Direkt zum Inhalt

RODO - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu

Szanowny Użytkowniku,

w oparciu o art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"), informujemy Panią/Pana o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu.


Kto będzie administratorem Pani/Pana danych?

Administratorem, zobowiązanym do zapewnienia, aby przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywało się zgodnie z przepisami jest Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław.
Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: .
Pozyskaliśmy następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, nr pesel, nr innego dokumentu, adres zamieszkania, adres miejsca zatrudnienia, adres miejsca nauki, nr karty bibliotecznej, telefon kontaktowy, adres poczty e-mail.
Proszę przyjąć, że Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 • w przypadku założenia konta bibliotecznego - do momentu rozliczenia się użytkownika z wypożyczonych materiałów bibliotecznych i naliczonych kar regulaminowych (jeśli dotyczy),

 • w przypadku zrealizowanych zamówień na materiały biblioteczne (rewers):

  • do 1 miesiąca w agendach czytelnianych celem przygotowania statystyk udostępniania zbiorów,

  • do momentu zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych w Oddziale Przechowywania Zbiorów,

 • w przypadku wypożyczalni miejscowej – rewers oddawany jest użytkownikowi w momencie zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych,

 • Deklaracje użytkownika składane w Czytelni Zbiorów Specjalnych przechowywane są przez rok od dnia złożenia Deklaracji.


O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Panią/Pana z usług Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu: m.in. zapisu do Biblioteki poprzez formularze online, składania zamówień na materiały biblioteczne poprzez formularze online, składania zamówień na zbiory specjalne w Czytelni Zbiorów Specjalnych, strony internetowej, serwisów i innych funkcjonalności udostępnianych przez stronę Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu: www.bu.uni.wroc.pl.


Dlaczego chcemy przetwarzać Pani/Pana dane?

Podstawowym celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest udostępnianie zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, odzyskiwanie ich lub ich wartości oraz prowadzenie działalności statystyczno-sprawozdawczej.
Szczegółowe cele przetwarzania danych osobowych:

 • umożliwienie uprawnionym osobom założenie konta bibliotecznego w BUWr, uprawniającego do wypożyczania materiałów bibliotecznych na zewnątrz lub do korzystania z nich na miejscu w agendach czytelnianych – zgodnie z Regulaminem udostępnia zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu;

 • w celu kontaktu z użytkownikiem (poprzez pocztę elektroniczną, komunikator GG, kontakt telefoniczny, jeśli użytkownik go udostępnił lub tradycyjnie listem poprzez Pocztę Polską) i przekazania mu informacji m. in. o upływającym terminie zwrotu wypożyczanych materiałów bibliotecznych, o nieoddanych w terminie materiałach bibliotecznych i wynikających z tego karach regulaminowych, o realizacji zamówień do Pracowni Reprografii i Digitalizacji, wysyłania newslettera oraz w innych celach informacyjnych, dotyczących m.in. złożonych przez użytkowników kwerend bibliotecznych, zamówień międzybibliotecznych oraz zapraszania na wydarzenia organizowane przez Bibliotekę;

 • w celu realizacji zamówień użytkowników złożonych elektronicznie (rewers online) do wypożyczalni miejscowej, międzybibliotecznej lub do agend czytelnianych;

 • w celu upoważnienia przez użytkownika innej osoby do odebrania zamówionych przez niego materiałów bibliotecznych na zasadzie Pełnomocnictwa – załącznik do Regulaminu udostępniania zbiorów BUWr;

 • w celu założenia konta Proxy poprzez wypełnienie formularza online – dostęp do licencjonowanych zasobów elektronicznych spoza sieci uniwersyteckiej;

 • w celu skorzystania przez uprawnionego użytkownika z usług Czytelni Zbiorów Specjalnych BUWr (Deklaracja użytkownika – załącznik do Regulaminu udostępniania zbiorów BUWr);

 • do celów statystycznych i sprawozdawczych realizowanych na potrzeby Biblioteki Uniwersyteckiej i Uniwersytetu Wrocławskiego (dane podawane ilościowo);

 • w celu realizacji zamówień użytkowników na wykonanie kopii z materiałów bibliotecznych w Pracowni Reprografii i Digitalizacji BUWr.;

 • w celu realizacji zadań Biblioteki, polegających na zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury;

 • inne możliwe cele przetwarzania danych osobowych dotyczą ochrony mienia publicznego (monitoring wizyjny), audytu lub postępowania wyjaśniającego, badań naukowych i historycznych oraz potrzeby archiwizowania.

Powyższe cele realizowane są w formie tradycyjnej oraz elektronicznej.


Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Pani/Pana dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Uniwersytetu Wrocławskiego, np. firmom windykującym wierzytelności Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.


Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do własnych danych?

Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Uprawnienia te mogą być jednak ograniczone przez szczególny przepis prawa.
Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody, stanowiącej podstawę prawną przetwarzania, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Jakie są podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych?

Każde przetwarzanie Pani/Pana danych musi być oparte na zgodnej z obowiązującymi przepisami podstawie prawnej. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych w celu świadczenia usług Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu stanowi art. 6 ust. 1 lit. e) RODO i jest ona określona w art. 4 Ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) w powiazaniu z art. 11 ust. 1 pkt. 9 oraz art. 49 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 85)