Przejdź do treści

Katalog czasopism

Informacje ogólne

Zawartość Katalogu czasopism

Katalog czasopism dostarcza pełnej informacji o wszystkich czasopismach wydanych w latach 1801 - 1997 znajdujących się w magazynach, czytelniach i wszystkich oddziałach Biblioteki.

Karty ułożone są alfabetycznie, według haseł tytułowych.

Uwaga. Od 1997 r. do Katalogu czasopism nie włącza się nowych kart. Tytuły czasopism nowych wpływających do biblioteki po 1.01.1998, dostępne są wyłącznie w katalogu komputerowym. W katalogu kartkowym tytuły te otrzymują odsyłacz zob. Katalog komputerowy.


Hasło

Za podstawę opisu bibliograficznego czasopisma przyjmuje się tytuł pierwszego rocznika, a jeśli biblioteka go nie posiada - tytuł rocznika najwcześniejszego znajdującego się w bibliotece.

Czasopisma zmieniające tytuł mają odsyłacze od tytułu nowego do pierwotnego.

Programy i sprawozdania szkół średnich do 1945 r. głównie z terenu Śląska i Łużyc skatalogowane są pod wspólnym tytułem formalnym: "Programy i sprawozdania szkolne". Dalszymi elementami szeregowania są: nazwa miejscowości i nazwa szkoły.

Sprawozdania z działalności poszczególnych instytucji skatalogowane są pod nazwą instytucji. Hasła uszeregowane są w porządku alfabetycznym.


Rodzaje kart

Opis czasopisma w Katalogu czasopism składa się z karty tytulatorowej, na której podaje się dane ogólne odnoszące się do całości wydawnictwa i karty (kart) wyszczególniającej, na której umieszcza się posiadane części czasopisma.

Jeśli w roczniku czasopisma stwierdza się brakujące numery czy zeszyty, wówczas posiadane części notuje się prowizorycznie zwykłym ołówkiem, do chwili utworzenia pełnego rocznika.

Informacje o indeksach do czasopisma znajdują się w uwagach obok odpowiedniego rocznika.

Utwory samoistne piśmienniczo (np. rozprawy monograficzne), pomieszczone w obrębie czasopisma, otrzymują kartę cząstkową do Katalogu alfabetycznego.


Szeregowanie kart

Karty katalogowe w Katalogu Czasopism uszeregowane są według alfabetu łacińskiego, uzupełnionego literami j, k, w, bez uwzględniania znaków diakrytycznych.

Znaki diakrytyczne w języku polskim i w innych językach sprowadza się do liter podstawowych (np. do litery o, litery ó, ô, õ, ö).

W języku niemieckim β i sz należy szukać pod "ss". Umlauty w haśle karty głównej oddawane są przez dodanie do litery podstawowej litery e, np. ö należy szukać pod oe itp.

O układzie kart decydują poszczególne wyrazy bądź ich skróty.


Sygnatura

Sygnatura w Katalogu czasopism uzupełniona jest o dodatkową pieczątkę Period. = Periodyk Przy sygnaturach czasopisma mogą się również znajdować pieczątki lokalizujące.


Zamawianie czasopism do czytelni

Czasopisma do czytelni zamawia się wyłącznie elektronicznie.

Czasopism nie wypożycza się poza Bibliotekę.

Przy zamówieniach uczelnianych zeszytów naukowych należy zawsze, oprócz roku i rocznika, podawać numer ogólny zbioru, gdyż jest on wyróżniony na oprawach czasopisma i dzięki temu zamówienie można szybko zlokalizować w magazynie.

Zamówienie elektroniczne realizowane jest przez katalog komputerowy Virtua bądź przez zdigitalizowany katalog czasopism.