Cenniki

Cennik za usługi reprograficzne wykonywane przez
Pracownię Reprografii i Digitalizacji
Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu
Cennik obowiązuje od dnia 01.02.2018 roku

l.p. rodzaj usługi jednostka miary cena netto w PLN cena netto w EURO VAT % cena brutto w PLN cena brutto w EURO
1/a Kopie kserograficzne czarno-białe
Kserujemy tylko materiały wydane po 1950 roku.
Nie wykonuje się kopii ksero z rękopisów i starych druków oraz z gazet oprawnych, których format jest większy od A-3
format A-4 szt. 0,40 0,20 ZW --- ---
1/b Kopie kserograficzne czarno-białe
Kserujemy tylko materiały wydane po 1950 roku.
Nie wykonuje się kopii ksero z rękopisów i starych druków oraz z gazet oprawnych, których format jest większy od A-3
format A-3 szt. 0,80 0,40 ZW --- ---
2/a Skanowanie z oryginału w rozdzielczości 150 DPI
do formatu A-0
plik 4,00 2,36 23 4,92 2,90
2/b Skanowanie z oryginału w rozdzielczości 300 DPI
do formatu A-0
plik 9,00 4,72 23 11,07 5,80
2/c Skanowanie z oryginału w rozdzielczości 600 DPI
do formatu A-1
plik 22,00 11,71 23 27,06 14,40
3/a Skanowanie z mikroform czarno-białe
(pojedyncze klatki; pakiet do 10 klatek)
pakiet 12,00 5,85 23 14,76 7,20
3/b Skanowanie z mikroform czarno-białe
(pojedyncze klatki powyżej 10 klatek)
plik 1,00 0,49 23 1,23 0,60
3/c Skanowanie z mikroform czarno-białe
tylko cały zwój filmu (minimum 50 klatek)
plik 0,40 0,24 23 0,49 0,30
4 Digitalizacja na żądanie – indywidualne ustalenia z Pracownią Reprografii i Digitalizacji plik 2,00 0,50 23 2,46 0,61
5 Prace przy plikach wymagających dodatkowej obróbki na komputerze – indywidualne ustalenia z Pracownią Reprografii i Digitalizacji za każdą rozpoczętą godzinę pracy 60,00 30,00 ZW --- ---
6 Kopiowanie plików zgromadzonych w BUWr p a k i e t
(do 20 plików)
pakiet 15,00 7,00 23 18,45 8,61
7/a Plik cyfrowy czarno-biały niskiej jakości wykonany aparatem fotograficznym – jakość czytelnicza
oryginał do formatu A-3
Nie wykonuje się z rękopisów i starych druków.
plik 2,00 0,50 23 2,46 0,61
7/b Plik cyfrowy kolorowy wysokiej jakości wykonany aparatem fotograficznym plik 15,00 7,00 23 18,45 8,61
8/a Wydruki do formatu A-4 czarno-białe szt. 0,40 0,20 ZW --- ---
8/b Wydruki do formatu A-3 czarno-białe szt. 0,80 0,40 ZW --- ---
8/c Wydruki do formatu A-4 kolorowe szt. 4,00 2,00 ZW --- ---
9 Fotoreportaże - uroczystości ogólnouczelniane
(zleca rektorat) B E Z P Ł A T N I E
temat --- --- --- --- ---
10 Archiwizacja na płycie CD lub DVD szt. 5,00 3,00 23 6,15 3,69
11 Na prace nie wymienione w cenniku, cenę za ich wykonanie każdorazowo ustala się z Pracownią

Cennik został zatwierdzony przez Prorektora do Spraw Nauki
oraz Kwestora Uniwersytetu Wrocławskiego.


Cennik w formacie pdf


CENNIKI OPŁAT ODDZIAŁU UDOSTĘPNIA ZBIORÓW


Czytelnia Czasopism Bieżących (i Archiwalnych) i Czytelnia Śląska przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 12

Kserowanie samoobsługowe

Kopie kserograficzne czarno-białe Format A-4 1 kopia 0,40 PLN ZW z VAT
Kopie kserograficzne czarno-białe Format A-3 1 kopia 0,80 PLN ZW z VAT

Nie wykonuje się odbitek kserograficznych z materiałów wydanych do 1950 roku włącznie oraz z gazet oprawnych, których format jest większy od formatu A-3.

Opłaty pobierane są w Punkcie Informacyjnym Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. F. Joliot-Curie 12 od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00-18:30, w soboty w godz.: 8:00-13:30.

 1. Opłata za kartę czytelnianą jednoroczną bez zdjęcia - 20,00 PLN, prolongata tej karty na kolejny rok - 10,00 PLN.

 2. Opłata za kartę czytelnianą dziesięciodniową bez zdjęcia (ważna 10 dni kalendarzowych) - 5,00 PLN, prolongata tej karty na kolejne 10 dni - 4,00 PLN.

 3. Opłata za kartę czytelnianą dwudniową bez zdjęcia (ważna 48 godzin) - 3,00 PLN, prolongata tej karty na kolejne 48 godzin - 2,00 PLN.

