Wirtualny przewodnik użytkownika - cenniki

Wersja do wydrukuWersja PDF

Cennik za usługi reprograficzne wykonywane przez
Pracownię Reprografii i Digitalizacji Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu
ze zbiorów specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej.
Cennik obowiązuje od dnia 6 maja 2013 roku.

l.p. rodzaj usługi jednostka miary cena netto w PLN cena netto w EURO cena netto w USD VAT % cena brutto w PLN cena brutto w EURO cena brutto w USD
1/a Kopie kserograficzne czarno-białe
(do 22 stron – arkusz wydawniczy)
Materiały wydane po 1950 roku
format A-4 sztuka 0,40 0,20 0,30 ZW --- --- ---
1/b Kopie kserograficzne czarno-białe
- w tym samym dniu
(do 22 stron – arkusz wydawniczy)
Materiały wydane po 1950 roku
ekspres
format A-4
sztuka 0,60 --- --- ZW --- --- ---
1/c Kopie kserograficzne czarno-białe
(do 22 stron – arkusz wydawniczy)
Materiały wydane po 1950 roku
format A-3 sztuka 0,80 0,40 0,60 ZW --- --- ---
1/d Kopie kserograficzne czarno-białe
- w tym samym dniu
(do 22 stron – arkusz wydawniczy)
Materiały wydane po 1950 roku
ekspres
format A-3
sztuka 1,20 --- --- ZW --- --- ---
2 Zdjęcie wykonane w czytelniach, przez użytkownika, własnym aparatem fotograficznym - B E Z P Ł A T N I E
b e z   u ż y c i a   l a m p y   b ł y s k o w e j.
Każdorazowo za zgodą kierownika oddziału lub osoby przez niego upoważnionej i w obecności bibliotekarza.
Nie wykonuje się tej usługi z rękopisów i starych druków.
plik --- --- --- --- --- --- ---
3/a Skanowanie z oryginału w rozdzielczości 150 DPI
do formatu A-2
1:1 plik 4,88 2,36 3,41 23 6,00 2,90 4,20
3/b Skanowanie z oryginału w rozdzielczości 300 DPI
do formatu A-2
1:1 plik 9,76 4,72 6,83 23 12,00 5,80 8,40
3/c Skanowanie z oryginału w rozdzielczości 600 DPI
do formatu A-2
1:1 plik 24,39 11,71 17,07 23 30,00 14,40 21,00
4/a Skanowanie z mikroform czarno-białe (pojedyncze klatki) plik 1,63 0,81 1,14 23 2,00 1,00 1,40
4/b Skanowanie z mikroform czarno-białe
tylko cały zwój filmu + nagranie na CD (minimum 50 klatek)
plik 0,41 0,24 0,33 23 0,50 0,30 0,40
5 Digitalizacja na żądanie – indywidualne ustalenia z Pracownią Reprografii i Digitalizacji plik 2,44 1,22 1,71 23 3,00 1,50 2,10
6 Prace przy plikach wymagających dodatkowej obróbki na komputerze – indywidualne ustalenia z Pracownią Reprografii i Digitalizacji za każdą rozpoczętą godzinę pracy 60,00 30,00 42,00 ZW --- --- ---
7 Kopiowanie plików zgromadzonych w BUWr
(do 20 plików i nagranie na płytę CD w cenie)
p a k i e t pakiet 16,26 7,80 11,38 23 20,00 9,60 14,00
8/a Plik cyfrowy czarno-biały niskiej jakości
wykonany aparatem fotograficznym – jakość czytelnicza
oryginał do formatu A-3
Nie wykonuje się tej usługi z rękopisów i starych druków.
plik 0,98 0,49 0,73 23 1,21 0,60 0,90
8/b Plik cyfrowy kolorowy wysokiej jakości wykonany aparatem fotograficznym – nagranie na płytę CD w cenie usługi plik 12,20 5,85 8,54 23 15,01 7,20 10,50
9/a Wydruki do formatu A-4 czarno-białe sztuka 0,40 0,20 0,30 ZW --- --- ---
9/b Wydruki do formatu A-3 czarno-białe sztuka 0,80 0,40 0,60 ZW --- --- ---
9/c Wydruki do formatu A-4 kolorowe sztuka 4,00 2,00 2,80 ZW --- --- ---
10 Mikrofilm negatywowy z oryginału (minimum 10 klatek) klatka 0,98 0,49 0,73 23 1,21 0,60 0,90
11 Kopie mikrofilmowe pozytywowe srebrowe
(minimum 10 klatek – 1/2 mb)
wykonujemy z mikrofilmu negatywowego
metr 12,20 5,85 8,54 23 15,01 7,20 10,50
12 Kopie mikrofilmowe diazo
(kopiujemy tylko cały zwój mikrofilmu)
wykonujemy z mikrofilmu negatywowego lub pozytywowego
metr 6,10 2,93 4,31 23 7,50 3,60 5,30
13 Fotoreportaże – uroczystości ogólnouczelniane
B E Z P Ł A T N I E
temat --- --- --- --- --- --- ---
14 Archiwizacja na płycie CD sztuka 4,07 2,03 2,85 23 5,01 2,50 3,50
15 Archiwizacja na płycie DVD sztuka 8,13 4,07 5,69 23 10,00 5,00 7,00
16 Na prace nie wymienione w cenniku, cenę za ich wykonanie każdorazowo ustala się z Pracownią

 • Zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, kopiowane mogą być tylko fragmenty opublikowanych materiałów nie większe niż 1 arkusz wydawniczy (do 22 stron).

 • Nie wykonuje się odbitek kserograficznych z materiałów wydanych przed 1950 rokiem oraz z gazet oprawnych, których format jest większy od formatu A-3.

 • Zdjęcia wykonywane w czytelni przez użytkowników własnym aparatem fotograficznym (tylko bez użycia lampy błyskowej!) są BEZPŁATNE, ale nie mogą być wykorzystywane do publikacji i celów ekspozycyjnych:
  - Zgodę na fotografowanie wydaje każdorazowo kierownik oddziału lub osoba przez niego upoważniona a fotografowanie odbywa się w obecności bibliotekarza.
  - W zależności od stanu zachowania materiału bibliotekarz ma prawo odmówić wykonania tej usługi.

 • Zdjęcia pochodzące ze zbiorów BUWr, które będą wykorzystane do celów wydawniczych (publikacje) bądź ekspozycyjnych m u s z ą   b y ć wykonane w Pracowni Reprografii i Digitalizacji BUWr.

 • Usługi z pozycji cennika: 3a; 3b; 3c; 4a; 4b; 5; 7; 8a; 8b. są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o VAT, w przypadku jeżeli n i e   b ę d ą   n a g r a n e na jakimkolwiek nośniku (użytkownik sam pobiera dane z serwera FTP, lub dane są wysłane za pomocą poczty elektronicznej).

 • Kwerendy zagraniczne wysyła Sekretariat Biblioteki.

 • Zamówienia wypełnione nieczytelnie lub nieprawidłowo opisane nie będą realizowane.

 • W przypadku szczególnie pracochłonnych prac poszukiwawczych do faktury może być doliczony koszt pracy bibliotekarzy w wysokości 40,00 PLN za godzinę pracy w związku z poszukiwaniem materiałów bibliotecznych do kopiowania.

 • Wszystkie prace wykonywane są na materiałach własnych biblioteki.

 • Do rachunku za prace wysyłane pocztą dolicza się koszty opłat pocztowych.

 • Opłaty pobierane są w Punkcie Informacyjnym Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. F. Joliot-Curie 12 od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00-18:30, w soboty w godz.: 8:00-13:30.

