Zbiory - Informacje ogólne

Zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej wraz z bibliotekami specjalistycznymi wynoszą łącznie 4.009.311 woluminów.

Stan zbiorów na dzień 31 grudnia 2016 r.:

  • druki zwarte 1.353.523 wol.
  • druki ciągłe 388.019 wol.
  • zbiory specjalne 427.838 wol. w tym: 314.017 jednostek + 42.896 mikrofilmów + 70.925 jednostek zbiorów zabezpieczonych nieopracowanych.
  • zbiory zabezpieczone (nieopracowane) 185.275 wol.
  • zbiory bibliotek specjalistycznych 1.654.656 wol. w tym: 13.638 wol. nieopracowane

Księgozbiór Biblioteki Uniwersyteckiej ma charakter uniwersalny. Biblioteka gromadzi piśmiennictwo ze wszystkich dyscyplin wiedzy uprawianych w Uniwersytecie Wrocławskim, ze szczególnym uwzględnieniem wydawnictw z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, oraz dzieła podstawowe i encyklopedyczne z dyscyplin pozauniwersyteckich.

Pozyskiwanie materiałów bibliotecznych odbywa się poprzez: kupno, wymianę, dary oraz poprzez wpływy z tytułu uprawnień do otrzymywania egzemplarza obowiązkowego.

Zasady gromadzenia i uzupełniania zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej wynikają z jej funkcji jako centralnej biblioteki uczelnianej, a także z zadań dydaktycznych, naukowych i usługowych - wobec społeczności akademickiej i lokalnej.

Biblioteka Uniwersytecka specjalizuje się w gromadzeniu silesiaków i lusatików - Kolekcja Śląsko-Łużycka oraz dzieł bibliologicznych (zob. Czytelnia Zbiorów Specjalnych).

Kolekcje historyczne, rozmaitej proweniencji, które weszły w skład Biblioteki na przestrzeni jej dziejów (zob. historia biblioteki) wywołują potrzebę sukcesywnego uzupełniania zasobów rękopisów, starych druków, atlasów i map, grafik oraz zbiorów muzycznych.

O zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej, udostępnianych w czytelniach i poprzez wypożyczalnie, informują katalogi: tradycyjne, komputerowe, zdigitalizowane i drukowane.