Zasady obowiązujące przy wynajmie pomieszczeń w budynkach Biblioteki Uniwersyteckiej

  1. Cena najmu, każdorazowo ustalana jest indywidualnie. Warunkiem wynajęcia pomieszczeń w budynkach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, jest wniesienie ustalonej opłaty przelewem na konto Biblioteki, przed zorganizowaniem imprezy, wykonaniem zdjęć lub dokonaniem nagrania.

  2. Pomieszczenia są wynajmowane w godzinach działalności Biblioteki, tj. od 6.00 do 18.00 w dni powszednie, na działalność niezakłócającą funkcjonowanie Biblioteki, co ocenia przedstawiciel Biblioteki - po przedstawieniu przez zainteresowanego wynajmem - planu i tematyki imprezy. Najem pomieszczeń w innych godzinach może być przedmiotem odrębnych ustaleń.

  3. Najemca może - w porozumieniu z kierownikiem administracji Wynajmującego - aranżować wystrój pomieszczeń Biblioteki, pod warunkiem niezwłocznego przywrócenia poprzedniego ich wyglądu po zakończeniu organizowanego przedsięwzięcia.

  4. Najemca może zapewnić poczęstunek dla swoich gości, powinien on być jednak ograniczony do zimnych potraw i napojów oraz zorganizowany w miejscu wskazanym przez Wynajmującego.

  5. Najemca jest zobowiązany do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód, jakie powstaną w trakcie przygotowań do imprezy, w jej toku i po jej zakończeniu.

  6. Najemca jest odpowiedzialny za przygotowanie informacji dla swoich gości. Biblioteka umieszcza te informacje na drzwiach wejściowych i wewnątrz gmachu.

  7. Uczestnicy imprez mogą wnosić swoje osobiste bagaże, które wraz z okryciami wierzchnimi, powinny być pozostawione w szatni.

  8. Uczestnicy imprez mogą korzystać z toalet wskazanych przez kierownika administracji Wynajmującego.

  9. Najemca pomieszczeń ma obowiązek wynajęcia i opłacenia, na podstawie umów zleceń/umów o dzieło, pracowników ochrony, obsługi szatni oraz sprzątania.

  10. Najemca ma obowiązek poinformowania uczestników imprezy, że w budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia.