Katalog Centralny Bibliotek Zakładowych. Czasopisma

Informacje ogólne

Katalog Centralny Bibliotek Zakładowych Kartkowy mieści się w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 12.

Katalog wykazuje w porządku alfabetycznym opisy bibliograficzne druków zwartych i czasopism znajdujących się w poszczególnych bibliotekach zakładowych, za wyjątkiem zbiorów Biblioteki Brytyjskiej. Biblioteka ta posiada własny katalog komputerowy.

Karty katalogowe znajdujące się w Katalogu Centralnym Bibliotek Zakładowych są sygnowane pieczątkami własnościowymi poszczególnych bibliotek.
Zamówienia na tytuły zawarte w tym Katalogu należy składać na miejscu w bibliotece zakładowej.

Katalog Centralny zawiera aktualne nazwy i adresy 38 bibliotek zakładowych oraz odsyłacze od nazw i lokalizacji dawniej obowiązujących. (skrzynka nr 1)
Karty szeregowane są według alfabetu łacińskiego z dodaniem liter „J” i „W”.

Katalog Centralny Bibliotek Zakładowych. Czasopisma

Zawarte w nim są tytuły czasopism bieżących oraz czasopism nie kontynuowanych, tzn. takich, które biblioteka przestała gromadzić lub przestały się ukazywać. Opatrzone są one uwagą „tytuł nie kontynuowany”.
Tytuły bieżące aktualizowane są poprzez dopisy dokonywane najczęściej raz w roku, a co najmniej raz na dwa lata.
Katalog uzupełniany jest również o opisy nowych tytułów czasopism.
Katalog nie zawiera czasopism Biblioteki Brytyjskiej i Biblioteki Austriackiej.