Czytelnia Czasopism Bieżących (i Archiwalnych) i Czytelnia Śląska

Informacje ogólne

Czytelnia Czasopism Bieżących (i Archiwalnych) i Czytelnia Śląska mieszczą się na poziomie 2 budynku Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 12.

Adres do korespondencji

Biblioteka Uniwersytecka
Oddział Udostępniania Zbiorów
Czytelnia Czasopism Bieżących (i Archiwalnych) i Czytelnia Śląska
ul. F. Joliot-Curie 12
50-383 Wrocław
tel.: 71 34 63 122
tel.: 71 34 63 157 (Czytelnia Śląska)
e-mail:


Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek godz. 8.00 - 19.00
sobota godz. 9:00 - 14:00
niedziela nieczynne

Zasady i warunki korzystania z czytelni określa regulamin udostępniania zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej, rozdział II Udostępnianie zbiorów w czytelniach.


I. Profil zbiorów w Czytelni Czasopism Bieżących (i Archiwalnych) i Czytelni Śląskiej

W Czytelniach udostępniane są czasopisma gromadzone zgodnie z zakresem dyscyplin wiedzy reprezentowanych na Uniwersytecie Wrocławskim, ze szczególnym uwzględnieniem czasopism: humanistycznych, politologicznych, prawniczych i ekonomicznych, a także - dzienniki ogólnopolskie. W wydzielonej części Czytelni, udostępniane są także zbiory wchodzące w skład kolekcji śląsko-łużyckiej, m.in. stare druki, Wratislaviana oraz kolekcja XIX i XX-wiecznych cymeliów.

Uwaga: W Czytelni nie są gromadzone obcojęzyczne czasopisma specjalistyczne. Gromadzeniem i udostępnianiem tego typu tytułów zajmują się biblioteki specjalistyczne Uniwersytetu Wrocławskiego.


II. Zasady korzystania

 1. Kto może korzystać z Czytelni

  • osoby pełnoletnie posiadające aktualną kartę biblioteczną,

  • uczniowie szkół średnich – po uzyskaniu zgody Dyrektora BUWr.

 2. Zasady obowiązujące użytkowników Czytelni:

  • pozostawienie w szatni odzieży wierzchniej, parasoli, teczek, plecaków, toreb, pokrowców na laptopy itp.,

  • pozostawienie u dyżurnego bibliotekarza dokumentu uprawniającego do korzystania z Czytelni tj. aktualnej karty bibliotecznej oraz okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem,

  • czytelne wpisanie się do księgi odwiedzin, zachowanie ciszy, zakaz używania telefonów do prowadzenia rozmów, zakaz wnoszenia i spożywania posiłków, napojów oraz palenia.

   Uwaga: pracownicy ochrony mają prawo wyprosić z budynku Biblioteki użytkownika, który swoim zachowaniem łamie zapisy Regulaminu udostępniania zbiorów BUWr lub narusza ogólnie przyjęte normy współżycia społecznego.

   Uwaga: Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie mienie prywatne pozostawione przez użytkowników bez nadzoru.

 3. Materiały biblioteczne udostępniane w Czytelni Czasopism Bieżących (i Archiwalnych):

  • materiały biblioteczne z księgozbioru podręcznego Czytelni,

  • samoistne i niesamoistne dodatki do czasopism i gazet bieżących (CD, DVD, itp.) są udostępniane przez bibliotekarza. Po wykorzystaniu użytkownik ma obowiązek oddać je bibliotekarzowi w nienaruszonym stanie,

  • dyżurny bibliotekarz udostępnia na życzenie użytkownika słuchawki, które mogą być wykorzystywane przy odtwarzaniu CD lub DVD gromadzonych w Czytelni oraz przez osoby niepełnosprawne do obsługi oprogramowania komputerowego,

  • bieżące czasopisma krajowe, bieżące czasopisma zagraniczne, czasopisma i gazety przechowywane w magazynach Biblioteki, czasopisma w formie mikrofilmów,

  • w Czytelni można korzystać także z materiałów własnych. Należy zapisać je na kartce i zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi.

 4. Materiały biblioteczne udostępniane w części Czytelni Śląskiej:

  • materiały biblioteczne z księgozbioru podręcznego kolekcji śląsko-łużyckiej,

  • zbiory magazynowe kolekcji śląsko-łużyckiej oznaczonej w katalogu symbolem GSL,

  • kolekcja cymeliów XIX- i XX-wiecznych oznaczonych w katalogu symbolem C.

   Uwaga: W przypadku cymeliów (C) i części kolekcji śląsko-łużyckiej (m.in. zbiór Wratislaviana) użytkownik powinien pamiętać, że ma do czynienia ze zbiorami zabytkowymi i obchodzić się z nimi tak, by nie ucierpiał ich stan zachowania.

   Uwaga: Korzystanie z czasopism bieżących zgromadzonych w Czytelni odbywa się na zasadzie wolnego dostępu do półek. Po wykorzystaniu materiałów bibliotecznych należy oddać je dyżurnemu bibliotekarzowi. Ze zbiorów udostępnianych w Czytelni korzystać można tylko na miejscu.

