Cenniki

Dane do faktur Konto bankowe
Uniwersytet Wrocławski
Biblioteka Uniwersytecka
pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław
NIP: PL8960005408
Santander Bank Polska
14 1090 2503 0000 0001 1382 9110
(PLN)
49 1090 2398 0000 006 0800 5079
(EUR)
60 1090 2398 0000 0006 0800 5075
(USD)

Cennik za usługi reprograficzne wykonywane przez
Pracownię Reprografii i Digitalizacji
Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu
Cennik obowiązuje od dnia 01.02.2018 roku

l.p. rodzaj usługi jednostka miary cena netto w PLN cena netto w EURO VAT % cena brutto w PLN cena brutto w EURO
1/a Kopie kserograficzne czarno-białe
Kserujemy tylko materiały wydane po 1950 roku.
Nie wykonuje się kopii ksero z rękopisów i starych druków oraz z gazet oprawnych, których format jest większy od A-3
format A-4 szt. 0,40 0,20 ZW --- ---
1/b Kopie kserograficzne czarno-białe
Kserujemy tylko materiały wydane po 1950 roku.
Nie wykonuje się kopii ksero z rękopisów i starych druków oraz z gazet oprawnych, których format jest większy od A-3
format A-3 szt. 0,80 0,40 ZW --- ---
2/a Skanowanie z oryginału w rozdzielczości 150 DPI
do formatu A-0
plik 4,00 2,36 23 4,92 2,90
2/b Skanowanie z oryginału w rozdzielczości 300 DPI
do formatu A-0
plik 9,00 4,72 23 11,07 5,80
2/c Skanowanie z oryginału w rozdzielczości 600 DPI
do formatu A-1
plik 22,00 11,71 23 27,06 14,40
3/a Skanowanie z mikroform czarno-białe
(pojedyncze klatki; pakiet do 10 klatek)
pakiet 12,00 5,85 23 14,76 7,20
3/b Skanowanie z mikroform czarno-białe
(pojedyncze klatki powyżej 10 klatek)
plik 1,00 0,49 23 1,23 0,60
3/c Skanowanie z mikroform czarno-białe
tylko cały zwój filmu (minimum 50 klatek)
plik 0,40 0,24 23 0,49 0,30
4 Digitalizacja na żądanie – indywidualne ustalenia z Pracownią Reprografii i Digitalizacji plik 2,00 0,50 23 2,46 0,61
5 Prace przy plikach wymagających dodatkowej obróbki na komputerze – indywidualne ustalenia z Pracownią Reprografii i Digitalizacji za każdą rozpoczętą godzinę pracy 60,00 30,00 ZW --- ---
6 Kopiowanie plików zgromadzonych w BUWr p a k i e t
(do 20 plików)
pakiet 15,00 7,00 23 18,45 8,61
7/a Plik cyfrowy czarno-biały niskiej jakości wykonany aparatem fotograficznym – jakość czytelnicza
oryginał do formatu A-3
Nie wykonuje się z rękopisów i starych druków.
plik 2,00 0,50 23 2,46 0,61
7/b Plik cyfrowy kolorowy wysokiej jakości wykonany aparatem fotograficznym plik 15,00 7,00 23 18,45 8,61
8/a Wydruki do formatu A-4 czarno-białe szt. 0,40 0,20 ZW --- ---
8/b Wydruki do formatu A-3 czarno-białe szt. 0,80 0,40 ZW --- ---
8/c Wydruki do formatu A-4 kolorowe szt. 4,00 2,00 ZW --- ---
9 Fotoreportaże - uroczystości ogólnouczelniane
(zleca rektorat) B E Z P Ł A T N I E
temat --- --- --- --- ---
10 Archiwizacja na płycie CD lub DVD szt. 5,00 3,00 23 6,15 3,69
11 Na prace nie wymienione w cenniku, cenę za ich wykonanie każdorazowo ustala się z Pracownią

Cennik został zatwierdzony przez Prorektora do Spraw Nauki
oraz Kwestora Uniwersytetu Wrocławskiego.


Cennik w formacie pdf


CENNIK OPŁAT ODDZIAŁU INFORMACJI NAUKOWEJ


Opłaty pobierane w Punkcie Informacyjnym BUWr - poziom 0

 1. Opłata za kartę czytelnianą dziesięciodniową bez zdjęcia (ważna 10 dni kalendarzowych) - 5,00 PLN, prolongata tej karty na kolejne 10 dni - 4,00 PLN.

