Przepisy porządkowe obowiązujące w budynku BUWR przy ul. F. Joliot-Curie 12

Przepisy porządkowe obowiązujące w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu przy ul. F. Joliot-Curie 12 od 1 października 2019 roku

W Bibliotece Uniwersyteckiej obowiązuje przestrzeganie zasad współżycia społecznego i kultury osobistej - przyjętych w miejscach użytku publicznego. Pracownicy Biblioteki mają prawo zwrócić uwagę, a w uzasadnionych sytuacjach odmówić prawa przebywania na terenie Biblioteki Uniwersyteckiej Użytkownikom, naruszającym wspomniane zasady lub zapisy Regulaminu udostępniania zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.

I. Użytkowników wchodzących do budynku BUWr obowiązuje:

 1. Pozostawienie w szatni/szafce samoobsługowej okryć wierzchnich, a także teczek, pokrowców na laptopy, plecaków i toreb - dotyczy wszystkich Użytkowników Biblioteki. Studentów Dziennikarstwa, którzy odbywają zajęcia w salach na terenie budynku BUWr, obowiązuje pozostawienie w szatni okryć wierzchnich.

 2. Posiadanie ważnej karty bibliotecznej w przypadku chęci skorzystania z agend udostępniania zbiorów (czytelnie, Informatorium, obszar Wolnego Dostępu), za wyjątkiem Użytkowników niezapisanych do BUWr, którzy zgłaszają potrzebę wyłącznie uzyskania podbicia karty zobowiązań studenta lub pracowniczej karty obiegowej w wypożyczalni miejscowej na poziomie 1.

 3. Wnoszenie materiałów własnych do czytelń wyłącznie w specjalnej torbie foliowej udostępnianej na miejscu w szatni BU. Po zakończeniu pracy torbę należy również oddać w szatni.

 4. Zwrotu klucza do szafki samoobsługowej (ubraniowej) najpóźniej do godziny 19:00 w dniu, w którym został wypożyczony.

 5. Zachowanie ciszy w całym budynku za wyjątkiem sal przeznaczonych do pracy grupowej oraz poziomu 0 – strefa szatni.

 6. Znajomość bieżących ogłoszeń i informacji, które podawane są do wiadomości Użytkowników poprzez witrynę internetową Biblioteki (www.bu.uni.wroc.pl) i wywieszanych w formie ogłoszeń drukowanych.

 7. Wyłączenie sygnałów dźwiękowych w telefonach i innych urządzeniach elektronicznych na terenie BUWr, z wyjątkiem poziomu 0 w obrębie strefy szatni.

 8. Uważne obchodzenie się z materiałami bibliotecznymi, z wyposażeniem i sprzętem Biblioteki oraz zachowanie odpowiedniej czystości rąk i odzieży wierzchniej.

 9. Pozostawienie porządku w toaletach.

 10. Okazanie na żądanie pracownika Biblioteki lub pracownika ochrony do wglądu wnoszonych do budynku BUWr książek, toreb, plecaków, teczek itp.

 11. Podporządkowanie się zaleceniom i prośbom pracowników BUWr i ochrony oraz odnoszenie się do nich z należytym szacunkiem.

II. Na terenie budynku BUWr zabronione jest:

 1. Zachowanie uciążliwe dla innych Użytkowników, m.in. prowadzenie hałaśliwych rozmów, głośne korzystanie z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych (poza strefą do tego przeznaczoną).

 2. Przestawianie i samodzielne wstawianie na półki materiałów bibliotecznych przez Użytkowników.

 3. Jedzenie i picie (oprócz wody mineralnej w zakręconej małej butelce) we wszystkich agendach udostępniania zbiorów: wszystkie czytelnie, Informatorium, obszar Wolnego Dostępu, oraz korytarzach, za wyjątkiem stref do tego wyznaczonych: poziom 0 - obszar szatni. Uwaga: do Czytelni Zbiorów Specjalnych zabronione jest wnoszenie wszelkich napojów, nawet wody mineralnej w butelkach.

 4. Palenie tytoniu, papierosów elektronicznych, spożywanie alkoholu i przyjmowanie środków odurzających - na terenie całego budynku BUWr.

 5. Wchodzenie do budynku osób w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających lub nieprzestrzegających zasad higieny osobistej.

 6. Wnoszenie sprzętu kopiującego.

 7. Fotografowanie, filmowanie i wykorzystywanie do celów komercyjnych zbiorów i wizerunku BUWr bez zgody Dyrektora Biblioteki.

 8. Prowadzenie wszelkich działań, które powodują niszczenie materiałów bibliotecznych w czasie korzystania z nich (podkreślanie tekstu, rozkładanie książek grzbietem do góry, zaginanie kart itp.) oraz niewłaściwe obchodzenie się z nimi podczas wykonywania odbitek kserograficznych.

 9. Niewłaściwe korzystanie z wyposażenia Biblioteki: przestawianie umeblowania w inne miejsca, blokowanie miejsca w ciągach komunikacyjnych i w przestrzeniach pomiędzy regałami w obszarze WD.

 10. Pozostawianie bez nadzoru osobistego mienia Użytkownika. Za wszelkie straty na mieniu pozostawionym bez opieki BUWr nie ponosi odpowiedzialności.

III. Biblioteka zapewnia Użytkownikom:

 1. Swobodę w dostępie do zbiorów i organizowaniu warsztatu pracy zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami Użytkowników.

 2. Uprzejmą i fachową obsługę pracowników: dyżury informacyjne bibliotekarzy, szkolenia biblioteczne, zwiedzanie budynku, prezentacje zbiorów specjalnych, organizowanie wystaw i imprez o charakterze kulturalno-oświatowym – zgodnie z Regulaminem lub cennikiem usług BUWr.

 3. Dostęp do elektronicznych źródeł informacji i baz elektronicznych materiałów bibliotecznych – zgodnie z Regulaminem lub cennikiem usług BUWr.

 4. Obecność pracowników porządkowych i ochrony na terenie budynku Biblioteki.

 5. Możliwość zgłaszania uwag i dezyderatów dotyczących funkcjonowania BUWr bezpośrednio bibliotekarzom dyżurującym, a także osobiście lub pisemnie kierownikowi odpowiedniego Oddziału oraz dyrekcji BUWr.

Przepisy porządkowe wchodzą w życie z dniem 1 października 2019 roku.
[2020-06-5]

kategorie treści: