Slovensko a prvá svetová vojna I. : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie