Przejdź do treści

Instrukcja szkolenia podstawowego i praktyk specjalistycznych

Szkolenie podstawowe

1. Celem szkolenia podstawowego jest poznanie struktury organizacyjnej BU, jej działalności i jej warsztatu informacyjnego.

2. Szkoleniem podstawowym winni być objęci wszyscy nowo przyjęci pracownicy bez względu na miejsce poprzedniego zatrudnienia, staż i wykształcenie.

3. Szkolenie winno być przeprowadzone po zakończeniu okresu próbnego i przed upływem roku.

4. Swoim zakresem szkolenie obejmuje gromadzenie zbiorów, opracowanie formalne i rzeczowe wydawnictw zwartych i ciągłych, budowę katalogów, udostępnianie zbiorów, informację naukową i winno trwać co najmniej dwa tygodnie.

5. Szczegółowy program, termin i miejsce szkolenia ustalają bezpośredni przełożeni pracowników kierowanych na szkolenie w porozumieniu z kierownikami jednostek, w których szkolenie ma się odbyć.

6. W przeprowadzaniu szkolenia podstawowego winny uczestniczyć wszystkie oddziały Biblioteki Uniwersyteckiej.

7. Szkolenie podstawowe obejmuje również wykład systematyzujący wiadomości o historii, funkcji i zadaniach Biblioteki Uniwersyteckiej oraz zwiedzanie oddziałów zbiorów specjalnych. Tą częścią szkolenia zajmuje się Oddział Informacji Naukowej.

8. Odbyte szkolenie winno być udokumentowane wpisami kierowników oddziałów prowadzących szkolenia w „Harmonogramie szkolenia podstawowego”.

9. „Harmonogram szkolenia podstawowego” przechowuje kierownik oddziału kierującego pracownika na szkolenie.

Praktyki specjalistyczne

10. Celem praktyk specjalistycznych jest doskonalenie zawodowe bibliotekarzy starających się o awans na stanowisko starszego bibliotekarza lub kustosza bibliotecznego.

11. Praktyki specjalistyczne obejmują tych pracowników, którzy nie spełniają warunków zawartych w Zarządzeniu 266 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 1991 r.
*Uwaga aktualne przepisy: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej z dnia 22 grudnia 2006 r. (Dz. U. 06.251.1852)

12. Praktyki specjalistyczne trwają co najmniej miesiąc.

13. Wyboru miejsca, terminu i zakresu praktyki specjalistycznej dokonuje bezpośredni przełożony pracownika kierowanego na praktykę składając pisemny wniosek do dyrekcji Biblioteki Uniwersyteckiej.

14. Nad organizacją i przebiegiem praktyki czuwa kierownik Oddziału Informacji Naukowej BUWr.

15. Przebieg praktyki winien być udokumentowany pisemną opinią o rezultatach szkolenia wystawioną przez kierownika oddziału, w którym odbyła się praktyka.

Praktyki specjalistyczne doszkalające

16. Celem praktyk doszkalających jest weryfikacja i uzupełnianie kwalifikacji pracowników niezależnie od potrzeb awansowania i niezależnie od zajmowanego przez pracownika stanowiska.

17. Praktyki doszkalające przygotowują pracowników do posługiwania się nowoczesnymi programami i technologiami wyszukiwania informacji i opracowywania zbiorów.

18. Praktyki doszkalające odbywają się w oparciu o ramowy program szkoleń opracowany przez kierownika oddziału zobowiązanego do prowadzenia szkoleń.

19. Za organizację i przebieg szkolenia odpowiada kierownik oddziału; w przekazywaniu umiejętności praktycznych mogą uczestniczyć wskazani przez kierownika pracownicy oddziału.

20. Praktyki doszkalające winny kończyć się sprawdzianem, po którym pracownik odbywający szkolenie może uzyskać uprawnienia do wykonywania określonych prac.

 

Formularz - "Harmonogram szkolenia podstawowego"

 

Harmonogram szkolenia podstawowego

Nazwisko  
Imię
Stanowisko
Oddział
Rodzaj wykonywanej pracy
Data zatrudnienia
Lp. Zakres szkolenia Termin Krótki przebieg szkolenia Potwierdzenie kierownika
1. Gromadzenie      
2. Opracowanie druków zwartych      
3. Opracowanie wydawnictw ciągłych      
4. Opracowanie rzeczowe      
5. Katalog alfabetyczny      
6. Przechowywanie i udostępnianie zbiorów      
7. Informacja      
8. Szkolenie komputerowe      
9. Wykład,
Wycieczka
     

Drukuj formularz

Formularz - "Harmonogram szkolenia specjalistycznego "

 

Harmonogram szkolenia specjalistycznego

Nazwisko  
Imię
Stanowisko
Oddział
Rodzaj wykonywanej pracy
Data zatrudnienia
Lp. Zakres szkolenia Termin Krótki przebieg szkolenia Potwierdzenie kierownika
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Drukuj formularz