Przejdź do treści

1. Do korzystania z szafek samoobsługowych oraz szatni znajdujących się na terenie budynku Biblioteki (poziom 0) mają prawo użytkownicy Biblioteki Uniwersyteckiej. Do skorzystania z szafek samoobsługowych wymagana jest ważna karta biblioteczna/legitymacja studencka/służbowa.

2. Szatnia oraz szafki samoobsługowe służą wyłącznie do przechowywania okryć wierzchnich, toreb, teczek, plecaków itp. w czasie przebywania w strefie użytkownika Biblioteki. Użytkownik korzystający z szafki samoobsługowej jest zobowiązany do dbania o odpowiednie zamknięcie szafki i bezpieczne przechowywanie kluczyka, a użytkownik korzystających z szatni jest zobowiązany do bezpiecznego przechowywania numerka wydawanego w zamian za oddane do czasowego przechowywania rzeczy.
Zagubienie numerka wydawanego w szatni, kluczyka do szafki samoobsługowej lub uszkodzenia zamka w szafce samoobsługowej podlega opłacie – zgodnie z cennikiem BUWr dostępnym na stronie internetowej w zakładce usługi: Cenniki.

3. W szafkach samoobsługowych nie powinny być przechowywane rzeczy cenne i wartościowe, ponieważ szafki nie są dozorowane w sposób bezpośredni i Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za mienie w nich pozostawione.

4. W szafkach samoobsługowych i w szatni zabrania się przechowywać: materiały niebezpieczne, brudzące czy nielegalne, typu: broń, materiały wybuchowe, środki odurzające, narkotyki, alkohol itp. W sytuacjach budzących podejrzenia niewłaściwego użycia szafki, szafka może zostać komisyjnie otwarta przez pracowników ochrony budynku Biblioteki.

5. Uszkodzenia szafek samoobsługowych dostrzeżone przez Użytkownika oraz znalezienie w nich pozostawionych rzeczy należy niezwłocznie zgłosić pracownikowi ochrony lub pracownikowi Biblioteki w Punkcie Informacyjnym.

6. Wydawanie i zdawanie kluczyków do szafek odbywa się w Punkcie Informacyjnym Biblioteki u dyżurującego bibliotekarza w godzinach pracy Biblioteki. Każdy użytkownik ma prawo do pobrania kluczyka do jednej szafki, w danym dniu korzystania z Biblioteki. Wydawanie i zdawanie kluczyka jest rejestrowane przez dyżurującego bibliotekarza na koncie bibliotecznym użytkownika.

7. W przypadku niezwrócenia kluczyka w terminie szafka samoobsługowa zostanie otwarta komisyjnie, a jej zawartość zdeponowana w Samodzielnej Sekcji Administracji BUWr.

8. Zdeponowane rzeczy można odebrać w terminie uzgodnionym telefonicznie (tel. 71 34 63 126) w ciągu następnych 5 dni roboczych. Po tym terminie zdeponowane z szafki samoobsługowej mienie użytkownika, którego wartość przekracza 100 PLN, zostanie przekazane do Biura Rzeczy Znalezionych w siedzibie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu przy ul. Długiej 49 w budynku H.

9. Koszty związane ze zdeponowaniem rzeczy znalezionych w Biurze Rzeczy Znalezionych obciążają właściciela.

10. Przedmioty o wartości niższej niż 100 PLN, będą zdeponowane w Samodzielnej Sekcji Administracji BUWr. W przypadku ich nieodebrania, po upływie 90 dni od daty ich zdeponowania, ulegną zniszczeniu.

11. Za niezwrócenie w terminie kluczyka, zagubienie kluczyka lub zniszczenie zamka do szafki samoobsługowej oraz zagubienie numerka z szatni są pobierane opłaty zgodnie Cennikiem opłat.