Przejdź do treści

Univerzita Hradec Králové. Filozofická Fakulta

Korunní země v dějinách českého státu : sborník příspěvků z mezinárodního kolokvia konaného v dnech 29.-31. března 2006 v Clam-Gallasově paláci v Praze. 3, Rezidence a správní sídla v zemích České koruny ve 14.-17. století

Obrazy
Autor
edd. Lenka Bobková a Jana Konvičná
Miejsce wydania
Praha
Rok wydania
2007
Spis treści

Úvod . . 11
I. REPREZENTACE KRÁLOVSKÉ MOCI . . 21
II. MORAVA A OPAVSKO . . 159
III. SLEZSKO . . 243
IV. HORNÍ LUŽICE . . 365
V. DOLNÍ LUŽICE . . 459
VI. LUCEMBURSKO . . 525

Seznam zkratek . . 575
Seznam černobílých vyobrazení . . 579
Seznam barevných vyobrazeni . . 589

Seria
(Opera Facultatis Philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis ; Vol. 4)

Kladsko : Dějiny regionu

Obrazy
Autor
Ondřej Felcman, Ryszard Gładkiewicz a kol. ; [aut. publ. Tadeusz Bieda et al. ; překl. Markéta Sergejko, Zdeněk Vyplel]
Miejsce wydania
Hradec Králové
Rok wydania
2012

Lokalizacja

Spis treści

Kladsko a dějiny - uvedeni do problematiky . . 5

Hlava I
Kladsko v pravěku a raném středověku (do konce 11. století) . . 15
I. Paleolit i mezolit . . 17
II. Neolit . . 25
III. Doba bronzová a počátky doby železné . . 29
IV. Doba laténská a období římských vlivů . . 37
V. Raný středověk . . 42

Hlava II
Kladsko ve středověkém českém státě (konec 11. století-1459) . . 47
I. Přemyslovské období (konec 11. stol. -1310) . . 49
II. Lucemburské období (1310-1419) . . 70
  1. Politický vývoj . . 70
  2. Hospodářský vývoj . . 85
  3. Kulturní život . . 94
III. Husitská revoluce a počátky poděbradské doby (1419-1459) . . 97
  1. Zástava Jana II. Opavsko-Ratibořského . . 97
  2. Pod přímou královskou vládou (1422-1431) . . 98
  3. Zástava pánů z Častolovic (1431-1440) . . 107
  4. Lichtenburská etapa (1440-1454) . . 110
  5. Zástavním pánem Jiří z Poděbrad (1454-1459) . . 111

Hlava III
Kladské hrabství v Českém království (1459-1742) . . 115
I. Počátky hrabství za vlády Podébradů (1459-1501) . . 117
  1. Povýšení Kladského kraje na hrabství a jeho význam pro vládu krále Jiřího . . 117
  2. Dokončení procesu autonomizace a územní konsolidace hrabství, hospodářská krize dynastie a odchod Podébradů . . 120
  3. Hospodářský vývoj a krize konce osmdesátých let . . 125
  4. Etnické vztahy . . 128
II. Hrabství na počátku novověku a v českém stavovském povstání (1501-1622) . . 131
  1. Vláda Hardeků a období následujících zástav (1501-1569) . . 131
  2. Utvoření pozdně feudálních společenských struktur . . 136
  3. Hospodářský vývoj a majetkové poměry . . 138
  4. Reformace . . 141
  5. Kladská tvář renesance . . 144
  6. Emancipační tendence v zápasech o Majestát (1569-1618) . . 147
  7. Hrabství a české stavovské povstání (1618-1622) . . 151
III. Návrat habsburské moci a hrabství do konce třicetileté války (1622-1648) . . 155
  1. Potlačení povstání a rekatolizační politika arcivévody Karla . . 155
  2. Zavedení nových zákonů a bezprostřední vláda Habsburků . . 156
  3. Demografické, hospodářské a sociální důsledky války . . 158
  4. Ve víru třicetileté války . . 161
IV. Hrabství za rozmachu habsburského absolutismu (1648-1705) . . 163
  1. Centralizační úsilí Habsburků . . 163
  2. Hospodářský vývoj a královská města . . 166
  3. Politická a hospodářská pozice šlechty . . 168
  4. Postavení poddaného lidu a selská povstání . . 170
  5. Vítězství katolicismu . . 172
  6. Význam léčivých pramenů . . 176
  7. Hospodářské vztahy s Čechami, Slezskem a dalšími zeměmi . . 177
  8. Barokní kultura v hrabství . . 178
V. Hrabství a poslední habsburští králové (1705-1742) . . 185
  1. Hrabství jedinou autonomní oblastí Českého království . . 185
  2. Hospodářský život . . 186
  3. Etnická tvář regionu . . 188
  4. První slezská válka a dobytí hrabství Pruskem (1740-1742) . . 189
 
