Cenniki

Cennik za usługi reprograficzne wykonywane przez
Pracownię Reprografii i Digitalizacji Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu
ze zbiorów specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej.
Cennik obowiązuje od dnia 6 maja 2013 roku.

l.p. rodzaj usługi jednostka miary cena netto w PLN cena netto w EURO cena netto w USD VAT % cena brutto w PLN cena brutto w EURO cena brutto w USD
1/a Kopie kserograficzne czarno-białe
(do 22 stron – arkusz wydawniczy)
Materiały wydane po 1950 roku
format A-4 sztuka 0,40 0,20 0,30 ZW --- --- ---
1/b Kopie kserograficzne czarno-białe
- w tym samym dniu
(do 22 stron – arkusz wydawniczy)
Materiały wydane po 1950 roku
ekspres
format A-4
sztuka 0,60 --- --- ZW --- --- ---
1/c Kopie kserograficzne czarno-białe
(do 22 stron – arkusz wydawniczy)
Materiały wydane po 1950 roku
format A-3 sztuka 0,80 0,40 0,60 ZW --- --- ---
1/d Kopie kserograficzne czarno-białe
- w tym samym dniu
(do 22 stron – arkusz wydawniczy)
Materiały wydane po 1950 roku
ekspres
format A-3
sztuka 1,20 --- --- ZW --- --- ---
2 Zdjęcie wykonane w czytelniach, przez użytkownika, własnym aparatem fotograficznym - B E Z P Ł A T N I E
b e z   u ż y c i a   l a m p y   b ł y s k o w e j.
Każdorazowo za zgodą kierownika oddziału lub osoby przez niego upoważnionej i w obecności bibliotekarza.
Nie wykonuje się tej usługi z rękopisów i starych druków.
plik --- --- --- --- --- --- ---
3/a Skanowanie z oryginału w rozdzielczości 150 DPI
do formatu A-2
1:1 plik 4,88 2,36 3,41 23 6,00 2,90 4,20
3/b Skanowanie z oryginału w rozdzielczości 300 DPI
do formatu A-2
1:1 plik 9,76 4,72 6,83 23 12,00 5,80 8,40
3/c Skanowanie z oryginału w rozdzielczości 600 DPI
do formatu A-2
1:1 plik 24,39 11,71 17,07 23 30,00 14,40 21,00
4/a Skanowanie z mikroform czarno-białe (pojedyncze klatki) plik 1,63 0,81 1,14 23 2,00 1,00 1,40
4/b Skanowanie z mikroform czarno-białe
tylko cały zwój filmu + nagranie na CD (minimum 50 klatek)
plik 0,41 0,24 0,33 23 0,50 0,30 0,40
5 Digitalizacja na żądanie – indywidualne ustalenia z Pracownią Reprografii i Digitalizacji plik 2,44 1,22 1,71 23 3,00 1,50 2,10
6 Prace przy plikach wymagających dodatkowej obróbki na komputerze – indywidualne ustalenia z Pracownią Reprografii i Digitalizacji za każdą rozpoczętą godzinę pracy 60,00 30,00 42,00 ZW --- --- ---
7 Kopiowanie plików zgromadzonych w BUWr
(do 20 plików i nagranie na płytę CD w cenie)
p a k i e t pakiet 16,26 7,80 11,38 23 20,00 9,60 14,00
8/a Plik cyfrowy czarno-biały niskiej jakości
wykonany aparatem fotograficznym – jakość czytelnicza
oryginał do formatu A-3
Nie wykonuje się tej usługi z rękopisów i starych druków.
plik 0,98 0,49 0,73 23 1,21 0,60 0,90
8/b Plik cyfrowy kolorowy wysokiej jakości wykonany aparatem fotograficznym – nagranie na płytę CD w cenie usługi plik 12,20 5,85 8,54 23 15,01 7,20 10,50
9/a Wydruki do formatu A-4 czarno-białe sztuka 0,40 0,20 0,30 ZW --- --- ---
9/b Wydruki do formatu A-3 czarno-białe sztuka 0,80 0,40 0,60 ZW --- --- ---
9/c Wydruki do formatu A-4 kolorowe sztuka 4,00 2,00 2,80 ZW --- --- ---
10 Mikrofilm negatywowy z oryginału (minimum 10 klatek) klatka 0,98 0,49 0,73 23 1,21 0,60 0,90
11 Kopie mikrofilmowe pozytywowe srebrowe
(minimum 10 klatek – 1/2 mb)
wykonujemy z mikrofilmu negatywowego
metr 12,20 5,85 8,54 23 15,01 7,20 10,50
12 Kopie mikrofilmowe diazo
(kopiujemy tylko cały zwój mikrofilmu)
wykonujemy z mikrofilmu negatywowego lub pozytywowego
metr 6,10 2,93 4,31 23 7,50 3,60 5,30
13 Fotoreportaże – uroczystości ogólnouczelniane
B E Z P Ł A T N I E
temat --- --- --- --- --- --- ---
14 Archiwizacja na płycie CD sztuka 4,07 2,03 2,85 23 5,01 2,50 3,50
15 Archiwizacja na płycie DVD sztuka 8,13 4,07 5,69 23 10,00 5,00 7,00
16 Na prace nie wymienione w cenniku, cenę za ich wykonanie każdorazowo ustala się z Pracownią

 • Zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, kopiowane mogą być tylko fragmenty opublikowanych materiałów nie większe niż 1 arkusz wydawniczy (do 22 stron).

 • Nie wykonuje się odbitek kserograficznych z materiałów wydanych przed 1950 rokiem oraz z gazet oprawnych, których format jest większy od formatu A-3.

 • Zdjęcia wykonywane w czytelni przez użytkowników własnym aparatem fotograficznym (tylko bez użycia lampy błyskowej!) są BEZPŁATNE, ale nie mogą być wykorzystywane do publikacji i celów ekspozycyjnych:
  - Zgodę na fotografowanie wydaje każdorazowo kierownik oddziału lub osoba przez niego upoważniona a fotografowanie odbywa się w obecności bibliotekarza.
  - W zależności od stanu zachowania materiału bibliotekarz ma prawo odmówić wykonania tej usługi.

 • Zdjęcia pochodzące ze zbiorów BUWr, które będą wykorzystane do celów wydawniczych (publikacje) bądź ekspozycyjnych m u s z ą   b y ć wykonane w Pracowni Reprografii i Digitalizacji BUWr.

 • Usługi z pozycji cennika: 3a; 3b; 3c; 4a; 4b; 5; 7; 8a; 8b. są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o VAT, w przypadku jeżeli n i e   b ę d ą   n a g r a n e na jakimkolwiek nośniku (użytkownik sam pobiera dane z serwera FTP, lub dane są wysłane za pomocą poczty elektronicznej).

 • Kwerendy zagraniczne wysyła Sekretariat Biblioteki.

 • Zamówienia wypełnione nieczytelnie lub nieprawidłowo opisane nie będą realizowane.

 • W przypadku szczególnie pracochłonnych prac poszukiwawczych do faktury może być doliczony koszt pracy bibliotekarzy w wysokości 40,00 PLN za godzinę pracy w związku z poszukiwaniem materiałów bibliotecznych do kopiowania.

 • Wszystkie prace wykonywane są na materiałach własnych biblioteki.

 • Do rachunku za prace wysyłane pocztą dolicza się koszty opłat pocztowych.

 • Opłaty pobierane są w Punkcie Informacyjnym Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. F. Joliot-Curie 12 od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00-18:30, w soboty w godz.: 8:00-13:30.

Cennik został zatwierdzony przez Prorektora do Spraw Studenckich oraz
Kwestora Uniwersytetu Wrocławskiego w dniu 26.04.2013 roku.


