Oddział Zbiorów Graficznych - Zbiory

Wielkość zbiorów

Stan na dzień: 31.12.2019 r.

Grafika, rysunek i malarstwo
Zbiór liczy 11.842 jednostek rycin luźnych, w albumach i tekach.

Ekslibris
Zbiór liczy 3.061 jednostek, w tym 30 z XVII i XVIII w. (M. H. Rentz i B. Strahowsky). Ok. 1500 jednostek to przedwojenne (nieliczne) i współczesne ekslibrisy polskich twórców.

Fotografia
Zbiór liczy 17.886 jednostek. Tworzą go trzy zespoły: przedwojennej fotografii niemieckiej od 1854, warsztatowej fotografii światowej od 1870, oraz przed- i powojennej polskiej.

Pocztówka
Zbiór liczy 23.293 kart luźnych i w albumach, pochodzących z Europy, Azji i Afryki, wydanych przed 1945 oraz egzemplarza obowiązkowego produkcji polskiej po 1945.

Reprodukcja
Zbiór liczący 697 jednostek.

Księgozbiór specjalistyczny
• druki zwarte – 19.317 wol.
• druki ciągłe – 4.108 wol.


Katalogi

Katalog komputerowy Biblioteki Uniwersyteckiej

Katalogi zdigitalizowane

Katalog cząstkowy ekslibrisów [wejście]

Zawartość

Katalog autorski Stanisława Kozaka (1943-2004) zainicjowany w 1991, przerwany w 1993, obejmuje część nowożytnych, nowoczesnych i współczesnych ekslibrisów europejskich od XVI do XX wieku w formie egzemplarzy luźnych, tek, albumów i albumów sztucznych, stanowiących zbiór specjalny w ilości 2652 jednostek oznaczonych 2149 sygnaturami od 10001 do 12149 (pozostałe ekslibrisy w Oddziale Zbiorów Graficznych, znajdują się w drukach zwartych i ciągłych i ujęte w ich katalogach).

Opis

Katalog topograficzny (sygnaturowy) ekslibrisów autorów śląskich i niemieckojęzycznych od XVI do XX wieku, od sygnatury 10001 do 10994 wyłączając nr 10426 oraz autorów polskich i europejskich od nr 11717 do nr 11971. Hasłem wyszukiwawczym jest sygnatura (nr inwentarza).

Schemat karty katalogu topograficznego ekslibrisów:

Sygnatura (numer w inwentarzu)

Nazwisko, imię i daty biograficzne autora (grafika)

Tytuł oryginalny

Datowanie

Opis motywu (treść)

Sygnatura (autograf) autora

Technika, wymiary w cm

Uwagi


Katalog alfabetyczny według autorów ekslibrisów zawiera 1248 pozycji odsygnatury Inw. eksl. 10001 do 10994, wyłączając nr 10426. Obejmuje autorów anonimowych (120 kart na początku) od pozycji: 10845/ Ex Libris Annemarie Erfurth, uporządkowanych według danych dodatkowych, głównie chronologicznych i topograficznych do pozycji: 10041/ Artysta nieznany - Śląsk XX w., poprzez monogram: 10046/ AF, do regularnego ciągu alfabetycznego, od pozycji: 10800/ Ade Mathilde, zakończonego na pozycji: 10035/ Żukowski Michał.

Karta katalogowa układu alfabetycznego według autorów jest identyczna z kartą układu topograficznego, przy czym tu hasłem jest nazwisko autora (artysty) lub określenia pozycji anonimowych: Artysta nieznany, Autor nieznany, Autor nieznany - Śląsk i. in. lub brak haseł jak w przypadku pierwszych sześciu pozycji.

Katalog alfabetyczny właścicieli ekslibrisów zbiorowych i indywidualnych od Aass Assbjorn do Żurowski Tadeusz i dodatkowego Bibliothek Deutsches Polen Instytut. Hasłem wyszukiwawczym jest nazwa (nazwisko) właściciela znaku.

Schemat karty katalogu alfabetycznego właścicieli ekslibrisów:

Odsyłacz do sygnatury (numeru w inwentarzu) katalogu topograficznego

Nazwisko, imię i daty biograficzne właściciela

Tytuł oryginalny

Opis motywu (treść)

Projekt (nazwisko, imię i daty biograficzne autora)

Datowanie

Technika, wymiary w cm

Uwagi


Uwagi

Jednostką katalogową, niezależnie od tego, czy ekslibris jest dziełem pojedynczym, elementem teki lub albumu, jest zawsze jedna odbitka (wizerunek). Informacje o przynależności egzemplarza do zbioru (teki, albumu), znajdują się na karcie katalogowej w uwagach.

