Skip to main content

Matica Slovenská

Etnogenéza Slovákov : kto sme a aké je naše meno

Obrazy
Autor
zost. Richard Marsina a Peter Mulík
Place of publication
Martin

Publisher

Publication date
2009
Table of Contents

Z deviateho do dvadsiateho prvého storočia . . 6

Štúdie
Úvodom . . 10
K problematike etnogenézy Slovákov a ich pomenovania . . 12
Sloveni - starí Slováci - Slováci . . 22
Etnonymum našich najstarších predkov . . 31
Používanie kľúčových jazykových termínov k počiatkom slovenských dejín . . 39
Starí Slováci . . 54
Slovo o slove Slovák . . 69
Kto žil v 9. storočí na území Slovenska? . . 87
Jazyk, jeho nositelia a obývaný priestor . . 98
Slovák - starý Slovák . . 102

Prevzaté práce
Václav Chaloupecký: Staré Slovensko (Recenzia) . . 108
Slovienin - Slovan - Slovák - Tót . . 120
Slováci a ríša kráľa Sama (624 - 659) . . 128
Pôvod názvov Slovan a Slovák . . 138
O mene Slovák a prezývke Tót . . 150

Záver
Zamyslenie nad etnogenézou Slovákov . . 158
Sine ira et štúdio . . 164
Stanovisko slovenských historikov, archeológov a jazykovedcov . . 168

Summary . . 170
Zusammenfassung . . 175

Series
(Archeologické, Historcké a Jazykovedné Štúdie)

Pôvod hlaholiky a Konštantínov kód

Obrazy
Autor
L'ubomír Kralčák
Place of publication
Martin

Publisher

Publication date
2014
Table of Contents

ÚVOD . . 7
I. PÔVOD SLOVANSKÉHO PÍSMA . . 10
1. Otázka slovanského písma pred Konštantínom . . 11
1.1. Historické svedectvá o existencii slovanského písma pred Konštantínom a ich výklad . . 12
1.1.1. Chrabrova apológia O písmenách . . 12
1.1.2. Písmo tzv. chersonských kníh . . 24
1.2. Historické svedectvá popierajúce existenciu slovanského písma pred Konštantínom . . 29
2. Pomer medzi hlaholikou a cyrilikou z hľadiska ich historickej pôvodnosti . . 30

II. TEÓRIE A HYPOTÉZY O PÔVODE HLAHOLSKÉHO PÍSMA . . 41
1. Teórie a hypotézy o vzniku hlaholiky z abecied iných jazykov . . 42
1.1. Prvé ucelenejšie teórie o pôvode hlaholiky . . 43
1.2. Grécka kurzíva (minuskula) ako základný prameň hlaholiky . . 45
1.3. Grécko-orientálny koncept pôvodu hlaholských písmen . . 50
1.4. Novšie teórie o pôvode hlaholiky z abecied iných jazykov . . 58
2. Teórie a hypotézy o vzniku hlaholiky zo sústav symbolov . . 64
2.1. Hlaholské litery ako ideogramy . . 67
2.2. Tzv. ideový smer výkladu hlaholskej symboliky . . 75

III. HLAHOLIKA AKO SÚSTAVA GRAFÉM A HLÁSOK . . 77
1. Charakter hlaholskej grafiky . . 78
1.1. Typologická charakteristika hlaholiky . . 78
1.2. Paleografické črty hlaholiky . . 80
2. Inventár hlaholských grafém a jeho rekonštrukcia . . 81
2.1. Rekonštrukcia hlaholskej abecedy podlá abecedných pamiatok . . 83
2.1.1. Abecedáre . . 83
2.1.2. Chrabrova apológia . . 88
2.1.3. Abecedné básne . . 91
2.2. Rekonštrukcia hlaholskej abecedy podlá najstarších hlaholských rukopisov . . 94
2.3. K doterajším rekonštrukciám hlaholskej abecedy . . 96
2.4. Číselné hodnoty hlaholských grafém a rekonštrukcia hlaholskej abecedy . . 99
2.5. Rekonštrukcia pôvodnej hlaholskej abecedy na princípe sústavy hlások . . 101
2.5.1. Pôvodná Konštantínova abeceda ako pojem . . 101
2.5.2. Počet grafém Konštantínovej abecedy . . 102
2.5.3. Súbor grafém Konštantínovej abecedy . . 102

IV. VÝKLAD PÔVODU HLAHOLIKY . . 116
1. Pôvod hlaholského písma - „prekliata" otázka slavistiky . . 117
1.1. Jedinečnosť grafiky Kyjevských listov . . 118
1.2. Tradičná hlaholská grafika ako problém . . 121
2. Vznik hlaholiky a jej inšpiračné zdroje . . 124
2.1. Konštantínov postup pri zostavovaní hlaholskej alfabetickej sústavy . . 126
2.2. Hlaholika a grécka kurzíva (minuskula) . . 128
2.2.1. Typologická charakteristika gréckej predlohy . . 130
2.2.2. Charakter gréckeho písma a hlaholika . . 131
2.2.3. Hlaholské grafémy inšpirované gréckou predlohou . . 134
2.3. Hlaholika a abecedy „tretích" jazykov . . 139
2.4. Hlaholika a sústavy symbolov . . 143
2.5. Hlaholika, filozofia a Euklidova geometria . . 145
2.5.1. Hlaholika a učenie o kráse . . 146
2.5.2. Hlaholika a Euklidovo učenie . . 146
2.5.3. Ako čítať Konštantínov kód . . 148
2.6. Hlaholika ako zdroj a integračná báza zostavovania grafém . . 172
2.6.1. Zostavenie hlaholských grafém ako ligatúr . . 172
2.6.2. Zostavenie hlaholských grafém z hlaholských predlôh . . 176
2.6.3. Zostavenie hlaholských litier ako digrafém . . 177
3. Prehľad pôvodu hlaholských grafém . . 178

ZAVER . . 181
Summary . . 183
Literatúra . . 187
Skratky . . 196
PRÍLOHY . . 197