Przejdź do treści

Akademie Věd České Republiky

Češi a jejich sousedé : meziskupinové postoje a kontakt ve střední Evropě

Obrazy
Autor
autorský kolektiv: Sylvie Graf, Martina Hřebíčková, Magda Petrjánošová, Alicja Leix
Miejsce wydania
Praha
Rok wydania
2015
Spis treści

Předmluva . . 11
I. Teoretické zázemí výzkumu meziskupinových jevů . . 13
1.1 Meziskupinové a interindividuální chování . . 15
1.2 Charakteristiky meziskupinového chování . . 17
1.3 Sociální kategorizace . . 19
1.4 Vlastní členská skupina . . 21
1.5 Meziskupinové zkreslení . . 22
1.6 Meziskupinové postoje . . 24
1.6.1 Stereotypy . . 24
1.6.2 Předsudky . . 27
1.6.3 Diskriminace . . 28
1.7 Teorie meziskupinového kontaktu . . 31
1.7.1 Optimální podmínky meziskupinového kontaktu . . 32
1.7.2 Působení meziskupinového kontaktu . . 33
1.7.3 Kognitivní reprezentace skupin během kontaktu . . 35
1.8 Pětifaktorový model osobnosti . . 38
1.8.1 Pět dimenzí osobností . . 40
1.9 Shrnutí . . 42

II. Metodologie výzkumu meziskupinových postojů a kontaktu . . 43
2.1 Respondenti . . 46
2.1.1 Účastníci výzkumu stereotypů . . 47
2.1.2 Účastníci výzkumu meziskupinových postojů a kontaktu . . 47
2.2 Metody a postup výzkumu . . 50
2.2.1 NEO inventář (NEO-PI-R) pro sebeposouzení osobnostních vlastností . . 51
2.2.2 National Character Survey pro posouzení národních stereotypů a sebeposouzení . . 52
2.2.3 Inventář přídavných jmen (IPJ-R) pro sebeposouzení osobnostních vlastností . . 54
2.2.4 Emoční teploměry zjišťující meziskupinové postoje . . 56
2.2.5 Posuzování výjimečností národů . . 57
2.2.6 Kontakt s příslušníky sousedních národů . . 57
2.2.7 Identifikace s vlastním národem . . 58
2.3 Analýza dat . . 58
2.3.1 Přesnost národních a regionálních stereotypů . . 58
2.3.2 Analýza meziskupinových postojů . . 60
2.3.3 Kvantitativní obsahová analýza . . 63
2.3.4 Kvalita na (tematická) obsahová analýza (Češi a Němci, Češi a Rakúšania, Češi a Slováci) . . 66
2.3.5 Kritická diskurzívna analýza . . 69
2.3.6 Kvalitativní analýza výpovědí sousedské dyády Češi-Poláci . . 70
2.4 Shrnutí . . 73

III. Národní a regionální stereotypy . . 75
3.1 Metodologické souvislosti výzkumu přesnosti stereotypů . . 77
3.2 Zkoumání přesnosti národních stereotypů v mezinárodních studiích . . 80
3.3 Posuzování národních stereotypů v pěti středoevropských zemích . . 82
3.3.1 Konzistence a stabilita posuzování národních stereotypů . . 83
3.3.2 Přesnost národních stereotypů ve střední Evropě . . 89
3.3.3 Shoda při posuzování národních stereotypů v pěti středoevropských zemích . . 101
3.4 Posuzování regionálních stereotypů . . 108
3.4.1 Konzistence, přesnost a shoda regionálních stereotypů . . 110
3.4.2 Porovnání regionálních a národních stereotypů . . 112
3.5 Mechanismy vzniku a sdílení národních a regionálních stereotypů . . 120
3.5.1 Geografická blízkost při vytváření a sdílení stereotypů . . 120
3.5.2 Jazyková a kulturní blízkost při formování a sdílení stereotypů . . 121
3.5.3 Politický vliv při sdílení auto-a heterstereotypů . . 122
3.5.4 Klimatické podmínky . . 123
3.5.5 Role ekonomické prosperity při vytváření stereotypů . . 124
3.5.6 Politické preference a religiozita při vytváření stereotypů . . 126
3.5.7 Polarizace/zrcadlení při vytváření stereotypů . . 126
3.5.8 Kompenzace při formování stereotypů . . 134
3.5.9 Model vlivů podílejících se na formování stereotypů . . 135
3.6 Shrnutí . . 138