Hlava IV
Kladsko v pruském i německém státě (1742-1945 r.) . . 193
I. Fridrichovská epocha (1742-1806) . . 195
  1. „Kladská brána" . . 195
  2. Pruské počátky . . 203
II. Od vynucených reforem do první světové války (1806-1914) . . 217
  1. Kladsko v pruských válkách 19. století . . 217
  2. Reformy ministrů Steina i Hardenberga . . 220
  3. Jaro národů 1848-1849 . . 223
  4. Politický život a formování občanské společnosti . . 224
  5. Pozice římskokatolické církve . . 227
  6. Hospodářský vývoj . . 228
  7. Modernizace a rozšiřování měst . . 240
  8. Kulturní život . . 241
III. Čas válek a krize (1914-1945) . . 244
  1. Na periferii chaosu . . 244
  2. „Česká hrozba" . . 256
  3. Čas proměn . . 265
  4. Turistická ofenzíva . . 276

Hlava V
Kladsko v polském státe (od roku 1945) . . 287
I. Politický vývoj . . 289
  1. Období 1945-1948 . . 289
  2. Období 1949-1955 . . 303
  3. Období 1956-1970 . . 309
  4. Období 1971-1989 . . 314
  5. Období transformace (1989-1998) . . 318
II. Problémy hospodářského vývoje . . 324
III. Turistika, rekreace a lázně . . 336
  1. Roky 1945-1948 . . 336
  2. Roky 1949-1956 . . 341
  3. Roky 1957-1970 . . 345
  4. Roky 1971-1989 . . 348
  5. Roky 1989-1998 . . 350
IV. Tváře kultury . . 352
V. Na prahu 21. století . . 365

Přehled kladských vládců . . 369

Znak Hrabství kladského a jeho proměny . . 381
1. Předpoklady získání znaku . . 382
2. Podoba znaku hrabství . . 383
3. Historie poznání znaku . . 384
4. Vznik kladského znaku a jeho první nositelé . . 387
5. Znak hrabství v zemské a městské heraldice . . 388
6. Přehled proměn znaku . . 390

Mince Hrabství kladského (13.-19. století) . . 399
1. Konec 13. století . . 402
2. 1426-1498 . . 402
3. 1501-1514 . . 406
4. 1540-1548 . . 419
5. 1549-1554 . . 421
6. 1627-1665 . . 423
7. 1807-1813 . . 426

Kartografie Kladska do poloviny 20. století . . 429
1. Přehled bádání . . 430
2. Trendy mapové tvorby a typologie . . 437
3. Výběrový soupis map . . 441

Tabulka místních názvů . . 449
Seznam zkratek . . 455
Seznam zkratek citovaných periodik, edičních řad a edic pramenů . . 459
Seznam pramenů a literatury . . 463
Seznam černobílých ilustrací . . 525
Seznam barevných map a ilustrací . . 533
Land of Kladsko. History of the Region. Summary . . 537
Glatzer Land. Geschichte der Region. Zusammenfassung . . 543
Rejstřík osobní . . 551
Rejstřík geografických názvů . . 577
Publikující autoři . . 595
Obsah . . 599