Przejdź do treści

Publikacje

Okładka Tytuł Miejsce wydania Rok wydania Lokalizacja
Iz istoriyata na samuilova Balgaria Sofia 2022 Biblioteka Uniwersytecka
"Das Polenbuch!" : Polnische Literatur und deutsche Kulturpolitik im 20. Jahrhundert Wiesbaden 2023 Biblioteka Uniwersytecka
Leksičkoto bogatstvo na sovremenata makedonska literatura Skopje 2022 Biblioteka Uniwersytecka
The evolution of settlement systems in the region of Vohemar, Northeast Madagascar Ann Arbor 2022 Biblioteka Uniwersytecka
Prezimeto kaj Makedoncite Skopje 2022 Biblioteka Uniwersytecka
Makedonska narodna lirika, odbrani dela : kniga vtora Skopje 2022 Biblioteka Uniwersytecka
Balgaria ot kraa na XIX i nachaloto na XX v. v polskoto spisanie "Slavyanski Svyat", tom 3 : Spisanie "Slavyanski Svyat" za balgarskite vaorazheni sili, ikonomikata i kulturata na Balgaria = Bulgaria in the last nineteenth and early twentieth century on Sofia 2021 Biblioteka Uniwersytecka
Balgarite i makedonskiyat tsarkoven vapros (1944-2019) Sofia 2021 Biblioteka Uniwersytecka
Vazrazhdaneto na solunskite i serskite Balgari : Spomeni i lichni svidetelstva Sofia 2023 Biblioteka Uniwersytecka
Low dose radiation : the history of the U.S. Department of Energy research program Pullman 2018 Biblioteka Uniwersytecka
Titans of the climate : explaining policy process in the United States and China Cambridge 2018 Biblioteka Uniwersytecka
Žemė prašo nepamiršti vardų : Mūsų mirusių kaimų knyga Vilnius 2019 Biblioteka Uniwersytecka
The Cold gaze. Germany in the 1920s Humlebæk 2022 Biblioteka Uniwersytecka
Manifestare e contrastare il dissenso (secoli XI-XIV) Milano 2023 Biblioteka Uniwersytecka
La scienza del divino nel Perí kósmou ps.-aristotelico Milano 2023 Biblioteka Uniwersytecka
Sulla consolazione : Trovare conforto nei tempi bui Milano 2022 Biblioteka Uniwersytecka
Der Wille zum Strafen : Aus dem Französischen von Christine Pries Berlin 2018 Biblioteka Uniwersytecka
Tradicionalnata gradska arhitektura vo Makedonija od 19 vek = The traditional city architecture in Macedonia from 19 century Skopje 2022 Biblioteka Uniwersytecka
Bogatstvoto na redžep-paša Tetovo 2022 Biblioteka Uniwersytecka
Literatur in Österreich und Südtirol: Ein Panorama in 30 Aufsätzen Innsbruck 2022 Biblioteka Uniwersytecka