00 - 19:00
sobota: 9:00 - 14:00
lipiec, wrzesień
poniedziałek, czwartek: 12:00 - 19:00
wtorek, środa, piątek: 8:00 - 15:00
sierpień
Wolny Dostęp jest zamknięty

Księgozbiór obszarów Wolego Dostępu

W obszarach Wolnego Dostępu przechowywanych jest i udostępnianych ponad 250 000 woluminów książek ustawionych na półkach dziedzinami - według Klasyfikacji Biblioteki Kongresu w Waszyngtonie (Library of Congress Classification). Podział księgozbioru na główne dziedziny odpowiada dyscyplinom naukowym, gałęziom tych dyscyplin i grupom określonych zagadnień. W otwartym dostępie do zbiorów znajdują się wybrane książki wydane po 2000 roku oraz wydawnictwa wcześniejsze, stanowiące kanon dla poszczególnych dyscyplin nauki. W obszarach Wolnego Dostępu Użytkownicy samodzielnie sięgają po książki znajdujące się na regałach. Dwie dziedziny Wolnego Dostępu, tj.: dział A – Dzieła ogólne i dział Z – Nauka o książce, bibliotekoznawstwo przechowywane są i w Czytelni Głównej BU poziom 3 budynku Biblioteki Uniwersyteckiej.

Opiekę merytoryczną nad księgozbiorem obszarów Wolnego Dostępu pełnią bibliotekarze dziedzinowi. Do ich zadań należy, m.in.: dobór księgozbioru, sporządzenie opisu rzeczowego przy pomocy języka haseł przedmiotowych, klasyfikowanie zbiorów do poszczególnych kolekcji, konsultacje merytoryczne i pomoc merytoryczna udzielana użytkownikom. Z opiekunem danej dziedziny można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej bibliotekarz[kropka]dziedzinowy[kropka]bu[w]uwr[kropka]edu[kropka]pl lub telefonicznie w godzinach jego dyżuru.

Pozostałe materiały biblioteczne za zbiorów ogólnych należy zamawiać z Sekcji Przechowywania Zbiorów BU poprzez katalog online lub katalogi zdigitalizowane.

Lokalizacja poszczególnych dziedzin w przestrzeni budynku BU

Miejsce udostępniania Symbol działu Dział
Czytelnia Głowna - poziom 3 A Dzieła treści ogólnej
Z Bibliotekoznawstwo, Bibliografie
Wolny Dostęp 1 - poziom 2 B Filozofia, psychologia i religia
C Nauki pomocnicze historii
D Historia
E i F Historia Ameryki Północnej i Ameryki Południowej
J Nauki polityczne
K Prawo
P Literatura i języki
Wolny Dostęp 2 - poziom 3 G Geografia, antropologia, sport i rekreacja
H Nauki społeczne
L Oświata
M Muzyka
N Sztuka
Q Nauki ścisłe
R Medycyna
S Rolnictwo
T Nauki techniczne
U Wojskowość
V Marynarka wojenna, żegluga

Plan rozmieszczenia dziedzin w obszarze Czytelni Głównej - działy: A,Z. (Poziom 3)
Plan rozmieszczenia dziedzin w obszarze Wolnego Dostępu 1 - działy: B,C,D,E,F,J,K,P. (Poziom 2)
Plan rozmieszczenia dziedzin w obszarze Wolnego Dostępu 2 - działy: G,H,L,M,N,Q,R,S,T,U,V. (Poziom 3)

Zadania Sekcji Wolnego Dostępu

Do podstawowych zadań Sekcji Wolnego Dostępu należą: opieka i udostępnianie części zbiorów ogólnych przechowywanych w magazynach otwartych WD1 i WD2 oraz świadczenie usług informacyjnych na rzecz użytkowników, a w szczególności:

 • udostępnianie zbiorów w obszarach Wolnego Dostępu WD1 i WD2,
 • realizacja usług informacyjnych, obsługa informacyjna użytkownika i pomoc w korzystaniu z księgozbioru przechowywanego w obszarach Wolnego Dostępu WD1 i WD2 oraz urządzeń samoobsługowych do wypożyczania i zwracania materiałów bibliotecznych,
 • ewidencja ruchu zbiorów,
 • przygotowywanie informacji do aktualizacji w katalogu komputerowym BUWr dla publikacji udostępnianych w obszarze Wolnego Dostępu WD1 i WD2,
 • kontrolowanie poprawności działania anten zabezpieczających systemu RFID,
 • kodowanie etykiet systemu RFID,
 • kontrola i aktualizacja poprawności ustawienia, kompletności i przechowywania zbiorów w obszarach Wolnego Dostępu WD1 i WD2,
 • ochrona zbiorów oraz opracowanie techniczne materiałów bibliotecznych,
 • aktualizowanie danych w systemie komputerowym VIRTUA,
 • przygotowywanie i realizowanie procesu selekcji księgozbioru,
 • współpraca z innymi oddziałami Biblioteki Uniwersyteckiej,
 • obsługa procesu zamawiania/rezerwowania i udostępniania Kabin Pracy Indywidualnej i Pokoi Pracy Grupowej w obszarach Wolnego Dostępu WD1 i WD2,
 • obsługa szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych, praktyk zawodowych w zakresie realizowanych zadań i posiadanych uprawnień.