IV. Meziskupinové postoje . . 141
4.1 Postoje k vlastnímu národu . . 144
4.1.1 Postoje k vlastnímu národu v kontextu střední Evropy . . 146
4.1.2 Vliv individuálních faktorů na postoje k vlastnímu národu . . 151
4.1.3 Vliv autostereotypů na postoje k vlastnímu národu . . 154
4.1.4 Vliv podobnosti mezi sebeposouzením a posouzením vlastního národa na postoje k vlastnímu národu . . 157
4.1.5 Vliv podobnosti mezi vlastním a nejbližším sousedním národem na postoje k vlastnímu národu . . 162
4.2 Postoje k sousedním národům . . 164
4.2.1 Preference sousedních národů v kontextu střední Evropy . . 165
4.2.2 Vliv individuálních faktorů na postoje k nejbližšímu sousednímu národu . . 170
4.2.3 Vliv heterostereotypů na postoje k nejbližšímu sousednímu národu . . 173
4.2.4 Vliv podobnosti mezi sebou a nejbližším sousedním národem . . 174
4.2.5 Vliv podobnosti mezi vlastním a nejbližším sousedním národem . . 175
4.3 Shrnutí . . 177

V. Meziskupinový kontakt . . 181
5.1 Objektivní aspekty meziskupinového kontaktu . . 185
5.1.1 Kvalita a kvantita kontaktu ve střední Evropě . . 186
5.1.2 Vliv kvality a kvantity kontaktu na meziskupinové postoje . . 188
5.2 Subjektivní aspekty meziskupinového kontaktu . . 191
5.2.1 Místo setkání . . 193
5.2.2 Kontext setkání . . 195
5.2.3 Blízkost kontaktu . . 197
5.2.4 Trvání kontaktu . . 199
5.2.5 Frekvence kontaktu . . 200
5.2.6 Jazyk komunikace . . 201
5.2.7 Makrosociálnícharakteristiky . . 202
5.2.8 Meziskupinová percepce . . 208
5.2.9 Hodnotící kategorie . . 209
5.3 Shrnutí . . 213

VI. Kvalitatívna analýza vzájemného vnímania Čechov a ich susedov . . 217
6.1 Starší a mladší brat? Obraz suseda vo volných výpovediach Slovákov o Čechoch a Čechov o Slovákoch . . 220
6.1.1 Ne-existencia rozdielov . . 221
6.1.2 Kde končíme MY a začínajú ONI? . . 223
6.1.3 O druhých len dobré? . . 226
6.1.4 Výhrady voči povýšenectvu a nacionalizmu . . 230
6.1.5 Skryté problémy a tabu v komunikacii . . 233
6.1.6 Súhrn . . 234
6.2 Pepiki a Pšonci -jak se vidí Češi a Poláci . . 235
6.2.1 Společensko-kulturní kontext výpovědí polských respondentů . . 237
6.2.2 Obrazy Cechů v očích Poláků . . 239
6.2.3 Obrazy Poláků v očích Čechů . . 240
6.2.4 Komentář k uvedeným obrazům . . 242
6.2.5 Příbuzenství mezi Čechy a Poláky . . 245
6.2.6 Vztah Čchů k Polákům . . 246
6.2.7 Vztah Poláků k Čechům . . 247
6.2.8 Širší interpretační souvislosti uvedených výsledků . . 249
6.2.9 Souhrn . . 252

6.3 Češi a Němci - „Čech bol velmi zdvořilý a věděl výborné po německy" . . 253
6.3.1 „Omlouvám se, ale žádný konkrétní zážitek s Němci si nevybavuji..." . . 254
6.3.2 Obraz tých druhých -Němci o Čechoch . . 256
6.3.3 Obraz tých druhých - Češi o Nemcoch . . 259
6.3.4 Podobní či rozdielni? . . 265
6.3.5 O čom sa zváčša nerozpráva . . 267
6.3.6 Súhrn . . 270
6.4 Češi a Rakúšania - „Nemám žádnou zkušenost s obyvatelem Rakouska, hovořila jsem pouze s Němkyní" . . 270
6.4.1 „Nemám žádnou negativní ani zvláště pozitivní zkušenost" . . 272
6.4.2 Obraz tých druhých - Rakúšania o Čechoch . . 273  
6.4.3 Obraz tých druhých - Češi o Rakušanech . . 277
6.4.4 Podobní či rozdielni? . . 280
6.4.5 Ani čierni, ani bieli . . 282
6.4.6 Konfliktně terny alebo co sa radšej ani nespomína . . 283
6.4.7 Súhrn . . 284
6.5 Jazyk v medziskupinovom kontakte Čechov s ich susedmi . . 286
6.5.1 Jazyk, identita a odlišnosť . . 287
6.5.2 Specifika komunikácie Slovákov a Čechov - „vždycky se nějak dorozumíme" . . 289
6.5.3 Specifika komunikace Poláků a Čechů - „mám rád Čechy a jejich jazyk" . . 291
6.5.4 Specifika komunikácie Nemcov a Čechov - „němčinou se moc dobře nedomluvím, tak si s nimi nemám co říct" . . 295
6.5.5 Specifika komunikácie Rakúšanov a Čechov - „paní mluvila pomalu a zřetelně, abych jí rozuměla" . . 298
6.5.6 Komunikace Čechů a jejich sousedů v širších souvislostech . . 300
6.5.7 Súhrn . . 305
6.6 Shrnutí . . 306

