Voyennyye operatsii SSSR v stranakh Vostochnoy Yevropy : Vengriya-56, Chekhoslovakiya-68...