Przejdź do treści

Uwagi ogólne

Zakres i czas szkolenia zależy od rodzaju szkolenia bądź praktyki, od stopnia ogólnego przygotowania pracownika skierowanego na szkolenie oraz jego umiejętności pracy na stanowisku komputerowym.
Wstęp rozpoczynający szkolenie (typowy dla wszystkich oddziałów)

 • struktura organizacyjna oddziału

 • podstawowe zadania i funkcje oddziału

 • zakres wykonywanych czynności

 • obowiązujące w oddziale regulaminy, instrukcje, normy, procedury itp.

 • warsztat informacyjny oddziału – księgozbiór podręczny, wewnętrzne katalogi i kartoteki, rejestry itp.

 • statystyka czynności i usług

Treści programowe

Oddział Gromadzenia Zbiorów

 • zasady i polityka gromadzenia zbiorów

 • rodzaje wpływu materiałów bibliotecznych

 • czynności przejęcia wpływu (rozpakowanie przesyłki, sprawdzenie zgodności przesyłki z towarzyszącym jej wykazem bądź też sporządzenie wykazu i wycena materia-łów, wpisywanie rachunku do rejestru przybytków, opisanie rachunku, rejestracja czasopism na kartach akcesyjnych)

 • naniesienie numeru akcesji na książkach i pierwszych numerach czasopism

 • sporządzenie kartki ze skróconym opisem książki i włączenie jej do kartoteki wpływów

 • kartoteka kontrahentów i kartoteka wpływów wydawnictwa ciągłych z wymiany; obciążanie kontaktów wymiennych na kartach

 • zapoznanie z procedurami przetargowymi, z systemem zakupu centralnego kontynuacji i czasopism zagranicznych dla bibliotek zakładowych, z dostępami do czasopism online na podstawie prenumerat drukowanych.; zapoznanie z trybem prowadzenia dokumentacji rozliczeń z bibliotekami zakładowymi i z kwesturą

 • zaznajomienie z zasadami gospodarki dubletami i drukami zbędnymi.

Oddział Wydawnictw Zwartych

 • szkolenie w zakresie pełnego opracowania
  - sporządzanie opisów katalogowych dla książek
  - wyszukiwanie i sprawdzanie rekordów w bazie lokalnej i w bazach zewnętrznych
  - przejmowanie z baz zewnętrznych rekordów kartoteki haseł wzorcowych i rekordów bibliograficznych
  - przygotowanie danych do kartoteki haseł wzorcowych
  - przygotowanie danych i tworzenie rekordów bibliograficznych
  - tworzenie rekordów zasobu oraz uzupełnianie istniejących
  - komputerowy wydruk kart katalogowych
  - prowadzenie ksiąg inwentarzowych
  - opracowanie techniczne
  - tworzenie rekordów egzemplarza

  Przygotowanie bibliotekarza (dotyczy głównie zatrudnionych na stanowiskach: st. bibliotekarz, kustosz)
  - dobra znajomość przepisów katalogowania, w tym: zasad wyboru i formy hasła
  - obsługa komputera, w tym: praca w środowisku Windows, poruszanie się w sieci Internet
  - ogólna wiedza o systemie Virtua
  - podstawowe umiejętności wyszukiwania w katalogi OPAC
  - znajomość ewidencji materiałów bibliotecznych.

 • szkolenie w zakresie tworzenia różnego typu rekordów
  - wyszukiwanie i sprawdzanie rekordów w bazie lokalnej i w bazach zewnętrznych
  - przejmowanie rekordów z kartoteki haseł wzorcowych i rekordów bibliograficznych
  - przygotowywanie danych do kartoteki haseł wzorcowych
  - przygotowanie danych i wprowadzanie rekordów bibliograficznych
  - tworzenie rekordów zasobu oraz uzupełnianie istniejących (dopisy)

  Przygotowanie bibliotekarza:
  - wstęp do systemu Virtua
  - dobra znajomość formatów MARC
  - dobra znajomość praktyki katalogowania, w tym zasad tworzenia opisu biblio-graficznego, przepisów i techniki katalogowania, zasad tworzenia kartotek haseł wzorcowych