 4. Opłata za zagubienie numerka wydawanego w czytelniach - 30,00 PLN.

 5. Opłata za zagubienie numerka wydawanego w szatni - 30,00 PLN.

 6. Opłata za niezwrócenie kluczyka do szafki samoobsługowej w terminie, jego zagubienie lub uszkodzenie zamka do szafki samoobsługowej w szatni - 70,00 PLN.

 7. Opłata za duplikaty kart bibliotecznych równa jest cenie ich nabycia.

Dyrekcja BU zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w obowiązującym cenniku.


Wrocław, 02.01.2017 r. Dyrektor
Biblioteki Uniwersyteckiej
mgr inż. Grażyna Piotrowicz


Samoobsługowe wykonywanie kopii kserograficznych w Czytelni Głównej Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Karola Szajnochy 7/9
Cennik

Kopie kserograficzne czarno-białe Format A-4 1 kopia 0,40 PLN ZW z VAT
Kopie kserograficzne czarno-białe Format A-3 1 kopia 0,80 PLN ZW z VAT

 1. Nie wykonuje się odbitek kserograficznych z materiałów wydanych do 1950 roku włącznie

Dyrekcja BU zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w obowiązującym cenniku.


Wrocław, 02.01.2017 r. Dyrektor
Biblioteki Uniwersyteckiej
mgr inż. Grażyna Piotrowicz


Cennik opłat Wypożyczalni Miejscowej Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu przy ul. Karola Szajnochy 7/9

 1. Opłata za kartę biblioteczną bez zdjęcia - 20,00 PLN.

 2. Opłata za kartę czytelnianą jednoroczną bez zdjęcia - 20,00 PLN, prolongata tej karty na kolejny rok - 10,00 PLN.

 3. Opłata za kartę czytelnianą dziesięciodniową bez zdjęcia (ważna 10 dni kalendarzowych) - 5,00 PLN, prolongata tej karty na kolejne 10 dni - 4,00 PLN.

 4. Opłata za kartę czytelnianą dwudniową bez zdjęcia (ważna 2 dni kalendarzowe) - 3,00 PLN, prolongata na kolejne 2 dni - 2,00 PLN.

 5. Opłata za duplikaty kart bibliotecznych równa jest cenie ich nabycia.

 6. Wysokość kary pieniężnej pobieranej za niedotrzymanie terminu zwrotu książki i prolongatę po terminie wynosi odpowiednio:

  • do dnia 31.07.2004 r. - 1,00 PLN za każdy miesiąc przetrzymania (kara jest naliczana za każdy wolumin);

  • od dnia 1.08.2004 r. - do dnia 31.05.2010 r. - 0,20 PLN za każdy dzień przetrzymania (kara jest naliczana za każdy wolumin);

  • od dnia 1.06.2010 r. – 1,00 PLN po upływie każdych 5-ciu dni przetrzymania (kara jest naliczana za każdy wolumin).

 7. Opłata manipulacyjna za każde wysłane upomnienie o zwrot przetrzymanych książek wynosi 5,00 PLN.

 8. Opłata za zagubienie numerka wydawanego w szatni, w budynku BU przy ul. K. Szajnochy 7/9, wynosi 20,00 PLN.

Dyrekcja BU zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w obowiązującym cenniku.


Wrocław, 30.01.2018 r. Dyrektor
Biblioteki Uniwersyteckiej
mgr inż. Grażyna Piotrowicz


Cennik opłat Wypożyczalni Międzybibliotecznej
Obowiązuje od dnia 1 maja 2015 roku


Opłata za sprowadzenie 1 książki:
z krajów Europy:
cena netto Vat cena brutto
46,30 PLN 8% 50,00 PLN
z krajów spoza Europy:
*wg kosztów określonych przez bibliotekę wypożyczającą + koszty wysyłki zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej
Opłata za sprowadzenie kserokopii ze zbiorów bibliotek zagranicznych:
cena netto Vat cena brutto
35,00 PLN zw. 35,00 PLN


Dyrekcja BU zastrzega sobie prawo do zmiany w obowiązującym cenniku.


Cennik został zatwierdzony w dniu 1 maja 2015 roku
przez Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej
st. kustosza dyplomowanego
mgr inż. Grażynę Piotrowicz

* w zależności od ilości IFLA Voucherów + koszty wysyłki (1 IFLA Voucher=8 euro, przelicznik wg średniego kursu z danego dnia NBP)CENNIK OPŁAT ODDZIAŁU INFORMACJI NAUKOWEJ


Cennik usług informacyjnych

Udostępnianie elektronicznych źródeł informacji


 1. Wyszukiwanie informacji w licencjonowanych serwisach informacyjnych typu online

  • wyszukiwanie w bazie przez bibliotekarza (za każde rozpoczęte pół godziny pracy) - 10,00 PLN

  • każde pół godz. pracy komputera (tylko dla osób i jednostek spoza UWr) - 10,00 PLN

 2. Opłaty za nośniki informacji:

  • jedna strona wydruku - 0,50 PLN

Opłaty pobierane są w Punkcie Informacyjnym Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. F. Joliot-Curie 12.

