Katalog Polskich Norm (PN) dostępnych w BUWr. (2009- )

Wejście do bazy


Zawartość bazy katalogowej Polskich Norm dostępnej w BUWr.:

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu jest uprawniona do otrzymywania Polskich Norm (PN) w ramach egzemplarza obowiązkowego (eo). Zgodnie z decyzją Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN) od roku 2009 Polskie Normy są przekazywane uprawnionym Bibliotekom jedynie w wersji elektronicznej.
Biblioteka UWr. udostępnia Polskie Normy (tj. zapewnia dostęp do pełnych tekstów PN) na wydzielonych stanowiskach w Czytelni Głównej i Oddziale Informacji Naukowej (w budynku Biblioteki przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 12). Wykaz tytułów i numerów dostępnych aktualnie PN, wydanych od roku 2009 i pobranych przez Bibliotekę w ramach eo z serwera Polskiego Komitetu Normalizacyjnego - prezentowany jest w Internecie wszystkim zainteresowanym użytkownikom (także spoza UWr.). Polskie Normy prezentowane są wraz z przygotowaną w wersji interaktywnej - Międzynarodową Klasyfikacją Normalizacyjną (ICS - International Classification for Standards), wg której są porządkowane.


Wyszukiwanie Polskich Norm w bazie Biblioteki UWr.:

Wyszukiwanie w bazie może być przeprowadzane na dwa sposoby:

  1. Poprzez hierarchiczną Międzynarodową Klasyfikację Normalizacyjną - ICS, opracowaną przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO - International Standard Organization).
    ICS jest klasyfikacją trójpoziomową, która na potrzeby bazy BUWr została ograniczona do dwóch poziomów, tj. dziedzin oraz grup. W Klasyfikacji wydzielono 40 dziedzin działalności normalizacyjnej (poziom 1), z których każda oznaczona jest dwucyfrowym kodem. Dziedziny podzielone są na 392 grupy (poziom 2). Oznaczenie grupy składa się z dwucyfrowego kodu dziedziny i trzycyfrowego kodu grupy, oddzielonych kropką. W bazie BUWr. po wybraniu określonej dziedziny, a później grupy, uzyskuje się listę norm należących do danej grupy z ich numerami i tytułami. Aby powrócić do wykazu grup w bieżącej dziedzinie albo do wykazu dziedzin, należy korzystać ze ścieżki wyszukiwania, znajdującej się powyżej listy.

  2. Poprzez wyszukiwanie wg numerów norm lub słów w tytułach.
    W polu wyszukiwawczym należy wpisać numer normy lub szukane słowo z tytułu normy oraz kliknąć przycisk "Szukaj". W całej bazie zostaje przeprowadzone wyszukiwanie i w efekcie wyświetlana jest lista tylko tych dziedzin (a w ramach dziedzin - grup), do których przypisane są normy, spełniające kryterium wyszukiwawcze (np. słowo z tytułu), podane przez użytkownika. Aby usunąć podane kryterium wyszukiwawcze (filtr) należy kliknąć przycisk "Resetuj".


do góry