Prawidłowy zapis sygnatur zawiera pominięty na kartkach katalogu skrót „Inw. eksl.” (Inwentarz ekslibrisów), poprzedzający numer.

W katalogu właścicieli stosujemy konkordancje:

Inw. eksl. 11915 – 11919 = Inw. eksl. 12021 - 12025

Inw. eksl. 11920 – 11971 = Inw. eksl. 12026/1-52

Pomocą dla czytelnika są katalogi publikowane części ekslibrisów śląskich i niemieckojęzycznych:

1. Persönlichkeitszeichen. Exlibris Deutscher Künstler des 19. und 20. Jahrhunderts aus der Sammlung der Universitätsbibliothek Breslau. Berlin 1993 (Katalog Wystawy 200 ekslibrisów w Obere Galerie w Berlinie od 20 lipca do 15 sierpnia 1993).

2. Signum Libri Decorum. Wrocław i wrocławianie w dawnym ekslibrisie. Katalog wystawy w Muzeum Miejskim Wrocławia w listopadzie 2002. Wrocław 2002 (17 ekslibrisów z BUWr).

3. Arcydzieła ekslibrisu europejskiego końca XIX i początku XX wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Katalog wystawy 202 ekslibrisów (reprodukcje) w Uniwersytecie Wrocławskim, maj- październik 2006).

wejście do katalogu »


Katalogi dzieł artystycznych dawnej Biblioteki Miejskiej we Wrocławiu

Katalog dzieł sztuki w pomieszczeniach Biblioteki Miejskiej Wrocławia i Archiwum Miejskiego (tyt. oryg.: „Bilder und Kunstgegenstände die in den Räumen der Stadtbibliothek u. des Stadtarchivs aufgehängt oder sonstwie untergebracht sind”).
Zawiera 259 kart w układzie alfabetycznym i topograficznym, obejmujących obrazy w różnorodnych technikach, grafiki, rysunki, mapy, fotografie, tablice pamiątkowe i okolicznościowe, rzeźby, płaskorzeźby, popiersia z gipsu, porcelany, kamienia, drewna oraz inne przedmioty artystyczno - historyczne, które do roku 1945 zdobiły pomieszczenia budynku przy ul. Szajnochy 7/9. Powstał w latach 1937 – 1942.
Obecnie jest bezcennym źródłem historycznym i naukowym, służącym do odtwarzania wiedzy o stanie zasobów artystyczno - historycznych, a nawet ich restytucji. Niewielka część tych cennych zbiorów zachowała się w obecnej Bibliotece Uniwersyteckiej (portrety olejne na płótnie i na blasze, tablice fundacyjne, hafty, varia), część zbiorów (portrety olejne) przekazano do Muzeum Narodowego we Wrocławiu w latach 1961 i 1972.

Katalog alfabetyczny portretów w tomach zbiorczych (tyt. oryg.: „Bildnisse in Sammelbänden”) zawiera 1159 kart. Obejmuje portrety luźne we wczesnych technikach graficznych – drzeworyt, miedzioryt, akwaforta - w wolno zestawionych tomach oraz rękopisach. Zalążkiem kolekcji był zespół oznaczony jako 2 W18, zawierający druki luźne z ostatniej ćwierci XVI w. - ok. 150 drzeworytów z portretami teologów, duchownych, reformatorów i kontrreformatorów oraz nauczycieli uniwersyteckich, wydanymi z wyjątkami w Wittenberdze. Potężniejszy był tzw. zbiór Hunda, pierwotnie zwany „Chalcographią” - głównie miedziorytów z warsztatu Roberta Boissarda we Frankfurcie nad Menem, wzorowanych na drzeworytach Tobiasa Stimmera do „Viri illustres”. Katalog posiada dziś funkcję źródłową.

Katalog alfabetyczny portretów zawiera 8372 karty do głównie graficznych wizerunków luźnych od XVI w. do XX w. („Portätsammlung”). Zachowany rękopiśmienny wykaz tomowy znajduje się obecnie w Oddziale Rękopisów BUWr. Katalog nie obejmuje, będących zalążkiem zbiorów, lecz stanowiących odrębną kolekcję, portretów zbieranych od połowy XIX w. przez wrocławskiego lekarza Johanna Friedricha Schäffera i w 1933 zestawionych w „Pinacotheca medicorum et physicorum” - portrety lekarzy wszech czasów.
Twórcą katalogu był ochotnik, współpracownik Biblioteki Miejskiej, jubiler Paul Sommé, w długoletniej samodzielnej pracy aż do 1943. Według A. Rüfflera w 1929 za sprawą dyrektora Stadtbibliothek Josepha Beckera katalog zestawiony z 8 tysięcy kart wysłano do Drezna, gdzie Hans Singer włączył go do wydanego drukiem, wykazu portretów w zbiorach niemieckich. Z pierwszych 610 opisów, nie wyłączając odsyłaczy i kart do kolekcji Schottländerów, które nie mogły znaleźć się w tomach pierwszym i drugim do opisu portretu Hansa Kurta Bodenhausena, tylko część znajdujemy w suplemencie („Nachtrag”) w tomie XIII z 1934. W sumie jest ich 530, bez odsyłaczy i kart kolekcji Schottländerów. Singer od tomu II do XIII o wrocławskim katalogu powtarza informację: „Der handschriftliche Zettelkatalog der Bildnissammlung in der Breslauer Stadtbibliothek. Schätzungsweise 1500 Bildnisse: etwa die Hälfte werden Schlesier sein”. Zapewne chodziło mu nie o liczbę wizerunków (Bildnisse), lecz sportretowanych osób (Personen), gdyż liczba liczba not, a zatem kart (wizerunków) ujętych w jego wykazie wynosi 5809 sztuk.
Spośród wymienionych na kartach portretów, 132 należące pierwotnie do Biblioteki Klasztoru Bernardynów (Stadtbibliothek Bernhardina) obecnie są w zbiorach Oddziału Zbiorów Graficznych Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.
Literatura:
Singer H. W., Allgemeiner Bildniskatalog, Bd. 1-14, Leipzig 1930-1936
Rüffler A., Die Stadtbibliothek Breslau im Spiegel der Erinnerung. Geschichte – Bestände – Forschungstätte, Sigmaringen 1997, s. 87, 120, 121
Gola A., Ławicka M., Od klasztoru do muzeum. Dzieje zespołu zabudowań bernardyńskich we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 279-417: Katalog zbiorów artystycznych Biblioteki

wejście do katalogu »


Katalogi kartkowe

I. Zbiory specjalne

1. Grafika
:: katalog alfabetyczny grafików i rysowników
:: katalog alfabetyczny autorów pierwowzorów
:: katalog technik graficznych
:: katalog alfabetyczny drukarzy i wydawców
:: katalog rzeczowy (w tym portretów i widoków)
:: katalog topograficzny (sygnaturowy)
:: fotokatalog (fotokopie) alfabetyczny portretów i widoków (dot. również wybranych zbiorów ikonograficznych Gabinetu Śląsko-Łużyckiego i Oddziału Starych Druków)

2. Fotografia
:: katalog rzeczowy Wrocławia i miejscowości śląskich
:: katalog alfabetyczny fotografów i zakładów fotograficznych
:: katalog topograficzny (sygnaturowy)
:: fotokatalog (fotokopie) alfabetyczny portretów oraz widoków Wrocławia i miejscowości śląskich

3. Pocztówka
:: katalog alfabetyczny widoków miejscowości śląskich
:: fotokatalog (fotokopie) sygnaturowy widoków śląskich

4. Ekslibris
:: katalog alfabetyczny grafików
:: katalog alfabetyczny właścicieli ekslibrisów
:: katalog topograficzny (sygnaturowy)
:: fotokatalog (fotokopie) sygnaturowy

II. Druki zwarte i ciągłe

Katalogi kartkowe – alfabetyczny i rzeczowy - zostały zamknięte z dniem 1 lipca 2010 roku. Informacje na temat publikacji, które wpłynęły do Oddziału Zbiorów Graficznych po tej dacie, znajdują się jedynie w katalogu komputerowym.

1. Druki zwarte
:: katalog alfabetyczny
:: katalog rzeczowy
:: katalog topograficzny (sygnaturowy)

2. Druki ciągłe
:: katalog alfabetyczny
:: katalog topograficzny (sygnaturowy)


do góry