Kabiny pracy indywidualnej i Pokoje pracy grupowej obszarów Wolnego Dostępu

– uwaga: udostępniane użytkownikom od roku akademickiego 2022/23

W obszarach Wolnego Dostępu dostępne są 23 kabiny (12 kabin na WD1 i 11 kabin na WD2) przeznaczone do pracy indywidualnej oraz 6 pokoi pracy grupowej (na WD1):

 • kabiny jednodniowe - przeznaczone dla wszystkich użytkowników BUWr poza systemem zamawiania online i rezerwacji, według kolejności zgłoszeń danego dnia w obszarze Wolnego Dostępu. Kabina WD1KPI 12 jest przystosowana do potrzeb użytkowników z niepełnosprawnościami,
 • kabiny dla pozostałych użytkowników - udostępniane pozostałym użytkownikom BUWr (z wyjątkiem posiadaczy kont krótkoterminowych), objęte systemem rezerwacji. Podczas zamawiania kabin poprzez katalog online, w polu szukaj należy wpisać symbol kabiny lub samo słowo kabiny, w polu nr karty należy wpisać swój nr katy bibliotecznej zaczynający się cyfrą 3. Kabina WD2PKI 11 jest przystosowana do potrzeb użytkowników z niepełnosprawnościami,
 • pokoje pracy grupowej - udostępniane są wyłącznie użytkownikom związanym z Uniwersytetem Wrocławskim, tj. pracownikom naukowym i naukowo-dydaktycznym, dydaktycznym, doktorantom zatrudnionym w UWr oraz studentom ostatniego roku studiów. W jednym pokoju może równocześnie pracować maksymalnie 8 osób i wszystkie pokoje objęte są systemem rezerwacji. Podczas zamawiania pokoi poprzez katalog online, w polu szukaj należy wpisać symbol pokoju lub samo słowo pokój, w polu nr karty należy wpisać swój nr katy bibliotecznej zaczynający się cyfrą 3.

Zasady korzystania z kabin pracy indywidualnej i pokoi pracy grupowej w obszarze Wolnego Dostępu BUWr

Zamów kabinę pracy indywidualnej.

Zamów pokój pracy grupowej.

Zasady i warunki korzystania z obszarów Wolnego Dostępu WD1 i WD2

 1. Kto może korzystać z obszarów Wolnego Dostępu:
 • osoby pełnoletnie posiadające aktualną kartę biblioteczną,
 • uczniowie szkół średnich – po uzyskaniu zgody Dyrektora Biblioteki.
 1. Zasady obowiązujące użytkowników w obszarach Wolnego Dostępu:
 • pozostawienie w szatni odzieży wierzchniej, parasoli, teczek, plecaków, toreb, pokrowców na laptopy itp.,
 • zachowanie ciszy, zakaz używania telefonów do prowadzenia rozmów, zakaz wnoszenia i spożywania posiłków, napojów, oraz palenia.

Uwaga: pracownicy ochrony mają prawo wyprosić z budynku Biblioteki użytkownika, który swoim zachowaniem łamie zapisy Regulaminu udostępniania zbiorów BUWr lub narusza ogólnie przyjęte normy współżycia społecznego.

Uwaga: Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie mienie prywatne pozostawione przez użytkowników bez nadzoru.

 1. Kopiowanie materiałów bibliotecznych w obszarach Wolnego Dostępu:
 • Użytkownicy mogą bezpłatnie wykonywać zdjęcia własnym aparatem (bez użycia lampy błyskowej) lub korzystać z urządzeń kopiujących dostępnych czytelniach z poszanowaniem prawa autorskiego. Opłaty zgodnie z aktualnym cennikiem,
 • u dyżurującego bibliotekarza można złożyć zamówienie na odpłatne wykonanie usług reprograficznych świadczonych przez Pracownię Reprograficzną Biblioteki przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 12. Opłaty zgodnie z aktualnym cennikiem.
 1. Dla użytkowników w obszarach Wolnego Dostępu dostępne są:
 • kabiny pracy indywidualnej i pokoje pracy grupowej - możliwe do zamówienia przez katalog komputerowy. Zasady korzystania z kabin pracy indywidualnej i pokoi pracy grupowej,
 • stanowiska komputerowe z dostępem do katalogów Biblioteki, m.in.: komputerowego i katalogów zdigitalizowanych, korzystanie ze stanowisk komputerowych określają odrębne zasady,
 • stanowiska przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych (tj. korzystających z wózków inwalidzkich, a także niedowidzących i/lub niedosłyszących – oprogramowanie komputerowe powiększające tekst, lektor czytający tekst wyświetlany na monitorze komputera).

 

do góry