Przejdź do treści

Oddział Zbiorów Kartograficznych - Wybrana literatura

:: Drápela Milan V.: Komenského mapa Moravy z roku l664. Sbornik Ceskoslovenske Spolecnosti Zemepisne. /Praha/1969 R. 1969, Čislo 1, Sv.74, s. 34-40

:: Heyer Alfons: Drei Mercator – Karten in der Breslauer Stadt – Bibliothek. Zeitschrift fur Wissenschaftliche Geographie 1890, 7, s. 379-389, 474-487, 507-552

:: Kocowski Bronisław: Katalog inkunabułów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Cz. 1, Wrocław 1959

:: Koeman Ir.Cornelis: Atlantes Neerlandici. Bibliography of terrestial, maritime and celestial atlases and pilot books, published in the Netherlands up to 1880.Compiled and edited by Ir.C.Koeman. Vol. 1-5, Amsterdam 1967-1971

:: Kozak Jan, Krystyna Szykuła: Das Prager Stadtpanorama aus dem Jahre 1562 von Jan Kozel und Michael Peterle nach dem Exemplar der Universitätsbibliothek Wrocław/Breslau. Weissenhorn 1995

:: Kozica Kazimierz: Występowanie stawów milickich i zmiany ich linii brzegowej na dawnych i współczesnych mapach wielkoskalowych. Wrocław l998. Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dra Władysława Pawlaka (manuskrypt w Archiwum Uniwersyteckim – W-V/4000) – praca wykonana na podstawie unikatowej mapy Księstwa Żmigrodzkiego (dorzecza Baryczy) J.C.Bergera

:: Łodyński Marian, Teresa Paćko, Włodzimiera Żemaitis: Centralny katalog zbiorów kartograficznych w Polsce. Katalog atlasów i dzieł geograficznych. Z. 1-4, Warszawa 1961-1968

:: Medyńska-Gulij Beata: Mapy księstw śląskich Świdnickiego, Jaworskiego i Legnickiego z II połowy XVII wieku Fryderyka Khűnoviusa. Wrocław 2002

:: Okólska Halina, Krystyna Szykuła: Wrocław na dawnych planach 1952-1946. Wrocław 2003

:: Ożóg Jan: Zarys historii Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Acta Universitatis Wratislaviensis Nr 1637. Bibliotecalia Wratislaviensia I. Wrocław 1995

:: Paćko Teresa, Wojciech Trzebiński: Centralny Katalog Zbiorów Kartograficznych w Polsce. Wieloarkuszowe mapy topograficzne ziem polskich od 1576-1870, Z. 5, Cz. 1-2, Warszawa 1983

:: Partsch Joseph: Katalog der Ausschtellung des XIII. Deutschen Geographentages zu Breslau. Breslau 1901

:: Szykuła Krystyna: Zbiory kartograficzne BibliiotekiUniwersyteckiej we Wrocławiu. Wrocław 1978

:: Szykuła Krystyna: Veduten-Unica und seltene nichtschlesische Veduten in der Kartensammlung der Universitätsbibliothek Wrocław/Breslau. W: Lüneburger Beiträge zur Vedutenforschung. Lűneburg 1983, s. 19-32

:: Szykuła Krystyna: Wybrane widoki miast we wrocławskiej kolekcji kartograficznej prezentowane na dwóch konferencjach lűneburskich. W: Sprawozdania Towarzystwa Naukowego w Toruniu 38. 1 stycznia – 31 grudnia 1984. Toruń 1986, s. 80-82.

:: Szykuła Krystyna: Miejsce widoków miast w kolekcjach kartograficznych. Wybrane widoki XVI-XVIII w. w zbiorze kartograficznym Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Z Dziejów Kartografii. T. 3. Miasta. Warszawa 1984, s. 43-81

:: Szykuła Krystyna: Veduten in der Machnizky-Sammlung der Universitätsbibliothek Breslau/Wrocław. Beiträge zum II. Veduten-Colloquium in Regensburg 3.-6. X. 1985. Lüneburg 2001, s. 39-42

:: Szykuła Krystyna: Dawne mapy Śląska jako źródło informacji. Roczniki Biblioteczne 1988, R. 32, Z. 1, s. 141-161

:: Szykuła Krystyna: The Newly Jenkinson’s Map of Russia of 1562. W: 13th International Conference on the History of Cartography. Amsterdam and the Hague. June 26 to July 1, 1989. Abstracts. Amsterdam 1989, s. 109-111