 2. Opłata za kartę czytelnianą dwudniową bez zdjęcia (ważna 48 godzin) - 3,00 PLN, prolongata tej karty na kolejne 48 godzin - 2,00 PLN.

 3. Opłata za zagubienie numerka wydawanego w czytelniach - 30,00 PLN.

 4. Opłata za zagubienie numerka wydawanego w szatni - 30,00 PLN.

 5. Opłata za niezwrócenie kluczyka do szafki samoobsługowej w terminie, jego zagubienie lub uszkodzenie zamka do szafki samoobsługowej w szatni - 70,00 PLN.

 6. Opłata za duplikaty kart bibliotecznych równa jest cenie ich nabycia.


Cennik usług informacyjnych

Udostępnianie elektronicznych źródeł informacji

 1. Wyszukiwanie informacji w licencjonowanych serwisach informacyjnych typu online

  • wyszukiwanie w bazie przez bibliotekarza (za każde rozpoczęte pół godziny pracy) - 10,00 PLN

  • każde pół godz. pracy komputera (tylko dla osób i jednostek spoza UWr) - 10,00 PLN

 2. Opłaty za nośniki informacji:

  • jedna strona wydruku - 0,40 PLN


CENNIK OPŁAT ODDZIAŁU UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW


Czytelnia Czasopism Bieżących (i Archiwalnych) - poziom 2
Czytelnia Śląska - poziom 3
Czytelnia Główna - poziom 3

Kserowanie samoobsługowe

Kopie kserograficzne czarno-białe Format A-4 1 kopia 0,40 PLN ZW z VAT
Kopie kserograficzne czarno-białe Format A-3 1 kopia 0,80 PLN ZW z VAT

Nie wykonuje się odbitek kserograficznych z materiałów wydanych do 1950 roku włącznie oraz z gazet oprawnych, których format jest większy od formatu A-3.

Uwaga: opłaty dokonywane są przez Użytkowników do wrzutników monet przy urządzeniach kopiujących w godzinach otwarcia czytelń.


Wypożyczalnia Miejscowa BUWr - poziom 1

 1. Opłata za kartę biblioteczną bez zdjęcia - 20,00 PLN.

 2. Opłata za kartę czytelnianą jednoroczną bez zdjęcia - 20,00 PLN, prolongata tej karty na kolejny rok - 10,00 PLN.

 3. Opłata za kartę czytelnianą dziesięciodniową bez zdjęcia (ważna 10 dni kalendarzowych) - 5,00 PLN, prolongata tej karty na kolejne 10 dni - 4,00 PLN.

 4. Opłata za kartę czytelnianą dwudniową bez zdjęcia (ważna 2 dni kalendarzowe) - 3,00 PLN, prolongata na kolejne 2 dni - 2,00 PLN.

 5. Opłata za duplikaty kart bibliotecznych równa jest cenie ich nabycia.

 6. Wysokość kary pieniężnej pobieranej za niedotrzymanie terminu zwrotu książki i prolongatę po terminie wynosi odpowiednio:

  • do dnia 31.07.2004 r. - 1,00 PLN za każdy miesiąc przetrzymania (kara jest naliczana za każdy wolumin);

  • od dnia 1.08.2004 r. - do dnia 31.05.2010 r. - 0,20 PLN za każdy dzień przetrzymania (kara jest naliczana za każdy wolumin);

  • od dnia 1.06.2010 r. – 1,00 PLN po upływie każdych 5-ciu dni przetrzymania (kara jest naliczana za każdy wolumin).

 7. Opłata manipulacyjna za każde wysłane upomnienie o zwrot przetrzymanych książek wynosi 5,00 PLN.


Wypożyczalnia Międzybiblioteczna BU – poziom 1

Opłata za sprowadzenie 1 książki:
z krajów Europy:
cena netto Vat cena brutto
46,30 PLN 8% 50,00 PLN
z krajów spoza Europy:
*wg kosztów określonych przez bibliotekę wypożyczającą + koszty wysyłki zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej
Opłata za sprowadzenie kserokopii ze zbiorów bibliotek zagranicznych:
cena netto Vat cena brutto
35,00 PLN zw. 35,00 PLN


* w zależności od ilości IFLA Voucherów + koszty wysyłki (1 IFLA Voucher=8 euro, przelicznik wg średniego kursu z danego dnia NBP)Zasady i ceny obowiązujące przy świadczeniu usług dodatkowych przez Bibliotekę Uniwersytecką we Wrocławiu

Stosowne zasady:

:: Każdorazowo kalkulację kosztów uzgadnia się z klientem przed przyjęciem zamówienia.

