Przejdź do treści

Najnowsze wytyczne MNiSW ws. PBN

Najnowsze wytyczne MNiSW ws. Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN)
(stan na 15.09.2015 r.)


Najnowsze wytyczne MNiSW (nowelizacja ustawy o finansowaniu nauki i Rozporządzenie MNiSW z dnia 29.06.2015) odnośnie zgłaszania dorobku publikacyjnego jednostek podstawowych uczelni stanowią bardzo dużą zmianę w dotychczasowym modelu. Raportowaniu ma podlegać nie tylko wybrany, najbardziej wartościowy dorobek dla potrzeb oceny parametrycznej (raz na 4 lata), ale też dorobek szczegółowy wypracowany w ciągu każdego roku kalendarzowego.

Dotychczas takie dane gromadzono w bazie Bibliografia Publikacji Pracowników i Doktorantów UWr. Obecny cykl ewaluacyjny obejmuje lata 2013-2016. Do 30.10.2015 roku każda jednostka podstawowa uczelni ma przekazać do aplikacji Moduł sprawozdawczy Polskiej Bibliografii Naukowej dane o dorobku za okres 01.01.2013-30.06.2015. Będzie to pierwsza transza danych, którą będzie można modyfikować : uzupełniać i poprawiać. Dla wielu jednostek ta pierwsza część danych będzie bardzo obszerna, dlatego pracownicy Sekcji Dokumentacji i Oddziału Komputeryzacji przygotują program-narzędzie, które pozwoli na pobranie danych z bazy BPPiD UWr w schemacie, jakiego wymaga Moduł Sprawozdawczy PBN.

Zakres danych, jakie chce pozyskać MNiSW jest zgodny w 90% z tym, co obecnie znajduje się w BPPiD UWr. Dane techniczne o zakresie danych i sposobie ich zapisu ogłoszono na początku sierpnia. Na dzień 15 września 2015 r. koncentrujemy się na przygotowaniu technicznym opisów. Uzupełnienie opisów o brakujące dane merytoryczne będzie musiało być dokonane w okresie późniejszym - na danych istniejących w BPPiD UWr lub bezpośrednio w Module Sprawozdawczym PBN. Wśród informacji, których nie posiadamy istotna jest ta o objętości rozdziałów i książek w arkuszach wydawniczych. MNiSW przywiązuje znaczenie do dostępności elektronicznej do publikacji, czyli wszelkich linków w Internecie prowadzących do publikacji (abstrakt i pełny tekst).

Wszelkie operacje w Module Sprawozdawczym PBN dokonywane są przez osoby wyznaczone przez Dziekanów/kierowników jednostek na podstawie imiennych upoważnień. Sami autorzy nie mogą dokonywać żadnych zmian. Lista osób upoważnionych pełniących role Importerów jest zgłaszana do Prorektora ds. Rozwoju, prof. R. Olkiewicza.

Informujemy, że dane, które wprowadzimy obecnie do PBN to tylko informacja o publikacjach. Do parametryzacji, czyli wyboru najbardziej wartościowych publikacji do ewaluacji jednostki ma być uruchomiony jeszcze jeden program, o nazwie zbliżonej do Systemu Ewaluacji Dorobku Naukowego. Do tego systemu mają być prawdopodobnie pobierane dane z obecnego PBN-Moduł Sprawozdawczy. Przy rekordach wyświetlanych w PBN nie będzie nawet szacunkowej liczby punktów za daną publikację.

Wszelkich informacji udzielamy pod adresem mailowym: aleksandra.zawadzka@uwr.edu.pl lub telefonicznie w Sekcji Prac Bibliograficzno-Dokumentacyjnych Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (tel. +48 71 346 31 15).

Zespół Sekcji Prac Bibliograficzno-Dokumentacyjnych B U

[2015-09-16]