Przejdź do treści

Zasady korzystania z kabin pracy indywidualnej w Czytelni Głównej BU

Numer kabiny Rodzaj kabiny Udostępnianie
CGKPI 17-20 oraz
CGKPI 21
kabiny jednodniowe

Kabiny przeznaczone dla wszystkich użytkowników BUWr poza systemem zamawiania online i rezerwacji, wg kolejności zgłoszeń danego dnia w Czytelni Głównej.

Kabina CGKPI 21 przystosowana jest do potrzeb użytkowników z niepełnosprawnościami.
CGKPI 1-4, 23-24 kabiny dla pracowników naukowych

Kabiny udostępniane profesorom, doktorom habilitowanym i doktorom zatrudnionym w UWr, objęte systemem rezerwacji.

Zamawianie kabin poprzez katalog online: w polu szukaj należy wpisać symbol kabiny lub samo słowo kabiny, w polu nr karty należy wpisać swój nr karty bibliotecznej zaczynający się cyfrą 2.
CGKPI 5-16, 25-32 oraz CGKPI 22 kabiny dla pozostałych użytkowników

Kabiny udostępniane pozostałym użytkownikom BUWr (z wyjątkiem posiadaczy kont krótkoterminowych), objęte systemem rezerwacji.

Kabina CGKPI 22 przystosowana do potrzeb użytkowników z niepełnosprawnościami.

Zamawianie kabin poprzez katalog online: w polu szukaj należy wpisać symbol kabiny lub samo słowo kabiny, w polu nr karty należy wpisać swój nr katy bibliotecznej zaczynający  się cyfrą 3.

Obsługę kabin pracy indywidualnej prowadzą pracownicy Czytelni Głównej: 

tel.: 71 375 76 03, e-mail: sc.bu[w]uwr.edu.pl

Uwaga!

Warunkiem sprawnej obsługi systemu rezerwacji kabin jest podanie przez użytkownika adresu e-mail w danych kontaktowych zgłoszonych w Bibliotece.


 1. Z kabin pracy indywidualnej w Czytelni Głównej mogą korzystać użytkownicy BUWr posiadający kartę biblioteczną/legitymację studencką (ważną i wolną od jakichkolwiek zaległości). Posiadacze kart krótkoterminowych mogą korzystać z kabin jednodniowych. Ostatecznej weryfikacji uprawnień do korzystania z kabiny dokonuje pracownik Czytelni Głównej, a w przypadku stwierdzenia ich braku – niezwłocznie informuje o tym użytkownika oczekującego na kabinę.
 2. Wszystkie kabiny, z wyjątkiem jednodniowych i jednej z kabin przystosowanej do potrzeb użytkowników z niepełnosprawnościami nr CGKPI 21, objęte są systemem rezerwacji, umożliwiającym zamawianie, rezerwowanie i prolongowanie kabin poprzez link zamieszczony przy wejściu do katalogu online zgodnie z następującymi zasadami:
  • użytkownik może zamówić lub zarezerwować tylko jedną kabinę,
  • w celu skorzystania kabiny należy zgłosić się do Czytelni w ciągu 3 dni od daty zamówienia dostępnej kabiny lub daty przesłania przez BUWr wiadomości e-mail z informacją o dostępności zarezerwowanej kabiny,
  • niezgłoszenie się w wyznaczonym terminie równoznaczne jest z rezygnacją z kabiny i oznacza skasowanie danej rezerwacji przez pracownika BU,
  • użytkownik, który rezygnuje z rezerwacji kabiny, zobowiązany jest do jej anulowania w swoim koncie bibliotecznym.
 3. Użytkowników korzystających z kabin pracy indywidualnej w Czytelni Głównej przy każdej wizycie obowiązuje: zgłoszenie się do dyżurnego bibliotekarza, pozostawienie karty bibliotecznej/legitymacji studenckiej i czytelne wpisanie się do książki odwiedzin. Pracę w kabinach należy zakończyć w godzinach pracy Czytelni Głównej.
 4. Kabiny jednodniowe o numerach: CGKPI 17-20 i CGKPI 21 udostępniane są wszystkim zainteresowanym użytkownikom, bez uprzedniej rezerwacji, zależnie od dostępności, według kolejności zgłoszeń danego dnia w Czytelni Głównej.
 5. Kabiny o numerach: CGKPI 1-4, CGKPI 23-24 udostępniane są wyłącznie profesorom, doktorom habilitowanym i doktorom zatrudnionym w UWr, na okres maksymalnie do 2 miesięcy (z możliwością prolongaty, nie wcześniej niż 3 dni przed końcem tego okresu, jeśli nie zgłoszono rezerwacji na tę kabinę).
 6. Kabiny o numerach: CGKPI 5-16, CGKPI 25-32 i CGKPI 22 udostępniane są użytkownikom na okres maksymalnie do 2 tygodni (z możliwością prolongaty, nie wcześniej niż 3 dni przed końcem tego okresu, jeśli nie zgłoszono rezerwacji na tę kabinę).
 7. Kabiny o numerach: CGKPI 21–22 są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: wyposażone w wyższe biurka oraz stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu i oprogramowaniem powiększającym lub czytającym wyświetlany na monitorach tekst. Na życzenie udostępniana jest klawiatura braille’owska.
 8. Wszystkie kabiny są wyposażone w biurka, krzesła, półki na podręczne materiały, oświetlenie oraz sieć wi-fi. Kabiny o numerach CGKPI 1, CGKPI 5-6, CGKPI 17, CGKPI 21–22 wyposażone są w komputery z dostępem do Internetu i podstawowym oprogramowaniem do tworzenia i pracy na własnych plikach, zgodnie z zasadami:
  • własne pliki należy umieszczać na pulpicie komputera, w folderze o nazwie: Dysk Użytkownika (D) BUWr nie ponosi odpowiedzialności za dane przechowywane czasowo na dysku D (nie podlegają one archiwizacji),
  • po wniesieniu opłaty (zgodnie z cennikiem BUWr) możliwy będzie wydruk plików na samoobsługowych stanowiskach kserograficznych Biblioteki – uwaga: usługa dostępna wkrótce.
  • przed zakończeniem korzystania z kabiny należy skasować własne pliki z dysku D, nieskasowane pliki zostaną usunięte przez pracownika Czytelni Głównej.
 9. Klucz do kabiny wydawany jest użytkownikowi przy każdej wizycie, a po zakończeniu pracy w kabinie w danym dniu – pozostaje w Czytelni. Nie może on być udostępniony innej osobie. Zgubienie klucza lub uszkodzenie zamka wymaga pilnego zgłoszenia pracownikowi Czytelni Głównej oraz wniesienia opłaty zgodnie z cennikiem BUWr. Biblioteka posiada klucze zapasowe i zastrzega sobie prawo wejścia do kabiny, także pod nieobecność jej aktualnego użytkownika.
 10. W kabinie można korzystać z następujących materiałów bibliotecznych:
  • książek zamówionych do Czytelni Głównej z magazynu ogólnego,
  • czasopism archiwalnych (z wyjątkiem wielkoformatowych) zamówionych do Czytelni Czasopism, gdzie użytkownik zobowiązany jest zgłosić potrzebę przekazania materiałów do kabiny,
  • książek z Wolnego Dostępu,
  • książek zamówionych przez Wypożyczalnię Międzybiblioteczną,
  • łącznie użytkownik może korzystać w kabinie z 10 wol. materiałów bibliotecznych zamówionych do czytelń z magazynów BUWr oraz z 5 wol. materiałów z Wolnego Dostępu,
  • przed rozpoczęciem pracy w kabinie użytkownik odbiera materiały biblioteczne od bibliotekarza, a po zakończeniu pracy w danym dniu – zwraca wszystkie materiały do bibliotekarza dyżurnego i zgłasza potrzebę ich prolongaty do dalszego korzystania lub zwrot.
 11. W kabinie nie można korzystać z materiałów bibliotecznych kolekcji śląsko-łużyckiej, cymeliów ze zbiorów ogólnych, dokumentów życia społecznego oraz materiałów bibliotecznych z Informatorium, oddziałów zbiorów ogólnych i specjalnych, które udostępniane są wyłącznie we właściwych agendach. W przypadku materiałów bibliotecznych szczególnie cennych lub w złym stanie zachowania, pracownicy Czytelni Głównej lub Czytelni Czasopism mogą odmówić ich wydania do kabiny.
 12. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za materiały biblioteczne i sprzęt znajdujący się w kabinie oraz podlega Regulaminowi udostępniania zbiorów BUWr i Przepisom porządkowym obowiązującym w budynku BUWr. Kabiny przeznaczone są do nauki lub pracy naukowej i nie mogą być wykorzystywane do innych celów, np. do prowadzenia działalności o charakterze zarobkowym.
 13. Użytkownik może przynosić i pozostawiać w kabinie własne materiały, drobny sprzęt, itp., jednak BUWr nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 14. Niekorzystanie z kabiny przez tydzień lub nieoddanie klucza powoduje:
  • wysłanie upomnienia do użytkownika,
  • w przypadku braku reakcji, po trzech dniach, konto biblioteczne użytkownika zostaje zablokowane aż do czasu zwrotu klucza,
  • po upływie kolejnych trzech dni w przypadku braku kontaktu, kabina zostanie otwarta w obecności pracowników Biblioteki. Pozostawione w kabinie materiały biblioteczne zostaną oddane właściwym agendom BUWr i zdjęte z konta użytkownika, a pozostałe rzeczy zostaną zdeponowane w Samodzielnej Sekcji Administracji BUWr, zgodnie z Przepisami porządkowymi obowiązującymi w budynku BUWr. Użytkownik zostanie o tym powiadomiony pocztą e-mail.
 15. Rzeczy użytkownika, zdeponowane w Sekcji Administracji, można odebrać w miejscu i terminie ustalonym telefonicznie (tel. 71 34 63 126 lub 71 34 63 112 w godzinach 8:00 - 14:00) w ciągu 3 miesięcy od czasu ich zdeponowania w Sekcji. Po tym terminie rzeczy o szacunkowej wartości powyżej 100 PLN zostaną przekazane do Miejskiego Biura Rzeczy Znalezionych, a pozostałe – zniszczone po upływie roku,
 16. Naruszenie przez użytkownika powyższych zasad lub niestosowanie się do zaleceń dyżurnego bibliotekarza, skutkuje czasowym pozbawieniem użytkownika możliwości korzystania z usług BUWr.