:: Szykuła Krystyna: Oddział Zbiorów Kartograficznych. Mól Biblioteczny. Czerwiec 1989, s.16-18

:: Szykuła Krystyna: Une Mappemonde pseudo-médiévale de 1566. W: Géographie du Monde au Moyen Age et à la Renaissance. Edité par Monique Pelletier. Paris 1989, s.93-98

:: Szykuła Krystyna: Odnalezienie mapy Rosji Jenkinsona z 1562 roku. Polski Przegląd Kartograficzny. 1990 T. 22 nr 3, s. 81-82

:: Szykuła Krystyna: La collección cartogràphica de la Biblioteca Universit ària de Wrocław. Una eina de treball que ės també font d’interessants investigacions. Revista Catalana de Geografia, 1990, T. 5, nr 13, s. 33-39

:: Szykuła Krystyna: The Cartographic Collection of the Wrocław University Library – its Nature and Usefullness for readers. European Research Libraries Cooperation ERLC. The Liber Quqrterly. Edited by Hans-Albrecht Koch and Heiner Schnelling on behalf of the Ligue des Bibliotheques Europeennes de Recherche (LIBER) .Vol. 1 (1991), No. 2 Graz/Austria 1991

:: Szykuła Krystyna, Ewa Szynkiewicz: Mapy ziem dawnej Polski w wybranych atlasach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Warszawa 1993

:: Szykuła Krystyna: Odnaleziona mapa Rosji Jenkinsona z 1562 roku. Pierwsza próba analizy mapy. Acta Universitatis Wratislaviensis nr 1678. Bibliothecalia Wratislaviensia. Wrocław 1995 T. 2, s. 7-31

:: Szykuła Krystyna: Jenkinson’s Map of Russia of 1562. Further investigations. W: 16th International Conference on the History of Cartography. Vienna (Austria), 11-16 September, Abstracts, Vienna 1995, s.105

:: Szykuła Krystyna, Mariola Stryjewska: Zbiory kartograficzne. W: Polonika Zagraniczne w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Informator. Wrocław 1998, s.172-187

::Szykuła Krystyna, Halina Okólska, Wacław Sobociński, Roman Wytyczak: Wrocław na planach XVI-XX wiek. Pod redakcją Haliny Okólskiej. Wrocław 1999

:: Szykuła Krystyna: Kolekcjonerska wartość zbiorów kartograficznych Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu a ich udostępnianie. Z Dziejów Kartografii. T. 11. Mapa w pracy historyka. Materiały XIX. Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii. Wrocław 10-12 września 1998 r. Wrocław–Warszawa 1999, s. 228-239

:: Szykuła Krystyna: Eine neu endeckte handgezeichnete Karte von Johann Friedrich Endersch. W: 8. Kartographisches Colloquium, Bern 3.-5. Oktober 1996. Vorträge und Berichte. Murten 2000, s. 211-215

:: Szykuła Krystyna: Mapa Rosji Jenkinsona (1562) – kolejne podsumowanie wyników badań. Czasopismo Geograficzne, Wrocław 2000. T. 71, s. 67-97

:: Szykuła Krystyna: Mapa Théâtre de la Paix entre les Chrestiens et les Turcs. W: Wojna i Pokój. Skarby Sztuki Tureckiej ze Zbiorów Polskich od XV do XIX wieku. Wystawa zorganizowana przez Muzeum Narodowe w Warszawie. Warszawa 25 lutego – 3 maja 2000 roku, s. 152-153

:: Szykuła Krystyna: Mapy Galicji w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. W: Kartografia Galicji 1777-1918. Warszawa–Przemyśl 2001, s. 43-44

:: Szykuła Krystyna: Przedmowa do: Beata Medyńska-Gulij. Mapy księstw śląskich Świdnickiego, Jaworskiego i Legnickiego z II połowy XVII wieku Fryderyka Khűnoviusa. Wrocław 2002 (książka opracowana w oparciu o trzy unikatowe mapy zachowane w Oddziale Zbiorów Kartograficznych BUWr.)

:: Szykuła Krystyna: Oddział Zbiorów Kartograficznych. Przegląd Uniwersytecki. Rok IX, Nr 6 (87), czerwiec 2003, s.23-24.

:: Żyszkowska Wiesława, Szynkiewicz Ewa, Osowska Anna, Przybytek Dariusz: Georeference and digitalization of the cartographic collections of the University of Wrocław, e-Perimetron, Vol. 5, No. 4 (2010), s. 212-225; artykuł dostępny także w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego: https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/27806