Dyrekcja BU zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w obowiązującym cenniku.


Wrocław, 02.01.2017 r. Dyrektor
Biblioteki Uniwersyteckiej
mgr inż. Grażyna Piotrowicz


Zasady i ceny obowiązujące przy świadczeniu dodatkowych usług przez Bibliotekę Uniwersytecką we Wrocławiu

(Cennik obowiązuje od dnia 02.02.2004 r.)


Stosowne zasady:

:: Każdorazowo kalkulację kosztów uzgadnia się z klientem przed przyjęciem zamówienia.

:: Usługę wykonuje się po sporządzeniu umowy i po zapłaceniu rachunku przez klienta.

:: Opłatę klient powinien przelać na konto: Bank Zachodni WBK S.A. 4 O/Wrocław Nr: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004 (koniecznie z dopiskiem: Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu - opłata za prawo do jednorazowej publikacji) lub uiścić w Administracji Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 12.

:: Dla klientów zagranicznych stosuje się przelicznik zgodny z kursem waluty na dany dzień.

:: W przypadku ekspresowej realizacji zleceń stawka ulega podwyższeniu o 30%.

:: Dla pracowników naukowych i studentów Uniwersytetu Wrocławskiego możliwe są rabaty.


Obowiązujące ceny:

1. Kwerendy:

1.1. W przypadku przygotowania szczególnie czasochłonnej i pracochłonnej kwerendy do rachunku może być doliczona kwota w wysokości 40,00 PLN za godzinę pracy bibliotekarza.

1.2. Przygotowanie scenariusza dla programów TV min. 50 PLN / 1 godz. pracy.

1.3. Przygotowanie scenariusza wystawy min. 50 PLN / 1 godz. pracy.

2. Zajęcia dydaktyczne i wycieczki tematyczne:
Przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych (lub obsługa wycieczki tematycznej) dla studentów na określony temat uzgodniony z opiekunem grupy – 30 PLN / 1 godz. przygotowania i/lub prowadzenia zajęć.

3. Prawo do jednorazowej publikacji w ramach jednego nakładu wydania:
Opłata za prawo do jednorazowej publikacji w ramach jednego nakładu, składa się z opłaty za: wartość obiektu (pkt. 3.1, 3.2) oraz opłaty za wielkość nakładu (pkt. 3.3, 3.4).

3.1. Dla celów komercyjnych: min. 50 PLN / 1 ujęcie; max 200 PLN /1 ujęcie.
Opłata zależy od wartości historycznej materiałów bibliotecznych, stanu zachowania i techniki reprodukcji. Powyżej 10 ujęć - możliwy 15 % rabat.

3.2. Dla celów naukowych: min. 50 PLN / 1 ujęcie; max 100 PLN / 1 ujęcie lub egzemplarze gratis. Opłaty tej nie pobiera się od osób przygotowujących prace magisterskie lub doktorskie (fakt ten należy udokumentować).

3.3. W zależności od wielkości planowanego nakładu wydania należy wnieść na rzecz BUWr odpowiednią kwotę:

- przy nakładzie do 500 egz. – 100 PLN

- przy nakładzie od 500 egz. do 1500 egz. – 300 PLN

- przy nakładzie powyżej 1500 egz. – 500 PLN

3.4. Przy planowanym wznowieniu nakładu należy ponownie poinformować o tym fakcie BUWr i wnieść wszystkie stosowne opłaty tj. opłatę za prawo do jednorazowej publikacji oraz kwotę zależną od wielkości nakładu.

4. Udostępnianie zbiorów i pomieszczeń do programów telewizyjnych lub radiowych i publikacji prasowych:

4.1. Udostępnianie zbiorów 150 PLN / 1 sesja + dopłata za ilość prezentowanych materiałów wg pkt. 3. Opłata zależy od wartości historycznej i artystycznej zbiorów oraz stanu ich zachowania. W przypadku braku scenariusza – przygotowanie materiałów przez bibliotekarza jest dodatkowo opłacane wg. pkt. 1.2.

4.2. Udostępnianie pomieszczeń i wnętrz do programów telewizyjnych 200 PLN / 1 godz., każda następna godzina 80 PLN.

4.3. Fotografowanie pomieszczeń i wnętrz do publikacji min 50 PLN /ujęcie, w przypadku publikacji prasowych obowiązuje pkt.6

5. Wynajmowanie pomieszczeń i wnętrz:
W celu organizacji: wystaw, pokazów lub uroczystości 500 PLN / pierwsza godz. + 100 PLN za każdą następną.

Uwaga:

6. Ze względu na interes Biblioteki Uniwersyteckiej i Uniwersytetu Wrocławskiego - Dyrektor BUWr może odstąpić od pobierania należności lub obniżyć obowiązujące stawki.


Cennik został zatwierdzony przez w dniu 02.02.2004 r.
Prorektor Dyrektor
ds. Ogólnych Biblioteki Uniwersyteckiej
prof. dr hab. Jan Kołaczkiewicz mgr inż. Grażyna Piotrowicz
Kwestor
mgr Ryszard Żukowski


do góry