   Uwaga: Zbiory specjalne z kolekcji śląsko-łużyckiej udostępniane są wyłącznie w celach naukowo-badawczych pracownikom naukowym posiadającym stopień naukowy. Studenci i doktoranci oraz osoby wykonujące prace na zlecenie instytucji naukowych lub kulturalnych mogą korzystać z wymienionych zbiorów po przedstawieniu Rekomendacji do korzystania ze zbiorów specjalnych wyjaśniających cel i temat prowadzonych badań, podpisanych przez opiekuna naukowego lub zleceniodawcę.

   Wszyscy użytkownicy korzystający ze zbiorów specjalnych zobowiązani są do wypełnienia Deklaracji użytkownika. Po przyjęciu Deklaracji bibliotekarz sprawdza zgodność oświadczonych danych osobowych z dowodem tożsamości użytkownika.

   Deklaracja i Rekomendacja zachowują ważność przez okres jednego roku.

 5. Zamawianie zbiorów magazynowych do Czytelni

  • zamówienia na materiały biblioteczne składa się drogą elektroniczną poprzez katalog on-line oraz katalogi zdigitalizowane Biblioteki.

  • ze zbiorów można zamówić jednorazowo:

   • 5 wol. czasopism lub

   • 3 wol. z kolekcji cymeliów lub

   • 5 jednostek z kolekcji śląsko-łużyckiej (książek, czasopism, mikroform lub CD) lub

   • 5 jednostek z kolekcji śląsko-łużyckiej (5mf/CD) lub

   • 1 fascykuł dokumentów życia społecznego z kolekcji śląsko-łużyckiej.

  • w przypadku wykorzystania przez użytkownika limitu udostępnień, zamówienia na kolejne woluminy mogą być składane dopiero po zwrocie wszystkich lub części woluminów, z których użytkownik korzystał,

  • Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z udostępnionych mu materiałów bibliotecznych wyłącznie na miejscu w Czytelni oraz do ich zwrotu niezmienionym stanie.

   Uwaga:
   Realizacja zamówień do 60 minut przed zamknięciem Czytelni:
   pon. - pt. [8:00 - 18:00]
   sob. [9:00 - 13:00]

   Czas oczekiwania na realizację zamówień ok. 45 minut. W okresach natężonego ruchu użytkowników czas realizacji może ulec wydłużeniu.

 6. Kopiowanie materiałów bibliotecznych w Czytelni

  • w Czytelniach dostępna jest odpłatna usługa kserowania samoobsługowego z materiałów bibliotecznych wydanych po 1950 roku,

  • użytkownicy mogą bezpłatnie wykonywać zdjęcia własnym aparatem (bez użycia lampy błyskowej), każdorazowo za zgodą dyżurnego bibliotekarza, z wyłączeniem cymeliów, starych druków, Wratislawianów oraz zbiorów w złym stanie zachowania, z poszanowaniem prawa autorskiego.

  • u dyżurującego bibliotekarza można złożyć zamówienie na odpłatne wykonanie usług reprograficznych świadczonych przez Pracownię Reprograficzną Biblioteki przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 12. Opłaty zgodnie z aktualnym cennikiem.

 7. Dla użytkowników w Czytelniach dostępne są:

  • stanowiska komputerowe z dostępem do katalogów Biblioteki, m.in.: komputerowego i katalogów zdigitalizowanych,

  • dostęp do odpłatnej usługi kserowania samoobsługowego z materiałów bibliotecznych wydanych po 1950 r.,

  • dostęp do bezprzewodowej sieci Wi-Fi (login oraz hasło dostępne są u dyżurującego bibliotekarza),

  • stacjonarna lupa powiększająca tekst materiałów drukowanych (do wykorzystania bezpośrednio na stanowisku czytelniczym),

  • stanowiska przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych (tj. korzystających z wózków inwalidzkich, a także niedowidzących i/lub niedosłyszących – oprogramowanie komputerowe powiększające tekst, lektor czytający tekst wyświetlany na monitorze komputera oraz zestaw słuchawek). Na życzenie udostępniana jest klawiatura Braille’a.

 8. Korzystanie ze stanowisk komputerowych w Czytelni

  • Stanowiska komputerowe w Czytelni zostały zainstalowane w celu zapewnienia dostępu do katalogów Biblioteki, Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego, eCzytelni oraz udostępniania materiałów bibliotecznych na nośnikach elektronicznych.

   Uwaga: Z dostępu do niektórych licencjonowanych baz danych można korzystać tylko w Oddziale Informacji Naukowej BUWr, przy ul. F. Joliot-Curie 12.

 9. Prolongata lub rezerwacja materiałów bibliotecznych w Czytelni

  • Materiały biblioteczne zamówione do Czytelni ze zbiorów magazynowych lub z księgozbiorów podręcznych oddziałów Biblioteki mogą być, na życzenie użytkownika – rezerwowane i prolongowane. Wydawnictwa nie wykorzystywane w ciągu trzech kolejnych dni odsyła się do magazynu lub właściwego oddziału Biblioteki.

  • Wydawnictw z księgozbioru podręcznego Czytelni rezerwować nie można. Po zakończeniu pracy w Czytelni, przed jej opuszczeniem, użytkownik jest zobowiązany oddać dyżurnemu bibliotekarzowi wszystkie udostępnione mu materiały biblioteczne w niezmienionym stanie. Po dokonaniu rozliczenia bibliotekarz zwraca użytkownikowi kartę biblioteczną/legitymację studencką lub inny dokument tożsamości.


do góry