Cennik w formacie pdf


CENNIKI OPŁAT ODDZIAŁU UDOSTĘPNIA ZBIORÓW


Czytelnia Czasopism Bieżących (i Archiwalnych) i Czytelnia Śląska przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 12

Kserowanie samoobsługowe

Kopie kserograficzne czarno-białe Format A-4 1 kopia 0,40 PLN ZW z VAT
Kopie kserograficzne czarno-białe Format A-3 1 kopia 0,80 PLN ZW z VAT

Nie wykonuje się odbitek kserograficznych z materiałów wydanych do 1950 roku włącznie oraz z gazet oprawnych, których format jest większy od formatu A-3.

Opłaty pobierane są w Punkcie Informacyjnym Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. F. Joliot-Curie 12 od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00-18:30, w soboty w godz.: 8:00-13:30.

 1. Opłata za kartę czytelnianą jednoroczną bez zdjęcia - 20,00 PLN, prolongata tej karty na kolejny rok - 10,00 PLN.

 2. Opłata za kartę czytelnianą dziesięciodniową bez zdjęcia (ważna 10 dni kalendarzowych) - 5,00 PLN, prolongata tej karty na kolejne 10 dni - 4,00 PLN.

 3. Opłata za kartę czytelnianą dwudniową bez zdjęcia (ważna 48 godzin) - 3,00 PLN, prolongata tej karty na kolejne 48 godzin - 2,00 PLN.

 4. Opłata za zagubienie numerka wydawanego w czytelniach - 30,00 PLN.

 5. Opłata za zagubienie numerka wydawanego w szatni - 30,00 PLN.

 6. Opłata za niezwrócenie kluczyka do szafki samoobsługowej w terminie, jego zagubienie lub uszkodzenie zamka do szafki samoobsługowej w szatni - 70,00 PLN.

 7. Opłata za duplikaty kart bibliotecznych równa jest cenie ich nabycia.

Dyrekcja BU zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w obowiązującym cenniku.


Wrocław, 02.01.2017 r. Dyrektor
Biblioteki Uniwersyteckiej
mgr inż. Grażyna Piotrowicz


Samoobsługowe wykonywanie kopii kserograficznych w Czytelni Głównej Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Karola Szajnochy 7/9
Cennik

Kopie kserograficzne czarno-białe Format A-4 1 kopia 0,40 PLN ZW z VAT
Kopie kserograficzne czarno-białe Format A-3 1 kopia 0,80 PLN ZW z VAT

 1. Nie wykonuje się odbitek kserograficznych z materiałów wydanych do 1950 roku włącznie

Dyrekcja BU zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w obowiązującym cenniku.


Wrocław, 02.01.2017 r. Dyrektor
Biblioteki Uniwersyteckiej
mgr inż. Grażyna Piotrowicz


Cennik opłat Wypożyczalni Miejscowej Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu przy ul. Karola Szajnochy 7/9

 1. Opłata za kartę biblioteczną bez zdjęcia - 20,00 PLN.

 2. Opłata za kartę czytelnianą jednoroczną bez zdjęcia - 20,00 PLN, prolongata tej karty na kolejny rok - 10,00 PLN.

 3. Opłata za kartę czytelnianą dziesięciodniową bez zdjęcia (ważna 10 dni kalendarzowych) - 5,00 PLN, prolongata tej karty na kolejne 10 dni - 4,00 PLN.

 4. Opłata za kartę czytelnianą dwudniową bez zdjęcia (ważna 2 dni kalendarzowe) - 3,00 PLN, prolongata na kolejne 2 dni - 2,00 PLN.