VII. Češi a jejich sousedé . . 309

Seznam literatury . . 324
Summary . . 341
Jmenný rejstřík . . 343
Věcný rejstřík . . 346

Seria
(Společnost ; sv. 10)

Path of life : Rabbi Judah Loew Ben Bezalel ca. 1525-1609

Obrazy
Autor
exhib. conceived and cat. ed. by Alexandr Putík ; essays by Peter Demetz [et al.]
Miejsce wydania
Prague
Rok wydania
2009
Spis treści

1. INTRODUCTION
Acknowledgements - Institutions and Sponsors . . 5
Maharal's Legacy . . 12
The Conception and Division of the Exhibition . . 16

2. A WORD FROM THE RABBI NOMEN OMEN, or the High Rabbi Lion . . 18

3. ESSAYS
Judah Loew ben Bezalel, Called  Maharal - A Study on his Genealogy and Biography . . 26
Paradox and Irony: The Thought of Judah Loew of Prague . . 84
Manuscripts of Maharal's Writings . . 122
The Publication of the Works of Maharal of Prague. Bibliographical List . . 138
Prague Jewish Scholars of the Golden Age . . 160
The Intellectual World of Rudolf II and the Kabbalah . . 198
Castle, City, Ghetto. On Prague at the Times of Rudolph II and Maharal . . 222
The Prague Ghetto: In Search of Maharal . . 246
The Golem of Prague and His Ancestors . . 272
Rabbi Loew and His Golem in German Literature . . 292
Renarrating the Rabbi and His Golem in Czech . . 314
Maharal and the Golem in Art . . 342
Saloun's Monument to Maharal . . 374
Bringing the Homunculus to Life. The Golem in Film and Theatre . . 386

4. CATALOGUE OF SELECTED EXHIBITION ITEMS
Introductory note . . 400
Manuscripts and Archival Documents . . 402
Printed Books . . 408
Paintings . . 418
Drawings . . 429
Graphic Sheets, Maps, Vedutas . . 443
Photographs . . 457
Sculptures . . 460
Textiles . . 461
Metalworks . . 470
Varia . . 478

Bibliography . . 482
List of Illustrations . . 498
Contributors . . 504
Glossary . . 506
Name Index . . 508

Supplements
Map of Ashkenaz in Maharal's Time
Plan of the Old Jewish Cemetery in Prague
Genealogical Tree of Bezalels Family
Epitaph of Maharal and his Wife Perl

Management udržitelného rozvoje regionů, sídel a obcí

Obrazy
Autor
Václav Beran, Petr Dlask
Miejsce wydania
Praha
Rok wydania
2005
Spis treści

Přemluva . . 11
l Rozvoj . . 13
2 Cas a změna v ekonomice rozvoje uzemí . . 42
3 Dlouhodobý rozvoj . . 106
4 Modely a udržitelnost rozvoje území . . 165
5 Developerství, ekonomická efektivnost investic . . 224
6 Aplikace a ilustrační příklady . . 253
Závěr . . 309

Literatura . . 313
Komentář k CD . . 316
Rejstřík . . 321

Seria
(Česká Matice Technická ; R. 110, č. 499)

Umění české reformace : (1380-1620)

Obrazy
Autor
Kateřina Horníčková, Michal Šroněk (eds.) ; autoří odborných studií a katalogových hesel: Milena Bartlová [et al.]
Miejsce wydania
Praha
Rok wydania
2010
Spis treści

I. Umění české reformace - terra incognita . . 13
II. Česká reformace . . 17
III. Obraz jako nábožensky problém . . 41
IV. Husitské obrazoborectví . . 63
V. Mezi tradicí a inovací. Náboženský obraz v českém utrakvismu . . 81
VI. Město jako komunikační prostor. Utrakvismus, obrazy a reprezentace . . 175
VII. Liturgický život české reformace . . 219
VIII. Renesanční kostely . . 245
IX. Otazníky nad luteránskou kulturou v předbělohorských Cechách . . 263
X. „Neučiníš sobe rytiny..." Jednota bratrská a výtvarná kultura . . 303
XI. Knižní kultura české reformace . . 335
XII. Kalvinisté v Cechách . . 355
XIII. Malované renesanční epitaty předbělohorské éry jako zrcadlo náboženského vyznáni . . 385
XIV. Cantate Domino canticum novum. Iluminované hudební rukopisy české reformace . . 413
XV. Konec české reformace . . 469

Prameny a literatura . . 489
Summary . . 529
Seznam vyobrazení a autoři fotografií . . 539
Rejstřík místních jmen .. 547
Rejstřík osobních jmen . . 551

Parasitic nematodes of freshwater fishes of Europe

Obrazy
Autor
František Moravec
Miejsce wydania
Praha
Rok wydania
2013
Spis treści

Preface to the first edition . . 8
Preface to the second edition . . 9

INTRODUCTION . . 11

METHODS OF STUDY OF FISH NEMATODES . . 19
Examining fish for nematode parasites . . 19
Fixation and preservation of nematodes . . 21
Examination of nematodes . . 22
En face studies . . 23
Staining and mounting . . 24
Documentation . . 25
Cultivation of fish nematodes . . 25

MORPHOLOGY AND TAXONOMY OF FISH NEMATODES . . 27

BIONOMY OF FISH NEMATODES . . 37
Reproduction and dispersion of fish nematodes . . 37
  Reproduction . . 37
  Dispersion . . 41
Intermediate host-parasite relationships in fish nematodes . . 47
  Representation of diffrent groups of invertebrates and vertebrates as the intermediate hosts of fish nematodes . . 47
  Specificity of fish nematodes at the intermediate host level . . 49
  Ways of infection and localization in the intermediate host . . 49
  Dependence of the speed of development in the intermediate host on the water temperature . . 51
  The life span of infective larvae in the intermediate host . . 52
  Cases of precocity in larval development in the intermediate host . . 53
  Relation of infections to the body size of the intermediate host and state of its maturity . . 55
  Influence of the mode of life of the intermediate host on the degree of infections and their seasonal changes . . 56
  Effect of nematode infections on the intermediate host . . 58
  Importance of intermediate hosts as a source of infections for the definitive host . . 61
Definitive host-parasite relationships in fish nematodes . . 61
  Classification of hosts of adult nematodes from a viewpoint of their ontogenetic development and a suitability of definitive hosts . . 61
  Mode of infection and migration to the site of localization in the definitive host . . 65
  Rate of development and life span of nematodes in the definitive host . . 68
  Seasonal cycles in maturation . . 69
  Seasonal cycles in occurrence . . 73
  Distribution of nematode infections within fish populations . . 76
  Long-term changes in the populations of fish nematodes . . 82
Paratenic parasitism in fish nematodes . . 84
  Classification of paratenic parasitism . . 84
  Distribution of paratenic parasitism in nematodes maturing in fishes . . 89
Postcyclic parasitism in fish nematodes . . 94
Polyvalent hosts and alternative life cycles in fish nematodes . . 98
Influence of the environment on the species composition of nematodes parasitic in fishes . . 101
  Geographically close populations of nematodes . . 101
  GeographJly distant poulations of nematodes . . 103
  Influence of geographical factor on the composition of the nematode fauna of fishes in the environment . . 106
  Occurrence of nematodes in relation to the character of the environment . . 108

PATHOGEMCITY OF NEMATODES PARASITIZING FISHES . . 111

MOLECULAR STUDIES OF FISH NEMATODES . . 115

SYSTEMATIC REVIEW OF THE NEMATODES PARASITIZING EUROPEAN FRESHWATER FISHES . . 119
ADULT NEMATODES . . 119
  Order Enoplida . 120
  Order Ascaridida . . 148
  Order Spirurida . . 237
NEMATODES PARASITIC IN FISHES AS LARVAE . . 472
  Superfamily Trichinelloidea . . 472
  Superfamily Dioctophymatoidea . . 475
  Superfamily Ascaridoidea . . 487
  Superfamily Seuratoidea . . 508
  Superfamily Gnathostomatoidea . . 510
  Superfamily Anguillicoloidea . . 517
  Superfamily Dracunculoidea . . 517
  Superfamily Aproctoidea . . 519
  Superfamily Acuarioidea . . 521

HOST-NEMATODE PARASITE LIST . . 529

References . . 547
Index . . 585