 • szkolenie w zakresie tworzenia rekordów egzemplarza
  - sprawdzanie umiejętności wyszukiwania w katalogu OPAC
  - wyszukiwanie rekordów bibliograficznych w katalogu OPAC
  - zasady dodawania rekordu egzemplarza
  - przygotowanie egzemplarza do opisu w katalogu komputerowym
  - wypełnianie okna z elementami opisu egzemplarza
  - dodawanie uwag do opisu egzemplarza
  - ustawianie statusu egzemplarza
  - przełączanie rekordów egzemplarza

  Przygotowanie bibliotekarza:
  - dobra orientacja w zakresie zasad udostępniania zbiorów
  - znajomość zasad funkcjonowania modułu Udostępniania
  - dobra znajomość zasad ewidencji materiałów bibliotecznych
  - dobra znajomość zasad wyszukiwania rekordów w katalogu OPAC
  - znajomość Chameleona.

Oddział Wydawnictw Ciągłych

 • zasady katalogowania wydawnictwa ciągłego

 • format MARC21 dla rekordu bibliograficznego wydawnictwa ciągłego i rekordu zasobu

 • tworzenie , wprowadzanie i modyfikacja rekordu bibliograficznego i rekordu KHW w bazie NUKAT

 • tworzenie rekordu zasobu i rekordu egzemplarza dla wydawnictwa ciągłego w bazie lokalnej

 • kopiowanie rekordu bibliograficznego, rekordu KHW z bazy NUKAT do bazy lokalnej

Oddział Przechowywania Zbiorów

 • zasady i sposoby rozmieszczenia księgozbioru w pomieszczeniach magazynowych
  - typologia materiałów bibliotecznych
  - sposób rozmieszczenia zbiorów na półkach
  - topografia magazynów

 • zasady realizowania zamówień składanych w wersji tradycyjnej (papierowej) i elektronicznej
  - weryfikacja danych na rewersie
  - odnajdywanie zamawianych materiałów
  - aktualizacja kartotek
  - aktualizacja bazy systemu VIRTUA
  - przekazywanie materiałów do agend Oddziału Udostępniania

 • przyjmowanie materiałów bibliotecznych z innych Oddziału BUWr
  - zasady przyjmowania materiałów
  - aktualizacja bazy sytemu VIRTUA
  - weryfikacja kompletności przyjmowanych materiałów
  - tryb postępowania w stosunku do materiałów posiadających skierowania do innych Oddziałów BUWr

 • realizacja protokołów zmiany skierowań, braków bezwzględnych i SSKZ
  - weryfikacja zapisów w protokołach
  - opracowanie techniczne przekazywanych materiałów
  - aktualizacja kartotek i bazy systemu VIRTUA

 • organizacja i metodyka przeprowadzania wewnętrznego skontrum porządkowego
  - weryfikacja zakładek przechowywanych w kartotekach z księgozbiorem na półce
  - wyjaśnianie wykrytych niezgodności

 • przekazywanie materiałów bibliotecznych do PKZN
  - kryteria typowania i kwalifikowania materiałów do oprawy, naprawy lub konserwacji
  - sporządzanie specyfikacji oprawowych
  - aktualizacja bazy systemu VIRTUA dla wydawnictw zwartych i ciągłych
  - przekazywanie i odbieranie zakwalifikowanych wydawnictw
  - opracowanie techniczne powracających pozycji

 • zasady i sposoby przeprowadzania selekcji księgozbioru
  - kryteria typowania materiałów do wyłączenia ze zbiorów
  - sporządzanie protokołów selekcji
  - aktualizacja kartotek i bazy systemu VIRTUA

Oddział Udostępniania Zbiorów

 • Wypożyczalnia Miejscowa
  - zapisy do biblioteki i wydawanie Karty bibliotecznej
  - tworzenie rekordu użytkownika w formacie MARC
  - warunki i sposobu prolongaty Karty bibliotecznej
  - czynności wypożyczania i prolongaty książek w systemie tradycyjnym i komputerowym
  - tryb postępowania w wypadku książek zagubionych lub zniszczonych
  - zasady i sposoby likwidacji kont czytelników; kasowanie w bazie rekordów użytkowników

 • Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
  - zasady wypożyczeń międzybibliotecznych krajowych i zagranicznych
  - realizowanie zamówień otrzymywanych z bibliotek krajowych i zagranicznych
  - lokalizowanie i sprowadzanie materiałów bibliotecznych według zamówień składanych przez użytkowników BU
  - formy płatności za wypożyczone książki lub dostarczone dokumenty wtórne (vouchery, kupony międzynarodowe, rachunki gotówkowe fakturowane)

 • Czytelnia Główna
  - zasady i sposoby kompletowania księgozbioru podręcznego czytelni
  - układ rzeczowy księgozbioru podręcznego
  - opracowywanie nabytków przeznaczonych do księgozbioru podręcznego (klasyfikacja rzeczowa; przedzielanie sygnatur lektoryjnych; opracowanie techniczne nabytków i odpowiadających im kart katalogowych; wprowadzanie sygnatur lektoryjnych do bazy komputerowej)
  - katalogi podręczne czytelni
  - rodzaje i sposoby sporządzania protokołów skierowań
  - zasady obsługi użytkowników

 • Czytelnia Czasopism Bieżących (i Archiwalnych)
  - dobór i źródła wpływu czasopism
  - rejestracja czasopism
  - kompletowanie i przygotowywanie roczników czasopism do opracowania
  - katalogi podręczne czytelni
  - czasopisma w katalogu komputerowym
  - zasady obsługi użytkowników

Oddział Informacji Naukowej

 • warsztat informacyjny Biblioteki Uniwersyteckiej
  - prezentacja strony WWW biblioteki
  - katalog komputerowy biblioteki (zakres; zasady opisu materiałów bibliotecznych; wyszukiwanie w katalogu; selekcjonowanie wyników wyszukiwania; kopiowanie wyników wyszukiwania)
  - inne lokalne katalogi elektroniczne (katalog czasopism II obiegu, katalog mikrofilmów starych druków śląskich)
  - katalogi zdigitalizowane
  - katalogi tradycyjne: katalog alfabetyczny, katalog czasopism, katalog systematyczny, katalogi centralne bibliotek zakładowych (zakres; budowa; wartość informacyjna)
  - katalogi dawnej Biblioteki Miejskiej
  - bazy danych dostępne w OIN i w sieci lokalnej biblioteki (charakterystyka; strategia wyszukiwania)
  - dostęp, wyszukiwanie i korzystanie z czasopism elektronicznych
  - tradycyjne źródła informacji dostępne w księgozbiorze podręcznym OIN oraz innych oddziałów biblioteki

 • wykorzystanie techniki komputerowej i Internetu w pracy bibliotekarza
  - obsługa poczty elektronicznej
  - obsługa skanera
  - programy biurowe wykorzystywane w pracy bibliotekarza
  - Internet jako narzędzie wyszukiwawcze (wyszukiwarki – księgarnie i katalogi biblioteczne – ważne adresy internetowe)

 • organizacja i metodyka pracy w OIN
  - rodzaje informacji
  - zasady obsługi użytkownika w Informatorium (regulamin – statystyka)
  - metodyka załatwiania kwerend
  - prace bibliograficzne i dokumentacyjne: bibliografia piśmiennictwa o Uniwersytecie Wrocławskim, bibliografia publikacji pracowników UWr (zakres prac bibliograficznych; sposoby gromadzenia i opracowywania danych; statystyka wykonanych prac)

 • organizacja i metodyka pracy z katalogiem alfabetycznym
  - zakres i budowa katalogu alfabetycznego głównego i katalogu centralnego bibliotek zakładowych
  - układ kart katalogowych i zasady szeregowania
  - włączanie kart do katalogów
  - melioracja katalogów
  - realizacja protokołów

 • oprowadzenie po Bibliotece Uniwersyteckiej i wykład na temat historii Biblioteki i jej zbiorów.