 5. Opłata za duplikaty kart bibliotecznych równa jest cenie ich nabycia.

 6. Wysokość kary pieniężnej pobieranej za niedotrzymanie terminu zwrotu książki i prolongatę po terminie wynosi odpowiednio:

  • do dnia 31.07.2004 r. - 1,00 PLN za każdy miesiąc przetrzymania (kara jest naliczana za każdy wolumin);

  • od dnia 1.08.2004 r. - do dnia 31.05.2010 r. - 0,20 PLN za każdy dzień przetrzymania (kara jest naliczana za każdy wolumin);

  • od dnia 1.06.2010 r. – 1,00 PLN po upływie każdych 5-ciu dni przetrzymania (kara jest naliczana za każdy wolumin).

 7. Opłata manipulacyjna za każde wysłane upomnienie o zwrot przetrzymanych książek wynosi 5,00 PLN.

 8. Opłata za zagubienie numerka wydawanego w szatni, w budynku BU przy ul. K. Szajnochy 7/9, wynosi 20,00 PLN.

Dyrekcja BU zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w obowiązującym cenniku.


Wrocław, 30.01.2018 r. Dyrektor
Biblioteki Uniwersyteckiej
mgr inż. Grażyna Piotrowicz


Cennik opłat Wypożyczalni Międzybibliotecznej
Obowiązuje od dnia 1 maja 2015 roku


Opłata za sprowadzenie 1 książki:
z krajów Europy:
cena netto Vat cena brutto
46,30 PLN 8% 50,00 PLN
z krajów spoza Europy:
*wg kosztów określonych przez bibliotekę wypożyczającą + koszty wysyłki zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej
Opłata za sprowadzenie kserokopii ze zbiorów bibliotek zagranicznych:
cena netto Vat cena brutto
35,00 PLN zw. 35,00 PLN


Dyrekcja BU zastrzega sobie prawo do zmiany w obowiązującym cenniku.


Cennik został zatwierdzony w dniu 1 maja 2015 roku
przez Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej
st. kustosza dyplomowanego
mgr inż. Grażynę Piotrowicz

* w zależności od ilości IFLA Voucherów + koszty wysyłki (1 IFLA Voucher=8 euro, przelicznik wg średniego kursu z danego dnia NBP)CENNIK OPŁAT ODDZIAŁU INFORMACJI NAUKOWEJ


Cennik usług informacyjnych

Udostępnianie elektronicznych źródeł informacji


 1. Wyszukiwanie informacji w licencjonowanych serwisach informacyjnych typu online

  • wyszukiwanie w bazie przez bibliotekarza (za każde rozpoczęte pół godziny pracy) - 10,00 PLN

  • każde pół godz. pracy komputera (tylko dla osób i jednostek spoza UWr) - 10,00 PLN

 2. Opłaty za nośniki informacji:

  • jedna strona wydruku - 0,50 PLN

Opłaty pobierane są w Punkcie Informacyjnym Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. F. Joliot-Curie 12.

Dyrekcja BU zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w obowiązującym cenniku.


Wrocław, 02.01.2017 r. Dyrektor
Biblioteki Uniwersyteckiej
mgr inż. Grażyna Piotrowicz


Zasady i ceny obowiązujące przy świadczeniu dodatkowych usług przez Bibliotekę Uniwersytecką we Wrocławiu

(Cennik obowiązuje od dnia 02.02.2004 r.)


Stosowne zasady:

:: Każdorazowo kalkulację kosztów uzgadnia się z klientem przed przyjęciem zamówienia.

:: Usługę wykonuje się po sporządzeniu umowy i po zapłaceniu rachunku przez klienta.

:: Opłatę klient powinien przelać na konto: Bank Zachodni WBK S.A. 4 O/Wrocław Nr: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004 (koniecznie z dopiskiem: Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu - opłata za prawo do jednorazowej publikacji) lub uiścić w Administracji Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 12.

:: Dla klientów zagranicznych stosuje się przelicznik zgodny z kursem waluty na dany dzień.

:: W przypadku ekspresowej realizacji zleceń stawka ulega podwyższeniu o 30%.

:: Dla pracowników naukowych i studentów Uniwersytetu Wrocławskiego możliwe są rabaty.


