Przejdź do treści

Informatorium

Informacje ogólne

Informatorium pracuje w ramach Oddziału Informacji Naukowej i mieści się na poziomie 1 budynku Biblioteki Uniwersyteckiej przy Fryderyka Joliot Curie 12.


Adres do korespondencji:
Biblioteka Uniwersytecka
Oddział Informacji Naukowej
ul. Fryderyka Joliot-Curie 12
50-383 Wrocław
tel.: 71 375 75 98, 71 375 75 96
e-mail:

Godziny otwarcia:

październik - czerwiec
poniedziałek - piątek: 8:00 - 19:00
sobota: 9:00 - 14:00
lipiec, wrzesień
poniedziałek, czwartek: 12:00 - 19:00
wtorek, środa, piątek: 8:00 - 15:00
sierpień
Informatorium jest zamknięte

Księgozbiór

Księgozbiór Informatorium skupia istotne i wartościowe wydawnictwa informacyjne, takie jak: bibliografie i katalogi, encyklopedie ogólne i specjalistyczne, słowniki encyklopedyczne i terminologiczne, słowniki językowe, słowniki geograficzne, informatory o bibliotekach, archiwach i muzeach, informatory o instytucjach naukowych. Prace monograficzne występują głównie w działach historii, literaturoznawstwa i naukoznawstwa.

Księgozbiór ułożony jest według 27 głównych działów schematu klasyfikacyjnego katalogu systematycznego Biblioteki.

W doborze materiałów informacyjnych kierowano się zarówno potrzebami użytkowników, jak i pracowników Biblioteki. Pracownikom Oddziału Informacji księgozbiór ten służy pomocą w udzielaniu informacji faktograficznych i bibliograficznych oraz ułatwia realizację kwerend.


Katalogi

Informacje o księgozbiorze Informatorium w znaczącej części znajdują się w katalogu komputerowym BUWR i są sukcesywnie uzupełniane o kolejne pozycje w celu ich skompletowania.

Informatorium posiada także własne tradycyjne katalogi:

  • alfabetyczny

  • systematyczny

  • topograficzny

  • inwentarz kartkowy


Zasady korzystania

W Informatorium do dyspozycji użytkowników pozostaje 76 miejsc czytelnianych i 7 stanowisk komputerowych.

Dwa stanowiska komputerowe są przystosowane dla użytkowników z dysfunkcją wzroku i słuchu.

Jedno stanowisko komputerowe jest przystosowane dla użytkowników korzystających z wózków inwalidzkich.

Użytkowników obowiązuje wpisanie się do księgi odwiedzin i okazanie dyżurnemu bibliotekarzowi ważnej karty bibliotecznej.

Korzystanie z księgozbioru podręcznego Informatorium odbywa się na zasadzie wolnego dostępu do półek. Po skorzystaniu z materiałów należy oddać je dyżurującemu bibliotekarzowi.

Stanowiska komputerowe zostały zainstalowane w celu udostępniania źródeł informacji niezbędnych do studiów i prac naukowo-badawczych.

Do bezpłatnego korzystania z baz danych uprawnieni są pracownicy i studenci Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wszelkie opłaty związane z obsługa użytkowników, w tym opłaty za wydruki pobierane są w Punkcie Informacyjnym Biblioteki zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Pozostałe, szczegółowe zasady korzystania z Informatorium określa Regulamin udostępniania zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej, dostępny pod adresem: http://www.bu.uni.wroc.pl/regulamin-udostepniania#rozdz24.