Oddział Zbiorów Muzycznych - Zbiory

Wielkość zbiorów

Nuty ogółem: około 42.000 wol., w tym:
- druki nutowe XIX-XX w.: ponad 30.000 wol.
- stare druki muzyczne XVI-XVIII w.: prawie 4.500 wol.
- rękopisy muzyczne XVI-XX w.: około 4.000 jedn.

Księgozbiór specjalistyczny (wydawnictwa z zakresu historii i teorii muzyki):
- książki: ponad 18.000 wol.
- czasopisma: ponad 400 tytułów.


Katalogi

Informacji o muzykaliach dostarczają katalogi komputerowe, katalogi kartkowe (dostępne na miejscu w Oddziale i w wersji zdigitalizowanej) oraz katalogi drukowane.

Poszukiwanie i zamawianie muzykaliów należy rozpoczynać zawsze od Katalogu Komputerowego Biblioteki Uniwersyteckiej. Jeśli tam nie znajdzie się danej pozycji - należy przeszukiwać katalogi zdigitalizowane.


I. KATALOGI KOMPUTEROWE

:: katalog komputerowy Biblioteki Uniwersyteckiej
W katalogu komputerowym BUWr w ramach kolekcji specjalnych wydzielono podkatalog Druki Muzyczne, co daje możliwość przeszukiwania wszystkich muzykaliów opracowanych komputerowo, przechowywanych zarówno w Oddziale Zbiorów Muzycznych jak również w Zakładzie Muzykologii UWr.
W przypadku poszukiwania druków nutowych według sygnatur w katalogu komputerowym, należy wpisać literę N przed numerem sygnatury.
Książki i czasopisma o tematyce muzycznej rejestrowane są w katalogu komputerowym od 1995 r.
Tytułów wydanych przed rozpoczęciem katalogowania komputerowego należy szukać w katalogach zdigitalizowanych.

:: międzynarodowy katalog źródeł muzycznych RISM
Opisy wszystkich rękopisów muzycznych pochodzących z kolekcji Oddziału Zbiorów Muzycznych BUWr. użytkownik znajdzie po wpisaniu siglum PL WRu.
Rękopisy muzyczne są opracowywane w programie komputerowym od 1997 r. Do chwili obecnej (stan na 31.12.2016 r.) opracowano 10.193 rekordów utworów zawartych w ponad 2000 rękopisach.


II. KATALOGI ZDIGITALIZOWANE

:: katalog alfabetyczny druków nutowych nowych*
Zawartość
Rejestruje druki nutowe wydane w latach 1801 - 2009. Aby uzyskać kompletną informację o zbiorach muzycznych należy łączyć przeszukiwanie katalogu zdigitalizowanego z katalogiem komputerowym.
Opis
W katalogu zastosowano litery alfabetu łacińskiego bez znaków diakrytycznych, alfabety inne (np. cyrylica) poddane są transliteracji.
Dla ułatwienia przeszukiwania, w ciągu kart katalogowych zastosowano zakładki informacyjne oddzielające wybitniejszych kompozytorów jak również poszczególne formy muzyczne w ich twórczości.
Przy tworzeniu katalogu zastosowano układ alfabetyczny z elementami układu przedmiotowego. Oznacza to, że karty ułożone są według nazwisk kompozytorów, których dzieła są szeregowane w pierwszej kolejności według wydań zbiorowych, form muzycznych (np. koncert, opera, pieśni), tytułów ujednoliconych dzieł oraz postaci zapisu muzycznego (np. partytura, głosy, wyciągi fortepianowe itd.). Użytkownik znajdzie więc najpierw np. operę w całości, później uwerturę, następnie zaś poszczególne fragmenty opery w układzie alfabetycznym. Ta sama zasada została przyjęta do szeregowania utworów wg postaci zapisu tak wiec partytury i głosy poprzedzają np. wyciągi fortepianowe lub inne aranżacje.
Tytuł ujednolicony dzieła danego kompozytora grupuje wydania tego samego utworu w różnych językach w układzie alfabetycznym, należy więc przeszukać całą zakładkę dotyczącą poszukiwanego dzieła.


:: katalog systematyczny druków nutowych nowych*

Katalog systematyczny zbiorów muzycznych zawiera informację o drukach nutowych wydanych w latach 1801-2009. Od 2010 r. nuty opracowywane są wyłącznie w wersji elektronicznej a ich opisy znajdują się w katalogu komputerowym BUWr. W związku z tym należy łączyć wyszukiwanie w katalogu zdigitalizowanym z wyszukiwaniem w katalogu komputerowym.

Podstawowy układ rzeczowy katalogu pozwala na przeszukiwanie zasobu według podziału na formy i gatunki muzyczne. Dzięki zastosowaniu specjalnej aplikacji użytkownik ma możliwość zamawiania wybranych dzieł.

Aktualnie trwają prace nad wdrożeniem nowej wersji katalogu, pozwalającej na łatwiejszą nawigację po zasobach.


Katalogi zdigitalizowane zbiorów ogólnych
Rejestrują również książki i czasopisma księgozbioru specjalistycznego Oddziału Zbiorów Muzycznych wydane w latach 1801-1994.

:: Katalog alfabetyczny

:: Katalog czasopism


III. KATALOGI KARTKOWE (dostępne na miejscu w Oddziale)

:: alfabetyczny druków nutowych nowych*

:: systematyczny druków nutowych nowych*

:: alfabetyczny książek*

:: systematyczny książek*

:: alfabetyczny rękopisów muzycznych*

:: systematyczny rękopisów muzycznych*

:: alfabetyczny starych druków muzycznych

:: alfabetyczny rękopisów muzycznych daw. Biblioteki Miejskiej

:: alfabetyczny druków nutowych daw. Biblioteki Miejskiej

:: alfabetyczny czasopism muzycznych polskich*

:: alfabetyczny mikrofilmów


Uwaga: katalogi kartkowe oznaczone * kontynuowane są w katalogach komputerowych.


IV. KATALOGI DRUKOWANE

  • Bohn Emil: Bibliographie der Musik-Druckwerke bis 1700 welche in der Stadtbibliothek, der Bibliothek des Academischen Instituts für Kirchenmusik und der Koeniglichen und Universitaets-Bibliothek zu Breslau aufbewahrt werden. Ein Beitrag zur Geschichte der Musik im XV., XVI. und XVII Jahrhundert. Berlin 1883; reprint Hildesheim 1969.

  • Katalog rękopisów muzycznych XVIII i XIX wieku Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu ze zbiorów wrocławskiego kościoła św. Elżbiety = Katalog der Musikhandschriften des 18. und 19. Jahrhunderts der Universitätsbibliothek Breslau aus den Sammlungen der Breslauer St. Elizabethkirche, wybór i oprac. Aniela Kolbuszewska, Wrocław 2008, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2997, Bibliothecalia Wratislaviensia 8

  • Kolbuszewska Aniela: Katalog mikrofilmów druków muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu ze zbioru Królewskiego Gimnazjum w Brzegu. Wrocław 1995. Acta Universitatis Wratislaviensis No 1733, Bibliothecalia Wratislaviensia 3

  • Kolbuszewska Aniela: Katalog muzycznych dzieł teoretycznych XVI i XVII wieku. Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu. Wrocław 1973

  • Kolbuszewska Aniela: Katalog zbiorów muzycznych legnickiej biblioteki księcia Jerzego Rudolfa „Bibliotheca Rudolphina” [dot. także pozycji znajdujących się obecnie w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu]. Legnica 1992


do góry