Obowiązujące ceny:

1. Kwerendy:

1.1. W przypadku przygotowania szczególnie czasochłonnej i pracochłonnej kwerendy do rachunku może być doliczona kwota w wysokości 40,00 PLN za godzinę pracy bibliotekarza.

1.2. Przygotowanie scenariusza dla programów TV min. 50 PLN / 1 godz. pracy.

1.3. Przygotowanie scenariusza wystawy min. 50 PLN / 1 godz. pracy.

2. Zajęcia dydaktyczne i wycieczki tematyczne:
Przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych (lub obsługa wycieczki tematycznej) dla studentów na określony temat uzgodniony z opiekunem grupy – 30 PLN / 1 godz. przygotowania i/lub prowadzenia zajęć.

3. Prawo do jednorazowej publikacji w ramach jednego nakładu wydania:
Opłata za prawo do jednorazowej publikacji w ramach jednego nakładu, składa się z opłaty za: wartość obiektu (pkt. 3.1, 3.2) oraz opłaty za wielkość nakładu (pkt. 3.3, 3.4).

3.1. Dla celów komercyjnych: min. 50 PLN / 1 ujęcie; max 200 PLN /1 ujęcie.
Opłata zależy od wartości historycznej materiałów bibliotecznych, stanu zachowania i techniki reprodukcji. Powyżej 10 ujęć - możliwy 15 % rabat.

3.2. Dla celów naukowych: min. 50 PLN / 1 ujęcie; max 100 PLN / 1 ujęcie lub egzemplarze gratis. Opłaty tej nie pobiera się od osób przygotowujących prace magisterskie lub doktorskie (fakt ten należy udokumentować).

3.3. W zależności od wielkości planowanego nakładu wydania należy wnieść na rzecz BUWr odpowiednią kwotę:

- przy nakładzie do 500 egz. – 100 PLN

- przy nakładzie od 500 egz. do 1500 egz. – 300 PLN

- przy nakładzie powyżej 1500 egz. – 500 PLN

3.4. Przy planowanym wznowieniu nakładu należy ponownie poinformować o tym fakcie BUWr i wnieść wszystkie stosowne opłaty tj. opłatę za prawo do jednorazowej publikacji oraz kwotę zależną od wielkości nakładu.

4. Udostępnianie zbiorów i pomieszczeń do programów telewizyjnych lub radiowych i publikacji prasowych:

4.1. Udostępnianie zbiorów 150 PLN / 1 sesja + dopłata za ilość prezentowanych materiałów wg pkt. 3. Opłata zależy od wartości historycznej i artystycznej zbiorów oraz stanu ich zachowania. W przypadku braku scenariusza – przygotowanie materiałów przez bibliotekarza jest dodatkowo opłacane wg. pkt. 1.2.

4.2. Udostępnianie pomieszczeń i wnętrz do programów telewizyjnych 200 PLN / 1 godz., każda następna godzina 80 PLN.

4.3. Fotografowanie pomieszczeń i wnętrz do publikacji min 50 PLN /ujęcie, w przypadku publikacji prasowych obowiązuje pkt.6

5. Wynajmowanie pomieszczeń i wnętrz:
W celu organizacji: wystaw, pokazów lub uroczystości 500 PLN / pierwsza godz. + 100 PLN za każdą następną.

Uwaga:

6. Ze względu na interes Biblioteki Uniwersyteckiej i Uniwersytetu Wrocławskiego - Dyrektor BUWr może odstąpić od pobierania należności lub obniżyć obowiązujące stawki.


Cennik został zatwierdzony przez w dniu 02.02.2004 r.
Prorektor Dyrektor
ds. Ogólnych Biblioteki Uniwersyteckiej
prof. dr hab. Jan Kołaczkiewicz mgr inż. Grażyna Piotrowicz
Kwestor
mgr Ryszard Żukowski


do góry