Przejdź do treści

Zdigitalizowany katalog alfabetyczny Oddziału Zbiorów Kartograficznych

Wejście do katalogu


Zdigitalizowany katalog alfabetyczny OZK zawiera opisy katalogowe wykonane po II wojnie światowej, a więc jednocześnie stanowi on informację o obecnie istniejącej kolekcji ujętej w Głównym Inwentarzu Oddziału. Jego specyfika polega na tym, że hasłem głównym jest nazwa geograficzna, a nie jak w przypadku druków zwartych - autor dzieła. Hasłami będą więc przykładowo nazwy kontynentów, państw, miast, rzek, gór itp. Wyjątek stanowią atlasy ogólnogeograficzne zgromadzone pod hasłem „atlas” oraz mapy wojen, do których karty ułożone są alfabetycznie wg nazw wojen, a w ich obrębie chronologicznie.

Na hasło danego opisu składają się najczęściej trzy elementy: nazwa geograficzna, określnik informujący o rodzaju mapy, planu czy widoku oraz data wydania danej jednostki bibliograficznej. Odnośnie daty wyjątek stanowią mapy historyczne, w haśle których występuje data historycznego wydarzenia lub okres historyczny przedstawiony na mapie. Natomiast facsimilia wydawanych map występują pod oryginalną datą wydania, a data wykonania reprodukcji podana jest obok.

Udostępniony zdigitalizowany katalog zawiera wyłącznie karty główne oraz odsyłacze z hasłami nazw geograficznych. Katalog odsyłaczy do autorów i rodzajów map, planów i widoków, a także do samych widoków, planów i wszelkiego rodzaju reprodukcji dostępny jest w Czytelni Oddziału Zbiorów Kartograficznych.

Uwaga
31.12.2006 katalog alfabetyczny został zamknięty. Opisy zbiorów, które wpłynęły i zostały opracowane od 1.01.2007, zamieszczane są sukcesywnie w komputerowym katalogu online BUWr.