Oddział Zbiorów Kartograficznych - Zbiory

Wielkość zbiorów

Stan na dzień: 31.12.2019 r.

:: ponad 16.500 jednostek inwentarzowych

:: łączna liczba jednostek obliczeniowych, tj. arkuszy map i woluminów atlasów – ponad 25.000, w tym ok. 10.000 arkuszy map sekcyjnych

Książki

:: specjalistyczny księgozbiór podręczny z zakresu kartografii oraz materiały pomocnicze (słowniki geograficzne i językowe, bibliografie, drukowane katalogi, biografie, encyklopedie itp.) – 2.000 wol.

Czasopisma o tematyce kartograficznej

:: 32 tytułów (ok. 800 wol.)


Katalogi

:: katalog komputerowy Biblioteki Uniwersyteckiej

:: komputerowy katalog zbiorów kartograficznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Opis

Komputerowy Katalog zbiorów kartograficznych Uniwersytetu Wrocławskiego jest georeferencyjną bazą danych o dokumentach kartograficznych przechowywanych w Bibliotece Uniwersyteckiej, a w przyszłości także innych jednostkach Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie zawiera głównie dane dotyczące 10 map sekcyjnych Polski (ok. 10.000 egz.) z Oddziału Zbiorów Kartograficznych BUWr.
Katalog zwiększa dostępność poszukiwanych map poprzez radykalne skrócenie czasu potrzebnego na zdobycie informacji o nich. Kartografika są wyszukiwane na skalowalnej mapie według zadanych kryteriów, z których kluczowym jest georeferencja. Ze względu na specyfikę zbiorów kartograficznych, a w szczególności map sekcyjnych, istotne jest także generowanie skorowidzów i zasięgów poszczególnych map. Sposób zapisu w bazie uwzględnia wszystkie rodzaje dokumentów kartograficznych.
Aplikacja jest w pełni kompatybilna z Biblioteką Cyfrową Uniwersytetu Wrocławskiego i zgodna z międzynarodowym standardem opisu bibliograficznego (Format MARC21) dla dokumentów kartograficznych, wykorzystywanym w katalogu OPAC Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, co umożliwia optymalne korzystanie z danych wszystkich tych systemów. Aplikacja zawiera zakładkę "Pomoc", w której znajduje się instrukcja jej obsługi.
Baza sukcesywnie zastępuje katalog kartkowy, również zdigitalizowany (por. niżej).

wejście do katalogu


:: zdigitalizowany katalog alfabetyczny Oddziału Zbiorów Kartograficznych

Opis

Zdigitalizowany katalog alfabetyczny OZK zawiera opisy katalogowe wykonane po II wojnie światowej, a więc jednocześnie stanowi on informację o obecnie istniejącej kolekcji ujętej w Głównym Inwentarzu Oddziału. Jego specyfika polega na tym, że hasłem głównym jest nazwa geograficzna, a nie jak w przypadku druków zwartych - autor dzieła. Hasłami będą więc przykładowo nazwy kontynentów, państw, miast, rzek, gór itp. Wyjątek stanowią atlasy ogólnogeograficzne zgromadzone pod hasłem „atlas” oraz mapy wojen, do których karty ułożone są alfabetycznie wg nazw wojen, a w ich obrębie chronologicznie.

Na hasło danego opisu składają się najczęściej trzy elementy: nazwa geograficzna, określnik informujący o rodzaju mapy, planu czy widoku oraz data wydania danej jednostki bibliograficznej. Odnośnie daty wyjątek stanowią mapy historyczne, w haśle których występuje data historycznego wydarzenia lub okres historyczny przedstawiony na mapie. Natomiast facsimilia wydawanych map występują pod oryginalną datą wydania, a data wykonania reprodukcji podana jest obok.

Udostępniony zdigitalizowany katalog zawiera wyłącznie karty główne oraz odsyłacze z hasłami nazw geograficznych. Katalog odsyłaczy do autorów i rodzajów map, planów i widoków, a także do samych widoków, planów i wszelkiego rodzaju reprodukcji dostępny jest w Oddziale Zbiorów Kartograficznych.

wejście do katalogu »

Uwaga
31.12.2006 katalog alfabetyczny został zamknięty. Opisy zbiorów, które wpłynęły i zostały opracowane od 1.01.2007, zamieszczane są sukcesywnie w komputerowym katalogu online BUWr.


Katalogi kartkowe (nie kontynuowane)

Zbiory kartograficzne
:: katalog alfabetyczny zbiorów kartograficznych
:: katalog odsyłaczy wg twórców map, planów, widoków, tematów map
:: katalog map sekcyjnych
:: katalog map seryjnych
:: katalog alfabetyczny zbiorów kartograficznych w układzie terytorialnym i chronologicznym - w podziale na Polskę i świat, do 1800 r. i po 1800 r.
:: katalog wydawców map i atlasów
:: katalog map przekazanych do Instytutu Geografiii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego

Druki zwarte i ciągłe (księgozbiór podręczny)
[wydane po roku 1994 figurują również w katalogu komputerowym BUWr]
:: katalog alfabetyczny
:: katalog systematyczny
:: katalog topograficzny (sygnaturowy)
:: katalog alfabetyczny czasopism
:: katalog konkordancji (zestawienia) sygnatur dzieł pochodzących z dawnej Biblioteki Miejskiej z obecnymi sygnaturami.


do góry