:: Usługę wykonuje się po sporządzeniu umowy i po zapłaceniu rachunku przez klienta.

:: Opłatę klient powinien przelać na konto: Santander Bank Polska Nr: 14 1090 2503 0000 0001 1382 9110 (koniecznie z dopiskiem: Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu - opłata za prawo do jednorazowej publikacji).

:: Dla klientów zagranicznych stosuje się przelicznik zgodny z kursem waluty na dany dzień.

:: W przypadku ekspresowej realizacji zleceń stawka ulega podwyższeniu o 30%.

:: Dla pracowników naukowych i studentów Uniwersytetu Wrocławskiego możliwe są rabaty.


Obowiązujące ceny:

1. Kwerendy:

1.1. W przypadku przygotowania szczególnie czasochłonnej i pracochłonnej kwerendy do rachunku może być doliczona kwota w wysokości 40,00 PLN za godzinę pracy bibliotekarza.

1.2. Przygotowanie scenariusza dla programów TV min. 50 PLN / 1 godz. pracy.

1.3. Przygotowanie scenariusza wystawy min. 50 PLN / 1 godz. pracy.

2. Zajęcia dydaktyczne i wycieczki tematyczne:
Przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych (lub obsługa wycieczki tematycznej) dla studentów na określony temat uzgodniony z opiekunem grupy – 30 PLN / 1 godz. przygotowania i/lub prowadzenia zajęć.

3. Prawo do jednorazowej publikacji w ramach jednego nakładu wydania:
Opłata za prawo do jednorazowej publikacji w ramach jednego nakładu, składa się z opłaty za: wartość obiektu (pkt. 3.1, 3.2) oraz opłaty za wielkość nakładu (pkt. 3.3, 3.4).

3.1. Dla celów komercyjnych: min. 50 PLN / 1 ujęcie; max 200 PLN /1 ujęcie.
Opłata zależy od wartości historycznej materiałów bibliotecznych, stanu zachowania i techniki reprodukcji. Powyżej 10 ujęć - możliwy 15 % rabat.

3.2. Dla celów naukowych: min. 50 PLN / 1 ujęcie; max 100 PLN / 1 ujęcie lub egzemplarze gratis. Opłaty tej nie pobiera się od osób przygotowujących prace magisterskie lub doktorskie (fakt ten należy udokumentować).

3.3. W zależności od wielkości planowanego nakładu wydania należy wnieść na rzecz BUWr odpowiednią kwotę:

- przy nakładzie do 500 egz. – 100 PLN

- przy nakładzie od 500 egz. do 1500 egz. – 300 PLN

- przy nakładzie powyżej 1500 egz. – 500 PLN

3.4. Przy planowanym wznowieniu nakładu należy ponownie poinformować o tym fakcie BUWr i wnieść wszystkie stosowne opłaty tj. opłatę za prawo do jednorazowej publikacji oraz kwotę zależną od wielkości nakładu.

4. Udostępnianie zbiorów i pomieszczeń do programów telewizyjnych lub radiowych i publikacji prasowych:

4.1. Udostępnianie zbiorów 150 PLN / 1 sesja + dopłata za ilość prezentowanych materiałów wg pkt. 3. Opłata zależy od wartości historycznej i artystycznej zbiorów oraz stanu ich zachowania. W przypadku braku scenariusza – przygotowanie materiałów przez bibliotekarza jest dodatkowo opłacane wg. pkt. 1.2.

4.2. Udostępnianie pomieszczeń i wnętrz do programów telewizyjnych 200 PLN / 1 godz., każda następna godzina 80 PLN.

4.3. Fotografowanie pomieszczeń i wnętrz do publikacji min 50 PLN /ujęcie, w przypadku publikacji prasowych obowiązuje pkt.6.

5. Wynajmowanie pomieszczeń i wnętrz:
W celu organizacji: wystaw, pokazów lub uroczystości 500 PLN / pierwsza godz. + 100 PLN za każdą następną.

Uwaga: Ze względu na interes Biblioteki Uniwersyteckiej i Uniwersytetu Wrocławskiego - Dyrektor BUWr może odstąpić od pobierania należności lub obniżyć obowiązujące stawki.


Dyrekcja BU zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w obowiązujących cennikach BUWr

Wrocław, 24.09.2019 r. Dyrektor
Biblioteki Uniwersyteckiej
mgr inż. Grażyna Piotrowicz

do góry