Cennik został zatwierdzony przez Prorektora do Spraw Studenckich oraz
Kwestora Uniwersytetu Wrocławskiego w dniu 26.04.2013 roku.


Cennik w formacie pdf


CENNIKI OPŁAT ODDZIAŁU UDOSTĘPNIA ZBIORÓW


Czytelnia Czasopism Bieżących (i Archiwalnych) i Czytelnia Śląska przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 12

Kserowanie samoobsługowe

Kopie kserograficzne czarno-białe Format A-4 1 kopia 0,40 PLN ZW z VAT
Kopie kserograficzne czarno-białe Format A-3 1 kopia 0,80 PLN ZW z VAT

Nie wykonuje się odbitek kserograficznych z materiałów wydanych do 1950 roku włącznie oraz z gazet oprawnych, których format jest większy od formatu A-3.

Opłaty pobierane są w Punkcie Informacyjnym Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. F. Joliot-Curie 12 od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00-18:30, w soboty w godz.: 8:00-13:30.

 1. Opłata za kartę czytelnianą jednoroczną bez zdjęcia - 20,00 PLN, prolongata tej karty na kolejny rok - 10,00 PLN.

 2. Opłata za kartę czytelnianą dziesięciodniową bez zdjęcia (ważna 10 dni kalendarzowych) - 5,00 PLN, prolongata tej karty na kolejne 10 dni - 4,00 PLN.

 3. Opłata za kartę czytelnianą dwudniową bez zdjęcia (ważna 48 godzin) - 3,00 PLN, prolongata tej karty na kolejne 48 godzin - 2,00 PLN.

 4. Opłata za zagubienie numerka wydawanego w czytelniach - 30,00 PLN.

 5. Opłata za zagubienie numerka wydawanego w szatni - 30,00 PLN.

 6. Opłata za niezwrócenie kluczyka do szafki samoobsługowej w terminie, jego zagubienie lub uszkodzenie zamka do szafki samoobsługowej w szatni - 70,00 PLN.

 7. Opłata za duplikaty kart bibliotecznych równa jest cenie ich nabycia.

Dyrekcja BU zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w obowiązującym cenniku.


Wrocław, 02.01.2017 r. Dyrektor
Biblioteki Uniwersyteckiej
mgr inż. Grażyna Piotrowicz


Samoobsługowe wykonywanie kopii kserograficznych w Czytelni Głównej Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Karola Szajnochy 7/9
Cennik

Kopie kserograficzne czarno-białe Format A-4 1 kopia 0,40 PLN ZW z VAT
Kopie kserograficzne czarno-białe Format A-3 1 kopia 0,80 PLN ZW z VAT

 1. Nie wykonuje się odbitek kserograficznych z materiałów wydanych do 1950 roku włącznie

Dyrekcja BU zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w obowiązującym cenniku.


Wrocław, 02.01.2017 r. Dyrektor
Biblioteki Uniwersyteckiej
mgr inż. Grażyna Piotrowicz


Cennik opłat Wypożyczalni Miejscowej Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu przy ul. Karola Szajnochy 7/9

 1. Opłata za kartę biblioteczną bez zdjęcia - 20,00 PLN.

 2. Opłata za kartę czytelnianą jednoroczną bez zdjęcia - 20,00 PLN, prolongata tej karty na kolejny rok - 10,00 PLN.

 3. Opłata za kartę czytelnianą dziesięciodniową bez zdjęcia (ważna 10 dni kalendarzowych) - 5,00 PLN, prolongata tej karty na kolejne 10 dni - 4,00 PLN.

 4. Opłata za kartę czytelnianą dwudniową bez zdjęcia (ważna 2 dni kalendarzowe) - 3,00 PLN, prolongata na kolejne 2 dni - 2,00 PLN.

 5. Opłata za duplikaty kart bibliotecznych równa jest cenie ich nabycia.

 6. Wysokość kary pieniężnej pobieranej za niedotrzymanie terminu zwrotu książki i prolongatę po terminie wynosi odpowiednio:

  • do dnia 31.07.2004 r. - 1,00 PLN za każdy miesiąc przetrzymania (kara jest naliczana za każdy wolumin);

  • od dnia 1.08.2004 r. - do dnia 31.05.2010 r. - 0,20 PLN za każdy dzień przetrzymania (kara jest naliczana za każdy wolumin);

  • od dnia 1.06.2010 r. – 1,00 PLN po upływie każdych 5-ciu dni przetrzymania (kara jest naliczana za każdy wolumin).

 7. Opłata manipulacyjna za każde wysłane upomnienie o zwrot przetrzymanych książek wynosi 5,00 PLN.

Dyrekcja BU zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w obowiązującym cenniku.


Wrocław, 02.01.2017 r. Dyrektor
Biblioteki Uniwersyteckiej
mgr inż. Grażyna Piotrowicz


Cennik opłat Wypożyczalni Międzybibliotecznej
Obowiązuje od dnia 1 maja 2015 roku


Opłata za sprowadzenie 1 książki:
z krajów Europy:
cena netto Vat cena brutto
46,30 PLN 8% 50,00 PLN
z krajów spoza Europy:
*wg kosztów określonych przez bibliotekę wypożyczającą + koszty wysyłki zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej
Opłata za sprowadzenie kserokopii ze zbiorów bibliotek zagranicznych:
cena netto Vat cena brutto
35,00 PLN zw. 35,00 PLN


Dyrekcja BU zastrzega sobie prawo do zmiany w obowiązującym cenniku.


Cennik został zatwierdzony w dniu 1 maja 2015 roku
przez Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej
st. kustosza dyplomowanego
mgr inż. Grażynę Piotrowicz

* w zależności od ilości IFLA Voucherów + koszty wysyłki (1 IFLA Voucher=8 euro, przelicznik wg średniego kursu z danego dnia NBP)CENNIK OPŁAT ODDZIAŁU INFORMACJI NAUKOWEJ


Cennik usług informacyjnych

Udostępnianie elektronicznych źródeł informacji


 1. Wyszukiwanie informacji w licencjonowanych serwisach informacyjnych typu online

  • wyszukiwanie w bazie przez bibliotekarza (za każde rozpoczęte pół godziny pracy) - 10,00 PLN

  • każde pół godz. pracy komputera (tylko dla osób i jednostek spoza UWr) - 10,00 PLN

 2. Opłaty za nośniki informacji:

  • jedna strona wydruku - 0,50 PLN

Opłaty pobierane są w Punkcie Informacyjnym Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. F. Joliot-Curie 12.

Dyrekcja BU zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w obowiązującym cenniku.


Wrocław, 02.01.2017 r. Dyrektor
Biblioteki Uniwersyteckiej
mgr inż. Grażyna Piotrowicz

Cenniki w formacie pdfZasady i ceny obowiązujące przy świadczeniu dodatkowych usług przez Bibliotekę Uniwersytecką we Wrocławiu

(Cennik obowiązuje od dnia 02.02.2004 r.)


Stosowne zasady:

:: Każdorazowo kalkulację kosztów uzgadnia się z klientem przed przyjęciem zamówienia.

:: Usługę wykonuje się po sporządzeniu umowy i po zapłaceniu rachunku przez klienta.

:: Opłatę klient powinien przelać na konto: Bank Zachodni WBK S.A. 4 O/Wrocław Nr: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004 (koniecznie z dopiskiem: Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu - opłata za prawo do jednorazowej publikacji) lub uiścić w Administracji Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 12.

:: Dla klientów zagranicznych stosuje się przelicznik zgodny z kursem waluty na dany dzień.

:: W przypadku ekspresowej realizacji zleceń stawka ulega podwyższeniu o 30%.

:: Dla pracowników naukowych i studentów Uniwersytetu Wrocławskiego możliwe są rabaty.


Obowiązujące ceny:

1. Kwerendy:

1.1. W przypadku przygotowania szczególnie czasochłonnej i pracochłonnej kwerendy do rachunku może być doliczona kwota w wysokości 40,00 PLN za godzinę pracy bibliotekarza.

1.2. Przygotowanie scenariusza dla programów TV min. 50 PLN / 1 godz. pracy.

1.3. Przygotowanie scenariusza wystawy min. 50 PLN / 1 godz. pracy.

2. Zajęcia dydaktyczne i wycieczki tematyczne:
Przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych (lub obsługa wycieczki tematycznej) dla studentów na określony temat uzgodniony z opiekunem grupy – 30 PLN / 1 godz. przygotowania i/lub prowadzenia zajęć.

3. Prawo do jednorazowej publikacji w ramach jednego nakładu wydania:
Opłata za prawo do jednorazowej publikacji w ramach jednego nakładu, składa się z opłaty za: wartość obiektu (pkt. 3.1, 3.2) oraz opłaty za wielkość nakładu (pkt. 3.3, 3.4).

3.1. Dla celów komercyjnych: min. 50 PLN / 1 ujęcie; max 200 PLN /1 ujęcie.
Opłata zależy od wartości historycznej materiałów bibliotecznych, stanu zachowania i techniki reprodukcji. Powyżej 10 ujęć - możliwy 15 % rabat.

3.2. Dla celów naukowych: min. 50 PLN / 1 ujęcie; max 100 PLN / 1 ujęcie lub egzemplarze gratis. Opłaty tej nie pobiera się od osób przygotowujących prace magisterskie lub doktorskie (fakt ten należy udokumentować).

3.3. W zależności od wielkości planowanego nakładu wydania należy wnieść na rzecz BUWr odpowiednią kwotę:

- przy nakładzie do 500 egz. – 100 PLN

- przy nakładzie od 500 egz. do 1500 egz. – 300 PLN

- przy nakładzie powyżej 1500 egz. – 500 PLN

3.4. Przy planowanym wznowieniu nakładu należy ponownie poinformować o tym fakcie BUWr i wnieść wszystkie stosowne opłaty tj. opłatę za prawo do jednorazowej publikacji oraz kwotę zależną od wielkości nakładu.

4. Udostępnianie zbiorów i pomieszczeń do programów telewizyjnych lub radiowych i publikacji prasowych:

4.1. Udostępnianie zbiorów 150 PLN / 1 sesja + dopłata za ilość prezentowanych materiałów wg pkt. 3. Opłata zależy od wartości historycznej i artystycznej zbiorów oraz stanu ich zachowania. W przypadku braku scenariusza – przygotowanie materiałów przez bibliotekarza jest dodatkowo opłacane wg. pkt. 1.2.

4.2. Udostępnianie pomieszczeń i wnętrz do programów telewizyjnych 200 PLN / 1 godz., każda następna godzina 80 PLN.

4.3. Fotografowanie pomieszczeń i wnętrz do publikacji min 50 PLN /ujęcie, w przypadku publikacji prasowych obowiązuje pkt.6

5. Wynajmowanie pomieszczeń i wnętrz:
W celu organizacji: wystaw, pokazów lub uroczystości 500 PLN / pierwsza godz. + 100 PLN za każdą następną.

Uwaga:

6. Ze względu na interes Biblioteki Uniwersyteckiej i Uniwersytetu Wrocławskiego - Dyrektor BUWr może odstąpić od pobierania należności lub obniżyć obowiązujące stawki.


Cennik został zatwierdzony przez w dniu 02.02.2004 r.
Prorektor Dyrektor
ds. Ogólnych Biblioteki Uniwersyteckiej
prof. dr hab. Jan Kołaczkiewicz mgr inż. Grażyna Piotrowicz
Kwestor
mgr Ryszard Żukowski


do góry

Wszelkie uwagi na temat witryny proszę zgłaszać przez formularz kontaktowy.